to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Javni konkurs za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu opštine Vukosavlje

OPIS RADNOG MJESTA

Načelnik opštine Vukosavlje raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos u Opštinsku upravu Vukosavlje, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, na način kako slijedi:

- Diplomirani pravnik - 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi su:

  1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  2. da je stariji od 18 godina,
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi,
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa i
  6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

Posebni uslovi za prijem pripravnika su:

Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova, stečeno zvanje dipl. pravnik.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs dostupan na Info – pultu i veb stranici opštine Vukosavlje. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

  • nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
  • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
  • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43 do 47 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 06.12.2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Vukosavlje (šalter sala) svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova ili putem pošte na sledeću adresu: Opštinska uprava opštine Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića 163, 74470 Vukosavlje, sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika, NE OTVARATI”.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa moguće je pronaći na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_u_radni_odnos_pripravnika_u_opstinsku_upravu_opstin/

Štampa El. pošta

Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima - Univerzitet u Banjoj Luci

OPIS RADNOG MJESTA
Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima - 1 izvršilac

- Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa mogućnošću produženja.


MJESTO RADA:
Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od osamnaest (18) godina;
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:
- Završen Pravni fakultet, položen pravosudni ispit, tri godine radnog iskustva i obučenost za rad na računaru.


Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
- Diplomu/uvjerenje o stručnoj spremi;
- Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;
- Uvjerenje o radnom iskustvu;
- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo kandidat koji je izabran).
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 06.12.2018. godine. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Prijavu sa navedenim dokumentima i dokazima uz naznaku PRIJAVA NA KONKURS, dostaviti na sljedeću adresu:
Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje:

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/visi_strucni_saradnik_za_poslove_pred_sudovima_i_drzavnim_organima_-_u/

 

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter - OSNOVNI SUD U BIJELJINI


OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva....................10 izvršilaca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:
- završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme.

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu,
- rodni list,
- dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija),
- dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu,
- dokaz o prijavljenosti na biro za zapošljavanje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, tj. do 29.11.2018. godine.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.
Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.
Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELJINI ulica Vuka Karadžića 3, sa naznakom "Prijava na konkurs".
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik_volonter_-_osnovni_sud_u_bijeljini3/

Štampa El. pošta

Diplomirani pravnik u oblasti socijalne zaštite - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DONJI ŽABAR

OPIS RADNOG MJESTA
- Diplomirani pravnik u oblasti socijalne zaštite - 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odosno Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto;
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1 Ustava BiH.

Posebni uslovi:
- Visoka stručna sprema VII stepen, završen pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova pravnog smjera,
- Jedna godina radnog iskustva u struci,
- Položen stručni ispit iz oblasti socijalne zaštite.

Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na javni oglas (sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidat je dužan dostaviti u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
- biografija;
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
- ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi;
- dokaz o traženom iskustvu (uvjerenje, potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
- izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1 Ustava BiH;
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite iz oblasti socijalne zaštite (ovjerena fotokopija);
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje.

Svi traženi dokumenti trebaju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji ne stariji od šest mjeseci.
Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa biće pozvani na intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u "Službenom glasniku opštine Donji Žabar" i dnevnom listu "Glas Srpske".
Oglas ostaje otvoren do 29.11.2018. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU "Centar za socijalni rad Donji Žabar" Nikole Tesle br. 37, 76273 Donji Žabar, sa naznakom: Prijava na konkurs.


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_u_oblasti_socijalne_zastite_-_centar_za_socijalni_rad_d/

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter - OSNOVNI SUD U TESLIĆU

OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin BiH,
- da je punoljetan,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:
- VSS diplomirani pravnik,
- poznavanje rada na računaru.

Prijem se vrši na period od 2 (dvije) godine.

Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava, osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje nesreće na poslu.
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa:

- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje da nije osuđivan za djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
- Uvjerenje o diplomiranju,
- Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja primljeni kandidat prije početka obavljanja pripravničke prakse u svojstvu pripravnika-volontera).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".
Konkurs ostaje otvoren do 29.11.2018. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik-volonter_-_osnovni_sud_u_teslicu8/

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892