to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Упис и обнова апсолвентског стажа за академску 2018/2019. годину за студенте који студирају према одредбама Закона о универзитету Републике Српске

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

              ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

                          П А Л Е

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се студенти - АПСОЛВЕНТИ ОСНОВНОГ СТУДИЈА/СТАРИ ПРОГРАМ/ (који студирају према одредбама Закона о универзитету Републике Српске), да је у Службеном гласнику Републике Српске објављен Закон о измјенама и допуни Закона о високом образовању (који ступа на снагу 5.4.2019. године), којим је регулисано да ''студенти уписани на додипломски студиј који су испунили услове за стицање статуса апсолвента до краја академске 2017/2018. године, могу завршити започете студије најдуже до краја академске 2019/2020. године, дакле најдуже до 30.9.2020. године.

Сходно члану 23. став (3), тачке а) и б) Правилника о студирања на првом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву,  упис и обнова апсолвентског стажа за академску 2018/2019. годину ће се вршити од

8.4.2019. до 19.4.2019. године.

За упис и обнову апсолвентског стажа потребно је:

 • Доставити уплатнице за административне трошкове (48.00 КМ + 32.00 КМ);
 • Доставити уплатницу за обрасце (5.00 КМ). Обрасци се могу преузети у Студентској служби Факултета 
 • Доставити уплатницу за осигурање (5.00 КМ)
 • Доставити уплатницу за библиотеку (5.00 КМ);
 • Доставити индекс (у индекс уредно уписати неположене испите).

Студенти који пропусте уписати или обновити апсолвентски стаж  у редовном, горе наведеном року, моћи ће извршити накнадни упис и обнову апсолвентског стажа који  ће трајати од 22.4.2019. године до 25.4.2019. године,  уз накнаду од 40.00 КМ, сходно Трошковнику за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2018/2019. годину.

Детаљне информације можете добити у служби Факултета на бројеве телефона: 057/226-609 – сједиште факултета у Палама; 055/211-390 – одјељење ван сједишта факултета у Бијељини, и 056/490-390.

 

Пале, 2.4.2019. године                                                       

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

                                                                                         ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УИС

Štampa El. pošta

Javna odbrana završnog master rada kandidata Aleksandra Kalajdžića

2

U utorak, 5.2.2019. godine sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Aleksandra Kalajdžića  pod nazivom ''Sporazumi kojima se ograničava konkurencija''.

Komisiju za odbranu ovog završnog master rada činili su:

 • dr Stanka Stjepanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – predsjednik Komisije;
 • dr Dijana Marković - Bajalović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – mentor;
 • dr Milica Panić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – član Komisije.

Pravo konkurencije i njegov sastavni dio - sporazumi kojima se ograničava konkurencija – relativno je nova grana prava u BiH. S obzirom da je Zakon o konkurenciji Bosne i Hercegovine donesen 2005. godine, pravo konkurencije pa i sporazumi kojima se ograničava konkurencija na tržištu nisu dovolјno istraženi u nauci. Doprinos ovog istraživanja i rada je objašnjavanje sporazuma kojima se ograničava konkurencija, a naročito pojam i  oblici sporazuma, oblici ograničenja konkurencije, kao i uslovi pod kojima se mogu izuzeti od zabrane. Polazna osnova u pročavanju sporazuma kojima se ograničava je pravo Bosne i Hercegovine i praksa Konkurencijskog savjeta Bosne i Hercegovine. Pored proučavanja domaćeg prava predmet istraživanja je bilo i uporedno pravo zemalјa u okruženju i praksa njihovih organa za zaštitu konkurencije. Takođe, veliki prostor je posvećen i upoređivanju domaćeg prava i prava Evropske unije u pogledu usklađenosti prava konkurencije Bosne i Hercegovine s pravom EU i praksom Evropske komisije i Evropskog suda pravde.

Predmet istraživanja su sporazimi kojima se ograničava konkurencija između privrednih subjekata na tržištu.  Sporazumi kojima se ograničava konkurencija mogu biti u obliku sporazuma, usaglašene prakse i odluka udruženja privrednih subjekata. Značajan dio Zakona o konkurenciji sadrži odredbe o zabranjenim sporazumima.

Odredbe zakona propisuju: ,, Zabranjeni su sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja, izričiti i prešutni dogovori, kao i odluke i drugi akti privrednih subjekata (u dalјnjem tekstu:sporazumi) koji za cilј i poslјedicu imaju sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije na relevantnom tržištu, a koji se odnose na:

 1. a) direktno ili indirektno utvrđivanje kupovnih i prodajnih cijena ili bilo kojih

drugih trgovinskih uslova;

b ) ograničavanje i kontrolu proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja;

 1. c) podjelu tržišta ili izvora snabdijevanja;
 2. d) primjenu različitih uslova za identične transakcije s drugim privrednim subjektima, dovodeći ih u nepovolјan položaj u odnosu na konkurenciju;
 3. e) zaklјučivanje takvih sporazuma kojima se druga strana uslovlјava da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom

(2) Sporazumi zabranjeni u skladu sa stavom (1) ovog člana su ništavni.

(3) Sporazumi iz stava (1) ovog člana nisu zabranjeni ako doprinose unapređenju

proizvodnje ili distribucije robe i/ili usluga unutar Bosne i Hercegovine, ili

promociji tehničkog i ekonomskog razvoja, pri čemu potrošačima omogućavaju pravičan udio koristi koja iz njih proizilazi, a koji:

 1. a) nameću samo ograničenja neophodna za postizanje cilјeva i
 2. b) ne omogućavaju isklјučivanje konkurencije u bitnom dijelu predmetnih proizvoda ili usluga.

Pored ovih odredbi zakon reguliše pojedinačna i grupna izuzeća, kao i izuzeće od primjene zakona sporazuma koji su male vrijednosti.

Uredbe EU kojima se propisuju uslovi za grupna izuzeća zabranjenih sporazuma pretrpjele su značajne promjene tokom poslednje decenije. Usvojene su nove uredbe o izuzeću sporazuma o istraživanju i razvoju (Uredba 1217/2010), sporazuma o specijalizaciji (Uredba 1218/2010), vertikalnih sporazuma ( Uredba 330/2010), kao i Uredba o sporazumima o transferu tehnologije (Uredba 316/2014). Zakon o konkurenciji BiH je u međuvremenu od njegovog donošenja pretrpio samo minimalne izmjene, pri čemu je zakonodavac ispustio iz vida promjene u pravu EU koje su se dogodile u ovoj oblasti.

Takođe je potrebno podrobnije regulisati institut oslobađanja ili ublažavanja od kazne (leniency), koji je predviđen Zakonom, ali su nedovolјno detalјno regulisani uslovi i način primjene instituta, u čemu zakonodavstvo EU treba da posluži kao uzor.

Nakon podnesenog ekspozea, komisija zauzela stav da je riječ da o veoma kompleksnoj i neistraženoj temi, jer je i sama oblast, kakva je pravo konkurencije, neistražena. Riječ je o temi (ali i oblasti) kojoj treba posvetiti znatno više pažnje u pravnoj nauci i praksi. Komisija je konstatovala da je riječ o vrlo kvalitetnom kandidatu i završnom master radu koji je ocijenila sa visokom ocjenom, konstatujući da će ovaj rad biti od velike koristi svima onima koji se budu bavili stručnim i naučnim radom iz ove oblasti.

 kalajdi

Štampa El. pošta

Obavještenje za sve studente koji ovjeravaju zimski i upisuju ljetnji semestar akademske 2018/2019. godine

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti da su prije ovjere zimskog i upisa lјetnjeg semestra dužni izvršiti uvid u finansijsku karticu i izvršiti eventualno sravnjavanje iste, odnosno dužni su da izmire sva dugovanja koja su evidentirana na finansijskoj kartici.

Pale, 17.01.2019. godine                                    

 STUDENTSKA SLUŽBA

Štampa El. pošta

REDOVNA OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNJEG SEMESTRA

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

P A L E

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se studenti I (prvog) ciklusa studija koji su upisani u akademskoj 2018/2019. godini, da će se, shodno članu 57. stav (1) Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu,  redovna ovjera zimskog i upis lјetnjeg semestra vršiti od

21.01.2019. do 01.02.2019. godine.

Za ovjeru, odnosno upis semestra je potrebno:

 1. Za redovne studente koji se finansiraju iz budžeta Republike:
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti u odjelјenju fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci).
 • Dostaviti indeks sa svim potpisima.

Brojevi žiro – računa za navedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 1. Za redovne sufinansirajuće studente:
 • Dostaviti uplatnice za drugu ratu školarine (165.00 KM + 55.00 KM).
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM).
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti u odjelјenju fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci).
 • Dostaviti indeks sa svim potpisima.

Brojevi žiro – računa za navedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 1. Za vanredne (samofinansirajuće) studente:
 • Dostaviti uplatnice za drugu ratu školarine (562.50 KM + 187.50 KM)
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti u odjelјenju fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci).
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za navedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 1. Za studente (redovne i vanredne) koji obnavlјaju godinu
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti u odjelјenju fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci).
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za navedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

Studenti koji propuste ovjeriti zimski i upisati lјetni semestar u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadnu ovjeru i upis semestra koji će trajati od 04.02.2019. godine do 08.02.2019. godine, uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2018/2019. godinu.

Detalјne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odjelјenje van sjedišta fakulteta u Bijelјini, i 056/490-390 – odjelјenje van sjedišta fakulteta u Srebrenici.

Pale, 17.01.2019. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

                                                                                         PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892