to top

Izdavaštvo

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Zbornici radova sa naučnih skupova

Naučno-istraživački rad na Pravnom fakultetu

 

Naučni skup „Primjena Zakona o parničnom postupku u Bosni i Hercegovini i regionu“

Pale, jun 2007. godine

 

Prvi naučni skup na Pravnom fakultetu nakon nastavka rada u sastavu Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, održan je u junu 2007. godine, na temu „Primjena Zakona o parničnom postupku u Bosni i Hercegovini i regionu“. Na ovom naučnom skupu referate su izložila 24 referenta iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Makedonije. Referate su predstavili profesori pravnih fakulteta iz Istočnog Sarajeva, Banje Luke, Beograda, Niša, Kragujevca, Prištine (Kosovske Mitrovice), Skoplja, Ljubljane, Splita i Sarajeva, kao i sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, Apelacionog suda Brčko Distrikta te predstavnici Regulatorne agencije za električnu energiju Republike Srpske.

U zborniku radova objavljenom nakon održavanja naučnog skupa štampano je 25 referata na 494 strane. Urednik Zbornika bila je prof. dr Ranka Račić, a Uređivački odbor činili su prof. dr Ranka Račić i ass. Dimitrije Ćeranić, dok su u Organizacionom odboru skupa bili: prof. dr Ranka Račić, prof. dr Vladimir Čolović, prof. dr Stanka Stjepanović, ass. Milica Dragičević i ass. Dimitrije Ćeranić.

 

Opširnije...


 

Naučni skup „Aktuelnost i značaj ljudskih prava i sloboda“

Pale, oktobar 2010. godine

 

Intenzivan i sistematski naučno-istraživački rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu započeo je u drugoj polovini 2010. godine, kada je Nastavno-naučno vijeće donijelo odluku da povodom Dana fakulteta organizuje naučni skup na temu „Aktuelnost i značaj ljudskih prava i sloboda“, s nadom da ovakvi skupovi postanu tradicionalni. Ovaj skup održan je oktobra 2010. godine i na njemu su referate izložila 22 referenta iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Nakon toga, 2011. godine objavljen je zbornik radova u kome je na 452 strane objavljeno 27 referata. U ovom zborniku, referate su objavili profesori i asistenti sa pravnih fakulteta u Istočnom Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Banjoj Luci, Podgorici, Mostaru (Univerzitet „Džemal Bijedić“), zatim sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, te iz institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Gender centra Vlade Republike Srpske. Urednik Zbornika radova bio je doc. dr Goran Marković, a članovi Uređivačkog odbora: prof. dr Milan Tomić, prof. dr Stanka Stjepanović, prof. dr Dijana Marković-Bajalović i doc. dr Goran Marković, dok su u Organizacionom odboru skupa bili: prof. dr Predrag Dimitrijević, prof. dr Stanka Stjepanović, prof. dr Ranka Račić, prof. dr Dijana Marković-Bajalović i doc. dr Goran Marković. Zbornik je tehnički pripremio viši ass. Dimitrije Ćeranić, mr.

Opširnije...


 

Naučni skup „Načela i vrijednosti pravnog sistema – norma i praksa“

Pale, oktobar 2011. godine

 

Treći naučni skup, koji je imao međunarodni karakter, kako po sastavu učesnika, tako i po strukturi odbora koji su ga pripremali, održan je u okviru obilježavanja 65 godina Pravnog fakulteta, u oktobru 2011. godine. Tema naučnog skupa bila je „Načela i vrijednosti pravnog sistema – norma i praksa“ i na njemu su učestvovala 42 referenta. Rad skupa odvijao se u tri sekcije: Javnopravna, teorijskopravna i međunarodnopravna, Građanskopravna i privrednopravna, te Krivičnopravna. U radu skupa učestvovali su profesori i asistenti sa pravnih fakulteta iz Istočnog Sarajeva, Banje Luke, Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Prištine (Kosovske Mitrovice), Skoplja, Tuzle, Zenice, Mostara (Univerzitet „Džemal Bijedić“) i Osijeka, kao i sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Pravnog instituta u Bosni i Hercegovini.

Nakon održavanja ovog naučnog skupa, 2012. godine izdat je zbornik radova, u kome je na 820 strana objavljeno 46 referata, čiji su autori iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Njemačke. Urednik ovog zbornika radova bio je doc. dr Goran Marković, a članovi Uređivačkog odbora: prof. dr Milan Tomić, prof. dr Oliver Antić, prof. dr Dijana Marković-Bajalović, prof. dr Dragan Pantić, prof. dr Mile Račić, doc. dr Goran Marković i viši asistent Sanja Golijanin, mr. Međunarodni uređivački odbor činili su: prof. dr Jovica Trkulja (Srbija), prof. dr Borče Davitkovski (Makedonija), prof. dr Branko Vučković (Crna Gora) i doc. dr Tunjica Petrašević (Hrvatska). U Organizacionom odboru skupa bili su: prof. dr Milan Tomić, prof. dr Oliver Antić, prof. dr Predrag Dimitrijević, prof. dr Stanka Stjepanović, prof. dr Dijana Marković-Bajalović, doc. dr Goran Marković i viši ass. mr Mladenka Govedarica. Tehničku pripremu zbornika obavio je viši ass. Dimitrije Ćeranić, mr.

Opširnije...


 

Naučni skup „Prava djeteta i ravnopravnost polova – između normativnog i stvarnog“

Pale, jun 2012. godine

 

U saradnji sa Gender centrom i Ombudsmanom za djecu Republike Srpske, Pravni fakultet je organizovao međunarodni naučni skup „Prava djeteta i ravnopravnost polova – između normativnog i stvarnog“. Skup je održan u junu 2012. godine i u njegovom radu su učestvovala 34 referenta. Ovo je bio prvi skup u regionu na kome su obrađivane teme koje se tiču prava djeteta i ravnopravnosti polova. Njima su se bavili ugledni stručnjaci iz oblasti prava, ekonomije, demografije i sociologije, ali i lica koja se u različitim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske bave promocijom i zaštitom prava djeteta ili ravnopravnosti polova.

Na skupu su učestvovali referenti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Makedonije. Profesori i asistenti sa pravnih fakulteta došli su iz Istočnog Sarajeva, Banje Luke, Beograda, Sarajeva, Kragujevca, Mostara (Univerzitet „Džemal Bijedić“), Prištine (Kosovska Mitrovica), Tuzle, Skoplja, Novog Sada i Osijeka. Osim njih, referate su izlagali i naučni i stručni radnici sa Primorskog univerziteta u Kopru, Instituta društvenih nauka u Beogradu, Javnog fonda dječije zaštite Republike Srpske, Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, te Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine.

Ovo je bio prvi naučni skup na našem fakultetu na kome su studenti drugog ciklusa studija dobili priliku da izlažu referate. Rad naučnog skupa odvijao se u plenarnim sjednicama i u sekcijama: Prava djeteta u građanskom pravu, Pluralni aspekti prava djeteta, te Rodna ravnopravnost. Naučni odbor skupa činili su: prof. dr Oliver Antić (Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Beogradu), prof. dr Jasmin Komić (ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske), prof. dr Stanka Stjepanović (Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu), prof. dr Ranka Račić (Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu), prof. dr Milan Škulić (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Mile Dmičić (Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci), prof. dr Zoran Ponjavić (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu), prof. dr Dejan Micković (Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), doc. dr Tunjica Petrašević (Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Štrosmajera u Osijeku), doc. dr Aleksander Zadel (Institut „Andrej Marušič“ Primorskog univerziteta u Kopru), mr Jelena Milinović (Gender centar Vlade Republike Srpske).

Krajem 2012. godine objavljen je zbornik radova sa ovog naučnog skupa, u kome su na 616 strana objavljena 34 referata. Urednik Zbornika bio je doc. dr Goran Marković, a Uređivački odbor su činili: prof. dr Stanka Stjepanović, prof. dr Zoran Ponjavić, prof. dr Marijana Pajvančić, prof. dr Dejan Micković, doc. dr Goran Marković i viši asistent Dimitrije Ćeranić, mr. Zbornik je tehnički pripremio viši ass. Dimitrije Ćeranić, mr.

Opširnije...


 

Naučni skup „Harmonizacija građanskog prava u regionu“

Pale, oktobar 2012. godine

 

Peti naučni skup na Pravnom fakultetu održan je oktobra 2012. godine, na temu „Harmonizacija građanskog prava u regionu“. U radu skupa učestvovalo je 25 referenata, a referati su izlagani u nekoliko sekcija: Istorijsko nasljeđe građanskog prava, Harmonizacija i unifikacija građanskog prava, Pozitivno građansko pravo, Pravo društava, Građansko procesno pravo i građanskopravni odnosi sa elementom inostranosti. Naučni odbor ovog skupa činili su: akademik prof. dr Slobodan Perović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Jakša Barbić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr Mirko Vasiljević (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Gordana Stanković (Pravni fakultet Univerziteta u Nišu), prof. dr Arsen Janevski (Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju) i prof. dr Slobodan Panov (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu).

Zbornik radova uredila je prof. dr Dijana Marković-Bajalović i u njemu je na 509 strana objavljeno 26 referata. U ovom zborniku, referate su objavili referenti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore. Referenti su profesori i asistenti na pravnim fakultetima u Istočnom Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Prištini (Kosovskoj Mitrovici), Podgorici (Univerzitet „Mediteran“), Skoplju, Splitu, Banjoj Luci (Univerzitet „Apeiron“), te pravni stručnjaci iz Ministarstva pravde Republike Srpske, Ustavnog suda Republike Srpske i Vrhovnog suda Republike Srpske. Tehničku pripremu zbornika obavio je viši ass. Dimitrije Ćeranić, mr.

Opširnije...


 

Naučni skup „Vladavina prava i pravna država u regionu“
Pale, oktobar 2013. godine

Međunarodni naučni skup „Vladavina prava i pravna država u regionu“, održan je, povodom Dana fakulteta, u oktobru 2013. godine. Organizatori skupa su odlučili da ponude ovu, uvijek aktuelnu, temu učesnicima skupa, zato što je riječ o principima na kojima treba da počiva organizacija i funkcionisanje moderne demokratske države, kao i zaštita pojedinca i njegovih prava i sloboda. Široko postavljena tema omogućila je referentima da istražuju ona pitanja koja smatraju važnim za teorijsko uobličavanje, pozitivnopravno normiranje i ostvarivanje načela vladavine prava i ideje pravne države.
U radu naučnog skupa je učestvovalo više od 50 referenata, koji su izlagali svoje referate podijeljeni u nekoliko sekcija: Ustavnopravna, upravnopravna i teorijskopravna oblast; Građanskopravna i privrednopravna oblast; Ostali javnopravni i istorijskopravni aspekti vladavine prava i pravne države.

Organizacioni odbor naučnog skupa činili su: prof. dr Milan Tomić, predsjednik, prof. dr Predrag Dimitrijević, prof. dr Stanka Stjepanović, prof. dr Radomir Lukić, prof. dr Dragan Pantić, doc. dr Goran Marković, doc. dr Mladenka Govedarica, viši asistent Dimitrije Ćeranić, mr, viši asistent mr Radislav Lale.

Naučni odbor skupa činili su: prof. dr Oliver Antić, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predsjednik Odbora; prof. dr Milenko Kreća, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; prof. dr Jovica Trkulja, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; prof. dr Dragan Mitrović,  Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; prof. dr Drago Radulović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici; prof. dr Borče Davitkovski, Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju; prof. dr Stanka Stjepanović, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu; prof. dr Ranka Račić, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu; prof. dr Dijana Marković-Bajalović, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu; prof. dr Branislav Ristivojević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
Zbornik radova sa ovog naučnog skupa objavljen je 2014. godine, i u njemu je na 981 strani objavljeno 57 referata. Urednik Zbornika radova bio je doc. dr Goran Marković.


 

Naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

Pale, oktobar 2014. godine

ZbornikTOM1Pravni fakultet je u oktobru 2014. godine organizovao naučni skup na temu „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“. U radu skupa je učestvovalo 60 referenata iz pet država (Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora). Profesori i asistenti sa pravnih fakulteta došli su iz Istočnog Sarajeva, Banje Luke, Beograda, Niša, Kragujevca, Sarajeva, Mostara (Univerzitet „Džemal Bijedić“), Prištine (Kosovska Mitrovica), Tuzle, Skoplja, Novog Sada, Podgorice, Zagreba, Splita i Osijeka.

Naučni odbor skupa činili su: prof. dr Milenko Kreća, predsjednik (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Oliver ZbornikTOM2Antić (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu), prof. dr Spiridon Flogaitis (predsjednik Evropske organizacije za javno pravo, Atina), prof. dr Zoran Stojanović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu), prof. dr Milan Škulić (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu), prof. dr Branko Rakić (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Ranko
Mujović (Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici), prof. dr Dragan Bolanča (Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu), prof. dr Mladen Vukčević (predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Pravni fakultet Univerziteta „Mediteran“ u Podgorici), prof. dr Ranka Račić (Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu), prof. dr Dijana Marković-Bajalović (Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu), prof. dr Iskra Akimovska-Maletić (Fakultet za bezbjednost Skoplje, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“, Bitolj), prof. dr Zlatan Meškić (Pravni fakultet Univerziteta u Zenici).

Zbornik radova sa ovog naučnog skupa objavljen u dva toma i u njemu je štampano 67 referata. Referati su podijeljeni u nekoliko oblasti: Javnopravna oblast, Međunarodnopravna oblast, Krivičnopravna oblast, Građanskopravna i privrednopravna oblast.

Urednik Zbornika radova je prof. dr Goran Marković.

Opširnije...


 

Naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“
Pale, oktobar 2015. godine

Ovaj naučni skup je posvećen dvadesetoj godišnjici potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je ustanovio novi pravni sistem u Bosni i Hercegovini. Dvadeset godina kontroverznog razvoja i primjene prava čiji su temelji postavljeni ovim mirovnim sporazumom bio je povod da naučni radnici iz zemlje i okruženja analiziraju pozitivno pravo u Bosni i Hercegovini, ukažu na njegove nedostatke i slabosti, te ponude svoja viđenja o tome kako bi pravni sistem trebalo unapređivati. Akcenat je bio na pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, ali organizatori naučnog skupa su smatrali da ga je potrebno sagledati i sa teorijskopravnog i uporednopravnog aspekta, posebno imajući u obzir pravnu tradiciju koju Bosna i Hercegovina dijeli sa državama i pravnim sistemima u okruženju. Stoga, na skupu su izlagani i referati čiji autori su se bavili pojedinim institutima pravnih sistema iz okruženja.

U radu skupa je učestvovalo 60 referenata iz pet država: Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije, koji su došli sa pravnih fakulteta iz: Istočnog Sarajeva, Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Banje Luke, Sarajeva, Mostara, Tuzle, Podgorice, Zagreba, Splita, Osijeka i Skoplja.

Organizacioni odbor skupa činili su: prof. dr Radomir V. Lukić, predsjednik, prof. dr Stanka Stjepanović, prof. dr Goran Marković, doc. dr Mladenka Govedarica, doc. dr Dimitrije Ćeranić, doc. dr Radislav Lale, viši asistent Sanja Tepavčević, mr, viši asistent Đorđe Marilović, mr.

Naučni odbor su činili: prof. dr Milenko Kreća, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik Odbora; prof. dr Oliver Antić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; prof. dr Spiridon Flogaitis, predsjednik Evropske organizacije za javno pravo, Atina; prof. dr Zoran Stojanović,  Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu; prof. dr Ranko Mujović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici; prof. dr Dragan Bolanča, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu; prof. dr Borče Davitkovski, Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju; prof. dr Ranka Račić, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu; prof. dr Dijana Marković-Bajalović, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu; dr Jelena Guskova, član Ruske akademije nauka i Srpske akademije nauka i umetnosti, Moskva.

Zbornik radova sa ovog skupa objavljen je 2017. godine i u njemu je, na 880 strana, štampano 50 referata. Urednik Zbornika je prof. dr Radomir V. Lukić, a zamjenik urednika prof. dr Goran Marković.

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);