to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Javna odbrana završnog master rada kandidata Stefana Kovačevića

O B A V J E Š T E NJ E

 

Zakazuje se javna odbrana završnog master rada  kandidata Stefana Kovačevića, dipl. pravnika pod nazivom ''Glavni postupak u postupku prema malolјetnicima'' za utorak 20.11.2018. godine u 15.00 časova, sala 23/II Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama.

Odbrana završnog master rada je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani. Master rad se može pogledati svakog radnog dana od 7.30 – 15.30 časova u biblioteci Fakulteta na Palama.

Pale, 30.10.2018. godine                                                          

 v.d. DEKAN - a

                                                                                            Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa El. pošta

Javna odbrana završnog master rada kandidata Nemanje Krivokapića

O B A V J E Š T E NJ E

 

Zakazuje se javna odbrana završnog master rada  kandidata Nemanje Krivokapića, dipl. pravnika pod nazivom ''Malolјetnički zatvor'' za utorak 20.11.2018. godine u 14.00 časova, sala 23/II Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama. 

Odbrana završnog master rada je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani. Master rad se može pogledati svakog radnog dana od 7.30 – 15.30 časova u biblioteci Fakulteta na Palama.

 

Pale, 30.10.2018. godine                                                           

v.d. DEKAN - a        

                                                                                            Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa El. pošta

Obavještenje za upis i obnovu studijske godine za akademsku 2018/2019. godinu

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

P A L E

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se studenti I (prvog) ciklusa studija da su, shodno članovima 21., 22. i 23. Pravilnika o studiranju na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu,  upis i obnovu studijske godine za akademsku 2018/2019. godinu dužni izvršiti ODMAH po sticanju uslova, a najkasnije do

05.11.2018.  godine

U skladu sa tačkom 4. Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-332-LII/18 od 03.10.2018. godine.

 

Za upis zimskog semestra (odnosno naredne godine) je potrebno:

 1. Za redovne studente koji se finansiraju iz budžeta Republike:
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (5.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti odjelјenja van sjedišta fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci);
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

 1. Za redovne - sufinansirajuće studente:
 • Dostaviti uplatnice za prvu ratu školarine (165.00 KM + 55.00 KM);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (5.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti odjelјenja van sjedišta fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci);
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

 1. Za vanredne (samofinansirajuće) studente:
 • Dostaviti uplatnice za prvu ratu školarine (562.50 KM + 187.50 KM);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (5.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti odjelјenja van sjedišta fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci);
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

 1. Za studente (redovne i vanredne) koji obnavlјaju godinu
 • Dostaviti uplatnice za uplatu naknade za nepoložene ispite, i to:
 1. Za nepoložene ispite iz prve i druge godine redovni studenti plaćaju 24.44 KM po nepoloženom ispitu;
 2. Za nepoložene ispite iz treće godine redovni studenti plaćaju 22.00 KM;
 3. Vanredni studenti plaćaju 60,00 KM po nepoloženom ispitu bez obzora koju godinu obnavlјaju;
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (5.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti odjelјenja van sjedišta fakulteta u Bijelјini obrasce mogu preuzeti u biblioteci);
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

Studenti koji propuste upisati ili obnoviti godinu, u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadnu ovjeru i upis semestra koji će trajati od 06.11.2018. godine do 09.11.2018. godine, uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2018/2019. godinu.

Detalјne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odjelјenje van sjedišta fakulteta u Bijelјini, i 056/490-390 – odjelјenje van sjedišta fakulteta u Srebrenici.

 

Pale, 23.10.2018. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

                                                                                         PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

Javna odbrana magistarske teze kandidata: Tanje Railić

20180927 194716

U četvrtak, 27.09.2018. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama,sa početkom u 19.00 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidata Tanje Railić, dipl. pravnika pod nazivom ''Organi postupka prema maloljetnicima''

Komisiju za odbranu ove magistarske teze su činili:

-        Prof. dr Uroš Pena, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – predsjednik Komisije.

-        Akademik prof. dr Miodrag Simović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – mentor i član Komisije;

-        Prof. dr Mladenka Govedarica, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – član Komisije;

Kandidat naglašava da diverzioni model reagovanja koji je prisutan u našem maloljetničkom krivičnom zakonodavstvu, polazi od teorije starateljstva, prema kojoj je učinilac krivičnog djela ličnost koja je povodljiva za činjenje krivičnih djela. Kažnjavanjem, maloljetni učinilac krivičnog djela se stavlja pod starateljstvo državnih organa, organa pravosuđa i organa javne bezbjednosti koji imaju zadatak da ga osposobe da se ponaša prema pravnim propisima društva i da poštuje norme pravnog poretka i društvene discipline. Posebno je naglašena važnost i neophodnost specijalizacije službenih lica koja postupaju prema maloljetnicima. Specijalizovanost sudija i tužilaca za maloljetnike formalno se potvrđuje odgovarajućim uvjerenjima ili certifikatima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti prestupništva mladih i njihove krivičnopravne zaštite, koje obezbjeđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

Treći dio rada odnosi se na postupanje sudije za maloljetnike i obuhvata nekoliko cjelina. U ovom dijelu rada navedeni su osnovni modeli maloljetničkog pravosuđa u svijetu, kao i nastanak prvih sudova za maloljetnike. Posebno je određena organizacija, sastav i nadležnost sudova za maloljetnike. Krivični postupak prema maloljetnicima u Republici Srpskoj vode sudovi opšte nadležnosti, tako što u sudovima prvog stepena (osnovnim sudovima) postoje posebna odjeljenja za maloljetnike koja se sastoje od jednog ili više sudija i stručnih savjetnika, dok u sudovima prvog i drugog stepena postoje vijeća za maloljetnike sastavljena od trojice sudija, tzv. vanpretresna vijeća (član 16 Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku). Postoji i obaveza formiranja odjeljenja za maloljetnike i vijeća za maloljetnike, kao posebnih sudskih organa u okviru sudova opšte nadležnosti. Mjesna nadležnost suda u postupku prema maloljetnicima određuje se kao pravilo prema mjestu prebivališta (forum domicili), odnosno boravišta (residantiae) maloljetnika, a izuzetak je nadležnost prema mjestu izvršenja krivičnog djela (forum loci delicti commisi), odnosno pred sudom na čijem se području nalazi zavod ili ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u kojoj se maloljetnik nalazi. Posebna cjelina u okviru treće glave posvećena je postupanju sudova za maloljetnike u toku pripremnog postupka, gdje je posebno obrađen privremeni smještaj maloljetnika, kao i pitanja koja se odnose na mjere obezbjeđenja prisustva maloljetnika. Kada je riječ o postupanju sudije za maloljetnike nakon okončanog pripremnog postupka, sudija zakazuje sjednicu vijeća za maloljetnike ili glavni pretres.

Posebnu cjelinu predstavljaju odluke koje donosi sudija po okončanoj sjednici ili glavnom pretresu. U tom smislu, krivični postupak prema maloljetnicima ima određene specifičnosti. Takođe, postoje i ograničenja u pogledu krivičnih sankcija koje se maloljetniku mogu izreći u zavisnosti od načina na koji je postupak prema maloljetniku prethodno vođen.

Opšte je poznato da način na koji organi pravosuđa reaguju na kriminalitet maloljetnika, posebno u smislu hitnosti postupanja, primjene adekvatnih mjera prema maloljetniku tokom postupka, kao i odabira odgovarajuće krivične sankcije - u dobroj mjeri određuje šanse za njegovo „skretanje” sa puta razvoja kriminalne karijere. Sagledavanje i analiza prakse i tendencija u postupanju organa maloljetničkog pravosuđa, ne samo da je značajno sa stanovišta ocjene dostignutog nivoa standarda postupanja u ovom domenu, već je dragocjeno i za identifikovanje eventualnih sistemskih propusta, usljed kojih djeca i maloljetnici, a potom i društvo u cjelini, ostaju uskraćeni za adekvatnu ili pravovremenu zaštitu.

Kriminalna politika suda je ukazala na izvjesne dileme i nedoumice koje su jednim dijelom nastale propustom zakonodavca, a drugim dijelom nemogućnošću njihove primjene zbog nepostojanja novih institucija u praksi (npr. obezbjeđivanje institucija za realizaciju pojačanog nadzora, uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitanje i obrazovanje maloljetnika; posebne ustanove za liječenje i osposobljavanje; zdravstvene ustanove za stacionarno liječenje maloljetnih zavisnika od droge i alkohola, savjetovališta, sportskih i humanitarnih organizacija; organizacije rada u javnom interesu i u korist lokalne zajednice i prihvatilišta kao alternativa pritvoru).

Akcenat je posebno stavljen na primjenu načela oportuniteta i primjenu vaspitnih preporuka iz razloga što predstavljaju mjere diverzionog karaktera. U skladu sa preporukama međunarodnih dokumenata o načinu postupanja prema maloljetnim učiniocima, u nastojanju da se izbjegnu negativne posljedice provođenja formalnog krivičnog postupka na formiranje ličnosti maloljetnika, u praksi dolazi do znatnog porasta primjene alternativnih sankcija i neformalnih oblika postupanja prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela.

Kandidat posebno naglašava da današnja procesna uloga tužioca kroz načelo oportuniteta, a posebno kroz vaspitne preporuke kao oblik uslovnog nepokretanja postupka, predstavlja veoma bitnu kariku u kaznenopravnoj intervenciji društva na maloljetničku delinkvenciju. Naime, tužilac je prva instanca od čijih kriterijuma zavisi, u određenim slučajevima, da li će donijeti naredbu o nepokretanju pripremnog postupka, odnosno naredbu o izricanju vaspitne preporuke, a nakon okončanog pripremnog postupka - da li će postupak obustaviti ili maloljetnika izvesti pred sud da bi mu se izrekla određena sankcija. Tužilac, pored svoje osnovne zakonske obaveze gonjenja maloljetnih učinilaca krivičnih djela, obavlja i važnu društvenu ulogu koja se tiče pomoći u pronalaženju načina za maloljetnikov dalji razvoj i ponašanje.

Dosadašnja istraživanja pokazuju da maloljetni prestupnici koji su odvraćeni od formalnog sistema imaju nižu stopu novih kaznenih djela, što praktično znači da samo određeni broj ponovo počini novo krivično djelo, za razliku od maloljetnika koji se suočavaju sa sudom. Proces diverzije ili odvraćanja vrlo dobro funkcioniše kada su u pitanju prestupnici koji su prvi put u sukobu sa zakonom.

Kandidat takođe ističe da praksa u vezi s primjenom pojedinih odredaba Zakona o maloljetnim učiniocima krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti maloljetnih lica pokazuje na značajnu ulogu koju imaju stručni saradnici u izboru vaspitnih preporuka ili posebnih obaveza.

Pored toga, policijski službenici, koji su osposobljeni za postupanje prema maloljetnicima, čine prvu i često najvažniju kariku organizovane i stručne borbe, kako protiv maloljetničkog prestupništva, tako i u krivičnopravnoj zaštiti djece i maloljetnika oštećenih krivičnim djelima. S tim u vezi, posebno je analizirano izricanje policijskog upozorenja, koje predstavlja jedan potpuno nov institut koji uvodi Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Policijsko upozorenje predstavlja alternativnu mjeru koja je namijenjena reagovanju na lakše oblike primarnog prestupništva maloljetnika (tzv. bagatelni kriminalitet).

Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske, u odredbi člana 12. definiše „socijalnu anamnezu“ kao nalaz i mišljenje koje socijalni radnik dostavlja na zahtjev tužioca ili sudije za maloljetnike, koja sadrži podatke o identitetu i ličnosti maloljetnika, razloge zbog kojih je došlo do prikupljanja podataka, analizu prikupljenih podataka, podatke o porodici, socijalnu dijagnozu i prognozu, kao i prijedlog mjera koje treba preduzeti. Kandidat naglašava da je značaj organa starateljstva potvrdilo i sprovedeno istraživanje iz koga je evidentno da je najzastupljenija sankcija prema maloljetniku, izrečena od nadležnog suda u posmatranom periodu, vaspitna mjera pojačanog nadzora od strane organa starateljstva.

Centar za socijalni rad kao dio sistema socijalne zaštite ima važnu ulogu na lokalnom nivou u oblasti rada sa maloljetnicima sa problemima u ponašanju i u sukobu sa zakonom. Njihova uloga ogleda se, s jedne strane, u prevenciji, a s druge strane u reagovanju kada je do ispoljavanja problema u ponašanju već došlo. Međutim, u svom radu centri za socijalni rad se susreću sa određenim teškoćama koje se ogledaju u sledećem: nedovoljan broj stručnih radnika, preopterećenost brojem slučajeva, kao i nedovoljna obučenost za rad sa maloljetnim delinkventima, nepostojanje posebnih ustanova za liječenje i osposobljavanje i nepostojanje dnevnih boravaka gdje bi se sprovodile krivične sankcije. U rješavanju ovakvih problema neophodna je podrška lokalne zajednice i države, te uspostavljanje saradnje sa školama i motivisanje roditelja na saradnju.

Zaposleni u centrima za socijalni rad navode da ono što čini saradnju sa drugim akterima postupka prema maloljetnicima dobrom, jeste prevashodno dobra komunikacija i uzajamna informisanost. Kao činioce dobre saradnje centri navode i to što sudovi i tužilaštva uvažavaju mišljenja stručnjaka centra, tj. socijalnu anamnezu, prilikom donošenja svojih odluka, prije svega kada je riječ o vrsti krivičnih sankcija koje izriču prema maloljetnicima.

Na osnovu iznesenih činjenica, ocjena i stavova, Komisija za ocjenu i odbranu magistarske teze kandidata Tanje Railić pod nazivom ''Organi postupka prema maloljetnicima'' smatra da ova teza predstavlja samostalan i na naučnim osnovama zasnovan rad i u cijelosti zadovoljava kriterijume i standarde magistarskog rada, te je na osnovu svega navedenog kandidat Tanja Railić zasluženo stekla naučno zvanje magistra pravnih nauka.

Štampa El. pošta

Javna odbrana magistarske teze kandidata: Borisa Kneževića

Javna odbrana magistarske teze kandidata: Borisa Kneževića

 

U četvrtak, 27.09.2018. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama,sa početkom u 18.00 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidata Borisa Kneževića pod nazivom ''Položaj i uloga ovlaštenih službenih lica u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine''.

Komisiju za odbranu ove magistarske teze su činili:

-        Prof. dr Uroš Pena, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – predsjednik Komisije.

-        Akademik prof. dr Miodrag Simović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – mentor i član Komisije;

-        Prof. dr Borislav Petrović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član Komisije;

Kandidat je ukazao na značaj i aktuelnost problematike koja čini temu magistarskog rada i razloge neophodnosti njenog naučnog proučavanja. Već u uvodnom dijelu rada navodi brojne argumente koji potkrepljuju ispravnost ove konstatacije. Tako, navodi da se stupanjem na snagu “novih” zakona o krivičnom postupku u BiH najveće izmjene, u odnosu na raniji krivični postupak, odnose na izmijenjenu ulogu subjekata krivičnog postupka u istrazi, čije provođenje je u cijelosti u nadležnosti tužioca, tako da je sublimiran raniji pretkrivični i prethodni krivični postupak u jedinstvenu istragu koju provodi i rukovodi njome ili je nadzire tužilac kao izvorni nosilac istražnih ovlašćenja. Takođe, navodi da proaktivna uloga ovlašćenih službenih lica, koja proizilazi iz krivičnih procesnih normi, ukazuje na opravdanost i svrsihodnost sveobuhvatne analize njihovog položaja i statusa, kao i njihovog odnosa sa drugim procesnim subjektima. Ta posebna kategorija lica obavlja veoma važnu funkciju u sistemu pravne države, a to je direktna primjena prava i ovlašćenja koja su im zakonom povjerena, čime na najneposredniji način doprinose svrsi vladavine prava i očuvanju pravnog poretka. Pri tome, ovlašćena službena lica su jedina koja posjeduju sredstva prinude, kao posebno ovlašćenje u čemu se ogleda najvažnija razlika u odnosu na druge državne organe.

Pod izvorima prava postupanja policije u krivičnom postupku kandidat navodi opšte pravne akte koje sadrže pravne norme kojima se reguliše procesni položaj - postupanje policije u krivičnom postupku. Kandidat opisuje i navodi izvore prava postupanja policije u krivičnom postupku, njihovim karakteristikama i specifičnostima. Dalje navodi da je, kao nikada prije, sve veći uticaj opšteprihvaćenih međunarodnih pravnih standarda u kreiranju položaja policije vezanog za njeno postupanje u krivičnim stvarima u nacionalnim okvirima. Bavi se analizom razloga intervencija međunarodnih pravnih standarda, te obrazlaže da su glavni ciljevi intervencije upravo usaglašavanje konkretnog zakonskog teksta sa opšteprihvaćenim međunarodnim pravnim standradima iz njegove oblasti. Kada je riječ o uzrocima njihovog tako izraženog trenda i uticaja na nacionalno zakonodavstvo, konstatuje brojnost uzroka, s tim da među njima poseban značaj imaju sljedeći: prvo, sve veći internacionalni karakter kriminaliteta, a posebno njegovih najtežih oblika usljed čega se kao neminovnost javlja i potreba preduzimanja kordiniranih, usaglašenih, zajedničkih akcija na polju protiv njega i to ne samo na regionalnom, već i na nivou društva kao cjeline. Drugo, sve izraženija multilateralna i bilateralna međunarodna krivičnopravna saradnja i sve veća uloga međunarodnog krivičnog prava i međunarodnih pravosudnih institucija. Treće, sve veći integracioni procesi koji pod uticajem različitih činilaca dolaze sve više do izražaja, a koji za svoju posljedicu imaju i standardizaciju ne malog broja instituta iz ove oblasti, što im daje karakter međunarodnog pravnog standarda. Četvrto, uticaj krivičnopravne nauke - njenog dosadašnjeg razvoja i njenih dostignuća koja koristi savremeni civilizovani svijet, koji je danas itekako prisutan. Peto, uticaj nauka i naučnih saznanja u drugim oblastima, npr. slučaj sa DNK analizom.

Dalje, kandidat navodi da je međunarodna policijska saradnja, prije svega, rezultat činjenice da kriminal ne poznaje granice, da je sve više međunarodnog karaktera, usljed čega je jedna od važnih pretpostavki uspješnosti borbe protiv njega. I upravo imajući u vidu njegov takav značaj, brojna međunarodna pravna akta su posvećena ovom vidu policijskog djelovanja. Tako se, npr., jedan od načina predmetne saradnje ostvaruje kroz Konvenciju o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi. Kada je riječ o ovom standardu, treba istaći i činjenicu da on, po svojoj prirodi, podrazumijeva postojanje određenih međunarodnih pravnih mehanizama, koji propisuju uspostavljanje uslova u oblasti postupanja policije u otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela.

Kandidat obrazlaže da tužilački koncept istrage, koji je zamijenio sudski koncept, treba da obezbijedi efikasnost same istrage, kao i krivičnog postupka u cjelini. Uvažavajući nova krivičnoprocesna rješenja u novim zakonima o krivičnom postupku, evidentno je da je došlo do izmjene uloga subjekata krivičnog postupka. Autor dalje navodi opšte karakteristike novog koncepta istrage i transformisanje tužioca u operativno tijelo nadređeno drugim organima otkrivanja krivičnih djela. Upoređuje stari koncept istrage i institut istražnog sudije sa novim tužilačkim konceptom istrage i navodi prednosti ovog drugog u smislu da se postiže značajna ušteda na vremenu što doprinosi i ekspeditivnosti postupka. Ukazuje se i na „adversarni pečat“ novog krivičnog postupka, kao svojevrsne „krivične parnice“ sa snažno naglašenom akuzatornošću svake faze krivičnog postupka u kojoj je tužilac jedna od stranaka u postupku, sa ovlašćenjima da goni učinioce krivičnih djela, pri čemu mu zakonodavac prepušta i daje odgovornost za cjelokupan postupak otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela i njihovih učinilaca. Na taj način se istraga u cijelosti stavlja u ovlašćenje i dužnost tužioca, ograničavajući sudsku intervenciju samo na slučajeve u kojima istraga, odnosno pojedine radnje, proizvode ili mogu da proizvedu takve posljedice kojima mogu biti narušena ili ograničena neka od osnovnih ljudskih prava ili sloboda građana.

Kandidat obrađuje rukovodno-nadzornu komponentu tužioca u istrazi. Analizira rukovođenje i nadzor nad istragom već od samog planiranja istrage pa do njenog okončanja. Takođe, predmet pažnje su rukovođenje i nadzor tužioca kroz dva oblika tužilačkog angažmana u istražnom postupku u odnosu na ovlašćena službena lica. Prvi oblik je rukovođenje (kao aktivnija uloga tužioca), a drugi nadzor( kao pasivnija). Autor se dalje bavi praktičnom problematikom odnosa tužioca i ovlašćenih službenih lica, gdje identifikuje probleme i izazove koji su rezultat mnogobrojnih okolnosti i faktora. Bez obzira na to što je u zakonima o krivičnom postupku jasno definisana uloga policije i tužilaštva, kako u istrazi tako i u krivičnom postupku, praksa je pokazala da postoje veliki problemi koji za posljedicu znaju da dovedu i do situacije da se određena krivična djela nikada ne procesuiraju, jer tužilaštvo odbaci izvještaje o izvršenju krivičnog djela, te se donosi i naredba o nesprovođenju ili obustavi istrage za prijavljena lica. U kontekstu navedenog kandidat predlaže rješenja za unaprjeđenje tog odnosa.

Kandidat ističe da od uspješnog rada policije, u velikom stepenu, zavisi ne samo otkrivanje učinioca krivičnog djela, već i pronalaženje i obezbjeđenje dokaza neophodnih za rasvjetljenje konkretne krivične stvari. Samo u slučaju kada je policija blagovremeno preduzela svoja ovlašćenja, stvorena je realna osnova za adekvatno djelovanje tužioca, a time i ostvarenje krivičnog procesnog zadataka uopšte. U protivnom, stvar je sasvim drugačija.

kandidat je izvršio elaboraciju zakonskih odredbi za postupanje ovlašćenih službenih lica u krivičnom postupku. Analizirao je ulogu ovlašćenih službenih lica u istražnom postupku, gdje ima određenih specifičnosti koje proizilaze iz činjenice da ovlašćena službena lica djeluju ne samo u istražnom postupku, na bazi postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo, nego je njihov redovan rad uglavnom regulisan i drugim propisima, odnosno njihove djelatnosti nisu isključivo istražnog, nego i operativnog karaktera. Istakao je značaj operativnog rada ovlašćenih službenih lica koji, u odnosu na istražni postupak, ima karakter svojevrsnog pretkrivičnog postupka. Međutim, taj operativni rad ovlašćenih službenih lica može rezultirati saznanjima o postojanju osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo, od kog momenta Zakon o krivičnom postupku određuje dalje postupke i radnje ovlašćenih službenih lica. Naglasio je da ovlašćena službena lica imaju i posebna policijska ovlašćenja, ne ovlašćenja koja proizilaze iz Zakona o krivičnom postupku (iako se pojedina sadržinski neznatno ili gotovo nikako ne razlikuju), a koja im omogućavaju da dođu do indicija da je izvršeno krivično djelo.

Kandidat ističe probleme prilikom tužilačke ocjene dokaza pribavljenih tokom istrage, te značaj policijskog izvještaja podnesenog tužilaštvu. Navodi da je ocjena dokaza najčešći predmet neslaganja policije i tužilaca. Još u fazi istrage, kada se u suštini pronalaze, obezbjeđuju i kriminalističko-forenzički obrađuju budući dokazi, njihova ocjena sa stanovišta kvaliteta i dokazne vrijednosti je suštinsko pitanje. Tu ocjenu uglavnom vrše pripadnici policije, koji te dokaze i obezbjeđuju. Uz to, obrađuje zajedničke policijsko-tužilačke aktivnoste, gdje je nekadašnja samostalnost policije zamijenjena sa značajnom saradnjom, pa čak i funkcionalnom potčinjenošću policije tužilačkim nadležnostima. Elaborira i funkciju i obavezu policije u otkrivanje krivičnih djela i navodi savremene metode i instrumente kojima se oni koriste. Ističe značaj preventivne uloge policije, pored represivne. Takođe je izvršio analizu i proučavanje oblika bilježenja policijskog djelovanja u krivičnom postupku.

Naglasio je značaj radnji dokazivanja ovlaštenih službenih lica i dokaznu vrijednost u krivičnom postupku. Posebno je i istakao značaj i specifičnosti posebnih istražnih radnji. bavi se karakteristikama posebnih i pomoćnih krivičnih postupaka i postojanjem posebnih zakonskih odredaba kojima se regulišu pojedina pitanja i shodnom primjenom opštih odredaba Zakona o krivičnom postupku na neregulisana pitanja. Posebno se analizira uloga policije kao subjekta otkrivanja i dokazivanja imovine stečene krivičnim djelom i naglašava da uspjeha u borbi protiv kriminaliteta nema bez efikasnog i potpunog oduzimanja imovine stečene vršenjem kriminalnih aktivnosti. Predmet obrade su i pitanja vezana za postupak izdavanja potjernice i objave, te elaboracija da je to jedan od izuzetno značajnih vidova pomoći policije sudu i tužilaštvu u postupku rasvjetljavanja i rješavanja krivične stvari.

 

Na osnovu iznesenih činjenica, ocjena i stavova, Komisija za ocjenu i odbranu magistarske teze kandidata Borisa Kneževića pod ''Položaj i uloga ovlaštenih službenih lica u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine'' smatra da ova teza predstavlja samostalan i na naučnim osnovama zasnovan rad i u cjelosti zadovoljava kriterijume i standarde magistarskog rada, čime je Boris Knežević zasluženo stekao naučni stepen magistra pravnih nauka.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892