to top

Example of Section Blog layout (FAQ section)

Naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

 

 ZbornikTOM1

  Naslovna strana

 

  Impresum

 

  Sadržaj na srpskom

 

  Sadržaj na engleskom
 ZbornikTOM2

  Naslovna strana

 

  Impresum

 

  Sadržaj na srpskom

 

  Sadržaj na engleskom

 

 

SADRŽAJ - TOM I


  Riječ na početku XIII

 

MEĐUNARODNOPRAVNA OBLAST

 

 

Prof. dr Milenko Kreća

TEORIJSKA SHVATANJA O MERODAVNOM PRAVU U MATERIJI PREDSTAVLJANJA DRŽAVA; IN FORO EXTERNO – UNUTRAŠNJE ILI MEĐUNARODNO PRAVO?

1
 

 

Prof. dr Rodoljub Etinski

ZAŠTITA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA U PRAVU SRBIJE I U PRAVU EVROPSKE UNIJE

18
 

 

Prof. dr Radovan Vukadinović

OD UGLEDANJA NA JEVROPEJSKE UZORE DO REGIONALNE HARMONIZACIJE – DRUGA STRANA MEDALJE

36
 

 

Prof. dr Nebojša Raičević

DEJSTVO ODLUKA SUDA PRAVDE O TUMAČENJU PRAVA EU DONETIH U PRETHODNOM POSTUPKU

59
 

 

Prof. dr Mile Račić

NEKI ASPEKTI INSTITUCIONALNOG SISTEMA EVROPSKE UNIJE

81
 

 

Doc. dr sc. Tunjica Petrašević

PRETHODNI POSTUPAK U PODRUČJU SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVDE – ANALIZA NJEGOVE PRIMJENE

100
 

 

Doc. dr Bojana Lakićević Đuranović

JEDINSTVENI INSTITUCIONALNI OKVIR EVROPSKE UNIJE

122
 

 

Dr Duško Glodić

POLITIKA INTEGRISANJA U EVROPSKU UNIJU I TRANSFORMACIJA PRAVNOG SISTEMA DRŽAVA KANDIDATA / POTENCIJALNIH KANDIDATA

135
 

 

Viši asistent Sanja Tepavčević, mr

LJUDSKA PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI –  TRNOVIT PUT OD IDEJE O ZAŠTITI DO  OBAVEZE PRISTUPANJA EVROPSKOJ KONVENCIJI  O LJUDSKIM PRAVIMA

152
 

 

Ivana Dragić

EVROPSKI INTEGRACIONI PROJEKAT U KONTEKSTU EVROPSKIH ZAJEDNICA I EVROPSKE UNIJE

167

 

JAVNOPRAVNA I TEORIJSKOPRAVNA OBLAST

 

 

 

Prof. dr Emilija Vukadin

ULOGA HARMONIZACIJE PRAVA SA PRAVOM EVROPSKE  UNIJE U PROCESU EVROINTEGRACIJA

193
 

 

Prof. dr Marijana Pajvančić

Prof. dr LJubica Đorđević

UČEŠĆE NACIONALNIH PARLAMENATA  U AKTIVNOSTIMA EVROPSKE UNIJE

211
 

 

Prof. dr Borče Davitkovski

Prof. dr Ana Pavlovska-Daneva

Doc. dr Elena Davitkovska

Doc. dr Dragan Gocevski

MOBING U JAVNOM SEKTORU

223
 

 

Prof. dr Zoran Isailović

OBELEŽJA POREZA NA DODATU VREDNOST  U SAVREMENIM DRŽAVAMA

238
 

 

Prof. dr Stanka Stjepanović

DRŽAVNO – CRKVENO PRAVO U OKVIRU PRAVA E VROPSKE UNIJE

255
 

 

Prof. dr Željko Mirjanić

HARMONIZACIJA RADNOG PRAVA  REPUBLIKE SRPSKE

283
 

 

Prof. dr Mile Dmičić

BOSANSKOHERCEGOVAČKA DRŽAVA I DRUŠTVO I  EVENTUALNE USTAVNE PROMJENE U KONTEKSTU  EVROPSKIH INTEGRACIJA

297
 

 

Prof. dr Radomir V. Lukić

DEMOKRATSKO VERSUS BIROKRATSKO  U INSTITUCIONALNOJ STRUKTURI EVROPSKE UNIJE

314
 

 

Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

HARMONIZACIJA PRAVA U REGIONU SA PRAVOM EU U  KONTEKSTU FUNKCIJE, VRIJEDNOSTI I EFIKASNOSTI  PRAVNE NORME

339
 

 

Prof. dr Dragan Bataveljić

Dr Blagoje Pušonja

INSTITUCIONALNA REFORMA EVROPSKE UNIJE I  DOPRINOS LISABONSKOG UGOVORA OVOM PROCESU

350
 

 

Prof. dr. sc. Zarije Seizović

PROCJENA REGULATORNOG UTICAJA U POSTUPKU  IZRADE I DONOŠENJA ZAKONA

366
 

 

Prof. dr Slađan Ajvaz

LJUDSKA PRAVA U PRAVNOM PORETKU DRŽAVA REGIONA U  ODNOSU NA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE  U EVROPSKOJ UNIJI

380
 

 

Prof. dr Iskra Akimovska Maletić

REFORMA ZAKONODAVSTVA O ZAŠTITI LIČNIH  PODATAKA (STANJE I PERSPEKTIVE U EVROPI)

395
 

 

Prof. dr Olga Jović Prlainović

ZABRANA DISKRIMINACIJE – MEĐUNARODNI I  NACIONALNI PRAVNI OKVIR

412
 

 

Prof. dr Goran Marković

RADNIČKA PARTICIPACIJA U BIVŠIM  JUGOSLOVENSKIM ZEMLJAMA I EVROPSKOJ UNIJI  UPOREDNOPRAVNA ANALIZA

429
 

 

Mr Maja Bobić

Prof. dr Dragoljub Todić

USKLAĐIVANJE NACIONALNIH PROPISA REPUBLIKE  SRBIJE SA PROPISIMA EU I UČEŠĆE JAVNOSTI

458
 

 

Doc. dr Sava Aksić

TRODIMENZIONALNOST PRAVA

473
 

 

Doc. dr Igor Milinković

NEZAVISNOST ADVOKATURE  U REPUBLICI SRPSKOJ

486
 

 

Doc. dr Boris Krešić

Doc. dr Dženeta Miraščić

ZABRANA DISKRIMINACIJE PO OSNOVU SEKSUALNE  ORIJENTACIJE U PRAVU EVROPSKE UNIJE

499
 

 

Doc. dr Dragana Ćorić

GLOSA O AUTENTIČNOM TUMAČENJU PRAVA

520
 

 

Dr Stevo Ivetić

OLAF – ČUVAR BUDžETA EVROPSKE UNIJE  (PRAVNI OSNOV I ORGANIZACIONI ASPEKTI)

535
 

 

Asistent mr. sc. Anton Petričević

REFORMA POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U REGIJI I  ZEMLJAMA EU

547
 

 

Dr Blagoje Pušonja

Prof. dr Dragan Bataveljić

ZAŠTITA RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U REPUBLICI  SRBIJI I EVROPSKOJ UNIJI  UPOREDNOPRAVNA ANALIZA

559
 

 

Viši asistent Đorđe Marilović, mr

VANREDNI POREZI I NAČELO ZAKONITOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ

584
 

 

Asistent Suzana Dimić, mr

HARMONIZACIJA PRAVA REPUBLIKE SRBIJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE U DOMENU FISKALNE DECENTRALIZACIJE

603
 

 

Jelena Starčević, mr

EFIKASNOST UPRAVNOG POSTUPKA KAO TEMELJ MODERNE JAVNE UPRAVE

617
 

 

Tiho B. Džakić, mr

USTAVNE PROMJENE I ČLANSTVO U EVROPSKOJ UNIJI NA PRIMJERU REPUBLIKE HRVATSKE

634

 

 

SADRŽAJ – TOM II


  Riječ na početku XIII

 

GRAĐANSKOPRAVNA I PRIVREDNOPRAVNA OBLAST

 

 

Prof. dr Gordana Stanković

Prof. dr Marijana Dukić-Mijatović

OPŠTE ODREDBE U ZAKONU O VANPARNIČNOM POSTUPKU I EVROPSKI PRAVNI STANDARDI

1
 

 

Prof. dr. Dragan Bolanča

HARMONIZACIJA HRVATSKOG POMORSKOG PRAVA S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE NA PODRUČJU SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE I ZAŠTITE MORSKOG OKOLIŠA

17
 

 

Prof. dr Branko Morait

PRAVO KONKURENCIJE I SLOBODA UGOVARANJA

33
 

 

Prof. dr Ljubiša Dabić

PRAVNI POLOŽAJ DRUŠTVA ZA REVIZIJU HARMONIZACIJA PROPISA SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE

50
 

 

Prof. dr Miroslav Lazić

KONCEPCIJA LIČNIH PRAVA U SRPSKOM ZAKONODAVSTVU

74
 

 

Prof. dr Rodna Živkovska

Doc. dr Tina Pržeska

PRAVNATA REGULATIVA NA SOPSTVENOSTA VO PRAVNIOT SISTEM NA REPUBLIKA MAKEDONIJA I MOŽNOSTITE ZA HARMONIZACIJA SO EVROPSKOTO ZAKONODAVSTVO

91
 

 

Prof. dr Tatjana Zoroska Kamilovska

Asistent mr Milka Rakočević

SARADNJA SUDOVA I DRUGIH ORGANA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA U PRAVU EVROPSKE UNIJE U ODNOSU NA DOSTAVLJANJE PISMENA

114
 

 

Prof. dr Ljubica Mandić

PRODUŽENJE RODITELJSKOG PRAVA I POSTUPAK PRODUŽENJA

134
 

 

Doc. dr Samir Aličić

RIMSKO ANTIMONOPOLSKO ZAKONODAVSTVO

145
 

 

Doc. dr Jelena Belović

IMUNOST ARBITRAŽE NA POLITIČKE PRILIKE

156
 

 

Viši asistent Dimitrije Ćeranić, mr

POTPUNO VS. NEPOTPUNO USVOJENJE

170
 

 

Mr Duško M. Čelić

„POSTKONFLIKTNO UREĐENJE“ ODRŽAJA NA KOSOVU I METOHIJI – KA PORAZU PRAVA PROGNANIH LICA I „LEGALIZACIJI“ PROTIVPRAVNIH AKATA UZURPATORA?

184
 

 

Viši asistent mr Dragana Damjanović

MJERODAVNO PRAVO ZA TESTAMENTARNU SPOSOBNOST OSTAVIOCA: RJEŠENJA U REPUBLICI SRPSKOJ, REGIONU I PRAVU EVROPSKE UNIJE

206
 

 

Viši asistent mr Damjan Danilović

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA

227
 

 

Viši asistent mr Mirjana Pupić

ULOGA NOTARA U SREDNJOVJEKOVNOM DUBROVNIKU

237
 

 

Darija Marić, diplomirani pravnik – master

NAČELO EKONOMIČNOSTI I PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRBIJE

249
 

 

Asistent Đorđe Perišić

KONCENTRACIJE PRIVREDNIH SUBJEKATA STICANJEM KONTROLE U PRAVU BOSNE I HERCEGOVINE

273

 

KRIVIČNOPRAVNA OBLAST

 

 

Akademik prof. dr Miodrag N. Simović

Prof. dr Milena Simović

Doc. dr Vladimir M. Simović

PRAVA LICA LIŠENIH SLOBODE: MEĐUNARODNI STANDARDI I NOVIJA PRAKSA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

299
 

 

Prof. dr Dragan Jovašević

NASILJE U PORODICI EVROPSKI STANDARDI I PRAVO REPUBLIKE SRBIJE

321
 

 

Prof. dr Vladimir V. Veković

PSIHOLOŠKI PRISTUP ETIOLOGIJI NASILNIČKOG KRIMINALITETA – „RANI RADOVI“ I KASNIJA PROUČAVANJA

333
 

 

Prof. dr Branko Vučković

Prof. dr Vesna Vučković

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - USAGLAŠENOST NACIONALNOG PRAVA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE

351
 

 

Doc. dr Uroš Pena

Nataša Sikimić

USKLAĐENOST KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA SA ZAKONODAVSTVOM EU U SUPROTSTAVLJANJU ORGANIZOVANOM KRIMINALU

366
 

 

Doc. dr Mile Šikman

PRAVNI OKVIR EVROPSKE UNIJE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA

388
 

 

Dr. sc. Ante Novokmet

PRAVO ŽRTVE DA ZAHTIJEVA KONTROLU NEPOKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA PREMA ČL. 11. DIREKTIVE O MINIMALNIM PRAVIMA ŽRTAVA I USKLAĐENOST BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG I HRVATSKOG PRAVA

408
 

 

Asistent mr Dragan Blagić

PRIMENA I ODMERAVANJE KAZNE MALOLETNIČKOG ZATVORA

431
 

 

Asistent mr Zdravko Grujić

ELEKTRONSKI NADZOR U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRBIJE I USKLAĐENOST SA AKTIMA SAVETA EVROPE

445
 

 

Viši asistent mr Milijana Buha

 OSNOVNI PRINCIP KRIVIČNOPRAVNE SARADNJE NA PROSTORU EVROPSKE UNIJE

461
 

 

Asistent Ivan Ilić

UTVRĐIVANJE ČINJENICA U REFORMISANOM KRIVIČNOM POSTUPKU

474
 

 

Marina Gutschy, znanstvena novakinja

TUMAČENJE NAČELA NE BIS IN IDEM – INTERAKCIJA EUROPSKOG SUDA PRAVDE I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA NAKON STUPANJA NA SNAGU LISABONSKOG UGOVORA

494
 

 

Nikola Vuković, tužilački pripravnik

UNAKRSNO ISPITIVANJE U SVETLU TIPA KRIVIČNOG POSTUPKA

515

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892