to top

Izdavaštvo

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Zbornici radova sa naučnih skupova

VII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Pravo i vrijednosti“

Naslovna strana

Impresum

Sadržaj na srpskom

Sadržaj na engleskom

 

 

S A D R Ž A J

 Riječ na kraju

 586

 

TEORIJSKOPRAVNA OBLAST I JAVNOPRAVNA OBLAST

 

Full Professor Milenko Kreća

A FEW REFLECTIONS ABOUT PRACTICE OF STATES REGARDING SUCCESSION TO MULTILATERAL TREATIES

1

Prof. dr Rodoljub Etinski

LOJZIDU I BANKOVIĆ: SUPROTNA TUMAČENJA ČLANA 1 EVROPSKE KONVENCIJE O LjUDSKIM PRAVIMA I UNIVERZALNE VREDNOSTI

12

Prof. dr Zoran Radivojević

VRSTE OVLAŠĆENjA EVROPSKE UNIJE

31

Prof. dr Gordana Ilić-Popov

OPOREZIVANJE ZARADA STRANIH FIZIČKIH LICA UPUĆENIH NA RAD U SRBIJU

47

Prof. dr Irena Pejić

USTAVI VREDNOSNI POREDAK – IZVOR I USTAVNOSUDSKA INTERPRETACIJA

62

Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

SADRŽAJ I ZNAČAJ VRIJEDNOSNO-TELEOLOŠKOG ASPEKTA PRAVA

77

Prof. dr Darko Simović

PRAVNI DOMAŠAJ PREAMBULE USTAVA U USTAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

93

Prof. dr Borče Davitkovski

Prof. dr Ivana Šumanovska-Spasovska

Prof. dr Elena Davitkovska

SPOR PUNE JURISDIKCIJE U UPRAVNO-SUDSKOM POSTUPKU – PRAVILO ILI IZUZETAK?

110

Prof. dr Nebojša Raičević

SPECIFIČNI SLUČAJEVI UTVRĐIVANJA IZBEGLIČKOG STATUSA

125

Prof. dr Maja Nastić

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE KAO OSNOVNE VREDNOSTI DEMOKRATSКOG DRUŠTVA

144

Prof. dr Goran Marković

IZBORNI DEPOZIT I DEMOKRATSKI IZBORI

165

Prof. dr Iskra Akimovska Maletić

Prof. dr Dragan Gocevski

EFIKASNOST SISTEMA UPRAVNOPRAVNE ZAŠTITE U REPUBLICI MAKEDONIJI

187

Doc. dr Radislav Lale

ZABRANA MOBINGA U PRAVU REPUBLIKE SRPSKE

206

Mr Miroljub Krunić

PRAVNA REGULATIVA JAVNOG DUGA U BOSNI I HERCEGOVINI I EVROPSKE VRIJEDNOSTI

238

 

GRAĐANSKOPRAVNA I PRIVREDNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Branko Morait

NEMATERIJALNE VRIJEDNOSTI I OBLIGACIONO PRAVO

257

Prof. dr Arsen Janevski

Doc. dr Milka Rakočević

NAČELO SASLUŠANJA STRANAKA U PARNIČNOM POSTUPKU

277

Prof. dr Dragan Bolanča

STVARNA PRAVA NA BRODU (USPOREDBA HRVATSKOG I BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG PLOVIDBENOG ZAKONODAVSTVA)

292

Prof. dr Slobodan Panov

Doc. dr Miloš Stanković

NAČELO SAVESNOSTI I POŠTENJA U NEKIM UGOVORNIM ODNOSIMA NASLEDNOG I PORODIČNOG PRAVA

307

Doc. dr Miloš P. Stanković

Prof. dr Slobodan I. Panov

NAJBOLJI INTERES DETETA U PORODIČNOM I NASLEDNOM PRAVU

329

Prof. dr Nataša Stojanović

IMA LI MESTA REFORMI ZAKONSKOG NASLEĐIVANjA U
PRAVU REPUBLIKE SRBIJE?

361

Prof. dr Maja Čolaković

Prof. dr Marko Bevanda

OSVRT NA ZAKON O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

383

Prof. dr Anita Duraković

REFORMA UREDBE BRISEL IIА

400

Doc. dr Milica Panić

STICANJE BEZ OSNOVA

422

Viši ass. mr Tijana Baćović

SPOSOBNOST UGOVARANJA KOD UGOVORA O POKLONU

439

 

KRIVIČNOPRAVNA OBLAST

 

Akademik, prof. dr Miodrag Simović

Prof. dr Marina M. Simović

KAŽNJAVANJE SAMO NA OSNOVU ZAKONA (IZ ČLANA 7 EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA) U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

459

Prof. dr Dragan Jovašević

Prof. dr Vladimir Simović

PORESKA UTAJA – KRIVIČNA ODGOVORNOST I KAŽNJIVOST U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

506

Prof. dr Uroš Pena

Viši ass. Ljubana Sladić, ma

EVROPSKI KOMITET ZA SPREČAVANjE MUČENJA I NEČOVJEČNIH ILI PONIŽAVAJUĆIH KAZNI ILI POSTUPAKA – ULOGA I ZNAČAJ

530

Viši ass. mr Sunčica Hajdarović

NAČELO NE BIS IN IDEM U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA SA OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU

539

 

ISTORIJSKOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Stanka Stjepanović

Prof. dr Samir Aličić

LEX FALCIDIA U ZAKONOPRAVILU (NOMOKANONU) SVETOG SAVE

565

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892