to top

Izdavaštvo

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Zbornici radova sa naučnih skupova

l Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Aktuelnost i značaj ljudskih prava i sloboda“

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom


S A D R Ž A J

 


Predgovor

1

 

OPŠTA PITANJA OSTVARIVANJA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

 

Prof. dr Milan Tomić

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE – PROBLEMI I PERSPEKTIVE

3

Prof. dr Jovica Trkulja

ANTINOMIJE DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA NA PRAGU XXI VEKA

10

Prof. dr Dragan Bataveljić

SLOBODE I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA I ZNAČAJ BORBE ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE I STALNO UNAPREĐIVANJE

23

Prof. drMirjanaNadaždinDefterdarević

INDIVIDUALNA I KOLEKTIVNA LJUDSKA PRAVA – KONTROVERZE JEDNE PODJELE

48

Prof. dr Zoran Avramović

DEMOKRATIJA I INSTRUMENTALIZACIJA LJUDSKIH PRAVA

60

Viši ass. mr Zlatiborka Popov-Momčinović

FEMINISTIČKI DISKURSI O LJUDSKIM PRAVIMA

78

 

OSTVARIVANJE POJEDINIH LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

 

Prof.dr Gordana Stanković

NORMATIVNO OGRANIČAVANJE PRAVA NA PRAVNU ZAŠTITU U PARNIČNOM POSTUPKU

91

Prof.dr Oliver Antić

PRAVO NA ODBRANU KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO

109

Prof. dr Marijana Pajvančić

PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ AKTIVNOG BIRAČKOG PRAVA

122

Prof. dr Vladan Petrov

USTAVNI SUD I ZABRANA RADA POLITIČKIH STRANAKA (I DRUGIH UDRUŽENJA)

133

Prof. drOlgaCvejić Jančić

POSEBNA PRAVNA ZAŠTITA STARIH LICA

146

Prof.dr Stanka Stjepanović

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU

163

Prof.drDijana Marković Bajalović

SLOBODA PRIVREĐIVANJA U SVETLU ISTORIJSKOG RAZVOJA KOMPANIJSKOG PRAVA

174

Prof. drPredrag Dimitrijević

PRAVNA REGULATIVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I PRAVO NA PRIVATNOST

199

Doc. dr Mladen Vukčević, Ass. Danilo Ćupić

USTAVNA ŽALBA KAO SREDSTVO ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA (SKICA ZA CRNOGORSKO ISKUSTVO)

212

Doc. dr. sc. Zarije Seizović

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE U EUROPSKOM SISTEMU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA KRIVIČNOPRAVNI ASPEKT

232

Mr. sc. Maja Sahadžić

MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA: ZAŠTITA POJEDINACA I SKUPINA

245

Viši ass. Dimitrije Ćeranić, mr

PRIMJENA MEĐUNARODNIH KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

262

Ass. Sanja Savić, mr

ISTORIJA SMRTNE KAZNE KOD SRBA

279

 

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Prof. dr Mile Dmičić

USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA VITALNOG NACIONALNOG INTERESA

293

Prof. dr. sc. Slavo Kukić

BOSNA I HERCEGOVINA – RASKORAK IZMEĐU VERBALNOG I STVARNOG

307

Prof.dr Miodrag N. Simović

AKTUELNA PITANJA ULOGE USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE U OBEZBJEĐENJU LJUDSKIH PRAVA U KRIVIČNIM STVARIMA

315

Doc. dr Goran Marković

USTAVNOPRAVNI OSNOV OSTVARIVANJA EKONOMSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

341

Viši ass.Svjetlana Ivanović, mr

KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

366

Viši ass. Sanja Golijanin, mr

SUDSKA ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA POVRIJEĐENIH POJEDINAČNIM AKTIMA ILI RADNjAMA

395

Spomenka Krunić, dipl. pravnica

RAVNOPRAVNOST ŽENA I MUŠKARACA OBAVEZE, PREPREKE I MOGUĆNOSTI

408

Ljubomir Sandić

ZAŠTITA I PROMOCIJA PRAVA STARIH LJUDI

435

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892