to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZOVANJU STUDENTSKE PRAKSE U PRAVOBRANILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZOVANJU STUDENTSKE PRAKSE U PRAVOBRANILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine, na osnovu međusobno zaključenog sporazuma o saradnji, organizuje studentsku praksu u ovoj pravosudnoj instituciji. Predmet pomenutog Sporazuma je obavljanje studentske prakse u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine, u okviru koje će studenti imati priliku da se upoznaju sa organizacionom strukturom Pravobranilaštva, predmetima, spisima i aktima iz nadležnosti Pravobranilaštva, razgovaraju sa pravobraniocem, zamjenicima i pomoćnicima pravobranioca o toku i ishodu postupaka koji se vode pred nadležnim sudovima i drugim institucijama, i uz dozvolu pravobranioca i nadzor pomoćnika pravobranioca aktivno učestvuju u obavljanju različitih poslova i zadataka iz djelokruga rada Pravobranilaštva, kao što su priprema i izrada tužbenih zahtjeva i izjašnjenja na tužbe, poslovima pravnog savjetovanja i davanja mišljenja, a sve u cilju da se pomogne studentima da kroz praksu primijene usvojena teorijska znanja i steknu početno iskustvo za valjano kasnije obavljanje pravničke profesije.

Ugovorne strane su postigle saglasnost da studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu obavljaju stručnu praksu u grupama od 6 (šest) studenata, u trajanju od 4 (četiri) dana sedmično po grupi, u dva godišnja ciklusa, i to po jedan ciklus u svakom semestru.

Gore pomenute grupe će biti formirane prema redosljedu prijavljivanja studenata za obavljanje stručne prakse, a terminski raspored grupa će biti naknadno i blagovremeno objavljivan na veb stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

Prva grupa studenata će moći da obavlja stručnu praksu u periodu od 25.11. do 28.11.2019. godine, od 10.00 do 14.00 sati.

Pravo na učešće u obavljanju stručne prakse imaju studenti četvrte godine prvog ciklusa studija i studenti apsolventi.

Fakultet je dužan da obezbijedi da se studenti ponašaju u skladu sa odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju rad Pravobranilaštva.

Prijave za obavljanje stručne prakse u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine slati do 22.11.2019. godine, na mejl adresu prodekana za nastavu, doc. dr Lale Radislava (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.), od kojeg zainteresovani studenti mogu dobiti sve detaljne informacije o samoj praksi.

Štampa El. pošta

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU DIPLOMIRALI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU DIPLOMIRALI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

 

Obavještavaju se studenti koji su diplomirali u akademskoj 2018/2019. godini, a nisu preuzeli svoju diplomu na promociji diplomiranih studenata koja je održana 31.10.2019. godine u Palama, da mogu preuzeti svoju diplomu u prostorijama studentske službe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odjelјenje van sjedišta fakulteta u Bijelјini  (zgrada Centra za visoko obrazovanje, I sprat, učionica br. 7) dana 25.11.2019. godine  u  12,30 časova.

Nakon toga diplomu mogu preuzeti radnim danom u sjedištu Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama.

U Palama, 12.11.2019. godine                                                                        

Studentska služba Pravnog fakulteta

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Štampa El. pošta

Javna odbrana završnog master rada kandidata Radana Jovića

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

 

OBAVJEŠTENJE

 

Zakazuje se javna odbrana završnog master rada  kandidata Radana Jovića, dipl. pravnika pod nazivom Uslovni otpust i njegovo opozivanje za 04.12.2019. godine u 10.00 časova, sala 23/II Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama.

 

Odbrana završnog master rada je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani. Master rad se može pogledati svakog radnog dana od 7.30 – 15.30 časova u biblioteci Fakulteta na Palama.

 

 

Pale, 11.11.2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa El. pošta

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Melvedina Jašarevića

Na osnovu člana 42. Pravilnika studiranja na postdiplomskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – prečišćeni tekst (doktorat – prijava, ocjena i odbrana doktorske disertacije), Fakultet  i z d a j e

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Melvedina Jašarevića pod nazivom ''Statusne promjene u reorganizaciji stečajnog dužnika'' za petak 15.11.2019. godine u 15,00 časova, sala 23/II Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama.

 

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Doktorska disertacija i Izvještaj komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije mogu se pogledati u biblioteci Fakulteta na Palama svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova.

 

 

 

Pale, 24.10.2019. godine

D E K A N

Prof. dr Goran Marković s.r.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);