to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Javni oglas za popunjavanje pozicije projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BOSNE I HERCEGOVINE 

SARAJEVO

RASPISUJE

J A V N I    O G L A S

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine

Projekat unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH-treća faza-ICEA i Projekat unapređenja kvaliteta pravosuđa

PRAVNI SAVJETNIK

Broj oglašene pozicije:  013/21

Broj izvršilaca: jedan (1)

Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

Probni rad: 3 mjeseca

Mjesto rada: Sarajevo

Rok za prijavu:  31.03.2021. godine 

Opis poslova:

 • izrađuje analize, izvještaje, mišljenja i nacrte drugih složenih pravnih dokumenata za provedbu reformskih aktivnosti u sklopu Projekta;
 • izrada pravnih analiza i kreiranje odgovarajućih rješenja koji doprinose poboljšanju kvaliteta sudskih odluka;
 • proučava propise iz oblasti nezavisnosti, odgovornosti i kvaliteta pravosuđa prema EU kriterijima;
 • radi na pravnim i praktičnim pitanjima u vezi sa problemom efikasnosti pravosuđa i neriješenih predmeta, pitanja poboljšanja kvaliteta sudskih odluka, uvođenja mentorskih sistema za novoimenovane sudije te samostalno predlaže mjere čija implementacija može doprinijeti unapređenju efikasnosti pravosuđa i smanjenju broja neriješenih predmeta u sudovima;
 • priprema stručne materijale za sastanke radnih grupa, stalnih komisija stručnih i drugih specijaliziranih timova koji se bave problematikom u vezi unapređenja efikasnosti i kvaliteta pravosuđa i smanjenja broja neriješenih predmeta;
 • priprema obrasce koji su potrebni za elektronske sisteme koje Projekt razvija, te pruža korisničku podršku
 • učestvuje u organizaciji treninga po pitanju korištenja softverskih rješenja u pravosuđu Bosne i Hercegovine
 • prati izmjene i dopune zakonskih propisa i drugih akata neophodnih za aktivnosti projekta;
 • pomaže i po potrebi učestvuje u radu radnih grupa, stručnih i drugih specijaliziranih timova i komisija;
 • priprema nacrte izvještaja i zapisnika sa sastanaka;
 • vrši analizu poslovnih procesa i poduzima aktivnosti u cilju unapređenja upravljanja sudovima po instrukcijama rukovodioca projekta, a u saradnji s osobljem projekta i konsultantima angažiranim od strane projekta;
 • predlaže konkretne mjere, na temelju izvršenih analiza, s ciljem povećanja efikasnosti i unapređenja radnih procesa;
 • učestvuje u unapređenju postupka imenovanja, ocjenjivanja i promicanja sudija;
 • učestvuje u aktivnostima usmjerenim na procjenjivanje nezavisnosti, odgovornosti i kvaliteta pravosuđa u skladu sa projektnim zadacima;
 • analizira potreba i izrada prijedloga tema za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija, u saradnji sa Odjelom za sudsku dokumentaciju i edukaciju“
 • analizira postojeće stanje i propise, strateške dokumente i javne politike koji se odnose na rodnu jednakost i zaštitu prava ranjivih grupa te surađuje sa domaćim i inostranim partnerskim organizacijama za unapređenje rodne jednakosti i položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudovima. Vrši procjenu potreba za edukacijom na temu rodne jednakosti i razvija plan edukacije.
 • pruža podršku Radnoj grupi i pravosudnim institucijama u procesu implementacije Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH u skladu sa aktivnostima Projekta.
 • realizuje mjere unapređenja rodne jednakosti i položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudovima predviđenih projektnim prijedlogom i drugih koje usvoji VSTV BiH;
 • analizira međunarodne standarde i prakse koji se odnose na gender mainstreaming, s posebnim fokusom na pravosuđe te izrađuje nacrte strateških i provedbenih dokumenata za uvođenje koncepta gender mainstreaminga u bh. pravosuđe.
 • sarađuje sa ciljnim sudovima na implementaciji modela suda po mjeri korisnika ("user friendly court");
 • prikuplja podatke i izrađuje analize, izvještaje, mišljenja i nacrte dokumenata potrebnih za realizaciju projektnih aktivnosti;
 • organizuje konferencije, edukacije i druge stručne skupove s ciljem jačanja kapaciteta na temu unapređenja rodne jednakosti, položaja ranjivih grupa i unapređenja učinkovitosti pravosuđa uopšte.
 • predlaže mjere za unapređenje poslovnih procesa u sudovima, a u cilju povećanja efikasnosti rada sudova i veće iskorištenosti ljudskih resursa u sudovima.
 • pruža podršku sudovima u cilju uspostavljanja efikasnije komunikacije suda sa građanima i povećanju transparentnosti rada sudova.
 • radi na pravnim i praktičnim pitanjima u vezi sa problemom efikasnosti pravosuđa, a posebno u identificiranju glavnih uzroka velikog broja parničnih predmeta na žalbenim sudovima i dugog trajanja postupaka.
 • predlaže mjere za smanjenje broja parničnih predmeta u žalbenim postupcima i skraćivanje trajanja postupaka;
 • obavlja i druge poslove koje mu dodijeli rukovodilac projekta.

Pored opštih uslova propisanih članom 10., kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • položen pravosudni ispit - poželjno;
 • napredno poznavanje engleskog jezika;
 • napredno poznavanje pravosudnog sistema u BiH, te propisa koji reguliraju procese imenovanja, ocjenjivanja edukacije i praćenja rada nositelja pravosudnih funkcija u BiH;
 • poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u BiH kao i propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija te formalno pravnih propisa;
 • napredno poznavanje informacionih tehnologija;
 • poznavanje softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacijskom sustavu Bosne i Hercegovine;
 • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
 • inicijativa i kreativnost;
 • posjedovanje kompetencija: pravno analitičke sposobnosti, komunikacija i timski rad;
 • posjedovanje dobrih komunikacionih sposobnosti, te pismenog i usmenog izražavanja;
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
 • Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome/svjedočanstva), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi. Ovaj uslov se dokazuje dodiplomskom (osnovnom) diplomom; i
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH. 

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Zahtijevani format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:                                                          

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

Fax: +387 (0) 33 707 550 

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 013/21“

Broj oglašene pozicije  013/21 mora biti naveden.

Rok za prijave: 31.03.2021. godine

Štampa El. pošta

Javni konkurs za pоpunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa Bоsne i Hercegоvine

Javni konkurs za pоpunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa Bоsne i Hercegоvine

 

Krajnji rok za prijave:16.03.2021.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za politiku stranih ulaganja
1/03 Stručni saradnik za odnose s javnošću-portparol
1/04 Stručni saradnik za slobodne zone

SEKTOR ZA VANJSKOTRGOVINSKU POLITIKU I STRANA ULAGANJA
Odsjek za politiku stranih ulaganja i unapređenje investicione klime

1/01 Stručni savjetnik za politiku stranih ulaganja
Opis poslova i radnih zadataka:
Obavlja najsloženije poslove oko izrade prednacrta, nacrta i prijedloga izmjena i dopuna zakonskih i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka i Sektora; vrši analizu učinka propisa prije njihovog stupanja na snagu, provodi RIA analize; prati, proučava i daje mišljenje na zakonske i podzakonske akte drugih institucija koji su dostavljeni Odsjeku; sarađuje sa sektorima na usaglašavanju stavova u pogledu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Sektora i Odsjeka; samostalno vrši usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata Odsjeka s legislativom EU i po potrebi priprema mišljenja na te akte; pruža stručnu pravnu pomoć drugim institucijama u pripremi akata iz djelokruga Odsjeka; osigurava harmonizaciju zakonskih i podzakonskih akata sa standardima i pravilima EU; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka. 
Posebni uslovi: VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravni ili ekonomski fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru. 
Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1).
Mjesto rada: Sarajevo.


Odsjek za odnose s javnošću

1/03 Stručni saradnik za odnose s javnošću-portparol
Opis poslova i radnih zadataka:
Svakodnevno prati domaću i svjetsku štampu i domaće vijesti; brine se o redovnom ažuriranju podataka na web stranici institucije; analizira prisustva Institucije u medijima; fоtоkоpirа i аrhivirа dnеvnu štаmpu te istu postavlja na internet; vodi i ažurira evidenciju o medijima, akreditira novinare; organizuje i priprema putovanja domaćih i stranih novinara i tv ekipa koji prate dužnosnike institucije, koordinira djelovanje predstavnika medija sa nadležnima u institucijama o pitanjima iz djelokruga njihovog rada; pruža pomoć novinarima prilikom press konferencija; priprema dokumentaciju za sjednice institucije, a u vezi sa odnosima sa javnošću; vrši fotografisanje i elektronsku obradu za potrebe institucije; obavlja poslove audio i video snimanja i editovanja, te arhiviranje i postavljanje materijala na web stranicu institucije; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka. 
Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - fakultet društvenih nauka; najmanje jednu godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru. 
Status: državni službenik – stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1).
Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA CARINSKU POLITIKU I TARIFE
Odsjek za carinsku politiku i slobodne zone

1/04 Stručni saradnik za slobodne zone
Opis poslova i radnih zadataka:
Prati i proučava zakonske i podzakonske akte, a posebno akte vezane za poslove koji se obavljaju u Odsjeku; prati izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti carinske politike i akata kojima se uređuje rad slobodnih zona (uslovi za osnivanje slobodnih zona, postupak određivanja slobodnih zona i prestanak rada slobodnih zona); prati provođenja propisa, posebno onih u čijoj je izradi učestvovao; učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Odsjeka i Sektora; učestvuje prilikom pružanja stručne pomoći pri izradi zakonskih i podzakonskih akata; obavlja poslove obrade jednostavnijih programa i obrade podataka; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka. 
Posebni uslovi: VSS - Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravni ekonomski, ili drugi fakultet društvenog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru. 
Status: državni službenik – stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1).
Mjesto rada: Sarajevo.


Potrebni dokumenti: 

l Ovjerene kopije:

- univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); 

-dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu; 

-potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika

-dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.


Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 16.03.2021. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH
„Javni oglas za pоpunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH“
71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa mogu se pronaći na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter – OSNOVNI SUD U BIJELJINI

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                               

PALE

 

 

SUDIJSKI PRIPRAVNIK - volonter – OSNOVNI SUD U BIJELJINI

 

 

OPIS RADNOG MJESTA

Sudijski pripravnik - volonter za rad na određeno vrijeme, radi osposoblјavanja za  samostala rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva....................7 izvršilaca

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

- završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme.

 

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKAZE:

 - uvjerenje o državljanstvu,

- rodni list,

- dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija),

- dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu (original ili ovjerena kopija),

- dokaz o dužini prijavljenosti na biro za zapošljavanje.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.

 

Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

 

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELJINI ulica Vuka Karadžića 3, sa naznakom "Prijava na konkurs".

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

KONKURS

 

Štampa El. pošta

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2019. godini

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu, Ministarstvo rada i
boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, raspisuju Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2019. godini.
 
Programi zapošljavanja u 2019. godini su:
 
- I - 
PROGRAM FINANSIRANjA ZAPOŠLjAVANjA I SAMOZAPOŠLjAVANjA DJECE POGINULIH BORACA, DEMOBILISANIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA VRS U 2019. GODINI „ZAJEDNO DO POSLA"
 
- II -
PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLjAVNjU MLADIH SA VSS U STATUSU PRIPRAVNIKA U 2019. GODINI
 
- III -
PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU ROMA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2019. GODINI
 
- IV -
PROGRAM OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE U 2019. GODINI
 
- V -
PROGRAM ZAPOŠLjAVANjA I SAMOZAPOŠLjAVANjA CILjNIH KATEGORIJA U PRIVREDI U 2019. GODINI 
 
- VI -
PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU U PRIVREDI PUTEM ISPLATE PODSTICAJA U VISINI UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA U 2019. GODINI
 
Više informacija OVDJE

Štampa El. pošta

Javni oglas za angažman dva pravna savjetnika (1 u Okružnom sudu u Bijeljini i 1 u Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu)

Pravni savjetnik

Kompanija: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Grad: Bijeljina
Opis posla

O poslu

Opis radnog mjesta: BrojPogledajte broj telefona na bih.boljiposao.com
Sarajevo, 05.04.2019. godine

 

Na osnovu člana 6. Pravilnika o ugovorima o djelu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za angažman 2 pravna savjetnika (1 u Okružnom sudu u Bijeljini i 1 u Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu) po ugovoru o djelu za potrebe implementacije aktivnosti 1.3.2 – Analiza vertikalnih (trickle-down) efekata harmonizacije sudske prakse na svim sudskim nivoima u BiH

 

- Opis aktivnosti izabranih pravnih savjetnika

 

Visoko sudsko i tužilačko Vijeće BiH (VSTV BiH), u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ – IPA 2017 (u nastavku: Projekat), provodi niz aktivnosti koje za cilj imaju povećanje ukupne djelotvornosti pravosuđa u BiH, te povećanje povjerenja javnosti u pravosudni sistem države, kao i povećanje odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH radi pružanja boljih usluga građanima i privrednim subjektima.

 

Jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta, u to komponente Efikasnost pravosuđa je i analiza vertikalnih (trickle-down) efekata harmonizacije sudske prakse na svim sudskim nivoima u BiH, i to u ciljnim sudovima Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu i Okružnom sudu u Bijeljini (Aktivnost 1.3.2).

 

Neujednačena i nekonzistentna praksa sudova je prisutna, naročito na nižim sudskim instancama. Nije neuobičajno da dva sudska vijeća drugostepenog suda imaju različita tumačenja istovjetnog pravnog pitanja ili odredbe, što za rezultat ima donošenje različitih sudskih odluka. Takvo postupanje se reflektuje na postupanje prvostepenih sudova koji svoja postupanja trebaju uskladiti sa praksom drugostepenog suda. Kreira se nesigurno ozračje za postupanje sudija prvostepenih sudova zbog diferencirane sudske prakse nadređenog suda. Ovo posebno dolazi do izražaja ako se uzme u obzir da se sudije prvog stepena vode osnovnim postulatom da nastoje ishoditi najbolje moguće ocjene rada, a što u velikoj mjeri ovisi o procentu potvrđenih/ukinutih odluka. Zaključno, nekonzistentna sudska praksa nema samo negativne posljedice na jednakost građana, već i na evaluaciju godišnjeg rada sudija, njihovo karijerno napredovanje i nepostojanje jasnih smjernica u svakodnevnom radu.

 

Osnovni zadatak pravnih savjetnika je da u ciljnim sudovima analiziraju odabrane sudske odluke prvostepenih i drugostepenog suda, sa akcentom na predmete koji imaju istovjetnu/sličnu činjeničnu i pravnu osnovu. Cilj analize je da se neutrališu ključne, neuralgične, tačke nekonzistentne sudske prakse u direktnoj saradnji i nominaciji spornih pitanja sa predsjednicima ciljnih sudova i sudijama. U tom smislu, pravni savjetnici će analizirati i secirati duktuse odluka u oblastima koje u praksi sudova stvaraju posljedicu u vidu neujednačenog postupanja, kako bi se uočile i jednostavnije otklonile pravne dileme i neusaglašena mišljenja među sudijama i sudskim vijećima. Za prevazilaženje problema neujednačenosti sudske prakse, potrebno je da se ispravno detektuju problemi u čemu najznačaniji doprinos mogu dati pravni savjetnici, koji će u nominovanim pravnim oblastima (od sudija i predsjednika ciljnih sudova) imati zadatak da u zaokruženim cjelinama (velikom broju analiziranih odluka) izdvoje sporne stavove i omoguće drugostepenim sudskim instancama kreiranje poopćivih stavova. Pravni savjetnici će biti pod kontinuiranim nadzorom rukovodioca komponente za efikasnost pravosuđa, ali će istovremeno biti u saradnji sa predsjednicima sudova i predsjednicima sudskih odjeljenja, koji će imati priliku da po analiziranim odlukama u svakoj od nominovanih oblasti i po različitim pravnim pitanjima delegiraju pitanja i Vrhovnim sudovima entiteta kako bi se kreirala konzistentna vertikalna sudska praksa na sve tri sudske instance.

 

Pravni savjetnici će učestvovati u pripremi dokumenata i drugih akata potrebnih za održavanje sastanaka između pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova, a povodom harmonizacije sudske prakse. Također, učestvovati će u organizaciji periodičnih sastanaka i informisanju Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova pri VSTV BiH, povodom rezultata analize i istovremeno će predlagati konkretne mjere harmonizaciju sudske prakse na sva tri sudska nivoa.

 

- Opis poslova pravnih savjetnika koji će biti angažovani na realizaciji projektnih aktivnosti

 

Pravni savjetnici će, u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima i potpisanim ugovorima o djelu, uz koordinaciju aktivnosti od strane projektnog osoblja VSTV-a, obaviti sljedeće poslove:
izraditi analize usklađenosti sudske prakse u ciljnim sudovima
surađivati sa ciljnim sudovima u pogledu analize sudske prakse;
izraditi analize nasumično odabranih predmeta s ciljem utvrđivanja postojanja utvrđene sudske prakse;
učestvovati u pripremi dokumenata i drugih akata potrebnih za održavanje sastanaka između pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova;
učestvovati u održavanju zajedničkih sastanaka pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova povodom ujednačavanja sudske prakse;
učestvovati u pripremi i izradi uputstava koja će se koristiti u implementaciji softverskih rješenja predviđenih Projektom;
izraditi izvještaje s ciljem informisanja Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova o aktivnostima u pogledu ujednačavanja sudske prakse na svim nivoima;
zalagati se i prati provođenje preporuka Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova u ciljnim sudovima;
izvještavati (neposredno nadređenog rukovodioca) o implementaciji projektnih aktivnosti u sudu i o realizaciji utvrđenih rezultata;
izvještavati predsjednika suda o implementaciji projektnih aktivnosti u sudu
učestvovati u analizi i identifikaciji problema pravne prirode u realizaciji Projekta i predlagati rješenja;
- Trajanje angažmana i naknada

 

Angažman pravnih savjetnika je predviđen za potrebe realizacije prve faze projektnih aktivnosti u kontinuitetu u 2019. godini, sa mogučnošću produženja trajanja saradnje i na naredne faze projektnih aktivnosti u zavisnosti od potreba Projekta, prema planu i dinamici utvrđenoj ovim javnim pozivom i internim aktima VSTV BiH.

 

Naknada, prava i obaveze lica koja se angažuju za potrebe ove aktivnosti bliže se regulišu ugovorom o djelu, u skladu sa opštim aktima VSTV BiH.
Potpisivanjem ugovora, pravni savjetnici će se obavezati da će ispuniti sve obveze koje su predmet ugovora i to u zadanom roku.

 

- Pravo učešća u javnom oglasu imaju fizička lica koja ispunjavanju slijedeće uslove
VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 240 ECTS bodova)
najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
osnovno poznavanje softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacionom sustavu Bosne i Hercegovine;odlično poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija;
odlične pravno analitičke sposobnosti i sposobnost pisanog izražavanja;
odlično poznavanje formalnopravnih propisa
sposobnosti timskog rada i razvijene vještine socijalne interakcije;
poznavanje engleskog jezika poželjno;
sposobnost planiranja;
sposobnosti pripremanja pravnih dokumenata i prezentiranja;
poželjno radno iskustvo u pravosuđu
Ponuda treba sadržavati:
motivaciono pismo
potvrdu o stečenom radnom iskustvu u struci u trajanju od tri (3) godine
diplomu o završenom fakultetu
potvrdu o poznavanju engleskog jezika
biografiju (popuniti Aneks 1)
Ponuđači, odnosno osobe sa gore navedenim kvalifikacijama, obavezne su ispuniti Aneks 1, koji se nalazi na stranici: i uz kopiju diplome, potvrde o stečenom radnom iskustvu i ostale dokumente, dostaviti ga isključivo putem mail-a, na slijedeću e-mail adresu: Pogledajte adresu e-pošte na bih.boljiposao.com, najkasnije do 20.04.2019. godine.

 

Izbor pravnih savjetnika će se izvršiti nakon obavljenog intervjua. Samo ponuđači koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na intervju.

 

Ugovor će biti dodijeljen pravnim savjetnicima koji se ocijene najpovoljnijim u smislu referenci, odnosno radnog iskustva, rezultata rada, poznavanja engleskog jezika i drugih bitnih elemenata predmetnog ugovora.

 

Zainteresovani ponuđači ponudu trebaju dostaviti isključivo putem e-mail-a: Pogledajte adresu e-pošte na bih.boljiposao.com.

 

Korespondencija vezana za predmetni oglas će se voditi isključivo putem e-maila, te se ponuđačima neće dostavljati pismena obavještenja o pitanjima o kojima su obaviješteni elektronskim putem.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ponuđača koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

 

Plaćanje naknade za izvršenje ugovorenog djela će se vršiti sukcesivno u tranšama koje dospijevaju u skladu sa internim aktima VSTV BiH, a putem Jedinstvenog računa trezora BiH.

 

VSTV BiH zadržava pravo da ne zaključi ugovor sa ponuđačima koji su dostavili ponudu.

 

Vrsta posla: rad na određeno vrijeme

Regija:

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema: Fakultet

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);