to top

Naučni skup

 

ENGLISH

Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta

 

Intenzivan i sistematski naučno-istraživački rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu započeo je 2010. godine, kada je Nastavno-naučno vijeće donijelo odluku da se ubuduće redovno organizuje Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta. Pošto je za Dan fakulteta određen 31. oktobar kada se obilježava Sveti Petar Cetinjski, jedan od najznačajnijih srpskih zakonopisaca, dan održavanja skupa uslovljen je danima vikenda koji su najbliži ovom datumu. Odlučeno je da se za Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta svaki put odredi opšta tema koja je aktuelna i od značaja za razvoj pravne nauke u cjelini. Skup predstavlja prilog nastajanju umne pravničke zajednice koju neće dijeliti različite međe, već će je spajati svijest o prijekoj potrebi ostvarivanja različitih vrijednosti u pravu, od onih temeljnih pa sve do onih pravno-tehničkih. Saopšteni referati kao i zaključci sa skupa imaju cilj da doprinesu razvoju pravne nauke u Republici Srpskoj, BiH, državama regiona, ali i ostalim državama Evrope i svijeta. Na Naučnom skupu učestvuju samo referenti po pozivu.

 

Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je do sada dvanaest puta – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. i 2023. godine. Skup se redovno održava u isto vrijeme, uz poštovanje istovjetne koncepcije skupa koja je utvrđena 2010. godine. Dvanaesti Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 28. oktobra 2023. godine na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Na skupu je učestvovalo 206 autora i koautora iz 23 države (Rusija, Grčka, Kina, Italija, Mađarska, Španija, Kuba, Meksiko, Turska, Bugarska, Rumunija, Gruzija, Moldavija, Kipar, Holandija, Danska, Švedska, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i BiH sa autorima iz Republike Srpske i Federacije BiH) koji su saopštili 162 referata na srpskom, ruskom, engleskom, italijanskom, španskom odnosno maternjim jezicima učesnika. Program rada ovog skupa i Zbornik sažetaka, možete pogledati klikom na nazive ovih spisa.

 

Prema broju autora, država iz kojih dolaze, broju referata, kao i broju i značaju suorganizatora, XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta najveći je naučni skup u oblasti prava koji je u posljednje tri godine održan na prostoru jugo-istočne Evrope i jedan je od najvećih na tlu cijele Evrope.

 

Za dvanaeset održanih skupova poslato je skoro hiljadu autorskih i koautorskih radova naučnih poslenika iz tridesetak država sa četiri kontinenta (Evropa, Azija, Sjeverna Amerika i Južna Amerika). U zbornicima radova sa jedanest skupova, na oko 11.000 strana u 19 tomova objavljeno je oko 700 naučnih radova. Za 2024. godinu pripremamo objavljivanje Zbornika radova sa XII Naučnog skupa u najmanje četiri toma. Svi zbornici radova sa održanih skupova indeksirani su u HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS i Central and Eastern European Online Library (CEEOL) bazama časopisa i elektronskih knjiga.

 

Naučni skup koji organizujemo klasifikovan je i kategorisan od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije. Naš skup jedan je od tri najbolje rangirana u državi u svim naučnim oblastima, i prvi u oblasti društveno-humanističkih nauka. Ovu kategorizaciju i klasifikaciju imaju X, XI i XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta koji su održani u 2021, 2022. i 2023. godine. Skupovi održani 2019. i 2020. godine klasifikovani su i kategorisani kao međunarodni naučni skup prve kategorije, i bili su najbolje vrednovani naučni skupovi u oblasti društveno-humanističkih nauka u godinama u kojima su održani.

 

Od 2019. godine, osim Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, suorganizatori Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su dva međunarodna udruženja: Međunarodno udruženje pravnika (International Union of lawyers) i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu. Od 2020. godine, kao suorganizator pridružen je i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Od 2021. godine, uz postojeće suorganizatore, u pripremu i održavanje skupa kao suorganizatori pridružili su nam se i Evropska organizacija za javno pravo (European Public Law Organization), kao i Institut za uporedno pravo. Rukovodioci i članovi ovih udruženja i instituta članovi su Naučnog odbora i Organizacionog odbora skupa, a saopštavaju i svoje referate na skupu. Ova udruženja i instituti imaju višedecenijsko iskustvo u organizaciji međunarodnih naučnih skupova.

 

U Naučnom odboru skupa učestvuju priznati naučnici iz 12 država (Rusije, Grčke, Mađarske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva, Belgije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i BiH), koji su objavili radove u publikacijama sa ISI liste i odnose se na temu skupa. Između ostalih, član Naučnog odbora je nekadašnji sudija Međunarodnog suda pravde u Hagu, a ostali članovi su redovni i vanredni profesori od kojih su mnogi sadašnji i bivši dekani i prodekani pravnih fakulteta iz zemalja regiona.

 

Po nivou organizovanosti i pripremljenosti, Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta svrstava se među naučne skupove na kojima se rezimei objavljuju u zborniku sažetaka prije skupa, a radovi u zborniku radova nakon skupa. Zbornici rezimea i zbornici radova objavljuju se na jezicima na kojima se održavao naučni skup i saopšteni referati i zadovoljavaju međunarodne bibliografske standarde (CIP, ISBN, UDK, analitički obrađene članke, elektronsku verziju). Radovi koji se objavljuju u ovim zbornicima grupisani su po tematskom karakteru.

 

Naučni radovi prijavljivani za naučni skup predmet su recenzija u pisanoj formi koje sadrže 1) ocjenu originalnosti i kategorizaciju rada, 2) ocjenu koherentnosti rada (sažetak, uvod, korišćena metodologija, rasprava, zaključak i literatura) i 3) ocjenu usaglašenosti sa temom skupa. Radovi na naučnom skupu javno se predstavljaju i brane kroz diskusiju. Recenzenti pristiglih naučnih radova imaju najmanje zvanje docenta ili naučnog saradnika, a većina recenzenata su redovni i vanredni profesori. Za potrebe recenziranja radova objavljenih u dosadašnjim zbornicima, angažovano je preko 350 uglednih recenzenata iz deset evropskih država. Sve recenzije su anonimne, kako za recenzente tako i za autore radova. Svaki rad ocjenjuju najmanje dva recenzenta, a bar jedan recenzent je iz druge države.

 

Informacije o do sada održanim skupovima i objavljene zbornike radova možete pronaći na našoj stranici.

 

 

The Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law

 

Comprehensive and systematic scientific and research work at the Faculty of Law of the University in East Sarajevo began in 2010 when the Faculty decided to regularly organize a Scientific conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law. The Conference is organized on the weekend around 31 October – the day of St. Peter of Cetinje, one of the most prominent Serbian lawmakers, which has been proclaimed as the Day of the Faculty of Law. It was decided that each year, one broad topic should be selected that is both current and significant for the development of legal science in general. This Conference contributes to the development of an astute legal community which, rather than divided by different issues, will be closely tied by the awareness of the urgent need to foster different values in law, from fundamental ones to those ingrained in various legal technicalities. Conference participation is by invitation only

 

Scientific Conference on the occasion of the Day of the Faculty of Law was held 12 times – in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 and 2023. The Conference is held around the same time each year and follows the concept established in 2010. The XII Scientific Conference on the Occasion of The Day of the Faculty of Law was held on 28 October 2023 on the general topic “Legal gaps and the completeness of law“. The Conference was attended by 206 authors and co-authors from 23 countries (Russia, Greece, China, Italy, Hungary, Spain, Cuba, Mexico, Turkey, Bulgaria, Romania, Georgia, Moldova, Cyprus, Netherlands, Denmark, Sweden, Serbia, North Macedonia, Croatia, Slovenia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina with authors from both Republic of Srpska and the Federation of B&H), who presented 162 papers in Serbian, Russian, English, Italian, or the native language of the participant. The Program of the Conference and Collection of Abstracts can be found by following links for the respective documents.

 

In terms of the number of authors, countries they come from, number of papers and number and reputation of the coorganizers, the Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law is the largest legal Conference held in the last three years in the Southeast Europe and one of the largest in the whole of Europe.

 

The twelve conferences held thus far yielded almost one thousand academic papers authored and co-authored by legal scholars from around thirty countries from four continents (Europe, Asia, North America and South America). Proceedings from eleven previous Conferences comprise 700 academic papers published in 19 volumes on 11,000 pages. Proceedings from the XII Conference will be published in at least four volumes. All the Conference Proceedings are indexed in HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS and Central and Eastern European Online Library (CEEOL) journals and e-books databases.

 

Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law has been classified by the Ministry of Scientific and Technological Development, Higher Education and Information Society of the Republic of Srpska as an international conference of special significance of the first category. Our scientific Conference is one of the top three highest-classified conferences in the country in all legal fields and the top one in the field of social sciences and humanities. This classification and categorization was awarded to the X, XI and XII Scientific Conferences on the Occasion of the Day of the Faculty of Law held in 2021, 2022 and 2023. The Conferences organized in 2019 and 2020 were classified and categorized as international conference of the first category and were evaluated as the best conferences in the field of social and humanistic sciences of their respective years.   

 

Since 2019, two international institutions have joined the Faculty of Law of the University in East Sarajevo in organizing the Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law: the International Union of Lawyers and the Serbian Association for Legal Theory and Practice. In 2020, the Institute of Criminological & Sociological Research joined as another coorganizer. Since 2021, the Scientific Conference has featured two more coorganizers – the European Public Law Organization and the Institute of Comparative Law. Officials and members of the said associations and institutions are members of the Scientific Board and Organizing Board of the Conference and present their papers at the Conference regularly. These organizations will undoubtedly contribute to the Conference with their decades-long experience in organizing scientific meetings.

 

The Scientific Board comprises renowned scholars from 12 countries (Russia, Greece, Hungary, Turkey, United Kingdom, Belgium, Serbia, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina) who published ISI journal papers related to the topic of the Conference. One board member is a former judge of the International Tribunal in Hague. Other members are full-time professors and associate professors, many of whom are current and former deans and vice deans of law schools in the region.

 

The organizational concept of the Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law is such that abstracts are published in the Collection of Abstracts before the Conference, and the academic papers are published in the Proceedings from the Conference after it has been held. Both the Collection of Abstracts and the Conference Proceedings are published in the languages of the Conference and the languages in which the papers are presented, and they meet international library standards (CIP, ISBN. UDK, library analytics and electronic version). Papers published in conference proceedings are grouped by specific themes.

 

Scientific articles submitted for the Conference are subject to a written peer review assessing 1) the originality and categorization of a paper, 2) its coherence (abstract, introduction, methodology, argumentation and bibliography) and 3) its consistency with the Conference topic. Papers are presented publicly and are defended in discussion sessions. Peer reviewers are selected from among scholars with an academic rank no lower than assistant professor or research associate. Most of the peer reviewers, however, are full-time and associate professors. For the task of peer review of the papers published in conference proceedings so far, over 350 renowned peer reviewers from ten European countries have been engaged. 

All peer reviews are carried out anonymously in a double-blind manner. Each paper undergoes at least two peer reviews, with at least one peer reviewer coming from a state other than the author.

 

Further information on Scientific Conferences held so far, as well as Conference Proceedings, can be found on our website.

Štampa El. pošta

XIII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XIII SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE…

ENGLISH   Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da 26. oktobra 2024. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između zaštite i zloupotrebe“. Suorganizatori XIII Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su...

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI I JEDAN OD NA…

ENGLISH   U subotu, 28. oktobra 2023. godine, na Pravnom fakultetu održan je XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Na skupu je učestvovalo 206 autora i koautora iz 23 države (Rusija, Grčka, Kina, Italija...

OBJAVLJEN ZBORNIK RADOVA „PRAVO IZMEĐU STVARANJA I TUMAČENJA“ U ČETIRI TOMA NA PREKO 2000 STRANA

  Pravni fakultet objavio je Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“, koji je rezultat naučnog skupa koji je po jedanaesti put održan povodom Dana Pravnog fakulteta. Na skupu koji je održan novembra 2022. godine, 179 autora i koautora iz 20...

NAJVEĆI NAUČNI USPJEH U ISTORIJI PRAVNOG FAKULTETA DUGOJ 77 GODINA – NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVN…

X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“, od strane nadležne Komisije Ministarstva klasifikovan je i kategorisan kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije i u godini kada je održan zvanično je bio...

XII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XII Scientific conference to mark the Day of the …

ENGLISH Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, krajem oktobra 2023. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Suorganizatori XII Naučnog skupa povodom Dana...

XI. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XI Scientific conference to mark the Day of the Fac…

ENGLISH Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, u oktobru mjesecu 2022. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Program rada Zbornik sažetaka Prema Rang-listi klasifikovanih...

NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

ENGLISH Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu priređuje X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, koji će se održati 30. oktobra 2021. godine, na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“. Skup bi trebalo da se održi u mješovitom modelu – dio učesnika...

ODRŽAN IX NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA NA OPŠTU TEMU „IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU“

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 24. oktobra na Pravnom fakultetu u Palama. Tri suorganizatora Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su međunarodna udruženja – Međunarodno udruženje pravnika sa sjedištem u Moskvi, Ruska Federacija, i Srpsko udruženje...

ODRŽAN NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

  На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне...

NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

Povodom Dana fakulteta, 26. oktobra biće održan naučni skup na temu „Pravo, tradicija i promjene“. Za učešće u radu naučnog skupa prijavljeno je 75 učesnika iz 8 zemalja. Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj, prošlogodišnji naučni skup...

Na Pravnom fakultetu održan naučni skup „Pravo i vrijednosti“

  ODRŽAN NAUČNI SKUP NA PRAVNOM FAKULTETU   Povodom Dana fakulteta, na Pravnom fakultetu je održan naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Ovaj naučni skup predstavlja nastavak aktivnosti na godišnjem organizovanju naučnih skupova, koje su započete 2010. godine. Ovo je bio sedmi...

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“ Pravni fakultet će 26. oktobra ove godine organizovati naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Namjera organizatora skupa je da ukaže na značaj vrijednosti koje su utkane u temelje pravnog sistema. Iz ovih...

Održan naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 24. oktobra 2015. godine održan je Naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" na Pravnom fakultetu Univerzit…

Na Pravnom fakultetu se, povodom Dana fakulteta, u subotu, 24. oktobra, održava naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Ove godine na naučnom skupu će učestvovati oko 70 referenata, koji će izložiti referate iz svih grana prava. U radu naučnog...

Naučni skup na Pravnom fakultetu povodom Dana fakulteta

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da Pravni fakultet i ove godine povodom Dana fakulteta organizuje međunarodni naučni skup. Biće to šesti naučni skup koji Pravni fakultet organizuje ovim povodom. Na prethodna dva naučna skupa, održana 2013. i 2014...

Održan međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

Međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“ održan je 25. oktobra 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Skup je organizovan, tradicionalno, u okviru proslavlјanja Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta, Svetog Petra Cetinjskog...

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892