to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravni fakultet

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

OSNIVANJE I RAD PRAVNOG FAKULTETA DO 1992. GODINE

 

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je Zakonom o Pravnom fakultetu, koji je Narodna skupština Narodne Republike Bosne i Hercegovine usvojila 20. avgusta 1946. godine.

To je bio prvi fakultet u Bosni i Hercegovini, koji će tri godine kasnije, nakon osnivanja Univerziteta u Sarajevu, ući u njegov sastav.

Prvi dekan Pravnog fakultet, koji je tu dužnost vršio do 1949. godine, bio je prof. dr Aleksandar Vasiljevič Solovjev, koji je predavao Istoriju države i prava Jugoslavije.

Osim njega, na Pravnom fakultetu tokom prve četiri godine njegovog postojanja, počeli su da drže nastavu sljedeći profesori:

 • prof. dr Hamdija Ćemerlić, koji je predavao Ustavno pravo i Istoriju narodne vlasti;
 • prof. dr Miloš Bajić, na predmetima Rimsko pravo i Opšta istorija države i prava;
 • prof. dr Milivoje Erić, na predmetu Politička ekonomija;
 • prof. dr Vojislav Spaić, koji je predavao Građansko pravo;
 • prof. dr Stevan Jakšić, predavao Obligaciono pravo;
 • prof. dr Dragomir Krndija, predavao Političku ekonomiju;
 • prof. dr Ananije Ilić, predavao Privredno pravo;
 • prof. dr Boško Perić, predavao Radno pravo;
 • prof. dr Aleksandar Stajić, predavao Krivično pravo;
 • prof. dr Alija Silajdžić, predavao Nasljedno i Porodično pravo;
 • prof. dr Branimir Janković, predavao Međunarodno javno pravo;
 • prof. dr Vlado Jokanović, predavao Teoriju države i prava, Istoriju pravnih i političkih doktrina i Opštu sociologiju;
 • prof. dr Samuel Kamhi, predavao Građansko procesno pravo;
 • prof. dr Đorđo Samardžić, predavao Opštu istoriju države i prava;
 • prof. dr Avdo Sućeska, predavao Istoriju države i prava naroda FNRJ.

Na Fakultetu je od 1946. do 1992. godine, u dužem ili kraćem vremenskom periodu, radilo 56 nastavnika i 31 saradnik. U različitim periodima do 1992. godine, na Fakultetu je predavalo sedam članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, od kojih su pet bili redovni (Hamdija Ćemerlić, Stjepan Lovrenović, Vojislav Spaić, Avdo Sućeska i Slavica Krneta) i dva dopisni članovi (Mustafa Kamarić i Vlado Jokanović).

U prvu godinu studija školske 1946/1947. godine upisana su 334 studenta, a na Fakultetu je do 1992. godine diplomiralo oko 9200 studenata. Nastava se do 1965. godine izvodila samo na osnovnom studiju, nakon čega je donesena odluka o osnivanju postdiplomskog studija. Do 1992. godine, magistarski rad su odbranila 53, a doktorsku tezu 48 kandidata.

Na Fakultetu su osnovani i Kriminološki institut (1955. godine), Opšti seminar za građansko pravo (1959. godine) i Centar za naučno-istraživački rad (1984. godine), čime su stvorene nove mogućnosti za sistematski i intenzivniji razvoj nastavno-naučnog rada. S tim ciljem, 1949. godine pokrenut je časopis „Istorijsko-pravni zbornik“ koji je 1952. godine prerastao u „Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu“, koji je nastavio izlaženje u kontinuitetu, a u kome su radove objavljivali ugledni naučni i stručni radnici sa Pravnog fakulteta, drugih fakulteta i institucija.

Pravni fakultet je školovao generacije pravnika ne samo u svom sjedištu, već i u odjeljenjima u Banjoj Luci, Mostaru, Zenici i Doboju. Od ovih odjeljenja, tri (u Banjoj Luci, Mostaru i Zenici) vremenom su postali posebni fakulteti, u sastavu univerziteta osnovanih u ovim gradovima, dok je odjeljenje u Doboju funkcionisalo do početka rata u Bosni i Hercegovini. Na ovim odjeljenjima (sa izuzetkom Banje Luke) u periodu od 1975. do 1990. godine diplomiralo je 870 studenata.

 

NASTAVAK RADA FAKULTETA U SASTAVU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

 

Nakon  početka rata u Bosni i Hercegovini, 1992. godine, znatan dio nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta u Sarajevu napustio je grad, a time i instituciju u kojoj su dotad radili. Jedan dio njih napustio je zemlju, dok je drugi nastavio život i rad u Republici Srpskoj. Taj dio nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta u Sarajevu produžio je nastavno-naučni rad na Ilidži, gdje je Pravni fakultet u početku bio smješten.

Narodna skupština Republike Srpske 14. septembra 1992. godine donijela je Odluku o izdvajanju visokoškolskih ustanova iz Univerziteta u Sarajevu i njihovom udruživanju u Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/92)

Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske je 30. novembra 1994. godine utvrdilo da Pravni fakultet ispunjava uslove za rad i donijelo rješenje kojim mu se odobrava rad. Za v.d. dekana imenovan je prof. dr Bogdan Loza, a sjedište Fakulteta je locirano u Ilidži.

Pravni fakultet je od 1994. do 1996. godine radio na Ilidži, da bi, na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta od 23. maja 1996. godine, sjedište Fakulteta bilo premješteno na Pale. Nastava na Ilidži odvijala se u prostorijama Hotela „Srbija“, a na Palama u prostorijama fabrike „Famos“. Uslovi za rad bili su naročito teški prvih godina nakon obnove rada, kada se nastava odvijala u neposrednoj blizini fronta, u ratom opustošenom i podijeljenom gradu. Materijalni stimulans u to vrijeme nije igrao nikakvu ulogu u opredjeljivanju nastavnika da drže nastavu na Pravnom fakultetu, već su moralni razlozi bili od primarnog značaja.

Od 2004. godine, Pravni fakultet je smješten u novoj petospratnoj zgradi koja je sagrađena i opremljena uz pomoć Vlade Republike Srpske, a projektovana je tako da zadovoljava potrebe odvijanja nastavnog procesa.

Od 1999. godine, nastava se izvodi i u Odjeljenju Pravnog fakulteta u Bijeljini, do 2010. godine u prostorijama Osnovne škole „Sveti Save“, a nakon toga u Centru za visoko obrazovanje. Veliku moralnu i materijalnu podršku radu Odjeljenja tokom ovih godina davali su organi Grada Bijeljina.

Pravni fakultet, u školskoj 2010/2011. godini, otvorio je još jedno odjeljenje – u Srebrenici.

U periodu od 1994. godine pa do 2016. godine, upisana je 23 generacija studenata na prvom ciklusu studija i deset generacija na drugom ciklusu studija.

 

NASTAVNI PROCES

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, školske 2007/2008. godine, u skladu sa Dozvolom za rad (br. 07.2-9485/07, od 25. decembra 2007. godine) i Dozvolom za rad Univerziteta u Istočnom Sarajevu (br. 07.023-3899/09, od 22. juna 2009. godine), izdatim od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ostvaruje nastavni proces u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Zahvaljujući kvalitetnom kadru i tradiciji dugoj 65 godina, Fakultet je uspješno izveo i prve diplomirane studente po novom nastavnom planu i programu. Studije se izvode prema licenciranom studijskom programu (nastavnom planu i programu).

Prvi ciklus studija na Pravnom fakultetu usklađen je sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10 i 104/11), te sa bolonjskim principima. Izvodi se kao studijski program Pravo, i to u sjedištu Fakulteta na Palama, i u odjeljenjima van sjedišta - Bijeljina i Srebrenica.

Studije traju četiri godine (osam semestara), nose 240 ECTS bodova i završetkom osnovnog studija stiče se akademsko zvanje diplomirani pravnik - 240 ECTS.

Studenti upisani na osnovni i postdiplomski studij, prema odredbama Zakona o univerzitetu, mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najduže do kraja akademske 2017/2018. godine.

Drugi ciklus studija, od školske 2016/2017. godine je reformisan, tako da se nastava izvodi na studijskom programu Pravo, pri čemu se studenti opredjelјuju za jedan od smjerova: Javno pravo, Građansko pravo (sa dva modula: Građansko pravo i Poslovno pravo) ili Krivično pravo. Studij traje jednu akademsku godinu (dva semestra), sa ukupno 60 ECTS bodova. Studijski program se izvodi kroz različite oblike nastave, a predviđena je i izrada završnog („master“) rada. Po završetku studija, studenti stiču akademsku titulu i stručno zvanje master prava

Predviđeno je i licenciranje trećeg ciklusa studija, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i bolonjskim principima.

Na Pravnom fakultetu lica koja su stekla ili će steći akademski naziv magistra nauka, odnosno lica koja su ispunjavala uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka, prema Zakonu o univerzitetu, mogu steći naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije u skladu sa navedenim zakonom. Započinjanje postupka za sticanje naučnog stepena doktora nauka, moguće je do početka akademske 2017/2018. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

Obrazovni cilјevi studijskog programa Pravo usklađeni su sa sličnima u okruženju i postoje dokazi o uporedivosti. Naime, studijski program Pravo prvog ciklusa  studija koncipiran je tako da bude usklađen sa dostignućima pravne nauke i struke, kao i sa iskustvima drugih pravnih fakulteta u okruženju i Evropi. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu je vodio računa o vlastitim iskustvima u izvođenju nastave, potrebama pravne struke i nauke u zemlјi, kao i o iskustvima drugih visokoškolskih ustanova.

Posebno su uzeta u obzir iskustva tri visokoškolske ustanove čiji akreditovani studijski programi pokazuju veliku sličnost sa našim studijskim programima:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

http://www.ius.bg.ac.rs/Studije/nastavni%20plan%202011-14.pdf

 • Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu,

http://www.pfsa.unsa.ba/pf/?s=nastavni+plan+I+ciklusa+studija&op

 

 • Pravni fakultet Univerziteta u Ljublјani,

           http://www.pf.uni-lj.si/media/predstavitveni.zbornik.1.stopnja.-.2017-2018.za.objavo.002.pdf

 

 

UPRAVLJANJE FAKULTETOM

 

Organi Fakulteta su Nastavno-naučno vijeće kao stručni organ, i dekan, kao organ rukovođenja.

Nastavno-naučno vijeće čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a drže nastavu na Pravnom fakultetu, kao i predstavnici studenata svih ciklusa studija, kojih ne može biti manje od 15% od ukupnog broja članova Vijeća. U ovom trenutku, Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta broji 33 člana.

Funkciju Dekana Pravnog fakulteta obavlja prof. dr Goran Marković, a funkcije prodekana doc. dr Dimitrije Ćeranić - prodekan za naučno-istraživački rad i doc. dr Radislav Lale – prodekan za nastavu.

Sekretar Fakulteta je Vera Šehovac, ma.

Predstavnik Pravnog fakulteta u Senatu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koga bira Nastavno-naučno vijeće Fakulteta iz reda nastavnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, trenutno je prof. dr Stanka Stjepanović.

 

STUDIJSKI PROGRAMI:


Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskim principima.


Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892