to top

ODRŽAN IX NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA NA OPŠTU TEMU „IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU“

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 24. oktobra na Pravnom fakultetu u Palama. Tri suorganizatora Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su međunarodna udruženja – Međunarodno udruženje pravnika sa sjedištem u Moskvi, Ruska Federacija, i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda, Republika Srbija – i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Za ovogodišnji skup svoje radove prijavilo je 96 naučnika iz 12 država (Rusija, Italija, Mađarska, Bugarska, Rumunija, Turska, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina), za ukupno 82 samostalna i koautorska referata. Zbog nepovolјnih epidemioloških prilika i pravila koje je propisao Institut za javno zdravlјe Republike Srpske, skup je održan onlajn putem Zum platforme. Preko 50 učesnika izložilo je svoje radove, što je Naučni skup svrstalo među najposjećenije naučne skupove u regionu, uprkos svim nepovolјnim okolnostima.


Skup je otvorio dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković. Pozdravlјajući uvažene goste na srpskom i engleskom, dekan je izrazio nadu da će idući naučni skup biti održan uživo, i opredijelјenost da naučno-istraživački rad traje na Pravnom fakultetu uprkos svim izazovima. Dekan je podsjetio na brojnost učesnika skupa, izrazivši zahvalnost za podršku koju Pravni fakultet uživa od brojnih uglednih pravnih naučnika, ne samo iz regiona, nego i šire. Posebnu zahvalnost za organizaciju skupa dekan je uputio svim članovima Naučnog i Organizacionog odbora, a naročito prodekanu za naučno-istraživački rad na Pravnom fakultetu doc. dr Dimitriju Ćeraniću i višem ass. Đorđu Mariloviću, mr.
U ime rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Milana Kulića, učesnike je pozdravila prorektor za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu, doc. dr Jelena Krunić. Univerzitet u Istočnom Sarajevu u svojoj programskoj politici pruža snažnu podršku organizovanju naučnih i stručnih skupova, a naučni skup na Pravnom fakultetu, prema riječima prorektorice Krunić, prerastao je u trajan i reprezentativan događaj ne samo u Republici Srpskoj nego i šire. U prilog tome, navela je činjenicu da je ovaj skup najbolјe klasifikovan i kategorisan naučni skup u oblasti društveno-humanističkih nauka u Republici Srpskoj.

 


Dobrodošlicu i uspješan rad učesnicima je poželio i predsjednik Naučnog odbora prof. dr Radomir V. Lukić. Obraćajući se uklјučenim naučnicima i učesnicima na srpskom i engleskom, profesor Lukić je izrazio zadovolјstvo što je skup ipak održan.
Akademik prof. dr Stanko Bejatović, predsjednik Srpskog udruženja za krivičnopravu teoriju i praksu, Beograd, i član Predsjedništva Međunarodnog udruženja pravnika, Moskva, pozdravio je učesnike na ruskom i srpskom. Cijeneći da će Naučni skup povodom Dana fakulteta nastaviti sa radom u decenijama koje dolaze, kazao je da ovogodišnji skup zauzima posebno mjesto i ima dvije osnovne posebnosti u odnosu na prethodne i buduće skupove povodom Dana fakulteta. Prvo, izrazio je nadu da je organizovanje skupa elektronskim putem samo ovogodišnji nužni izuzetak. Kao drugu posebnost istakao je značaj i brojnost ovogodišnjih radova ne samo za pravo i pravnu nauku u Republici Srpskoj i BiH, nego i znatno šire.


Rad naučnog skupa bio je podijelјen u tri dijela. U prvom dijelu, koji je održan plenarno, uvodne referate izložili su:
- Prof. dr Milenko Kreća, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je govorio na engleskom,
- Akademik prof. dr Stanko Bejatović, Predsjednik Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, predsjednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, i član Predsedništva Međunarodnog saveza pravnika, Moskva, koji je izlagao na ruskom,
- Akademik, prof. dr Elena Gennadievna Bagreeva, sa Odjelјenja za pravno regulisanje ekonomskih djelatnosti Finansijskog univerziteta pri Vladi Ruske Federacije, iz Moskve, koja je na ruskom izložila rad u koautorstvu sa Anom Ivanovom Mantarovom sa Instituta za filozofiju i sociologiju Bugarske akademije nauka i umjetnosti, i načelnikom Odjelјenja za socijalnu kontrolu, devijacije i konflikte, Republika Bugarska, i
- Prof. dr Peter Mezei, vanredni profesor i zamjenik načelnika Instituta za komparativno pravo i teoriju prava Univerziteta u Segedinu, Mađarska, i docent na Univerzitetu u Turkuu, Finska Republika, koji je svoj uvodni rad saopštio na engleskom.

Drugi dio Naučnog skupa odvijao se u pet sekcija koje su održane u Zum „sobama“. Tehničko osoblјe Pravnog fakulteta i brojni nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta, uz znatne pripreme, starali su se o omogućavanju nesmetanog rada sekcija. Na taj način, organizatori Naučnog skupa prevazišli su najveći izazov onlajn rada – istovremeno je na istom linku, bez prekida, omogućen plenarni rad i rad po sekcijama, čime je ostavlјeno dovolјno vremena ne samo za uvodne referate, nego i za sve referate i kvalitetne diskusije u okviru odgovarajućih pravnih oblasti.

Po okončanju rada sekcija, rad skupa nastavlјen je plenarno. Učesnici skupa bili su jednoglasni u nadi da će od naredne godine okuplјanje na Naučnom skupu biti uživo. Prodekan za naučno-istraživački rad na Pravnom fakultetu doc. dr Dimitrije Ćeranić podsjetio je učesnike na napredak u klasifikaciji i kategorizaciji Naučnog skupa, i saopštio podatke o radu na Zborniku radova povodom ovogodišnjeg skupa. Zaklјučne riječi dali su dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković i predsjednik Naučnog odbora prof. dr Radomir V. Lukić.

Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održava se po pravilu godišnje, a dan održavanja skupa uslovlјen je danima vikenda koji su najbliži Danu fakulteta, odnosno 31. oktobru kada se ujedno obilјežava Sveti Petar Cetinjski, jedan od najznačajnijih srpskih zakonopisaca. Skup predstavlјa prilog nastajanju umne pravničke zajednice koju neće dijeliti različite međe, već će je spajati svijest o prijekoj potrebi ostvarivanja različitih vrijednosti u pravu, od onih temelјnih pa sve do onih pravno-tehničkih. Saopšteni referati kao i zaklјučci sa skupa imaju cilј da doprinesu razvoju pravne nauke u Republici Srpskoj, BiH, državama regiona, ali i ostalim državama Evrope i svijeta. Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta najbolјe je klasifikovan i kategorisan naučni skup u oblasti društveno-humanističkih nauka u Republici Srpskoj. Skup je trenutno klasifikovan kao Naučni skup sa međunarodnim učešćem, a ovogodišnjom klasifikacijom i kategorizacijom krajem oktobra očekuje se postizanje ranga međunarodnog naučnog skupa.

Po nivou organizovanosti i pripremlјenosti, Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta svrstava se među naučne skupove na kojima se rezimei objavlјuju u zborniku sažetaka prije skupa, a radovi u zborniku radova nakon skupa. Zbornici rezimea i zbornici radova objavlјuju su na jeziku na kojem se održavao naučni skup i saopšteni referati i zadovolјavaju međunarodne bibliografske standarde (CIP, ISBN, UDK, analitički obrađene članke, elektronsku verziju). Svaki naučni rad prijavlјen za naučni skup predmet je dvije anonimne recenzije u pisanoj formi, a bar jedan recenzent je iz druge države. Informacije o do sada održanim skupovima i objavlјene zbornike radova možete pronaći na našoj stranici.

Štampa El. pošta

XIII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XIII SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE…

ENGLISH   Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da 26. oktobra 2024. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između zaštite i zloupotrebe“. Suorganizatori XIII Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su...

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI I JEDAN OD NA…

ENGLISH   U subotu, 28. oktobra 2023. godine, na Pravnom fakultetu održan je XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Na skupu je učestvovalo 206 autora i koautora iz 23 države (Rusija, Grčka, Kina, Italija...

OBJAVLJEN ZBORNIK RADOVA „PRAVO IZMEĐU STVARANJA I TUMAČENJA“ U ČETIRI TOMA NA PREKO 2000 STRANA

  Pravni fakultet objavio je Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“, koji je rezultat naučnog skupa koji je po jedanaesti put održan povodom Dana Pravnog fakulteta. Na skupu koji je održan novembra 2022. godine, 179 autora i koautora iz 20...

NAJVEĆI NAUČNI USPJEH U ISTORIJI PRAVNOG FAKULTETA DUGOJ 77 GODINA – NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVN…

X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“, od strane nadležne Komisije Ministarstva klasifikovan je i kategorisan kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije i u godini kada je održan zvanično je bio...

XII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XII Scientific conference to mark the Day of the …

ENGLISH Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, krajem oktobra 2023. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Suorganizatori XII Naučnog skupa povodom Dana...

XI. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XI Scientific conference to mark the Day of the Fac…

ENGLISH Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, u oktobru mjesecu 2022. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Program rada Zbornik sažetaka Prema Rang-listi klasifikovanih...

NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

ENGLISH Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu priređuje X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, koji će se održati 30. oktobra 2021. godine, na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“. Skup bi trebalo da se održi u mješovitom modelu – dio učesnika...

ODRŽAN IX NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA NA OPŠTU TEMU „IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU“

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 24. oktobra na Pravnom fakultetu u Palama. Tri suorganizatora Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su međunarodna udruženja – Međunarodno udruženje pravnika sa sjedištem u Moskvi, Ruska Federacija, i Srpsko udruženje...

ODRŽAN NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

  На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне...

NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

Povodom Dana fakulteta, 26. oktobra biće održan naučni skup na temu „Pravo, tradicija i promjene“. Za učešće u radu naučnog skupa prijavljeno je 75 učesnika iz 8 zemalja. Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj, prošlogodišnji naučni skup...

Na Pravnom fakultetu održan naučni skup „Pravo i vrijednosti“

  ODRŽAN NAUČNI SKUP NA PRAVNOM FAKULTETU   Povodom Dana fakulteta, na Pravnom fakultetu je održan naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Ovaj naučni skup predstavlja nastavak aktivnosti na godišnjem organizovanju naučnih skupova, koje su započete 2010. godine. Ovo je bio sedmi...

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“ Pravni fakultet će 26. oktobra ove godine organizovati naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Namjera organizatora skupa je da ukaže na značaj vrijednosti koje su utkane u temelje pravnog sistema. Iz ovih...

Održan naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 24. oktobra 2015. godine održan je Naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" na Pravnom fakultetu Univerzit…

Na Pravnom fakultetu se, povodom Dana fakulteta, u subotu, 24. oktobra, održava naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Ove godine na naučnom skupu će učestvovati oko 70 referenata, koji će izložiti referate iz svih grana prava. U radu naučnog...

Naučni skup na Pravnom fakultetu povodom Dana fakulteta

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da Pravni fakultet i ove godine povodom Dana fakulteta organizuje međunarodni naučni skup. Biće to šesti naučni skup koji Pravni fakultet organizuje ovim povodom. Na prethodna dva naučna skupa, održana 2013. i 2014...

Održan međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

Međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“ održan je 25. oktobra 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Skup je organizovan, tradicionalno, u okviru proslavlјanja Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta, Svetog Petra Cetinjskog...

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892