to top

IV Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Vladavina prava i pravna država u regionu“

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom

 

 

S A D R Ž A J

 Riječ na početku

XVII

 

USTAVNOPRAVNA, UPRAVNOPRAVNA I TEORIJSKOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Dragan M. Mitrović,

Mr Kosta D. Mitrović

PREOBRAŽAJI PRAVNE DRŽAVE I VLADAVINE PRAVA

1

Prof. dr Marijana Pajvančić,

Doc. dr Ljubica Đorđević

ANTIDISKRIMINACIONO ZAKONODAVSTVO KAO NOVUM U PRAVNOM SISTEMU U KONTEKSTU PRAVNE DRŽAVE I VLADAVINE PRAVA

20

Akademik prof. dr Miodrag Simović,

Doc. dr Marina Simović

VLADAVINA PRAVA I PRAKSA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

33

Prof. dr Mile Dmičić,

Viši ass. mr Milan Pilipović

MOĆ ORGANA IZVRŠNE VLASTI I OSTVARENjE PRAVNE DRŽAVE – NORMATIVNO I STVARNO

63

Prof. dr Radomir V. Lukić

MANDAT SUDIJA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

88

Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

PRAVNA DRŽAVA I VLADAVINA PRAVA U KONTEKSTU TRANZICIJE

104

Prof. dr Mladen Vukčević,

Doktorant Danilo Ćupić

RAZVOJ IDEJE VLADAVINE PRAVA I PROMJENA USTAVA KAO PREDUSLOV EVROPSKIH INTEGRACIJA (PRIMJER CRNA GORA)

118

Prof. dr Dragan Bataveljić,

Prof. dr Srđan Nikezić

PRAVNA DRŽAVA – USLOV UKLjUČIVANjA U EVROPSKE INTEGRACIJE

134

Prof. dr Vladan Petrov

O FUNKCIJAMA USTAVNOG SUDA KOJE NISU NEPOSREDNO ZAPISANE U USTAVU

154

Prof. dr Darko Simović

VLADAVINA PRAVA I INSTITUCIONALNE PRETPOSTAVKE NEZAVISNOSTI SUDSTVA U SRBIJI

160

Prof. dr Slobodan Orlović

O ODNOSU EKOLOŠKIH PRAVA I POLITIKE

173

Prof. dr Predrag Dimitrijević

REFORMA UPRAVNOG POSTUPKA

189

Prof. dr Borče Davitkovski,

Doc. dr Elena Davitkovska,

Doc. dr Dragan Gocevski

UTICAJ EU INTEGRACIJA NA SAMOSTOJNOST – ZAVISNOST DOMAĆE LEGISLATIVE (POSEBAN OSVRT NA UPRAVNO PRAVO)

200

Prof. dr Slavko Arsovski,

Prof. dr Srđan Nikezić,

Prof. dr Dragan Bataveljić

KONCEPT LIDERSTVA U JAVNOJ I LOKALNOJ UPRAVI: CAF model – zaštita prava građana

213

Doc. dr Goran Marković

ZNAČAJ KARAKTERA IZBORNIH LISTA ZA OSTVARIVANJE BIRAČKOG PRAVA

234

Doc. dr Sava Aksić

SMISAO I CILJ STAVA O POŠTOVANjU „TERITORIJALNOG INTEGRITETA KOSOVA“ U IZVEŠTAJU EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU SRBIJE ZA 2012. GODINU

257

Doc. dr Dženeta Miraščić

NARODNI SUVERENITET I PRINCIP VLADAVINE U SAVREMENOJ DRŽAVI NACIJI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU

268

Doc. dr Nenad Tupeša

NASTAVNI SADRŽAJI KOJI MOGU UGROZITI SLOBODU VERE

298

Mr Nada Grahovac

VLADAVINA PRAVA I OVLAŠĆENJA OMBUDSMANA

309

 

GRAĐANSKOPRAVNA I PRIVREDNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Gordana Stanković,

Prof. dr Marijana Dukić Mijatović

PRINCIP EFIKASNOSTI U GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU I VLADAVINA PRAVA

323

Prof. dr Arsen Janevski,

Ass. mr Milka Rakočević

OVLAŠĆENJE ILI DUŽNOST STRANAKA DA RASPRAVLJAJU PRED SUDOM

339

Prof. dr Branko Morait

KODIFIKACIJA GRAĐANSKOG PRAVA KAO DOPRINOS VLADAVINI PRAVA

359

Prof. dr Dragan Bolanča

VLADAVINA PRAVA I POMORSKO PRAVO U ERI GLOBALIZACIJE

378

Prof. dr Ljubiša Dabić

POSLOVNO UDRUŽENJE KAO POSEBAN PRAVNOORGANIZACIONI OBLIK U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

386

Prof. dr Nevena Petrušić,

Prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić

OSTVARIVANJE PRAVA NA IZDRŽAVANJE – (NE)MOĆ DRŽAVE

405

Prof. dr Stanka Stjepanović

SPORAZUMNA DIOBA U BRAKU STEČENE IMOVINE (de lege lata i de lege ferenda)

419

Prof. d-r Rodna Živkovska

Doc. d-r Tina Pržeska

OSTVARUVANJE NA PRINCIPOT NA VLADEENJE NA PRAVOTO VO GRAGANSKOPRAVNITE ODNOSI

436

Prof. dr Slobodan Panov

Ass. Miloš Stanković, mr

VLADAVINA PRAVA U NASLEDNOM I PORODIČNOM PRAVU

457

Prof. d-r Dejan Mickoviќ

Doc. d-r Angel Ristov

KODIFIKACIJA NA SEMEJNOTO PRAVO VO REPUBLIKA MAKEDONIJA

487

Prof. dr Vladimir Čolović

RIZIK KAO OSNOVNI ELEMENT OSIGURANJA

517

Prof. dr Vladimir Boranijašević

POSTUPAK U PARNICAMA ZA OBJAVLJIVANJE ISPRAVKE NEISTINITE, NEPOTPUNE ILI NETAČNO PRENETE INFORMACIJE

536

Ass. dr Strahinja Miljković

PRAVNI ZNAČAJ PRENOSA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE KOD UGOVORA O FRANŠIZINGU

556

Mr Duško Čelić

SVOJINA MANASTIRA VISOKI DEČANI – GOLGOTA ILI ZAŠTITA?

571

Viši ass. Milica Panić, mr

ZAŠTITA OD KLEVETE

595

Viši ass. Dimitrije Ćeranić, mr

POTPIS ZAVJEŠTAOCA NA PISANOM ZAVJEŠTANJU PRED SVJEDOCIMA

615

Viši ass. mr Damjan Danilović

PRINCIP KONKURENCIJE U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA BiH, NASPRAM INSTITUTA REORGANIZACIJE STEČAJNOG DUŽNIKA

627

Ass. Uroš Novaković, mr

RAZVOJ PRAVA DETETA U MEĐUNARODNOM PRAVU TOKOM XX VEKA

638

 

KRIVIČNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Dragan Jovašević

STADIJUMI U IZVRŠENJU KRIVIČNOG DELA

653

Prof. dr Ivanka Marković

KAZNA MALOLJETNIČKOG ZATVORA

672

Prof. dr Vladimir V. Veković

IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA U REPUBLICI SRBIJI – SKROMNI DOMETI I NUŽNOST SUŠTINSKIH REFORMI

685

Prof. dr Branko Vučković,

Prof. dr Vesna Vučković

PRITVOR U SVJETLU USTAVA I ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE

708

Doc. dr Mladenka Govedarica

AKUZATORSKI KRIVIČNI POSTUPAK I NAČELO AKUZATORNOSTI U ZKP REPUBLIKE SRPSKE

726

Viši ass. mr Igor Petković

NEPRIJAVLJIVANJE KRIVIČNOG DJELA ILI UČINIOCA

736

Viši ass. mr Milijana Lepir

PRINCIP EKSTRADIBILNOSTI U EKSTRADICIONOM POSTUPKU

750

 

ISTORIJSKOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Srđan Šarkić

ZAČECI PRAVNE DRŽAVE U USTANIČKOJ SRBIJI

771

Doc. dr Gordana Drakić

ŠESTOJANUARSKA DIKTATURA I PRAVNA DRŽAVA

780

Doc. dr Maša Kulauzov

DVODOMNI SISTEM KAO JEMSTVO PRAVNE DRŽAVE U SRPSKOJ USTAVNOJ ISTORIJI

793

Doc.dr Samir Aličić

DEFENSOR CIVITATIS (ZAŠTITNIK GRAĐANA) U ILIRIKU

802

Viši ass. Sanja Savić, mr

PRAVNA DRŽAVA PREMA ZEMALJSKOM USTAVU (ŠTATUTU)

817

Ass.Uroš Stanković, mr

RAZLOZI ČESTOG FORMIRANJA VANREDNIH SUDOVA U SRBIJI 1839–1844.

830

 

FINANSIJE, FINANSIJSKO PRAVO I EKONOMSKA POLITIKA

 

Prof. dr Branko Đerić

KAKO DO PRAVNE DRŽAVE I VLADAVINE PRAVA

847

Prof. dr Milan Tomić,

Ass. Đorđe Marilović, mr

PDV U BOSNI I HERCEGOVINI: JEDNA ILI VIŠE PORESKIH STOPA

861

Prof. dr Gordana Ilić-Popov

PODACI I INFORMACIJE U PORESKOM POSTUPKU I PRAVNA SIGURNOST U REPUBLICI SRBIJI

871

Ass. Suzana Dimić, mr

POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA U SVETLU FISKALNE DECENTRALIZACIJE

892

 

MEĐUNARODNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Zoran Radivojević

NEPOSREDNO DEJSTVO PRAVA EVROPSKE UNIJE U PRAVNIM SISTEMIMA DRŽAVA ČLANICA

905

Prof. dr Boris Krivokapić

MIR I MEĐUNARODNO PRAVO

925

Ass. Sanja Tepavčević, mr

KOMPARATIVNA ANALIZA SISTEMA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA U REGIONIMA

955

 

 

Štampa El. pošta

XIII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XIII SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE…

ENGLISH   Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da 26. oktobra 2024. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između zaštite i zloupotrebe“. Suorganizatori XIII Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su...

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI I JEDAN OD NA…

ENGLISH   U subotu, 28. oktobra 2023. godine, na Pravnom fakultetu održan je XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Na skupu je učestvovalo 206 autora i koautora iz 23 države (Rusija, Grčka, Kina, Italija...

OBJAVLJEN ZBORNIK RADOVA „PRAVO IZMEĐU STVARANJA I TUMAČENJA“ U ČETIRI TOMA NA PREKO 2000 STRANA

  Pravni fakultet objavio je Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“, koji je rezultat naučnog skupa koji je po jedanaesti put održan povodom Dana Pravnog fakulteta. Na skupu koji je održan novembra 2022. godine, 179 autora i koautora iz 20...

NAJVEĆI NAUČNI USPJEH U ISTORIJI PRAVNOG FAKULTETA DUGOJ 77 GODINA – NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVN…

X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“, od strane nadležne Komisije Ministarstva klasifikovan je i kategorisan kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije i u godini kada je održan zvanično je bio...

XII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XII Scientific conference to mark the Day of the …

ENGLISH Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, krajem oktobra 2023. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Suorganizatori XII Naučnog skupa povodom Dana...

XI. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XI Scientific conference to mark the Day of the Fac…

ENGLISH Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, u oktobru mjesecu 2022. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Program rada Zbornik sažetaka Prema Rang-listi klasifikovanih...

NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

ENGLISH Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu priređuje X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, koji će se održati 30. oktobra 2021. godine, na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“. Skup bi trebalo da se održi u mješovitom modelu – dio učesnika...

ODRŽAN IX NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA NA OPŠTU TEMU „IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU“

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 24. oktobra na Pravnom fakultetu u Palama. Tri suorganizatora Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su međunarodna udruženja – Međunarodno udruženje pravnika sa sjedištem u Moskvi, Ruska Federacija, i Srpsko udruženje...

ODRŽAN NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

  На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне...

NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

Povodom Dana fakulteta, 26. oktobra biće održan naučni skup na temu „Pravo, tradicija i promjene“. Za učešće u radu naučnog skupa prijavljeno je 75 učesnika iz 8 zemalja. Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj, prošlogodišnji naučni skup...

Na Pravnom fakultetu održan naučni skup „Pravo i vrijednosti“

  ODRŽAN NAUČNI SKUP NA PRAVNOM FAKULTETU   Povodom Dana fakulteta, na Pravnom fakultetu je održan naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Ovaj naučni skup predstavlja nastavak aktivnosti na godišnjem organizovanju naučnih skupova, koje su započete 2010. godine. Ovo je bio sedmi...

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“ Pravni fakultet će 26. oktobra ove godine organizovati naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Namjera organizatora skupa je da ukaže na značaj vrijednosti koje su utkane u temelje pravnog sistema. Iz ovih...

Održan naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 24. oktobra 2015. godine održan je Naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" na Pravnom fakultetu Univerzit…

Na Pravnom fakultetu se, povodom Dana fakulteta, u subotu, 24. oktobra, održava naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Ove godine na naučnom skupu će učestvovati oko 70 referenata, koji će izložiti referate iz svih grana prava. U radu naučnog...

Naučni skup na Pravnom fakultetu povodom Dana fakulteta

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da Pravni fakultet i ove godine povodom Dana fakulteta organizuje međunarodni naučni skup. Biće to šesti naučni skup koji Pravni fakultet organizuje ovim povodom. Na prethodna dva naučna skupa, održana 2013. i 2014...

Održan međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

Međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“ održan je 25. oktobra 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Skup je organizovan, tradicionalno, u okviru proslavlјanja Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta, Svetog Petra Cetinjskog...

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892