to top

Izdavaštvo

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Zbornici radova sa naučnih skupova

VIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Pravo, tradicija i promjene“

 

ZbornikTOM1

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom
ZbornikTOM2

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 Riječ na početku

 

 

TOM l

 

JAVNOPRAVNA I TEORIJSKOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Milenko Kreća

PRINCIP SUVERENITETA I MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNALI ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU I RUANDU

1

Prof. dr Rodoljub Etinski

EVOLUTIVNO TUMAČENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA

27

Akademik prof. dr Boris Krivokapić

PROBLEM ODGOVORNOSTI ZA RATNE I DRUGE ZLOČINE PRIPADNIKA MEĐUNARODNIH MIROVNIH SNAGA

48

Prof. dr Mile Dmičić

PODЈELA NADLEŽNOSTI IZMEĐU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ENTITETA, (NE)OPRAVDANOST PRENOSA I MOGUĆNOST NJIHOVOG POVRATA

86

Akademik prof. dr Еlena Gennadievna Bagreeva

ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

117

Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

ZNAČAJ PRAVNE NORMATIVNOSTI ZA SADRŽAJ PRAVNOG ISKUSTVA

124

Prof. dr Darko Simović

INTERNACIONALIZOVANJE USTAVNOG PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE – PROCES KOME SE (NE) VIDI KRAJ

144

Prof. dr Zoran Jovanović

Dejan Vučinić, doktorand

STRANKE U UPRAVNOM POSTUPKU – POZITIVNO-PRAVNI ASPEKT SA OSVRTOM NA POJEDINE ZEMLJE BIVŠE SFRJ

161

Prof. dr Marko Stanković

PRAVO NARODA NA SAMOOPREDELJENJE – USTAVNOPRAVNI I MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKTI

178

Prof. D-r Zoran Jovanovski

D-r Elena Ivanova

РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ СТЕРЕОТИПНА ФРАЗА ИЛИ ДЕМОКРАТСКО ПРАВО?

193

Prof. dr Goran Marković

O SOCIJALNO-EKONOMSKOM BIKAMERALIZMU

210

Prof. dr Dženeta Omerdić

Prof. dr Boris Krešić

PRAVO NA SKLAPANJE VJERSKOG BRAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

235

Prof. dr Marina M. Simović

Prof. dr Miomira P. Kostić

RODNA RAVNOPRAVNOST U JAVNIM POLITIKAMA

252

Doc. dr Suzana Dimić

PORESKA OSLOBOĐENJA ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U SRBIJI

271

Doc. dr Radislav Lale

PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA INICIJATIVU POSLODAVCA

282

Doc. dr Sanja Kreštalica

PREISPITIVANJE TRADICIONALNIH SHVATANJA O MEĐUNARODNOPRAVNOM SUBJEKTIVITETU

327

Viši asistent Đorđe Marilović, mr

UTVRĐIVANJE POREZA I POKRETANJE PORESKOG POSTUPKA

349

 

OSAMSTO GODINA ZAKONOPRAVILA SVETOG SAVE I ISTORIJSKOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Stanka Stjepanović

ZAKONOPRAVILO SVETOG SAVE KAO SMJERNICA SAVREMENOM ZAKONODAVCU

369

Prof. dr Samir Aličić

SRPSKA REVOLUCIJA (1804–1813) I ANTIČKE PRAVNE I POLITIČKE IDEJE

385

Doc. dr Sanja Savić

PRAVO U BOSNI I HERCEGOVINI ZA VREME AUSTROUGARSKE VLADAVINE

406

Viši asistent mr Mirjana Pupić

STRUKTURA I SADRŽAJ KASNOSREDNJOVJEKOVNIH DUBROVAČKIH TESTAMENATA

414

 

TOM II

 

GRAĐANSKOPRAVNA I PRIVREDNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Gordana Stanković

Prof. dr Marijana Dukić Mijatović

PREINAČENJE TUŽBE

1

Prof. dr Branko Morait

O PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

18

Prof. dr Dragan Bolanča

IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST ZA SMRT I TJELESNE POVREDE KUPAČA I DRUGIH OSOBA U MORU (VODI) KOJE PROUZROKUJE BROD (USPOREDBA BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG I HRVATSKOG PLOVIDBENOG ZAKONODAVSTVA)

32

Prof. dr Stanka Stjepanović

UGROŽAVANJE PRAVA ŽENE NA ZDRAVLJE U VANTJELESNOJ OPLODNJI

46

Prof. dr Slobodan Panov

PRAVO, TRADICIJA I PROMENE – RAVNOPRAVNOST POLOVA: DIMENZIJA PRAKSE IDENTITETSKOG PREOBRAŽAJA SRBIJE

60

Prof. dr Olga Jović-Prlainović

MEĐUNARODNI STANDARDI U NACIONALNOM SISTEMU POSLOVNE SPOSOBNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM

89

Prof. dr Radenko Jotanović

ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

108

Prof. dr Anita Duraković

Prof. dr Jasmina Alihodžić

UČINCI PREKOGRANIČNOG SUROGAT MATERINSTVA: PRAKSA NACIONALNIH SUDOVA I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

125

Prof. dr Maja Čolaković

Doc. dr Ramajana Demirović

LIŠENJE NUŽNOG NASLJEDNOG DIJELA KAO OBLIK ZAŠTITE IMOVINSKIH INTERESA PORODICE

148

Doc. dr Novak Krstić

O NAJZNAČAJNIJIM NOVOTAMA I NAJVEĆIM NEDOSTACIMA PREDNACRTA GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE U OBLASTI NASLEĐIVANJA

164

Doc. dr Svjetlana Ivanović

PRAVA IZDAVAČA U DIGITALNOM OKRUŽENJU

190

Doc. dr Srđan Radulović

PROBLEM DVOSTRUKOG PARADOKSA VAŽEĆEG ODŠTETNOG PRAVA

211

Doc. dr Damjan Danilović

SISTEM NAKNAĐIVANJA ČLANOVA UPRAVE KOMPANIJA I BANKARSKA LEGISLATIVA

226

Dr Adis Poljić

ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA DRUGOSTEPENOG PARNIČNOG POSTUPKA

244

Viši asistent mr Dragana Damjanović

SUROGATSTVO – NOVI IZAZOV ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

261

Viši asistent mr Tijana Baćović

ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU PROUZROKUJU DOMAĆE ŽIVOTINJE

287

Viši asistent Ivana Lazarević, ma

GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA OD IMISIJA

304

 

KRIVIČNOPRAVNA OBLAST

 

Akademik prof. dr Miodrag N. Simović

Prof. dr Vladimir M. Simović

O NEKIM OSNOVNIM POJMOVIMA I IZVORIMA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA

335

Prof. dr Vid Jakulin

KRIVIČNA DЈELA TERORIZMA U KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SLOVENIJE

358

Prof. dr Borislav Petrović

Hrvoje Boban, mr

PRAVNI OKVIR I MJERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI U REPUBLICI HRVATSKOJ

367

Prof. dr Vladimir V. Veković

Violeta V. Ćulafić, ma

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI I PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

391

Prof. dr Uroš Pena

Dragan Mitrović

MJESTO I ULOGA ŽRTVE U ISTRAGAMA KRIVIČNOG DЈELA SILOVANJA

409

Prof. dr Mladenka Govedarica

KONTROLA OPTUŽNICE OD STRANE OSUMNJIČENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU

427

Dr Vanda Božić

Prof. dr Milena Simović

REFORMA KRIVIČNIH DЈELA PROTIV ČASTI I UGLEDA U HRVATSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU SА OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU

440

Mr Džejms Mej

ANTIKORUPCIJA I BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE U MODERNOM PRAVU

459

 

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892