to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Obavještenje za studente prvog ciklusa studija o upisu i obnovi studijske godine za akademsku 2023/2024. godinu

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti l (prvog) ciklusa studija da su, shodno odredbama člana 21. Pravilnika o studiranju na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, upis i obnovu studijske godine za akademsku 2023/2024. godinu dužni izvršiti ODMAH po sticanju uslova, a najkasnije do

30. 10. 2023.  godine

Shodno Odluci Vlade Republike Srpske i Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu o visini školarina za redovne i vanredne studente, Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2023/2024. godinu za upis zimskog semestra (odnosno naredne godine), za studente koji ispunjavaju uslov je potrebno:

 1. Za redovne studente koji se finansiraju iz budžeta Republike:
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za navedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

 1. Za redovne - sufinansirajuće studente:
 • Dostaviti uplatnice za prvu ratu školarine (165.00 KM + 55.00 KM);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za navedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

 1. Za vanredne (samofinansirajuće) studente:
 • Dostaviti uplatnice za prvu ratu školarine (735.00 KM + 15.00 KM);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za navedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

Studenti koji nisu ostvarili uslov za upis naredne godine, koji obnavljaju godinu studija.

 1. Za studente (redovne i vanredne) koji obnavljaju godinu:
 • Dostaviti uplatnice za uplatu naknade za nepoložene ispite, i to:
 1. Za nepoložene ispite iz prve i druge godine redovni studenti plaćaju 24.44 KM po nepoloženom ispitu;
 2. Za nepoložene ispite iz treće godine redovni studenti plaćaju 22.00 KM;
 3. Vanredni studenti plaćaju 60,00 KM po nepoloženom ispitu bez obzira koju godinu obnavljaju;
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za navedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

Studenti koji propuste upisati ili obnoviti godinu, u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadni  upis ili obnovu godine koji će trajati od 01.11.2023. godine do 06.11.2023. godine, uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2023/2024. godinu.

Detaljne informacije mogu se dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odjeljenje van sjedišta fakulteta u Bijeljini.

Pale, 6. 10. 2023. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

Obavještenje za studente drugog ciklusa - master studija o obnovi godine za akademsku 2023/2024. godinu

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti  prve godine i obnove prve godine II (drugog) ciklusa – master studija da će se obnova godine za akademsku 2023/2024. godinu vršiti

do 30. 10. 2023. godine.

Za  REDOVNE studente koji prvi put obnavljaju prvu godinu drugog ciklusa studija potrebno je:

 • Dostaviti uplatnicu naknade za obnovu godine shodno Troškovniku. Iznos naknade se dobija tako što se cifra 7,33 – a koja se dobija tako što se 50% iznosa školarine dijeli sa ukupnim brojem od 60 ECTS bodova - pomnoži sa brojem prenesenih ECTS bodova);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Zajedno sa popunjenim obrascima i uplatnicama dostaviti uredno popunjen indeks sa predmetima koji nisu položeni.

 

Shodno članu 75. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju, status redovnog studenta traje najduže u dvostrukom broju akademskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, a s obzirom da master studij traje jednu akademsku godinu – drugom obnovom prve godine se gubi status redovnog studenta i stiče svojstvo vanrednog studenta.

 

Za VANREDNE studente – koji su upisani kao vanredni studenti i studente koji drugi put i više obnavljaju prvu godinu je potrebno:

 • Dostaviti uplatnicu naknade za obnovu godine shodno Troškovniku (iznos naknade se dobija tako što se broj nepoloženih ispita množi sa iznosom od 60,00 KM kao naknadom za jedan nepoloženi ispit);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Zajedno sa popunjenim obrascima i uplatnicama dostaviti uredno popunjen indeks sa predmetima koji nisu položeni.

 

Studenti drugog ciklusa studija koji propuste obnoviti godinu  u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadnu obnovu godine koja će trajati od 1.11.2023. godine do 6.11.2023. godine, uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2023/2024. godinu.

NAPOMENA: Studentima koji ne izvrše obnovu godine, shodno članu 24. stav (4) Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu prestaje status studenta i neće moći polagati ispite. Studenti koji su položili sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom, i oni koji su prijavili završni master rad (koji je u postupku izrade) takođe su obavezni izvršiti obnovu godine, u suprotnom neće moći prijaviti ni braniti završni master rad  dok ne izvrše ovu obavezu.

 

Pale, 06. 10. 2023. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

 

Štampa El. pošta

Obavještenje o obavezi pohađanja nastave

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Pale

OBAVJEŠTENJE

O OBAVEZI POHAĐANJA NASTAVE

 

 

Obavještavaju se studenti prvog ciklusa studija da su obavezni da prisustvuju predavanjima i vježbama od dana kada daju uslov za upis naredne godine studija, bez obzira na to kada upišu godinu studija.

 

Pale, 9. 10. 2023. godine                                                   

 

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Štampa El. pošta

Obavještenje: Upis i obnova apsolventskog staža na drugom ciklusu studija u akademskoj 2023/24. godini

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti II (drugog) ciklusa – master studija da će se upis i obnova apsolventskog staža za akademsku 2023/2024. godinu vršiti od

od 18.9.2023. do 29.9.2023. godine.

Za upis i obnovu apsolventskog staža potrebno je:

 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Zajedno sa popunjenim obrascima i uplatnicama dostaviti uredno popunjen indeks sa predmetima koji nisu položeni.

Studenti koji propuste upisati ili obnoviti apsolventski staž  u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadni upis i obnovu apsolventskog staža koji  će trajati od 2.10.2023. godine do 6.10.2023. godine,  uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2023/2024. godinu.

NAPOMENA: Studentima koji ne izvrše upis i obnovu apsolventskog staža, shodno članu 147. Statuta Univerziteta prestaje status studenta i neće moći polagati ispite. Studenti koji su položili sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom, i oni koji su prijavili završni master rad (koji je u postupku izrade) takođe su obavezni izvršiti upis i obnovu apsolventskog staža, u suprotnom neće moći prijaviti ni braniti završni master rad  dok ne izvrše ovu obavezu.

 

Pale, 11. 9. 2023. godine         

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

 

Štampa El. pošta

Obavještenje: Upis i obnova apsolventskog staža na prvom ciklusu studija u akademskoj 2023/24. godini

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti l (prvog) ciklusa studija da će se, shodno članu 23. stav (3), tačke a) i b) Pravilnika o studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu,  upis i obnova apsolventskog staža za akademsku 2023/2024. godinu vršiti

od 18.09.2023. do 29.09.2023. godine.

Shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2023/2024. godinu,  za upis i obnovu apsolventskog staža potrebno je:

 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Dostaviti indeks (u indeks uredno upisati nepoložene ispite) .

 

Studenti koji propuste upisati ili obnoviti apsolventski staž  u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadni upis i obnovu apsolventskog staža koji  će trajati od 2.10.2023. godine do 6.10.2023. godine,  uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2023/2024. godinu.

Detaljne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odjeljenje van sjedišta fakulteta u Bijeljini.

 

Pale, 11. 9. 2023. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892