to top

Izdavaštvo

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Zbornici radova sa naučnih skupova

Naučni skup „Prava djeteta i ravnopravnost polova – između normativnog i stvarnog“

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom

 

 

S  A  D  Ž  A  J

 


 

Predgovor

 


 

UVODNI REFERATI

 

Mr Nada Grahovac

OBAVEZNOST KONVENCIJE UN O PRAVIMA DJETETA

1

Spomenka Krunić

RAVNOPRAVNOST POLOVA KAO LJUDSKO PRAVO

14

 

PRAVA DJETETA U GRAĐANSKOM PRAVU

 

Prof. dr Gordana Stanković

DETE KAO STRANKA U PARNIČNOM POSTUPKU

29

Prof. dr Zoran Ponjavić,Prof. dr Dušica Palačković

PREKOGRANIČNO ODVOĐENJE DECE I PORODIČNO NASILJE

47

Prof. dr Suzana Bubić

OPŠTI TRENDOVI U ZAŠTITI NAJBOLJEG INTERESA DJETETA – USVOJENIKA

72

Doc. dr Olga Jović

PRAVO DETETA NA KONTAKT SA RODITELJEM SA KOJIM NE ŽIVI

102

Ass. dr Angel Ristov, Ass. Katerina Kočkovska, mr

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA I TRENUTNI TRENDOVI U PORODIČNOM ZAKONODAVSTVU MAKEDONIJE

116

Ass.mr Veljko Vlašković

„NAJBOLJI INTERES DETETA“ KAO KRITERIJUM ZA ZASNIVANJE USVOJENJA

138

Viši ass.Dimitrije Ćeranić, mr

PRAVA DJETETA U REPUBLICI SRPSKOJ

155

Ass. Sandra Samardžić, mr

PRAVO DETETA NA SAZNANJE POREKLA U SLUČAJU BIO-MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE – UPOREDNO-PRAVNI PRIKAZ

166

Ass. Uroš Novaković, mr

PRAVO DETETA NA IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA

183

 

RAZLIČITIASPEKTI PRAVA DJETETA

Javnopravni aspekt

 

Prof. dr Marijana Pajvančić

POSEBNA PRAVA DETETA U KOMPARATIVNOJ USTAVNOSTI

203

Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

PRINCIP NEDISKRIMINACIJE U KORPUSU PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

213

Prof. dr Mile Račić

MEĐUNARODNOPRAVNI OSNOV OSTVARIVANJA PRAVA DJETETA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

234

Doc. dr Goran Marković

USTAVNOPRAVNI OSNOV OSTVARIVANJA PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

249

Doc. dr Iskra Akimovska Maletić

OMBUDSMAN REPUBLIKE MAKEDONIJE I ZAŠTITA PRAVA DETETA – PETNAEST GODINA ISKUSTVA

259

Mr Jovanka Vuković

SISTEM DJEČIJE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE I RIZICI MALOLJETNIČKOG RAĐANJA

280

 

RAZLIČITIASPEKTI PRAVA DJETETA

Krivičnopravni aspekt

 

Akademik prof. dr Miodrag Simović,Doc. dr Vladimir M. Simović

KARAKTERISTIKE MALOLJETNIČKOG KRIVIČNOG PRAVA U REPUBLICI SRPSKOJ

295

Prof. dr Zorica Mršević

KRŠENJE PRAVA DETETA VRŠNJAČKIM NASILJEM

319

Doc. dr Marina M. Simović-Nišević

POLITIKA GONJENJA TUŽILAŠTAVA I KAZNENA POLITIKA SUDOVA U REPUBLICI SRPSKOJ U OBLASTI MALOLJETNIČKOG KRIMINALITETA

343

Ass. Stefan Samardžić, mr

KRIVIČNOPRAVNI POJAM DETETA U MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA I MEDICINSKI METODI UTVRĐIVANJA STAROSTI LICA

359

 

RAZLIČITIASPEKTI PRAVA DJETETA

Sociološki i filozofski aspekt

 

Prof. dr Zoran Avramović

PORODICA, DRŽAVA I PRAVA DETETA

379

Dr Nenad Tupeša

DECA KAO DAR BOŽJI

392

 

RODNA RAVNOPRAVNOST

 

Prof. dr Mile Dmičić, Prof. dr Vladan Petrov, Prof. dr Darko Simović

PRAVO NA POLITIČKO PREDSTAVLJANJE:MOGUĆNOSTI POSTIZANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI

403

Prof. dr Zoran Radivojević

MEĐUNARODNOPRAVNO REGULISANJE RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

426

Prof. dr Stanka Stjepanović

NASILJE NAD NEROĐENOM DJECOM I UGROŽENOST RODNE RAVNOPRAVNOSTI

450

Prof. dr Slobodan Panov

ODNOS POLOVA I VASPITANJE

464

Prof. dr Milan Tomić, Ass. Đorđe Marilović

EKONOMSKI ASPEKTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

488

Prof. dr Stevo Pašalić

POLNE I RODNE (NE)JEDNAKOSTI IZ DEMOGRAFSKE PERSPEKTIVE

507

Prof. dr Nevena Petrušić, Prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić

MODELI RODNE SENZITIVIZACIJE OBRAZOVANJA PRAVNIKA/PRAVNICA

519

Prof. dr Dragan Bataveljić,Branka Bataveljić

LJUDSKA PRAVA U REPUBLICI SRBIJI –RAVNOPRAVNOST POLOVA

543

Prof. dr Sreten Jugović,Doc. dr Zorica Vukašinović-Radojičić

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI – POČETNA ISKUSTVA REPUBLIKE SRBIJE

563

Dr Marina Blagojević, Mr Jelena Milinović

SAMOHRANI RODTELJI U REPUBLICI SRPSKOJ: MALO PODRŠKE, VELIKI PROBLEMI

578

 

STUDENTSKI RAD

 

Jelena Sarafijan

PRAVA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA

603

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892