to top

Izdavaštvo

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Zbornici radova sa naučnih skupova

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Izazovi pravnom sistemu“

 

ZbornikTOM1

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom
ZbornikTOM2

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 Riječ na početku

 

TOM l

 

JAVNOPRAVNA I TEORIJSKOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Milenko Kreća

ARE THERE EXCEPTIONS TO THE JUS STANDI REQUIREMENT BEFORE THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE? – A CRITICAL APPRAISAL OF THE JUDGMENT IN CROATIA/SERBIA CASE

1

Akademik prof. dr Boris Krivokapić

PERSPEKTIVE MEĐUNARODNOG PRAVA

18

Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

PRIVRŽENOST PRAVNIM VRIJEDNOSTIMA KAO ODGOVOR NA PRAVNE IZAZOVE

48

Prof. dr Dragan Bataveljić
Akademik prof. dr Mitar Lutovac

PRAVNI ASPEKT GLOBALIZACIJE I NJEN UTICAJ NA NARUŠAVANjE DRŽAVNE SUVERENOSTI

70

Prof. dr Goran Marković

IZBOR SUDIJA – DA LI SMO SPREMNI DA OSPORIMO DOGMU?

84

Prof. D-r Zoran Jovanovski

KONTROLA NA USTAVNOSTA I ZAKONITOSTA NA OPŠTI AKTI NA PRAVNI LICA SO JAVNI OVLASTUVANJA VO REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA

115

Prof. dr Radislav Lale

POSEBNA RADNOPRAVNA ZAŠTITA MLADIH NA RADU I U VEZI SA RADOM

128

Doc. dr Miloš Prica

ODNOS ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I DRUGIH ZAKONA

148

Doc. dr Đorđe Marilović

SEKUNDARNA I SEKUNDARNA SEKUNDARNA PORESKA OBAVEZA U PORESKOM PRAVU REPUBLIKE SRPSKE

180

Dr Stefan Andonović, asistent sa doktoratom

IZAZOVI PRIMENE ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE ORGANA UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI

203

Viši asistent Brano Hadži Stević, ma

HARTOVO POIMANJE ODNOSA PRAVA I MORALA U KONTEKSTU PRAVNOG RASUĐIVANJA

218

Mr Milica Anđelić

KRIMINALNOPOLITIČKI STAVOVI O TRGOVINI LJUDIMA I NJIHOV UTICAJ NA MEĐUNARODNO ZAKONODAVSTVO

234

Mr Miroljub Krunić

REGULATIVNA LEGISLATIVA MEĐUNARODNOG FINANSIRANJA BOSNE I HERCEGOVINE – PROBLEMI I IZAZOVI

254

 

KRIVIČNOPRAVNA OBLAST

 

Akademik prof. dr Miodrag N. Simović

Doc. dr Vanda Božić

TRGOVINA LJUDIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ŽRTVE – KOMPARATIVNI PRIKAZ RJEŠENJA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA I ANALIZA SUDSKE PRAKSE U SRBIJI I HRVATSKOJ

275

Проф. др Елена Геннадиевна Багреева

Проф. др Анна Иванова Мантарова

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИӢ АНАЛИЗ У ТЕНДЕНЦИИ В ПЕРИОД И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

297

Проф. др Елена Геннадиевна Багреева

УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ КАК ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ В ПЕРИОД И ПОСЛЕ ЦОВИД–19

313

Prof. dr Ivanka Marković

PRAVO NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU

321

Prof. dr Vladimir V. Veković

SVRHA I PRINCIPI DELOTVORNE ISTRAGE MUČENJA I DRUGIH OBLIKA ZLOSTAVLJANJA

338

Prof. dr Branislav R. Ristivojević

Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

PRAVNA (NE)SIGURNOST U KAZNENOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE ZA VREME TZV. POLICIJSKOG ČASA PROGLAŠENOG ZBOG EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

356

Prof. dr Marina M. Simović

Prof. dr Miomira P. Kostić

POLITIKA SUZBIJANJA KRIMINALITETA I NAUKA BEZBJEDNOSTI

376

Prof. dr Mladenka Govedarica

PREGOVARANJE O KRIVICI

391

Doc. dr Živorad Rašević

Prof. dr Vladimir M. Simović

VOJNA DOKTRINA KAO IZVOR MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG I KRIVIČNOG PRAVA

404

Doc. dr Suzana Dimić

Doc. dr Mirjana Đukić

Doc. dr Vanda Božić

ISTRAGA PORESKIH KRIVIČNIH DELA

423

Doc. dr Goran Maričić

Dr Gojko Pavlović

MJESTO I ULOGA PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE U SPREČAVANJU KRIVIČNIH DJELA PROTIV PRIVREDE I PLATNOG PROMETA

444

Viši asistent Ljubana Sladić, ma

KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA KAOKRIVIČNOPRAVNI INSTRUMENT REAKCIJE NA KRIMINALITET (OPRAVDANOST ILI NE?)

462

 

TOM II

 

GRAĐANSKOPRAVNA I PRIVREDNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Gordana Stanković

CILJEVI I DOMAŠAJ REFORME IZVRŠNE PROCEDUREP

1

Prof. dr Branko Morait

ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA U REPUBLICI SRPSKOJ – STANJE I PERSPEKTIVE

18

Prof. dr Stanka Stjepanović

Sudija Draženka Kudra

DA LI SE DIVLJAČ MOŽE SMATRATI OPASNOM STVARI?

30

Prof. dr Dragan Bolanča

ODGOVORNOST ZA OŠTEĆENJE STVARI I ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA (ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE) PROUZROKOVANO BRODOM (USPOREDBA PLOVIDBENOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRPSKE I REPUBLIKE HRVATSKE)

44

Prof. dr Valerija Šaula

AUTONOMIJA VOLJE STRANA KAO POVEZNICA KOD UGOVORA SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM IZ PERSPEKTIVE HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

62

Prof. dr Slobodan I. Panov

ZAKON I(LI SUDIJA)

83

Prof. dr Duško Medić

TUŽBA ZBOG SMETANJA ODNOSNO UZNEMIRAVANJA (NEGATORNA SLUŽBA)

114

Prof. dr Nataša Stojanović

EVROPSKI ZELENI DOGOVOR I STRATEGIJA OD „NjIVE DO TRPEZE“, ZA PRAVEDAN, ZDRAV I EKOLOŠKI PRIHVATLJIV PREHRAMBENI SISTEM

130

Prof. dr Vladimir Čolović, naučni savetnik

PANDEMIJA KAO KATASTROFALNI RIZIK – IZAZOV ZA DELATNOST OSIGURANJA

150

Prof. dr Dragica Živojinović

Prof. dr Nina Planojević

ANTICIPIRANE NAREDBE PACIJENATA I SRODNI PRAVNI INSTITUTI

168

Associate Professor Péter Mezei, PhD

DIGITAL EXHAUSTION: A CONCEPT TO FURTHER SOCIAL JUSTICE IN A STREAMING-DOMINATED COPYRIGHT ECOSYSTEM

190

Doc. dr Ramajana Demirović

Prof. dr Anita Duraković

UTJECAJ PANDEMIJE NA DONOŠENJE ODLUKE O POVRATKU NEZAKONITO ODVEDENOG DJETETA U DRŽAVU NJEGOVOG UOBIČAJENOG BORAVIŠTA

204

Prof. dr Boris Krešić

Ena Morankić, ma, student doktorskog studija

BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTA OPLODNJA U PRAVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

228

Prof. dr Dimitrije Ćeranić

STICANJE PREDMETA DOMAĆINSTVA I GRAĐANSKO SRODSTVO

248

Visiting Researcher Sinem Ogis, PhD

STAND-ALONE INSURANCE PRODUCT FOR RESCUE OPERATION?

266

Doc. dr Svjetlana Ivanović

AUTORSKOPRAVNI ASPEKTI NASTAVE NA DALJINU

271

Doc. dr Damjan Danilović

MEĐUNARODNI STEČAJ BANAKA U KONTEKSTU UNCITRAL MODEL ZAKONA O PREKOGRANIČNOJ INSOLVENTNOSTI I JEDINSTVENOG MEHANIZMA REZOLUCIJE EU

290

Doc. dr Tamara Đurđić-Milošević

NASLEDNOPRAVNA DEJSTVA UGOVORA U NASLEDNOM PRAVU

308

Viši asistent Njegoslav Jović, mr

OPRAVDANOST ZAKLjUČIVANJA TRIPS-PLUS SPORAZUMA

321

Viši asistent mr Dragana Damjanović

MEĐUNARODNI STEČAJ U PRAVU REPUBLIKE SRPSKE

335

Viši asistent mr Tijana Baćović

KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE MATERIJALNIX NEDOSTATAKA / NESAOBRAZNOST ROBE UGOVORU

354

Viši asistent Đorđe Perišić, mr

POLOŽAJ I ULOGA POVJERILACA U SUDSKOM POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA

374

Viši asistent Bosiljka Čubrilović, ma

PRAVNI REŽIM NA OBJEKTU U IZGRADNJI U PRAVU REPUBLIKE SRPSKE

392

Protosinđel Joakim Beženariju, dipl. teolog i dipl. ekonomista

VRAĆANJE ODUZETE CRKVENE IMOVINE,ČIN PRAVEDNOSTI I OGROMNA DOBROBIT ZA RUMUNSKO DRUŠTVO

408

 

PRAVNA ISTORIJA I RIMSKO PRAVO

 

Associate Professor Mariateresa Carbone, PhD

ROMAN ROOTS OF MINOR’S IMPUTABILITY

423

Prof. dr Samir Aličić

IZRADA STVARI U ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA REPUBLIKE SRPSKE U SVETLU RIMSKOG PRAVA

436

Dottore di ricerca Giovanni Carlo Seazzu, PhD

“BENI COMUNI” E “AZIONE POPOLARE”. PROBLEMI ODIERNI E SOLUZIONI ROMANE

447

Dr Uroš Stanković, asistent sa doktoratom

TERMINI OBLIGACIONOG PRAVA U DRŽAVI PRVOG SRPSKOG USTANKA

471

Viši asistent mr Mirjana Pupić

EPITROPI U DUBROVAČKOM PRAVU

487

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892