to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Obavještenje za studente drugog ciklusa - master studija o obnovi godine za akademsku 2022/2023. godinu

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Bijeljina

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se studenti  prve godine i obnove prve godine II (drugog) ciklusa – master studija da će se obnova godine za akademsku 2022/2023. godinu vršiti

od 18. 10. 2022. do 1. 11. 2022. godine.

Za  REDOVNE studente koji prvi put obnavljaju prvu godinu drugog ciklusa studija potrebno je:

 • Dostaviti uplatnicu naknade za obnovu godine shodno Troškovniku. Iznos naknade se dobija tako što se cifra 7,33 – a koja se dobija tako što se 50% iznosa školarine dijeli sa ukupnim brojem od 60 ECTS bodova - pomnoži sa brojem prenesenih ECTS bodova);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Zajedno sa popunjenim obrascima i uplatnicama dostaviti uredno popunjen indeks sa predmetima koji nisu položeni.

 

Shodno članu 75. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju, status redovnog studenta traje najduže u dvostrukom broju akademskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, a s obzirom da master studij traje jednu akademsku godinu – drugom obnovom prve godine se gubi status redovnog studenta i stiče svojstvo vanrednog studenta.

 

Za VANREDNE studente – koji su upisani kao vanredni studenti i studente koji drugi put obnavljaju prvu godinu je potrebno:

 • Dostaviti uplatnicu naknade za obnovu godine shodno Troškovniku (iznos naknade se dobija tako što se broj nepoloženih ispita množi sa iznosom od 60,00 KM kao naknadom za jedan nepoloženi ispit);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Zajedno sa popunjenim obrascima i uplatnicama dostaviti uredno popunjen indeks sa predmetima koji nisu položeni.

 

Studenti drugog ciklusa studija koji propuste obnoviti godinu  u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadnu obnovu godine koja će trajati od 2.11.2022. godine do 8.11.2022. godine, uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu.

NAPOMENA: Studentima koji ne izvrše obnovu godine, shodno članu 54. Statuta Fakulteta prestaje status studenta i neće moći polagati ispite. Studenti koji su položili sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom, i oni koji su prijavili završni master rad (koji je u postupku izrade) takođe su obavezni izvršiti obnovu godine, u suprotnom neće moći prijaviti ni braniti završni master rad  dok ne izvrše ovu obavezu.

 

Pale, 30. 9. 2022. godine

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Mirjane Pupić pod nazivom ''Rimsko-pravna tradicija i kasnosrednjovjekovni dubrovački notarijat''

Dana 24. 9. 2022. godine, sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Mirjane Pupić pod nazivom ''Rimsko-pravna tradicija i kasnosrednjovjekovni dubrovački notarijat''.

Komisiju za odbranu ove doktorske disertacije činili su, zaista eminentna imena iz oblasti rimskog prava i istorije države i prava:

 • dr Samir Aličić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – predsjednik Komisije;
 • dr Nikola Mojović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci u penziji – mentor, i
 • dr Sanja Savić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu - član Komisije.

Pored Komisije, odbrani su, u velikom broju, prisustvovali  rodbina kandidata kao i njene radne kolege: profesori, asistenti i administrativno osoblje Fakulteta. S ponosom možemo reći da je odbrani prisustvovala i gospođa Irena Mojović, veliko pravničko ime, nekadašnja predsjednica Notarske komore Republike Srpske i sudija i potpredsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, i nedašnji član Generalnog savjeta i Komisije za ljudska prava Međunarodne unije notara.

Na početku svog izlaganja, mr Mirjana Pupić je istakla da sa sigurnošću danas možemo reći da notar predstavlja jedan od  najznačajnijih instituta savremenog prava, koji vodi do jačanja pravne sigurnosti, zaštite javnog interesa i rasterećenja pravosudnih organa, što je osnovni cilj uvođenja ove institucije u pravni sistem jedne države. Da bismo razumjeli savremena zakonska rješenja koja uređuju notarijat, moramo poznavati njegov istorijski razvoj, jer odatle uočavamo na kojim principima i sa kojim ciljevima je uspostavljen. Ideja notarijata duguje se rimskoj pravnoj tradiciji a utemeljenje pripada srednjovjekovnom pravu. Svako vrijeme tražilo je da se notari uklope u cjelinu pravnog sistema i potreba vremena. Doprinos Rimljana je i u tome što su isprave koje su sastavljali tabelioni dobili naročitu dokaznu vrijednost (mada još ne i status osobe javne vjere koja je sastavljala javne isprave) pa se zato obično smatra da su prerasli u jednu novu ustanovu, embrion savremenog notarijata. Svakako da tabelioni imaju izvjesne elemente koji će obilježiti kasniju ustanovu notarijata. Dakle, razvoj institucije notarijata u uskoj je vezi sa oživljavanjem rimskog prava tokom 12. vijeka  i razvojem mediteranskih komuna. Srednjovjekovni pisari dobili su pravni ugled i autoritet koji nisu imali u rimskom pravu. Važno je napomenuti da je pravo Dubrovačke republike stvorilo jednu dobru pravnu tehniku i terminologiju, dalo rješenje problemima koji se mogu pojaviti u svakom pravnom sistemu, te je kao takvo veoma značajno i može se iskoristiti kao društveno korisno. Iako su Rimska država, kao i Dubrovačka republika, davno prestale da postoje, pravnici treba da poznaju ne samo notarijat kakav je danas već i njegovu prošlost. Za današnje notare i pravnike važna je svijest o tome da je ova služba nabijena prošlošću, istorijom, tradicijom i pravnim nasljeđem. Notarska služba traje vijekovima i pravna istorija ne bi bila danas ovakva da nije bilo onog što je iza sebe ostavila pravnička profesija. Poseban akcenat iz rimskog prava stavljen je  na tabelionske isprave iz doba cara Justinijana čija vladavina je ostavila velikog traga u pravnoj istoriji. O njihovom pravnom položaju govori više pravnih tekstova iz tog vremena koje je kandidatkinja analizirala. Tabelioni su imali značaj i u Vizantiji. U Eparhovoj knjizi iz 10. vijeka se veoma precizno regulišu brojna pitanja vezano za rad tabeliona. Kandidatkinja zaključuje da tabelioni u poznoj Vizantiji postaju znatno ozbiljnija institucija, sa odgovarajućom profesionalnom organizacijom koja kontroliše njihov rad. Notarsku ustanovu je poznavala i srednjovjekovna Srbija, gdje se notari nazivaju nomici ili inomici što dokazuju sačuvane isprave iz tog vremena. U Longobarskoj Italiji su notari dobili unaprijeđen status u odnosu na javne pisare  i vizantiojskoj Italiji jer je došlo do porpuno drugačijeg gledanja na pisarsku dјelatnost, jer su upravo Longobardi priznali pisarskim ispravama punu vjerodostojnost. Notarske službe su bile razvijene i u mnogim istočnojadranskim gradovima, kao što su Kotor, Budva, Zadar, Split, Šibenik, ali istraživanje koje je provedeno ukazuje da je svaki grad imao svoje specifičnosti ali da je bilo i mnogo sličnosti u pogledu institucije notarijata. Centralni dio doktorske disertacije je kasnosrednjovjekovni dubrovački notarijat, koji je regulisan Statutom Dubrovnika iz 1272. godine. Prvi notari u Dubrovniku javljaju se u 11. vijeku, od kada potiče i prvi spomen riječi notarius u dobrovačkim ispravama. Kandidatkinja analizira teks zakletve koju je sastavio i položio  notar Paskal 1228.  godine. Dio rada i istraživanja je posvećen  prvom notaru iz Italije Tomazinu Saveru, koji je odigrao ključnu ulogu u razvoju institucije notarijata u ovoj komuni. U početku se bilježi jača prisutnost notara iz crkvenih redova koji su i dјelovali kako za crkvene tako i za svjetovne potrebe. Kasnije su komunalne vlasti pokušale preuzeti kontrolu jer se javila potreba za pravno obrazovanim notarima. Profesionalni notari, koji su dolazili da prostora današnje Italije, su svakako  umnogome unaprijedili  rad i organizovanost ove službe u Dubrovniku.  Kandidatkinja je obradila i analizirala strukturu  notarske isprave i povukla paralelu između kupoprodaje u rimskom pravu i kasnosrednjovjekovnom Dubrovniku. Na kraju svog izlaganja iznijela je niz zaključaka. Sve u svemu, između ostalog, zaključuje da je na pojavu notarijata u Dubrovniku od uticaja bila tradicija rimskih tabeliona, pisara langobarske Italije, kao i recepcija rimskog prava.

Po završetku ekspozea i razgovora sa kandidatom, Komisija je zauzela jedinstven stav da rezultati izneseni u doktorskoj disertacija pod nazivom „Rimsko-pravna tradicija i kasnosrednjovjekovni dubrovački notarijat“, kandidatkinje mr Mirjane Pupić, predstavljaju značajan stručni i naučni doprinos rimskom pravu i istoriji države i prava. Kandidatkinja je došla do novih saznanja u vezi sa raznim pitanjima koji su u vezi sa  institutom notarijata. Naručito su značajni rezultati koji se tiču objašnjenja geneze notarijata izučavanjem njegovog nastanka i razvoja kroz rimsko pravo, pojedine istočnojadranske gradove i posebno kasnosrednjovjekovnog Dubrovnika. Kandidatkinja je ukazala na važne terminološke razlike u rimskom pravu, kako ne bi došlo do zabune na koga se oslanja kasniji institut javnog notara. Zatim, objasnila  je kakvo je značenje riječi tabellio u rimskom pravu, a kakvo značenje ima riječ notarius i scriba. Rezultati istraživanja iz ove doktorske disertacije potvrdili su glavnu hipotezu da su rimski tabelliones direktni prethodnici notara, da je tabellio iz kasnog Rimskog Carstva postao na određen način prototip modernih notara. Dakle, notarijat u kasnosrednjovjekovnom Dubrovniku rekonstruisan na osnovu notarskih isprava, nameće zaključak o podudarnosti sa rimskim pravom koje su uočljive u nizu osobina, ali i u određenom odstupanju. Kandidatkinja je ukazala da ta odstupanja odnosno specifičnosti dubrovačkog notarijata imaju lokalno obilježje.

Nedvosmislen zaključak, kako komisije tako i svih prisutnih je, da je za pohvalu opredјeljenje kandidatkinje da se bavi rimskim pravom i istorijom države i prava, ali i Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, jer je nastavio da ''proizvodi'' sopstveni kadar iz svih naučnih oblasti. U ime Pravnog fakulteta, prof. dr Ranka Račić je istakla da ova ustanova može biti ponosna jer je u roku od nekoliko dana organizovala dvije, zaista, imponzantne odbrane , i to kandidata, budućih profesora,  koji su zaposleni na ovom Fakultetu. Na osnovu svega iznesenog, ova doktorska disertacija je ocijenjena sa najvišom ocjenom, te je Mirjana Pupić zasluženo stekla titulu doktora pravnih nauka.

Štampa El. pošta

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Dragane Damjanović pod nazivom ''Uobičajeno boravište u međunarodnom privatnom pravu''

Dana 19. 9. 2022. godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Dragane Damjanović, višeg asistenta ovog Fakulteta, pod nazivom ''Uobičajeno boravište u međunarodnom privatnom pravu''.

Komisiju za odbranu ove doktorske disertacije činili su velika imena iz oblasti međunarodnog privatnog prava:

 1. Prof. dr Slavko Đorđević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, uža naučna oblast Međunarodnoprivatnopravna, predsjednik Komisije,
 2. Prof. dr Jelena Belović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, uža naučna oblast Međunarodnoprivatnopravna, član Komisije,
 3. Prof. dr Mirko Živković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji, uža naučna oblast Građanskopravna, mentor i član Komisije.

Pored Komisije i rodbine, odbrani su prisustvovali i brojni nastavnici, saradnici i radne kolege sa Pravnog fakulteta, što je pokazatelj ljudske, naučne i stručne veličine kandidata.

U izlaganju svog ekspozea istakla je da je uobičajeno boravište odavno poznato u uporednom pravu, ali kao predmet samostalnog izučavanja nije šire analizirano u pravnoj teoriji Bosne i Hercegovine, niti u država nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Uobičajeno boravište nastalo je pod okriljem Haške konferencije za međunarodno privatno pravo i koristi se kao kriterijum nadležnosti i poveznica za određivanje mjerodavnog prava u većini njenih konvencija. Pored toga, uobičajeno boravište predstavlja primarnu tačku vezivanja za određivanje mjerodavnog prava u statusnim, porodičnim, nasljednim te ugovornim i vanugogornim odnosima u uredbama Evropske unije, kao i velikom broju kodifikacija nacionalnih sistema međunarodnog privatnog prava. S druge strane, ono nije predviđeno kao tačka vezivanja u unutrašnjem zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, već se u njenom pravnom poretku primjenjuje posredstvom međunarodnih ugovora. Nažalost, iako bi morali, rijetke su prilike u kojima sudovi primjenjuju uobičajeno boravište, što za posljedicu često ima njegovo pogrešno tumačenje. Pored toga, Bosna i Hercegovina je još 2008. godine sa Evropskom unijom zaključila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 2015. godine. Tim sporazumom, Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu postepene homogenizacije svog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. Zbog toga će biti potrebno pristupiti usvajanju nove kodifikacije iz oblasti međunarodnog privatnog prava, u kojoj će uobičajeno boravište sigurno biti nezaobilazna tačka vezivanja, najčešće primarnog karaktera.

Komisija je konstatovala da uobičajeno boravište,  do sada nije posebno, odnosno sistematski razmatrano u domaćoj pravnoj literaturi ili sudskoj praksi, te je u tome praktični značaj i naučna opravdanost ove doktorske disertacije. Kada je riječ o uporednoj doktrini, najčešće je razmatrano prilikom primjene Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. godine, međutim, ni tada ne na sistematski način. To je u određenoj mjeri otežalo rad na sagledavanju svih aspekata ove kompleksne teme, ali je istovremeno omogućilo kandidatkinji da korištenjem odgovarajućih metoda primjenljivih u društvenim naukama, samostalnim istraživačkim radom dođe do novih saznanja u ovoj materiji.

Glavni doprinos ove doktorske disertacije je sistematska analiza pojma uobičajenog boravišta kao tačke vezivanja, i to u pogledu krucijalnih pitanja – njegovih elemenata, sticanja, promjene i prestanka, njegove prirode (da li se radi o faktičkom ili pravnom konceptu), potrebe njegovog definisanja u pravnim izvorima, zatim, (ne)mogućnosti postojanja nevoljnog uobičajenog boravišta, takođe, (ne)mogućnosti neposjedovanja ili multiplikacije uobičajenog boravišta, statusa nezakonitog uobičajenog boravišta, kao i klasifikacija na opšti pojam i posebne pojmove uobičajenog boravišta. Zbog toga će rezulati ove disertacije sigurno koristiti domaćoj sudskoj praksi i domaćim pravnicima uopšte prilikom unošenja i prihvatanja uobičajenog boravišta u zakonodavstvo BiH, jer u narednom periodu treba očekivati usklađivanje domaće regulative sa evropskim standardima.

Nedvosmislen zaključak, kako komisije tako i svih prisutnih je, da su dometi Dragane Damjanović u oblasti međunarodnog privatnog prava i pravne nauke uopšte, zaista veliki, a Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu dobiće u njoj izvrsnog profesora. Sve je to potvrdio i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Goran Marković, koji se po završetku odbrane, u kratkom izlaganju, osvrnuo na, zaista, vrhunski dosadašnji naučni rad kandidata, ističući zadovoljstvo i ponos što Pravni fakultet posjeduje jednog takvog naučnog radnika kao što je Dragana Damjanović, od koje se očekuje da da još veći doprinos pravnoj nauci i međunarodnom privatnom pravu. Koliko je ova doktorska disertacija vrijedna i značajna potvrđuje stav Komisije, koji su složno zauzeli stav da ova doktorska disertacija mora biti štampana u vidu momografije u veliki broj primjeraka i učiniti je dostupnom kako naučnoj tako i stručnoj javnosti, jer će pomoći i zakonodavcu i sudovima da konačno na jednoobrazan način riješe pitanje jedne vrlo bitne tačke vezivanja u sudskim sporovima sa elementom inostranosti kao što je uobičajeno boravište. Na osnovu svega iznesenog, ova doktorska disertacija je ocijenjena sa najvišom ocjenom, te je Dragana Damjanović  zasluženo stekla titulu doktora pravnih nauka.

 

Štampa El. pošta

Obavještenje: Upis i obnova apsolventskog staža na drugom ciklusu studija u akademskoj 2022/23. godini

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se studenti II (drugog) ciklusa – master studija da će se upis i obnova apsolventskog staža za akademsku 2022/2023. godinu vršiti od

od 12. 9. 2022. do 23. 9. 2022. godine.

Za upis i obnovu apsolventskog staža potrebno je:

 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Zajedno sa popunjenim obrascima i uplatnicama dostaviti uredno popunjen indeks sa predmetima koji nisu položeni.

Studenti koji propuste upisati ili obnoviti apsolventski staž  u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadni upis i obnovu apsolventskog staža koji  će trajati od 26. 9. 2022. godine do 30. 9. 2022. godine,  uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu.

NAPOMENA: Studentima koji ne izvrše upis i obnovu apsolventskog staža, shodno članu 54. Statuta Fakulteta prestaje status studenta i neće moći polagati ispite. Studenti koji su položili sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom, i oni koji su prijavili završni master rad (koji je u postupku izrade) takođe su obavezni izvršiti upis i obnovu apsolventskog staža, u suprotnom neće moći prijaviti ni braniti završni master rad  dok ne izvrše ovu obavezu.

 

Pale,  9. 9. 2022. godine

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

Obavještenje: Upis i obnova apsolventskog staža na prvom ciklusu studija u akademskoj 2022/23. godini

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti l (prvog) ciklusa studija da će se, shodno članu 23. stav (3), tačke a) i b) Pravilnika o studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu,  upis i obnova apsolventskog staža za akademsku 2022/2023. godinu vršiti

od 12. 9. 2022. do 23. 9. 2022. godine.

Shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu,  za upis i obnovu apsolventskog staža potrebno je:

 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Dostaviti indeks (u indeks uredno upisati nepoložene ispite) .

 

Studenti koji propuste upisati ili obnoviti apsolventski staž  u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadni upis i obnovu apsolventskog staža koji  će trajati od 26. 9. 2022. godine do 30. 9. 2022. godine,  uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu.

Detaljne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odјeljenje van sjedišta fakulteta u Bijeljini.

 

Pale, 9. 9. 2022. godine

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892