to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Javna odbrana magistarske teze kandidata: Borisa Kneževića

Javna odbrana magistarske teze kandidata: Borisa Kneževića

 

U četvrtak, 27.09.2018. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama,sa početkom u 18.00 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidata Borisa Kneževića pod nazivom ''Položaj i uloga ovlaštenih službenih lica u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine''.

Komisiju za odbranu ove magistarske teze su činili:

-        Prof. dr Uroš Pena, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – predsjednik Komisije.

-        Akademik prof. dr Miodrag Simović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – mentor i član Komisije;

-        Prof. dr Borislav Petrović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član Komisije;

Kandidat je ukazao na značaj i aktuelnost problematike koja čini temu magistarskog rada i razloge neophodnosti njenog naučnog proučavanja. Već u uvodnom dijelu rada navodi brojne argumente koji potkrepljuju ispravnost ove konstatacije. Tako, navodi da se stupanjem na snagu “novih” zakona o krivičnom postupku u BiH najveće izmjene, u odnosu na raniji krivični postupak, odnose na izmijenjenu ulogu subjekata krivičnog postupka u istrazi, čije provođenje je u cijelosti u nadležnosti tužioca, tako da je sublimiran raniji pretkrivični i prethodni krivični postupak u jedinstvenu istragu koju provodi i rukovodi njome ili je nadzire tužilac kao izvorni nosilac istražnih ovlašćenja. Takođe, navodi da proaktivna uloga ovlašćenih službenih lica, koja proizilazi iz krivičnih procesnih normi, ukazuje na opravdanost i svrsihodnost sveobuhvatne analize njihovog položaja i statusa, kao i njihovog odnosa sa drugim procesnim subjektima. Ta posebna kategorija lica obavlja veoma važnu funkciju u sistemu pravne države, a to je direktna primjena prava i ovlašćenja koja su im zakonom povjerena, čime na najneposredniji način doprinose svrsi vladavine prava i očuvanju pravnog poretka. Pri tome, ovlašćena službena lica su jedina koja posjeduju sredstva prinude, kao posebno ovlašćenje u čemu se ogleda najvažnija razlika u odnosu na druge državne organe.

Pod izvorima prava postupanja policije u krivičnom postupku kandidat navodi opšte pravne akte koje sadrže pravne norme kojima se reguliše procesni položaj - postupanje policije u krivičnom postupku. Kandidat opisuje i navodi izvore prava postupanja policije u krivičnom postupku, njihovim karakteristikama i specifičnostima. Dalje navodi da je, kao nikada prije, sve veći uticaj opšteprihvaćenih međunarodnih pravnih standarda u kreiranju položaja policije vezanog za njeno postupanje u krivičnim stvarima u nacionalnim okvirima. Bavi se analizom razloga intervencija međunarodnih pravnih standarda, te obrazlaže da su glavni ciljevi intervencije upravo usaglašavanje konkretnog zakonskog teksta sa opšteprihvaćenim međunarodnim pravnim standradima iz njegove oblasti. Kada je riječ o uzrocima njihovog tako izraženog trenda i uticaja na nacionalno zakonodavstvo, konstatuje brojnost uzroka, s tim da među njima poseban značaj imaju sljedeći: prvo, sve veći internacionalni karakter kriminaliteta, a posebno njegovih najtežih oblika usljed čega se kao neminovnost javlja i potreba preduzimanja kordiniranih, usaglašenih, zajedničkih akcija na polju protiv njega i to ne samo na regionalnom, već i na nivou društva kao cjeline. Drugo, sve izraženija multilateralna i bilateralna međunarodna krivičnopravna saradnja i sve veća uloga međunarodnog krivičnog prava i međunarodnih pravosudnih institucija. Treće, sve veći integracioni procesi koji pod uticajem različitih činilaca dolaze sve više do izražaja, a koji za svoju posljedicu imaju i standardizaciju ne malog broja instituta iz ove oblasti, što im daje karakter međunarodnog pravnog standarda. Četvrto, uticaj krivičnopravne nauke - njenog dosadašnjeg razvoja i njenih dostignuća koja koristi savremeni civilizovani svijet, koji je danas itekako prisutan. Peto, uticaj nauka i naučnih saznanja u drugim oblastima, npr. slučaj sa DNK analizom.

Dalje, kandidat navodi da je međunarodna policijska saradnja, prije svega, rezultat činjenice da kriminal ne poznaje granice, da je sve više međunarodnog karaktera, usljed čega je jedna od važnih pretpostavki uspješnosti borbe protiv njega. I upravo imajući u vidu njegov takav značaj, brojna međunarodna pravna akta su posvećena ovom vidu policijskog djelovanja. Tako se, npr., jedan od načina predmetne saradnje ostvaruje kroz Konvenciju o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi. Kada je riječ o ovom standardu, treba istaći i činjenicu da on, po svojoj prirodi, podrazumijeva postojanje određenih međunarodnih pravnih mehanizama, koji propisuju uspostavljanje uslova u oblasti postupanja policije u otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela.

Kandidat obrazlaže da tužilački koncept istrage, koji je zamijenio sudski koncept, treba da obezbijedi efikasnost same istrage, kao i krivičnog postupka u cjelini. Uvažavajući nova krivičnoprocesna rješenja u novim zakonima o krivičnom postupku, evidentno je da je došlo do izmjene uloga subjekata krivičnog postupka. Autor dalje navodi opšte karakteristike novog koncepta istrage i transformisanje tužioca u operativno tijelo nadređeno drugim organima otkrivanja krivičnih djela. Upoređuje stari koncept istrage i institut istražnog sudije sa novim tužilačkim konceptom istrage i navodi prednosti ovog drugog u smislu da se postiže značajna ušteda na vremenu što doprinosi i ekspeditivnosti postupka. Ukazuje se i na „adversarni pečat“ novog krivičnog postupka, kao svojevrsne „krivične parnice“ sa snažno naglašenom akuzatornošću svake faze krivičnog postupka u kojoj je tužilac jedna od stranaka u postupku, sa ovlašćenjima da goni učinioce krivičnih djela, pri čemu mu zakonodavac prepušta i daje odgovornost za cjelokupan postupak otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela i njihovih učinilaca. Na taj način se istraga u cijelosti stavlja u ovlašćenje i dužnost tužioca, ograničavajući sudsku intervenciju samo na slučajeve u kojima istraga, odnosno pojedine radnje, proizvode ili mogu da proizvedu takve posljedice kojima mogu biti narušena ili ograničena neka od osnovnih ljudskih prava ili sloboda građana.

Kandidat obrađuje rukovodno-nadzornu komponentu tužioca u istrazi. Analizira rukovođenje i nadzor nad istragom već od samog planiranja istrage pa do njenog okončanja. Takođe, predmet pažnje su rukovođenje i nadzor tužioca kroz dva oblika tužilačkog angažmana u istražnom postupku u odnosu na ovlašćena službena lica. Prvi oblik je rukovođenje (kao aktivnija uloga tužioca), a drugi nadzor( kao pasivnija). Autor se dalje bavi praktičnom problematikom odnosa tužioca i ovlašćenih službenih lica, gdje identifikuje probleme i izazove koji su rezultat mnogobrojnih okolnosti i faktora. Bez obzira na to što je u zakonima o krivičnom postupku jasno definisana uloga policije i tužilaštva, kako u istrazi tako i u krivičnom postupku, praksa je pokazala da postoje veliki problemi koji za posljedicu znaju da dovedu i do situacije da se određena krivična djela nikada ne procesuiraju, jer tužilaštvo odbaci izvještaje o izvršenju krivičnog djela, te se donosi i naredba o nesprovođenju ili obustavi istrage za prijavljena lica. U kontekstu navedenog kandidat predlaže rješenja za unaprjeđenje tog odnosa.

Kandidat ističe da od uspješnog rada policije, u velikom stepenu, zavisi ne samo otkrivanje učinioca krivičnog djela, već i pronalaženje i obezbjeđenje dokaza neophodnih za rasvjetljenje konkretne krivične stvari. Samo u slučaju kada je policija blagovremeno preduzela svoja ovlašćenja, stvorena je realna osnova za adekvatno djelovanje tužioca, a time i ostvarenje krivičnog procesnog zadataka uopšte. U protivnom, stvar je sasvim drugačija.

kandidat je izvršio elaboraciju zakonskih odredbi za postupanje ovlašćenih službenih lica u krivičnom postupku. Analizirao je ulogu ovlašćenih službenih lica u istražnom postupku, gdje ima određenih specifičnosti koje proizilaze iz činjenice da ovlašćena službena lica djeluju ne samo u istražnom postupku, na bazi postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo, nego je njihov redovan rad uglavnom regulisan i drugim propisima, odnosno njihove djelatnosti nisu isključivo istražnog, nego i operativnog karaktera. Istakao je značaj operativnog rada ovlašćenih službenih lica koji, u odnosu na istražni postupak, ima karakter svojevrsnog pretkrivičnog postupka. Međutim, taj operativni rad ovlašćenih službenih lica može rezultirati saznanjima o postojanju osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo, od kog momenta Zakon o krivičnom postupku određuje dalje postupke i radnje ovlašćenih službenih lica. Naglasio je da ovlašćena službena lica imaju i posebna policijska ovlašćenja, ne ovlašćenja koja proizilaze iz Zakona o krivičnom postupku (iako se pojedina sadržinski neznatno ili gotovo nikako ne razlikuju), a koja im omogućavaju da dođu do indicija da je izvršeno krivično djelo.

Kandidat ističe probleme prilikom tužilačke ocjene dokaza pribavljenih tokom istrage, te značaj policijskog izvještaja podnesenog tužilaštvu. Navodi da je ocjena dokaza najčešći predmet neslaganja policije i tužilaca. Još u fazi istrage, kada se u suštini pronalaze, obezbjeđuju i kriminalističko-forenzički obrađuju budući dokazi, njihova ocjena sa stanovišta kvaliteta i dokazne vrijednosti je suštinsko pitanje. Tu ocjenu uglavnom vrše pripadnici policije, koji te dokaze i obezbjeđuju. Uz to, obrađuje zajedničke policijsko-tužilačke aktivnoste, gdje je nekadašnja samostalnost policije zamijenjena sa značajnom saradnjom, pa čak i funkcionalnom potčinjenošću policije tužilačkim nadležnostima. Elaborira i funkciju i obavezu policije u otkrivanje krivičnih djela i navodi savremene metode i instrumente kojima se oni koriste. Ističe značaj preventivne uloge policije, pored represivne. Takođe je izvršio analizu i proučavanje oblika bilježenja policijskog djelovanja u krivičnom postupku.

Naglasio je značaj radnji dokazivanja ovlaštenih službenih lica i dokaznu vrijednost u krivičnom postupku. Posebno je i istakao značaj i specifičnosti posebnih istražnih radnji. bavi se karakteristikama posebnih i pomoćnih krivičnih postupaka i postojanjem posebnih zakonskih odredaba kojima se regulišu pojedina pitanja i shodnom primjenom opštih odredaba Zakona o krivičnom postupku na neregulisana pitanja. Posebno se analizira uloga policije kao subjekta otkrivanja i dokazivanja imovine stečene krivičnim djelom i naglašava da uspjeha u borbi protiv kriminaliteta nema bez efikasnog i potpunog oduzimanja imovine stečene vršenjem kriminalnih aktivnosti. Predmet obrade su i pitanja vezana za postupak izdavanja potjernice i objave, te elaboracija da je to jedan od izuzetno značajnih vidova pomoći policije sudu i tužilaštvu u postupku rasvjetljavanja i rješavanja krivične stvari.

 

Na osnovu iznesenih činjenica, ocjena i stavova, Komisija za ocjenu i odbranu magistarske teze kandidata Borisa Kneževića pod ''Položaj i uloga ovlaštenih službenih lica u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine'' smatra da ova teza predstavlja samostalan i na naučnim osnovama zasnovan rad i u cjelosti zadovoljava kriterijume i standarde magistarskog rada, čime je Boris Knežević zasluženo stekao naučni stepen magistra pravnih nauka.

Štampa El. pošta

Javna odbrana magistarske teze kandidata: Nedeljka Miljevića

20180928 184905

U petak, 28.09.2018. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama,sa početkom u 18.00 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidata Nedeljkа Milijevića, dipl. pravnika pod nazivom ''Organi stečajnog postupka''.

Komisiju za odbranu ove magistarske teze su činili:

-        Prof. dr Ranka Račić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – predsjednik Komisije.

-        Prof. dr Dijana Marković - Bajalović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – mentor i član Komisije;

-        Doc. Dr Milica Panić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – član Komisije

U svom uvodnom izlaganju kandidat iznosi zapažanje da organima stečajnog postupka nije posvećena dovoljna pažnja u teoriji i zakonodavstvu i ističe da je cilj ovog rada da se istraži uloga organa stečajnog postupka i nnihov značaj za efikanso vođenje i okončanje stečajnog postupka, kako bi se predložile izmjene pozitivnih propisa i stečajni postupak učinio efikasnijim. Stečajni postupak je građanski postupak koji vodi sud nad imovinom pravnih i fizičkih lica kada postoje stečajni razlozi – nesposobnost za plaćanje i prezaduženost. Ukazuje na razliku između stečajnog postupka i postupka likvidacije i ističe da je cilj stečajnog postupka da se omogući kolektivno namirenje povjerilaca stečajnog dužnika, unovčenjem njegove imovine i isplatom povjerilaca, te, ukoliko postoje uslovi, da se sprovede postupak reorganizacije radi očuvanja poslovne djelatnosti stečajnog dužnika i povoljnijeg namirenja povjerilaca. Kandidat je objasnio razloge za pokretanje stečajnog postupka u pozitivnom pravu Republike Srpske, uz osvrt na različito uređenje stečajnih razloga u stečajnim zakonima država okruženja. Kandidat zatim prelazi na prethodni stečajni postupak, objašnjavajući da je svrha ove faze postupka da se ispita da li postoje uslovi za vođenje stečajnog postupka i da seobezbijedi imovina stečajnog dužnika od daljeg rasipanja. Poslije ročišta, na kojem se ispituje da li postoje uslovi za vođenje stečajnog postupka, sud donosi rješenje o pokretanju stečajnog postupka. Objavljivanjem tog rješenja nastupaju pravne posledice stečaja koje je kandidat iscrpno objasnio.

Zatim se osvrnuo na položaj i ulogu stečajnog sudije. Rekao je da je za vođenje stečajnih postupaka u Republici Srpskoj stvarno nadležan Privredni sud, čije je formiranje pozitivno ocijenio, jer je specijalizacija sudova doprinijela većoj stručnosti sudija koji vode stečajne postupke. Ukazuje da je nužno da se za stečajne sudije imenuju iskusne sudije koje poznaje različite pravne oblasti, ističući da je neophodna stalna edukacija i usavršavanje stečajnih sudija za valjano ispunjavanje zadataka iz ove oblasti.

Kandidat je analizirao i položaj stečajnog upravnika, njegovo imenovanje, naglašavajući važnost stručnih kvalifikacija stečajnog upravnika, čiji su zadaci višestruki i složeni, čija se stručnost provjerava putem obaveznog stručnog ispita.

Na poslijetku, kandidat je objasnio položaj i ulogu i nadležnost skupštine povjerilaca, način njenog konstituisanja, sazivanja i pravo glasa. Nasuprot skupštini povjerilaca, postoji odbor povjerilaca koji je fakultativni organ i koji ima savjetodavnu i kontrolnu ulogu. U zaključnim razmatranjima kandidat se zalaže za formiranje agencije za licenciranje stečajnih upravnika, koja bi se starala o stručnom usavršavanju stečajnih upravnika. Takođe samtra da je neophodno unaprijediti kontrolu materijalno – finansijskog poslovanja stečajnih upravnika. U pogledu zakonskog uređenja skupštine povjerilaca, kandidat se zalaže za promjenu zakonskog rješenja po kome sada skupštinom predsjedava stečajni sudija, umjesto da to čini jedan od povjerilaca, u svojstvu izabranog predsjednika skupštine. Kada je riječ o odboru povjerilaca, kandidat je mišjenja da bi stečajnim postupcima koji se vode nad imovinom stečajnog dužnika veće vrijednosti, odbor povjerilaca trebal oda bude obavezan organ.

Na osnovu iznesenih činjenica, ocjena i stavova, Komisija za ocjenu i odbranu magistarske teze kandidata Nedeljkа Milijevića, dipl. pravnika pod nazivom ''Organi stečajnog postupka'' smatra da ova teza predstavlja samostalan i na naučnim osnovama zasnovan rad i u cjelosti zadovoljava kriterijume i standarde magistarskog rada, čime je Nedeljko Milijević zasluženo stekao naučni stepen magistra pravnih nauka.

Štampa El. pošta

Javna odbrana magistarske teze kandidata: Nebojše Lajića

20180928 163244

U petak, 28.09.2018. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama,sa početkom u 16.30 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidata Nebojše Lajića, dipl. pravnika pod nazivom ''Zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki''.

Komisiju za odbranu ove magistarske teze su činili:

-        Prof. dr Ranka Račić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – predsjednik Komisije.

-        Prof. dr Predrag Dimitrijević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu - član Komisije;

-        Prof. dr Dijana Marković - Bajalović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – mentor i član Komisije;


Na početku svog izlaganja kandidat je istakao da zakonodavac nije psovetio potrebnu pažnju promociji i zaštiti konkurencije u javnim nabavkama, jer nisu utvrđena jasna pravila i mehanizmi kojima se štiti konkurencija u ovoj oblasti, kako u dijelu povreda konkurencije od strane ponuđača, tako i u dijelu povreda konkurencije od strane organizatora postupka javnih nabavki – ugovornih strana. Loša i neujednačena zakonska rješenja, neadekvatan institucionalni okvir i odsustvo saradnje nadležnih institucija, omogućuju da zloupotrebe i ograničenja konkurencije u oblasti javnih nabavki ostanu u velikoj mjeri neotkriveni i nesankcionisani. Kandidat se osvrnuo i na rješenja u uporednom zakonodavstvu, kako bi uočio prednosti i mane zakonskih rješenja u Bosni i Hercegovini i ukazao na mogućnosti preuzimanja dobre prakse EU od strane Bosne i Hercegovine. Kandidat konstatuje da pravna regulativa EU o javnim nabavkama generalno predstavlja dobar osnov za zaštitu konkurencije u ovoj oblasti, prevashodno kroz garancije zaštite ravnopravnosti ponuđača. Konstatuje se, takođe, da pravo EU ne predviđa posebne mehanizme zaštite konkurencije od zabranjenih sporazuma učesnika nadmetanja (dobavljača), već se to čini primjenom opštih pravila EU o zaštiti konkurencije. Kandidat je analizirao pravni okvir javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, objasnio je istorijski razvoj zakonodavstva o javnim nabavkama i predstavljen pozitivnopravni okvir javnih nabavki sa posebnim akcentom na proceduru postupka elektronske aukcije, kao primjera procedure kojom se osigurava konkurencija u postupcima javnih nabavki.. Takođe je analizirao institucionalni okvir za provođenje postupka javnih nabavki – Agencija za javne nabavke i kancelarija za razmatranje žalbi. Kandidat kostatuje da postupci za dodjelu ugovora male vrijednosti ne obezbjeđuju u dovoljnoj mjeri, u poređenju sa ostalim postupcima, konkurenciju u javnim nabavkama. Posebno je analizirana krivičnopravna zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki. Ukazano je na neujednačenost zakonskih rješenja u krivičnim zakonima na nivou BiH i entiteta. Posebno je objašnjen institut ublažavanja, odnosno oslobađanja kazne, predviđen novim Krivičnim zakonikom Republike Srpske u svijetlu odgovarajućeg instituta definisanog u Zakonu o konkurenciji BiH. Kandidat uzakzuje na distinkciju između ograničenja konkurencije u javnim nabavkama izazvanim ponašanjima ugovornih organa i ponašanjima ponuđača. Posebno ukazuje na zakonska ograničenja konkurencije u Bosni i Hercegovini, nastala uvođenjem instituta preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđača, te daje preporuke za usklađivanje Zakona o javnim nabavkama sa međunarodnim obavezama koje je u obom pogledu preuzela Bosna i Hercegovina. Posebnu pažnju kandidat je posvetio kartelima u javnim nabavkama. Predstavio je oblike namještanja ponuda i ukazao na načine prepoznavanja karteta u javnim nabavkama i njihovog sprječavanja, dizajniranjem kvalitetnih procedura javnih nabavki, analizirajući pri tome specifične postupke otkrivanja kartela u javnim nabavkama putem upotrebe skrining testova. Pri tome su objašnjeni pojmovi strukturalnog i semirijskog skrininga, te je ukazao na uspjehe u otkrivanju kartela koji su postignuti u svijetu njihovom primjenom.

Na kraju svog izlaganja, kandidat je izveo zaključak da je popstavljena hipoteza potvrđena i ukazuje da zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki predstavlja neophodan uslov bez čijeg ispunjenja nema efikasnog sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a samim tim ni racionalnog trošenja javnih sredstava. Kandidat je ukazao na neophodnost izmjene zakonodavstva u cilju obezbjeđenja konkurencije u javnim nabavkam tako što bi se uskladilo krivično zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini u pogledu sankcionisanja kartela u javnim nabavkama, omogućilo formiranje ''crne liste'' ponuđača za koje je dokazano da su nezakonitim radnjama ograničavali konkurenciju, povećale kazne učesnicima kartela u javnim nabavkama, ograničila primjena nekonkurentskih postupaka javnih nabavki, poboljšao sistem pravne zaštite i primjena instituta ublažavanja i oslobađanja od kazni, te ukinuo preferencijalni tretman domaćeg ponuđača.

Na osnovu iznesenih činjenica, ocjena i stavova, Komisija za ocjenu i odbranu magistarske teze kandidata Nebojše Lajića, dipl. pravnika pod nazivom ''Zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki'' smatra da ova teza predstavlja samostalan i na naučnim osnovama zasnovan rad, koji predstavlja ''osvježenje' na polju pravne nauke i u cjelosti zadovoljava kriterijume i standarde magistarskog rada. Nesumnjivo je da će ovaj rad dati veliki doprinos zakonskom i praktičnom usavršavanju postupaka javnih nabavki. Komisija je ovu magistarsku tezu ocijenila sa najvišom ocjenom čime je Nebojša Lajić zasluženo stekao naučni stepen magistra pravnih nauka.

Štampa El. pošta

Javna odbrana magistarske teze kandidata: Nedeljka Miljevića

O B A V J E Š T E NJ E

Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidata

Nedelјka Milijevića, dipl. pravnika pod nazivom

''Organi stečajnog postupka''

za petak 28.09.2018. godine u 18.00 časova,

sala 23/II Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama.

Odbrana magistarske teze je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani. Magistarska teza se može pogledati svakog radnog dana od 7.30 – 15.30 časova u biblioteci Fakulteta na Palama.

Pale, 20.09.2018. godine                                                  

v.d. D E K A N – a

                                                                                     Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa El. pošta

Treći upisni rok za prvi i drugi ciklusa studija

UIS UPIS 2018 19

Treći upisni rok za prvi i drugi ciklusa studija će se održati prema sljedećim terminima:

  • Prijavljivanje kandidata počinje 18.09.2018. godine, od 12.00 časova, a završava se 21.09.2018. godine do 15.00 časova
  • Polaganje prijemnog ispita je 24.09.2018. godine sa početkom u 09.00 časova
  • Objavljivanje rezultata konkursa je do 26.09.2017. do 14.00 časova
  • Upis primljenih kandidata obaviće se 27.09. i 28.09 2018. godine
  • Kontakt informacijePale - tel: 057/226-609  -  057/227-138
  • Kontakt informacije  -Bijelјina– tel: 055/211-390

 

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U TREĆEM PRIJEMNOM ROKU

PRVOG CIKLUSA STUDIJA

NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

NAZIV FAKULTETA Budžet Sufinansiranje Samofinansiranje Vanredni Str.državlјani Ukupno
Pravni fakultet 0 70 20 17 0 107
Bijelјina 0 35 10 8   53
Pale 0 35 10 9 0 54

 

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U TREĆEM PRIJEMNOM ROKU

DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETAU ISTOČNOM SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

NAZIV FAKULTETA Budžet Sufinansiranje Samofinansiranje Vanredni Str.državlјani Ukupno
Pravni fakultet 0 40 0 14 0 54
Pale-Javno pravo 0 6 0 2 0 8

Pale-

Građansko pravo-privrednopravni modul

0 6 0 2 0 8

Pale-

Građansko pravo-građansko pravni modul

  3   2   5

Pale-

Krivično pravo

0 5 0 0 0 5

Bijelјina-

Javno pravo

0 4 0 2 0 6

Bijelјina-

Građansko pravo-privrednopravni modul

  6   2   8

Bijelјina-

Građansko pravo-

građansko pravni modul

0 5 0 2 0 7

Bijelјina-

Krivično pravo

0 5 0 2 0 7

 

8. OPŠTE ODREDBE

8.1. Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

8.2. Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

8.3. Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i 
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

        Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (sto) bodova.

8.4. Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste) obavlјa komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta/visoke škole u saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta/visoke škole.

8.5. Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

8.7. U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj : 04/1-012-2-1068/18 od 03.05.2018. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2018/2019. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa s tim da pravo upisa kao redovni studenti mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima. 

10. OSTALE ODREDBE 

10.1. Visina školarine za redovne studente koji sufinansiraju troškove studija za studijske programe prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2018/2019. godinu utvrđuje se Odlukom Vlade Republike Srpske, dok se visina školarine za studente koji samofinansiraju troškove studija, vanredne studente i studente strane državlјane prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama utvrđuje Odlukom Upravnog odbora visokoškolske ustanove.

10.2. Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Medicinskog fakulteta u Foči, gdje iznosi 70,00 KM. Uplata će se vršiti prema odlukama Upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

10.3. Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

10.4. Prilikom upisa/prijave, na prvom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti slijedeća dokumenta i to:

(1) Izvod iz matične knjige rođenih;

(2) Uvjerenje o državlјanstvu koje nije starije od šest mjeseci,

(3) Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;

(4) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Prilikom upisa/prijave, na drugom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti slijedeća dokumenta i to:

(1) Izvod iz matične knjige rođenih;

(2) Uvjerenje o državlјanstvu koje nije starije od šest mjeseci,

(3) Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija,odnosno osnovnom studiju;

(4) Uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija odnosno, osnovnom studiju;

(5) Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu/akademiji)

(6) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

10.7. Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 sata nakon formiranja rang liste.

        Centralna komisija za upis dostavlјa senatu univerziteta/visoke škole jedinstveni izvještaj o upisu

studenata na nivou univerziteta/visoke škole.

10.8. Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.

        Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče slјedeći kvalifikovani kandidat na rang - listi.

        Ukoliko se kandidat nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti lјekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

10.9. Rang – lista objavlјuje se na oglasnoj tabli i web -stranici organizacione jedinice Univerziteta/visoke škole.

10.10. Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta/akademije, u roku od 48 časova od objavlјivanja rang - liste na oglasnoj tabli i web - stranici organizacione jednice/akademije univerziteta/visoke škole.

        Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova (u roku od 3 dana od podnošenja prigovora na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu), od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objvalјuje na oglasnoj tabli/web stranici organizacione jednice univerziteta/visoke škole.

-      Kandidati će na web – stranicama univerziteta imati uvid u posebne uslove koje propisuju fakulteti/akademija, podatke o smjerovima/usmjerenjima unutar studijskog programa, podatke o zvanjima koja se stiču završetkom studijskog programa, kao i visini školarine u akademskoj 2018/2019. godini

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892