to top

VIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Pravo, tradicija i promjene“

 

ZbornikTOM1

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom
ZbornikTOM2

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 Riječ na početku

 

 

TOM l

 

JAVNOPRAVNA I TEORIJSKOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Milenko Kreća

PRINCIP SUVERENITETA I MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNALI ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU I RUANDU

1

Prof. dr Rodoljub Etinski

EVOLUTIVNO TUMAČENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA

27

Akademik prof. dr Boris Krivokapić

PROBLEM ODGOVORNOSTI ZA RATNE I DRUGE ZLOČINE PRIPADNIKA MEĐUNARODNIH MIROVNIH SNAGA

48

Prof. dr Mile Dmičić

PODЈELA NADLEŽNOSTI IZMEĐU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ENTITETA, (NE)OPRAVDANOST PRENOSA I MOGUĆNOST NJIHOVOG POVRATA

86

Akademik prof. dr Еlena Gennadievna Bagreeva

ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

117

Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

ZNAČAJ PRAVNE NORMATIVNOSTI ZA SADRŽAJ PRAVNOG ISKUSTVA

124

Prof. dr Darko Simović

INTERNACIONALIZOVANJE USTAVNOG PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE – PROCES KOME SE (NE) VIDI KRAJ

144

Prof. dr Zoran Jovanović

Dejan Vučinić, doktorand

STRANKE U UPRAVNOM POSTUPKU – POZITIVNO-PRAVNI ASPEKT SA OSVRTOM NA POJEDINE ZEMLJE BIVŠE SFRJ

161

Prof. dr Marko Stanković

PRAVO NARODA NA SAMOOPREDELJENJE – USTAVNOPRAVNI I MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKTI

178

Prof. D-r Zoran Jovanovski

D-r Elena Ivanova

РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ СТЕРЕОТИПНА ФРАЗА ИЛИ ДЕМОКРАТСКО ПРАВО?

193

Prof. dr Goran Marković

O SOCIJALNO-EKONOMSKOM BIKAMERALIZMU

210

Prof. dr Dženeta Omerdić

Prof. dr Boris Krešić

PRAVO NA SKLAPANJE VJERSKOG BRAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

235

Prof. dr Marina M. Simović

Prof. dr Miomira P. Kostić

RODNA RAVNOPRAVNOST U JAVNIM POLITIKAMA

252

Doc. dr Suzana Dimić

PORESKA OSLOBOĐENJA ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U SRBIJI

271

Doc. dr Radislav Lale

PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA INICIJATIVU POSLODAVCA

282

Doc. dr Sanja Kreštalica

PREISPITIVANJE TRADICIONALNIH SHVATANJA O MEĐUNARODNOPRAVNOM SUBJEKTIVITETU

327

Viši asistent Đorđe Marilović, mr

UTVRĐIVANJE POREZA I POKRETANJE PORESKOG POSTUPKA

349

 

OSAMSTO GODINA ZAKONOPRAVILA SVETOG SAVE I ISTORIJSKOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Stanka Stjepanović

ZAKONOPRAVILO SVETOG SAVE KAO SMJERNICA SAVREMENOM ZAKONODAVCU

369

Prof. dr Samir Aličić

SRPSKA REVOLUCIJA (1804–1813) I ANTIČKE PRAVNE I POLITIČKE IDEJE

385

Doc. dr Sanja Savić

PRAVO U BOSNI I HERCEGOVINI ZA VREME AUSTROUGARSKE VLADAVINE

406

Viši asistent mr Mirjana Pupić

STRUKTURA I SADRŽAJ KASNOSREDNJOVJEKOVNIH DUBROVAČKIH TESTAMENATA

414

 

TOM II

 

GRAĐANSKOPRAVNA I PRIVREDNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Gordana Stanković

Prof. dr Marijana Dukić Mijatović

PREINAČENJE TUŽBE

1

Prof. dr Branko Morait

O PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

18

Prof. dr Dragan Bolanča

IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST ZA SMRT I TJELESNE POVREDE KUPAČA I DRUGIH OSOBA U MORU (VODI) KOJE PROUZROKUJE BROD (USPOREDBA BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG I HRVATSKOG PLOVIDBENOG ZAKONODAVSTVA)

32

Prof. dr Stanka Stjepanović

UGROŽAVANJE PRAVA ŽENE NA ZDRAVLJE U VANTJELESNOJ OPLODNJI

46

Prof. dr Slobodan Panov

PRAVO, TRADICIJA I PROMENE – RAVNOPRAVNOST POLOVA: DIMENZIJA PRAKSE IDENTITETSKOG PREOBRAŽAJA SRBIJE

60

Prof. dr Olga Jović-Prlainović

MEĐUNARODNI STANDARDI U NACIONALNOM SISTEMU POSLOVNE SPOSOBNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM

89

Prof. dr Radenko Jotanović

ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

108

Prof. dr Anita Duraković

Prof. dr Jasmina Alihodžić

UČINCI PREKOGRANIČNOG SUROGAT MATERINSTVA: PRAKSA NACIONALNIH SUDOVA I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

125

Prof. dr Maja Čolaković

Doc. dr Ramajana Demirović

LIŠENJE NUŽNOG NASLJEDNOG DIJELA KAO OBLIK ZAŠTITE IMOVINSKIH INTERESA PORODICE

148

Doc. dr Novak Krstić

O NAJZNAČAJNIJIM NOVOTAMA I NAJVEĆIM NEDOSTACIMA PREDNACRTA GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE U OBLASTI NASLEĐIVANJA

164

Doc. dr Svjetlana Ivanović

PRAVA IZDAVAČA U DIGITALNOM OKRUŽENJU

190

Doc. dr Srđan Radulović

PROBLEM DVOSTRUKOG PARADOKSA VAŽEĆEG ODŠTETNOG PRAVA

211

Doc. dr Damjan Danilović

SISTEM NAKNAĐIVANJA ČLANOVA UPRAVE KOMPANIJA I BANKARSKA LEGISLATIVA

226

Dr Adis Poljić

ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA DRUGOSTEPENOG PARNIČNOG POSTUPKA

244

Viši asistent mr Dragana Damjanović

SUROGATSTVO – NOVI IZAZOV ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

261

Viši asistent mr Tijana Baćović

ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU PROUZROKUJU DOMAĆE ŽIVOTINJE

287

Viši asistent Ivana Lazarević, ma

GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA OD IMISIJA

304

 

KRIVIČNOPRAVNA OBLAST

 

Akademik prof. dr Miodrag N. Simović

Prof. dr Vladimir M. Simović

O NEKIM OSNOVNIM POJMOVIMA I IZVORIMA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA

335

Prof. dr Vid Jakulin

KRIVIČNA DЈELA TERORIZMA U KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SLOVENIJE

358

Prof. dr Borislav Petrović

Hrvoje Boban, mr

PRAVNI OKVIR I MJERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI U REPUBLICI HRVATSKOJ

367

Prof. dr Vladimir V. Veković

Violeta V. Ćulafić, ma

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI I PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

391

Prof. dr Uroš Pena

Dragan Mitrović

MJESTO I ULOGA ŽRTVE U ISTRAGAMA KRIVIČNOG DЈELA SILOVANJA

409

Prof. dr Mladenka Govedarica

KONTROLA OPTUŽNICE OD STRANE OSUMNJIČENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU

427

Dr Vanda Božić

Prof. dr Milena Simović

REFORMA KRIVIČNIH DЈELA PROTIV ČASTI I UGLEDA U HRVATSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU SА OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU

440

Mr Džejms Mej

ANTIKORUPCIJA I BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE U MODERNOM PRAVU

459

 

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

XIII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XIII SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE…

ENGLISH   Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da 26. oktobra 2024. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između zaštite i zloupotrebe“. Suorganizatori XIII Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su...

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI I JEDAN OD NA…

ENGLISH   U subotu, 28. oktobra 2023. godine, na Pravnom fakultetu održan je XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Na skupu je učestvovalo 206 autora i koautora iz 23 države (Rusija, Grčka, Kina, Italija...

OBJAVLJEN ZBORNIK RADOVA „PRAVO IZMEĐU STVARANJA I TUMAČENJA“ U ČETIRI TOMA NA PREKO 2000 STRANA

  Pravni fakultet objavio je Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“, koji je rezultat naučnog skupa koji je po jedanaesti put održan povodom Dana Pravnog fakulteta. Na skupu koji je održan novembra 2022. godine, 179 autora i koautora iz 20...

NAJVEĆI NAUČNI USPJEH U ISTORIJI PRAVNOG FAKULTETA DUGOJ 77 GODINA – NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVN…

X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“, od strane nadležne Komisije Ministarstva klasifikovan je i kategorisan kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije i u godini kada je održan zvanično je bio...

XII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XII Scientific conference to mark the Day of the …

ENGLISH Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, krajem oktobra 2023. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Suorganizatori XII Naučnog skupa povodom Dana...

XI. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XI Scientific conference to mark the Day of the Fac…

ENGLISH Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, u oktobru mjesecu 2022. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Program rada Zbornik sažetaka Prema Rang-listi klasifikovanih...

NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

ENGLISH Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu priređuje X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, koji će se održati 30. oktobra 2021. godine, na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“. Skup bi trebalo da se održi u mješovitom modelu – dio učesnika...

ODRŽAN IX NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA NA OPŠTU TEMU „IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU“

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 24. oktobra na Pravnom fakultetu u Palama. Tri suorganizatora Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su međunarodna udruženja – Međunarodno udruženje pravnika sa sjedištem u Moskvi, Ruska Federacija, i Srpsko udruženje...

ODRŽAN NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

  На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне...

NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

Povodom Dana fakulteta, 26. oktobra biće održan naučni skup na temu „Pravo, tradicija i promjene“. Za učešće u radu naučnog skupa prijavljeno je 75 učesnika iz 8 zemalja. Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj, prošlogodišnji naučni skup...

Na Pravnom fakultetu održan naučni skup „Pravo i vrijednosti“

  ODRŽAN NAUČNI SKUP NA PRAVNOM FAKULTETU   Povodom Dana fakulteta, na Pravnom fakultetu je održan naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Ovaj naučni skup predstavlja nastavak aktivnosti na godišnjem organizovanju naučnih skupova, koje su započete 2010. godine. Ovo je bio sedmi...

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“ Pravni fakultet će 26. oktobra ove godine organizovati naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Namjera organizatora skupa je da ukaže na značaj vrijednosti koje su utkane u temelje pravnog sistema. Iz ovih...

Održan naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 24. oktobra 2015. godine održan je Naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" na Pravnom fakultetu Univerzit…

Na Pravnom fakultetu se, povodom Dana fakulteta, u subotu, 24. oktobra, održava naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Ove godine na naučnom skupu će učestvovati oko 70 referenata, koji će izložiti referate iz svih grana prava. U radu naučnog...

Naučni skup na Pravnom fakultetu povodom Dana fakulteta

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da Pravni fakultet i ove godine povodom Dana fakulteta organizuje međunarodni naučni skup. Biće to šesti naučni skup koji Pravni fakultet organizuje ovim povodom. Na prethodna dva naučna skupa, održana 2013. i 2014...

Održan međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

Međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“ održan je 25. oktobra 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Skup je organizovan, tradicionalno, u okviru proslavlјanja Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta, Svetog Petra Cetinjskog...

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892