to top

Naučni skup

 

ENGLISH

Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta

Intenzivan i sistematski naučno-istraživački rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu započeo je 2010. godine, kada je Nastavno-naučno vijeće donijelo odluku da se ubuduće redovno organizuje Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta. Pošto je za Dan fakulteta određen 31. oktobar kada se obilježava Sveti Petar Cetinjski, jedan od najznačajnijih srpskih zakonopisaca, dan održavanja skupa uslovljen je danima vikenda koji su najbliži ovom datumu. Odlučeno je da se za Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta svaki put odredi opšta tema koja je aktuelna i od značaja za razvoj pravne nauke u cjelini. Skup predstavlja prilog nastajanju umne pravničke zajednice koju neće dijeliti različite međe, već će je spajati svijest o prijekoj potrebi ostvarivanja različitih vrijednosti u pravu, od onih temeljnih pa sve do onih pravno-tehničkih. Saopšteni referati kao i zaključci sa skupa imaju cilj da doprinesu razvoju pravne nauke u Republici Srpskoj, BiH, državama regiona, ali i ostalim državama Evrope i svijeta.

Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je do sada deset puta – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020. i 2021. godine. Skup se redovno održava u isto vrijeme, uz poštovanje istovjetne koncepcije skupa koja je utvrđena 2010. godine. Deseti Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 30. oktobra 2021. godine na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“Program rada ovog skupa i Zbornik sažetaka, možete pogledati klikom na nazive ovih spisa.

Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj koji su klasifikovani i kategorisani u skladu sa Pravilnikom o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje Programa održavanja naučnih skupova („Službeni glasnik RS“, br. 102/14), a koja je objavljena na sajtu Ministarstva, Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta najbolje je klasifikovan i kategorisan naučni skup u oblasti društveno-hunanističkih nauka u Republici Srpskoj. Skup je klasifikovan i kategorisan kao Međunarodni naučni skup prve kategorije. Ovu kategorizaciju i klasifikaciju imaju i VIII i IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta koji su održani u oktobru 2019. i 2020. godine.

Budući da X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta ispunjava sve uslove predviđene za klasifikaciju i kategorizaciju kao Međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije, koji u Republici Srpskoj trenutno imaju samo dva skupa i to oba iz oblasti poljoprivrednih nauka, nadamo se da ćemo im se pridružiti i postati jedan od tri najbolje klasifikovana i kategorisana naučna skupa iz svih naučnih oblasti.

Od 2019. godine, osim Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, suorganizatori Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su dva međunarodna udruženja: Međunarodno udruženje pravnika (International Union of lawyers) i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu. Od 2020. godine, kao suorganizator pridružen je i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Od 2021. godine, uz postojeće suorganizatore, u pripremu i održavanje skupa kao suorganizatori pridružili su nam se i Evropska organizacija za javno pravo (European Public Law Organization), kao i Institut za uporedno pravo. Rukovodioci i članovi ovih udruženja i instituta članovi su Naučnog odbora i Organizacionog odbora skupa, a saopštavaju i svoje referate na skupu. Ova udruženja i instituti imaju višedecenijsko iskustvo u organizaciji međunarodnih naučnih skupova.

U Naučnom odboru skupa učestvuju priznati naučnici iz 12 država (Rusije, Grčke, Mađarske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva, Belgije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i BiH), koji su objavili radove u publikacijama sa ISI liste i odnose se na temu skupa. Između ostalih, član Naučnog odbora je nekadašnji sudija Međunarodnog suda pravde u Hagu, a ostali članovi su redovni i vanredni profesori od kojih su mnogi sadašnji i bivši dekani i prodekani pravnih fakulteta iz zemalja regiona.

Za prvih deset održanih skupova poslato je oko 650 autorskih i koautorskih radova naučnih poslenika iz svih država regiona i još nekih evropskih država. U zbornicima radova sa ovih deset skupova objavljeno je preko 550 naučnih radova. U radu X Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta, i pored vanrednih okolnosti zbog panedemije korona virusa, učestvovalo je 137 autora iz 15 zemalja (Rusija, Italija, Njemačka, Rumunija, Mađarska, Bugarska, Grčka, Austrija, Indija, Peru, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Crna Gora i BiH sa autorima iz Republike Srpske i Federacije BiH), koji su prijavili 118 referata. Oko 40 referenata učestvovalo je u radu skupa uživo, dok je oko 90 učestvovalo u radu onlajn. Radni jezici skupa su srpski, ruski, engleski i italijanski jezik, odnosno maternji jezici učesnika.

Po nivou organizovanosti i pripremljenosti, Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta svrstava se među naučne skupove na kojima se rezimei objavljuju u zborniku sažetaka prije skupa, a radovi u zborniku radova nakon skupa. Zbornici rezimea i zbornici radova objavljuju se na jezicima na kojima se održavao naučni skup i saopšteni referati i zadovoljavaju međunarodne bibliografske standarde (CIP, ISBN, UDK, analitički obrađene članke, elektronsku verziju). Radovi koji se objavljuju u ovim zbornicima grupisani su po tematskom karakteru.

Naučni radovi prijavljivani za naučni skup predmet su recenzija u pisanoj formi koje sadrže 1) ocjenu originalnosti i kategorizaciju rada, 2) ocjenu koherentnosti rada (sažetak, uvod, korišćena metodologija, rasprava, zaključak i literatura) i 3) ocjenu usaglašenosti sa temom skupa. Radovi na naučnom skupu javno se predstavljaju i brane kroz diskusiju. Recenzenti pristiglih naučnih radova imaju najmanje zvanje docenta ili naučnog saradnika, a većina recenzenata su redovni i vanredni profesori. Za potrebe recenziranja radova objavljenih u dosadašnjim zbornicima, angažovano je preko 300 uglednih recenzenata iz regiona. Sve recenzije su anonimne, kako za recenzente tako i za autore radova. Svaki rad ocjenjuju najmanje dva recenzenta, a bar jedan recenzent je iz druge države.

Informacije o do sada održanim skupovima i objavljene zbornike radova možete pronaći na našoj stranici.

 

 

Scientific conference on the occasion of the Day of the Faculty of Law

Comprehensive and systematic scientifc and research work at the Faculty of Law of the University in East Sarajevo  began in 2010 when the Facuty decided to regularly organize a Scientific conference on the occasion of the Day of the Faculty of Law. The conference is organized on the weekend around 31 October - the day of St. Peter of Cetinje - one of the most prominent Serbian lawmakers, which has been proclaimed as the Day of the Faculty of Law. It was decided that each year one broad topic should be selected that is both current and significant for the development of the legal science in general. This conference makes a contribution to development of an astute legal community which, rather than divided by different issues, will be closely tied by the awareness of the urgent need to foster different values in law, from fundamental ones to those ingrained in various legal tecnicalities.

Scientific conference on the occasion of the Day of the Faculty of Law was held ten times – in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 and in 2021. The conference is held around the same time each year following the same concept established in 2010. The tenth scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law was held on 30. October on general topic „Controversies of The contemporary Law“. Programme of the conference and Collection of abstracts can be found by following links for the respective documents.

Scientific conference on the occasion of the Day of the Faculty of Law is the top ranked scientific conference in the field of social and humanistic sciences in Republic of Srpska according to the ranking and classification of the scientific meetings  pursuant to the Rulebook on Criteria for Realization and Financing of the Scientific Meetings Programs (Official Gazette of Republic of Srpska, No. 102/14) which is published on the website of the Ministry of Scientific and Technological Development, Higher Education and the Information Society of Republic of Srpska. The conference is classified and categorized as a International scientific conference of the first category. The same classification and categorization was awarded to the VIII and IX Scientific conferences on the occasion of the Day of the Faculty of Law held in 2019 and 2020.

As the X Scientific conference on the occasion of the Day of the Faculty of Law meets all the criteria for the classification and categorization as a first category International scientific meeting of special importance which is classification rank awarded to only two scientific meetings in Republic of Srpska, both from the field of agricultural science, we hope to join them in becoming one of the three top ranked scientific meetings from all disciplines.

Since 2019 two international institutions joined Faculty of Law of the University in East Sarajevo in organizing the Scientific conference on the occasion of the Day of the Faculty of Law: International Union of Lawyers and Serbian Association for Legal Theory and Practice. In 2020 Institute of Criminological & Sociological Research joined as another coorganizer. Since 2021 the scientific coference features two more coorganizers - European Public Law Organization, and Institute of Comparative Law. Officials and members of the said societies and institutions are members of Scientific board and Organizing board of the conference and present their papers at the conference regularly. These organizations will surely contribute to the conference with their decades-long experince in organizing scientific meetings.

The Scientific board comprises renowned scholars  from 12 countries (Russia, Greece, Hungary, Turkey, United Kingdom, Belgium, Serbia, Croatia, Montenegro, North Macedonia,  Slovenia and Bosnia and Herzegovina) who published ISI journal papers related to the topic of the conference. One board member is a former judge of the International Tribunal in Hague. Other members are full time professors and associate professors, many of whome are current and former deans and vice deans of law schools in the region.

At the first ten conferences nearly 650 authored and co-authored articles of the scholars from all countries in the region and some other European countries have been submitted. Collections of papers from the first ten conferences feature over 550 papers. Even under extraordinary circumstances caused by Corona virus pandemic, 137 authors from 15 countries (Russia, Italy, Germany, Romania, Hungary, Bulgaria, Greece, Austria, India, Peru, Serbia, North Macedonia, Croatia, Montenegro and both entities of Bosnia and Herzegovina) took part in the work of The X Scientific conference on the occasion of the Day of the Faculty of Law with 118 authored And co-authored papers. Around 40 attendants participated in the conference in person, while 90 participants took part on-line. Working languages of the Conference are Serbian, Russian, English, and Italian, i.e. native languages of the participants. 

Organizational concept of the Scientific conference on the occasion of the Day of the Faculty of Law is such that abstracts will be published in the collection of abstracts before the conference, and the papers will be published in the proceedings from the conference after it has been held. Both collection of abstracts and conference proceedings will be published in the languages of the conference and the languages in which the papers were presented and they meet international library standards (CIP, ISBN. UDK, library analytics and electronic version). Papers published in conference proceedings are grouped by the theme.

Scientific articles submitted for the conference are subject to a written peer review comprising 1) originality assessment and categorization of a paper, 2) coherence assessment (abstract, introduction, methodology, argumentation and bibliography) and 3) assessment of consistency with conference topic. Papers are presented publicly and are defended in discussion session. Peer reviewers are selected from among scholars with academic rank no lower than assistant professor or research associate. Most of the  peer reviewers, however, are full time and associate professors. For the task of peer review of the papers published in conference proceedings so far, over 300 renowned peer reviewres from the region have been engaged.  All peer reviews are anonymous in a double-blind manner. Each paper undergoes at least two peer reviews with at least one peer reviewer comming from another state.

Further information on scientific conferences held so far, as well as conference proceedings can be found on our website.

Štampa El. pošta

NAJVEĆI NAUČNI USPJEH U ISTORIJI PRAVNOG FAKULTETA DUGOJ 77 GODINA – NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVN…

X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“, od strane nadležne Komisije Ministarstva klasifikovan je i kategorisan kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije i u godini kada je održan zvanično je bio...

XII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XII Scientific conference to mark the Day of the …

ENGLISH Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, krajem oktobra 2023. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Suorganizatori XII Naučnog skupa povodom Dana...

XI. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XI Scientific conference to mark the Day of the Fac…

ENGLISH Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, u oktobru mjesecu 2022. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Program rada Zbornik sažetaka Prema Rang-listi klasifikovanih...

NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

ENGLISH Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu priređuje X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, koji će se održati 30. oktobra 2021. godine, na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“. Skup bi trebalo da se održi u mješovitom modelu – dio učesnika...

ODRŽAN IX NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA NA OPŠTU TEMU „IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU“

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 24. oktobra na Pravnom fakultetu u Palama. Tri suorganizatora Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su međunarodna udruženja – Međunarodno udruženje pravnika sa sjedištem u Moskvi, Ruska Federacija, i Srpsko udruženje...

ODRŽAN NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

  На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне...

NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

Povodom Dana fakulteta, 26. oktobra biće održan naučni skup na temu „Pravo, tradicija i promjene“. Za učešće u radu naučnog skupa prijavljeno je 75 učesnika iz 8 zemalja. Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj, prošlogodišnji naučni skup...

Na Pravnom fakultetu održan naučni skup „Pravo i vrijednosti“

  ODRŽAN NAUČNI SKUP NA PRAVNOM FAKULTETU   Povodom Dana fakulteta, na Pravnom fakultetu je održan naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Ovaj naučni skup predstavlja nastavak aktivnosti na godišnjem organizovanju naučnih skupova, koje su započete 2010. godine. Ovo je bio sedmi...

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“ Pravni fakultet će 26. oktobra ove godine organizovati naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Namjera organizatora skupa je da ukaže na značaj vrijednosti koje su utkane u temelje pravnog sistema. Iz ovih...

Održan naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 24. oktobra 2015. godine održan je Naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" na Pravnom fakultetu Univerzit…

Na Pravnom fakultetu se, povodom Dana fakulteta, u subotu, 24. oktobra, održava naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Ove godine na naučnom skupu će učestvovati oko 70 referenata, koji će izložiti referate iz svih grana prava. U radu naučnog...

Naučni skup na Pravnom fakultetu povodom Dana fakulteta

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da Pravni fakultet i ove godine povodom Dana fakulteta organizuje međunarodni naučni skup. Biće to šesti naučni skup koji Pravni fakultet organizuje ovim povodom. Na prethodna dva naučna skupa, održana 2013. i 2014...

Održan međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

Međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“ održan je 25. oktobra 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Skup je organizovan, tradicionalno, u okviru proslavlјanja Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta, Svetog Petra Cetinjskog...

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892