to top

Izdavaštvo

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Zbornici radova sa naučnih skupova

VI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Dvadeset godina dejtonskog mirovnog sporazuma“

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom

 

 

S A D R Ž A J

 Riječ na početku

 

 

MEĐUNARODNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Milenko Kreća

PRINCIP VLADAVINE PRAVA U JURISPRUDENCIJI MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE – RES IUDICATA U SPORU SR JUGOSLAVIJE/SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE

1

Prof. dr Rodoljub Etinski

VLADAVINA PRAVA U MEĐUNARODNOJ ZAJEDNICI: TENDENCIJE RAZVOJA

17

Akademik prof. dr Radovan D. Vukadinović

MESTO SSP U PRAVNOM SISTEMU PRIDRUŽENE DRŽAVE SA OSVRTOM NA DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM I USTAV BiH

42

Prof. dr Zoran Radivojević

TEHNIKA ZAKLJUČENjA MEĐUDRŽAVNIH UGOVORA POD OKRILJEM MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

64

Prof. dr Nebojša Raičević

LEGALNOST UNILATERALNE HUMANITARNE INTERVENCIJE

81

Doc. dr Bojana Lakićević Đuranović

PREDNOSTI I NEDOSTACI ČLANSTVA U EVROPSKOJ UNIJI

104

Dr Duško Glodić

MEĐUNARODNO PRAVO IZMEĐU NORMATIVNOSTI I DEFORMALIZACIJE

117

 

JAVNOPRAVNA I TEORIJSKOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Mile Vranješ

FINANSIJSKOPRAVNI ASPEKTI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA I BOSNE I HERCEGOVINE

133

Akademik prof. dr Miodrag Simović

Prof. dr Milena Simović

AKTUELNA PITANJA NADLEŽNOSTI USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE IZ ČLANA VI/3A) USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE: NAJNOVIJA PRAKSA I MOGUĆI IZAZOVI

149

Prof. dr Željko Mirjanić

DEJTONSKI SPORAZUM I RADNO ZAKONODAVSTVO

183

Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

USTAVNA NORMA KAO BITAK I TREBANJE

201

Prof. dr Borče Davitkovski

Prof. dr Ana Pavlovska-Daneva

Prof. dr Dragan Gocevski

Doc. dr Elena Davitkovska

UTICAJ OHRIDSKOG SPORAZUMA NA NAČELA ADEKVATNE I PRAVIČNE ZASTUPLJENOSTI, UPOTREBU JEZIKA, SIMBOLA I PISAMA, DECENTRALIZACIJU I OBRAZOVANJE U REPUBLICI MAKEDONIJI

211

Prof. dr Radomir V. Lukić

DEMOKRATIJA U USTAVU BOSNE I HERCEGOVINE

232

Prof. dr Darko Simović

BOSANSKOHERCEGOVAČKI FEDERALIZAM U SVETLOSTI PRAVA NA SECESIJU

260

Prof. dr Srđan Đorđević

Nikola Ivković

BOSNA I HERCEGOVINA – USTAVNA DRŽAVA?

278

Prof. dr Slobodan Orlović

NACIONALNO I GRAĐANSKO U USTAVU BOSNE I HERCEGOVINE

296

Prof. dr Zoran Lončar

POVODOM NOVOG NACRTA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRBIJE

318

Prof. dr Marko Stanković

BOSNA I HERCEGOVINA I USTAVNO SUDSTVO

341

Doc. dr Radislav Lale

MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE RADNIKA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI KAO ELEMENT PRAVA NA RAD U USTAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

355

Doc. dr Sava Aksić

OSNOVA IDEJE PRAVNE SIGURNOSTI KAO USLOV I POSLEDICA POSTOJANJA DEJTONSKOG SPORAZUMA

374

Doc. dr Suzana Dimić

SPECIFIČNA RASPODELA FISKALNIH OVLAŠĆENJA U BOSNI I HERCEGOVINI NASTALA DEJTONSKIM MIROVNIM SPORAZUMOM

386

Dr Stevo Ivetić

Aleksandar Miladinović, mr

POLICIJSKI SISTEM BiH – OD DEJTONA DO DANAS

396

Viši asistent mr Milan Pilipović

REVIZIJA USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE KROZ ODLUKE VISOKOG PREDSTAVNIKA

418

Viši asistent Đorđe Marilović, mr

SUKOB PORESKIH ZAKONA U POGLEDU POREZÂ NA DOHODAK FEDERACIJE BiH, REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA BiH

442

 

GRAĐANSKOPRAVNA I PRIVREDNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Gordana Stanković

MARGINALIJE UZ RADNI TEKST GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

461

Prof. dr Arsen Janevski

Doc. dr Milka Rakočević

NAJNOVIJE IZMENE U PARNIČNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE MAKEDONIJE U DOMENU POSEBNIH PARNIČNIH POSTUPAKA PREMA NOVELI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2015. GODINE

479

Prof. dr Dragan Bolanča

PRAVNI POJAM LUKA I PRISTANIŠTA U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM PLOVIDBENOM ZAKONODAVSTVU

491

Prof. dr Branko Morait

AKTUELNOSTI PITANJA NAKNAĐIVANJA NEMATERIJALNE ŠTETE

503

Prof. dr Stanka Stjepanović

TRI RAZLOGA ZA IZMJENU ZAKONA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA PREKID TRUDNOĆE REPUBLIKE SRPSKE

529

Prof. dr Slobodan Panov

KONCEPT ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI – DEMANTI SMISLA

538

Prof. d-r Rodna Živkovska

Prof. d-r Tina Pržeska

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО ПРАВНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

561

Prof. d-r Dejan Mickoviќ

Prof. d-r Angel Ristov

НАСЛЕДНОПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА БРАЧНИОТ ПАРТНЕР ВО СОВРЕМЕНИТЕ ЗАКОНОДАВСТВA

581

Prof. dr Duško Medić

LIČNE SLUŽBENOSTI

602

Prof. dr Vidoje Spasić

Prof. dr Dragan Vujisić

SAVREMENE TENDENCIJE U PRIMENI GM HRANE – OSVRT NA SRPSKO ZAKONODAVSTVO

618

Prof. dr Bistra Netkova

RIGHT TO LEGAL REPRESENTATION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW

642

Doc. dr Milica Panić

ZELENAŠKI UGOVOR

650

Doc. dr Boris Krešić

INSTITUT NUŽNOG NASLJEDSTVA: FEDERACIJA BOSNE I
HERCEGOVINE versus REPUBLIKA SRPSKА

666

Viši asistent Đorđe Perišić, mr

OSOBENOSTI ZAKONSKOG UREĐIVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U BOSNI I HERCEGOVINI

680

 

KRIVIČNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Miloš Babić

ZAMJENA KAZNE ZATVORA NOVČANOM KAZNOM

701

Prof. dr Dragan Jovašević

DETE KAO ŽRTVA UBISTVA U PRAVU SRBIJE

715

Prof. dr Dragan Jovašević

Doc. dr Marina Simović

EVROPSKI STANDARDI I KAZNENI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

729

Prof. dr Ivanka Marković

TRGOVINA LJUDIMA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRPSKE

746

Prof. dr Vladimir Veković

RAZLOZI I MOGUĆI EFEKTI REFORME KRIVIČNOG POSTUPKA PREMA MALOLETNICIMA U REPUBLICI SRBIJI

759

Prof. dr Uroš Pena

RAZVOJ KRIVIČNOPRAVNOG REAGOVANJA NA KRIMINALITET SA OSVRTOM NA ULOGU POLICIJE

775

Doc. dr Mile Šikman

REFORMA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA U OBLASTI SUZBIJANJA TEŠKIH OBLIKA KRIMINALITETA U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI

788

Doc. dr Dragan Blagić

ZNAČAJ KRIVICE U PRIMENI VASPITNIH MERA

805

Doc. dr Zdravko Grujić

Asistent dr Ivan Milić

PRAVA LICA OSUĐENIH NA KAZNU ZATVORA U KRIVIČNOM IZVRŠNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRBIJE

815

Doc. dr Vladimir Simović

Anita Kunić

ZAŠTITA PRAVA LICA U EKSTRADICIJSKIM
POSTUPCIMA S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJENU
NAČELA NON-REFOULEMENT

827

Asistent Ivan Ilić

KONTINENTALNO-ADVERZIJALNO UTVRĐIVANJE ČINJENICA U KRIVIČNOM POSTUPKU

848

Nikola Vuković, mr

NEKA SPORNA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA DOKAZNU RADNJU ISPITIVANJE SVEDOKA U ZKP REPUBLIKE SRBIJE

864

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892