to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sudijski pripravnik - volonter – OSNOVNI SUD U BIJELJINI

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                               

PALE

 

 

SUDIJSKI PRIPRAVNIK - volonter – OSNOVNI SUD U BIJELJINI

 

 

OPIS RADNOG MJESTA

Sudijski pripravnik - volonter za rad na određeno vrijeme, radi osposoblјavanja za  samostala rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva....................7 izvršilaca

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

- završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme.

 

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKAZE:

 - uvjerenje o državljanstvu,

- rodni list,

- dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija),

- dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu (original ili ovjerena kopija),

- dokaz o dužini prijavljenosti na biro za zapošljavanje.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.

 

Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

 

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELJINI ulica Vuka Karadžića 3, sa naznakom "Prijava na konkurs".

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

KONKURS

 

Štampa El. pošta

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2019. godini

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu, Ministarstvo rada i
boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, raspisuju Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2019. godini.
 
Programi zapošljavanja u 2019. godini su:
 
- I - 
PROGRAM FINANSIRANjA ZAPOŠLjAVANjA I SAMOZAPOŠLjAVANjA DJECE POGINULIH BORACA, DEMOBILISANIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA VRS U 2019. GODINI „ZAJEDNO DO POSLA"
 
- II -
PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLjAVNjU MLADIH SA VSS U STATUSU PRIPRAVNIKA U 2019. GODINI
 
- III -
PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU ROMA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2019. GODINI
 
- IV -
PROGRAM OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE U 2019. GODINI
 
- V -
PROGRAM ZAPOŠLjAVANjA I SAMOZAPOŠLjAVANjA CILjNIH KATEGORIJA U PRIVREDI U 2019. GODINI 
 
- VI -
PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU U PRIVREDI PUTEM ISPLATE PODSTICAJA U VISINI UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA U 2019. GODINI
 
Više informacija OVDJE

Štampa El. pošta

Javni oglas za angažman dva pravna savjetnika (1 u Okružnom sudu u Bijeljini i 1 u Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu)

Pravni savjetnik

Kompanija: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Grad: Bijeljina
Opis posla

O poslu

Opis radnog mjesta: BrojPogledajte broj telefona na bih.boljiposao.com
Sarajevo, 05.04.2019. godine

 

Na osnovu člana 6. Pravilnika o ugovorima o djelu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za angažman 2 pravna savjetnika (1 u Okružnom sudu u Bijeljini i 1 u Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu) po ugovoru o djelu za potrebe implementacije aktivnosti 1.3.2 – Analiza vertikalnih (trickle-down) efekata harmonizacije sudske prakse na svim sudskim nivoima u BiH

 

- Opis aktivnosti izabranih pravnih savjetnika

 

Visoko sudsko i tužilačko Vijeće BiH (VSTV BiH), u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ – IPA 2017 (u nastavku: Projekat), provodi niz aktivnosti koje za cilj imaju povećanje ukupne djelotvornosti pravosuđa u BiH, te povećanje povjerenja javnosti u pravosudni sistem države, kao i povećanje odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH radi pružanja boljih usluga građanima i privrednim subjektima.

 

Jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta, u to komponente Efikasnost pravosuđa je i analiza vertikalnih (trickle-down) efekata harmonizacije sudske prakse na svim sudskim nivoima u BiH, i to u ciljnim sudovima Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu i Okružnom sudu u Bijeljini (Aktivnost 1.3.2).

 

Neujednačena i nekonzistentna praksa sudova je prisutna, naročito na nižim sudskim instancama. Nije neuobičajno da dva sudska vijeća drugostepenog suda imaju različita tumačenja istovjetnog pravnog pitanja ili odredbe, što za rezultat ima donošenje različitih sudskih odluka. Takvo postupanje se reflektuje na postupanje prvostepenih sudova koji svoja postupanja trebaju uskladiti sa praksom drugostepenog suda. Kreira se nesigurno ozračje za postupanje sudija prvostepenih sudova zbog diferencirane sudske prakse nadređenog suda. Ovo posebno dolazi do izražaja ako se uzme u obzir da se sudije prvog stepena vode osnovnim postulatom da nastoje ishoditi najbolje moguće ocjene rada, a što u velikoj mjeri ovisi o procentu potvrđenih/ukinutih odluka. Zaključno, nekonzistentna sudska praksa nema samo negativne posljedice na jednakost građana, već i na evaluaciju godišnjeg rada sudija, njihovo karijerno napredovanje i nepostojanje jasnih smjernica u svakodnevnom radu.

 

Osnovni zadatak pravnih savjetnika je da u ciljnim sudovima analiziraju odabrane sudske odluke prvostepenih i drugostepenog suda, sa akcentom na predmete koji imaju istovjetnu/sličnu činjeničnu i pravnu osnovu. Cilj analize je da se neutrališu ključne, neuralgične, tačke nekonzistentne sudske prakse u direktnoj saradnji i nominaciji spornih pitanja sa predsjednicima ciljnih sudova i sudijama. U tom smislu, pravni savjetnici će analizirati i secirati duktuse odluka u oblastima koje u praksi sudova stvaraju posljedicu u vidu neujednačenog postupanja, kako bi se uočile i jednostavnije otklonile pravne dileme i neusaglašena mišljenja među sudijama i sudskim vijećima. Za prevazilaženje problema neujednačenosti sudske prakse, potrebno je da se ispravno detektuju problemi u čemu najznačaniji doprinos mogu dati pravni savjetnici, koji će u nominovanim pravnim oblastima (od sudija i predsjednika ciljnih sudova) imati zadatak da u zaokruženim cjelinama (velikom broju analiziranih odluka) izdvoje sporne stavove i omoguće drugostepenim sudskim instancama kreiranje poopćivih stavova. Pravni savjetnici će biti pod kontinuiranim nadzorom rukovodioca komponente za efikasnost pravosuđa, ali će istovremeno biti u saradnji sa predsjednicima sudova i predsjednicima sudskih odjeljenja, koji će imati priliku da po analiziranim odlukama u svakoj od nominovanih oblasti i po različitim pravnim pitanjima delegiraju pitanja i Vrhovnim sudovima entiteta kako bi se kreirala konzistentna vertikalna sudska praksa na sve tri sudske instance.

 

Pravni savjetnici će učestvovati u pripremi dokumenata i drugih akata potrebnih za održavanje sastanaka između pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova, a povodom harmonizacije sudske prakse. Također, učestvovati će u organizaciji periodičnih sastanaka i informisanju Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova pri VSTV BiH, povodom rezultata analize i istovremeno će predlagati konkretne mjere harmonizaciju sudske prakse na sva tri sudska nivoa.

 

- Opis poslova pravnih savjetnika koji će biti angažovani na realizaciji projektnih aktivnosti

 

Pravni savjetnici će, u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima i potpisanim ugovorima o djelu, uz koordinaciju aktivnosti od strane projektnog osoblja VSTV-a, obaviti sljedeće poslove:
izraditi analize usklađenosti sudske prakse u ciljnim sudovima
surađivati sa ciljnim sudovima u pogledu analize sudske prakse;
izraditi analize nasumično odabranih predmeta s ciljem utvrđivanja postojanja utvrđene sudske prakse;
učestvovati u pripremi dokumenata i drugih akata potrebnih za održavanje sastanaka između pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova;
učestvovati u održavanju zajedničkih sastanaka pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova povodom ujednačavanja sudske prakse;
učestvovati u pripremi i izradi uputstava koja će se koristiti u implementaciji softverskih rješenja predviđenih Projektom;
izraditi izvještaje s ciljem informisanja Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova o aktivnostima u pogledu ujednačavanja sudske prakse na svim nivoima;
zalagati se i prati provođenje preporuka Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova u ciljnim sudovima;
izvještavati (neposredno nadređenog rukovodioca) o implementaciji projektnih aktivnosti u sudu i o realizaciji utvrđenih rezultata;
izvještavati predsjednika suda o implementaciji projektnih aktivnosti u sudu
učestvovati u analizi i identifikaciji problema pravne prirode u realizaciji Projekta i predlagati rješenja;
- Trajanje angažmana i naknada

 

Angažman pravnih savjetnika je predviđen za potrebe realizacije prve faze projektnih aktivnosti u kontinuitetu u 2019. godini, sa mogučnošću produženja trajanja saradnje i na naredne faze projektnih aktivnosti u zavisnosti od potreba Projekta, prema planu i dinamici utvrđenoj ovim javnim pozivom i internim aktima VSTV BiH.

 

Naknada, prava i obaveze lica koja se angažuju za potrebe ove aktivnosti bliže se regulišu ugovorom o djelu, u skladu sa opštim aktima VSTV BiH.
Potpisivanjem ugovora, pravni savjetnici će se obavezati da će ispuniti sve obveze koje su predmet ugovora i to u zadanom roku.

 

- Pravo učešća u javnom oglasu imaju fizička lica koja ispunjavanju slijedeće uslove
VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 240 ECTS bodova)
najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
osnovno poznavanje softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacionom sustavu Bosne i Hercegovine;odlično poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija;
odlične pravno analitičke sposobnosti i sposobnost pisanog izražavanja;
odlično poznavanje formalnopravnih propisa
sposobnosti timskog rada i razvijene vještine socijalne interakcije;
poznavanje engleskog jezika poželjno;
sposobnost planiranja;
sposobnosti pripremanja pravnih dokumenata i prezentiranja;
poželjno radno iskustvo u pravosuđu
Ponuda treba sadržavati:
motivaciono pismo
potvrdu o stečenom radnom iskustvu u struci u trajanju od tri (3) godine
diplomu o završenom fakultetu
potvrdu o poznavanju engleskog jezika
biografiju (popuniti Aneks 1)
Ponuđači, odnosno osobe sa gore navedenim kvalifikacijama, obavezne su ispuniti Aneks 1, koji se nalazi na stranici: i uz kopiju diplome, potvrde o stečenom radnom iskustvu i ostale dokumente, dostaviti ga isključivo putem mail-a, na slijedeću e-mail adresu: Pogledajte adresu e-pošte na bih.boljiposao.com, najkasnije do 20.04.2019. godine.

 

Izbor pravnih savjetnika će se izvršiti nakon obavljenog intervjua. Samo ponuđači koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na intervju.

 

Ugovor će biti dodijeljen pravnim savjetnicima koji se ocijene najpovoljnijim u smislu referenci, odnosno radnog iskustva, rezultata rada, poznavanja engleskog jezika i drugih bitnih elemenata predmetnog ugovora.

 

Zainteresovani ponuđači ponudu trebaju dostaviti isključivo putem e-mail-a: Pogledajte adresu e-pošte na bih.boljiposao.com.

 

Korespondencija vezana za predmetni oglas će se voditi isključivo putem e-maila, te se ponuđačima neće dostavljati pismena obavještenja o pitanjima o kojima su obaviješteni elektronskim putem.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ponuđača koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

 

Plaćanje naknade za izvršenje ugovorenog djela će se vršiti sukcesivno u tranšama koje dospijevaju u skladu sa internim aktima VSTV BiH, a putem Jedinstvenog računa trezora BiH.

 

VSTV BiH zadržava pravo da ne zaključi ugovor sa ponuđačima koji su dostavili ponudu.

 

Vrsta posla: rad na određeno vrijeme

Regija:

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema: Fakultet

 

Štampa El. pošta

Javni konkurs za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu opštine Vukosavlje

OPIS RADNOG MJESTA

Načelnik opštine Vukosavlje raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos u Opštinsku upravu Vukosavlje, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, na način kako slijedi:

- Diplomirani pravnik - 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi su:

  1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  2. da je stariji od 18 godina,
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi,
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa i
  6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

Posebni uslovi za prijem pripravnika su:

Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova, stečeno zvanje dipl. pravnik.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs dostupan na Info – pultu i veb stranici opštine Vukosavlje. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

  • nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
  • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
  • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43 do 47 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 06.12.2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Vukosavlje (šalter sala) svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova ili putem pošte na sledeću adresu: Opštinska uprava opštine Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića 163, 74470 Vukosavlje, sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika, NE OTVARATI”.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa moguće je pronaći na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_u_radni_odnos_pripravnika_u_opstinsku_upravu_opstin/

Štampa El. pošta

Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima - Univerzitet u Banjoj Luci

OPIS RADNOG MJESTA
Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima - 1 izvršilac

- Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa mogućnošću produženja.


MJESTO RADA:
Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od osamnaest (18) godina;
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:
- Završen Pravni fakultet, položen pravosudni ispit, tri godine radnog iskustva i obučenost za rad na računaru.


Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
- Diplomu/uvjerenje o stručnoj spremi;
- Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;
- Uvjerenje o radnom iskustvu;
- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo kandidat koji je izabran).
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 06.12.2018. godine. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Prijavu sa navedenim dokumentima i dokazima uz naznaku PRIJAVA NA KONKURS, dostaviti na sljedeću adresu:
Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje:

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/visi_strucni_saradnik_za_poslove_pred_sudovima_i_drzavnim_organima_-_u/

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);