to top

X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Protivrječja savremenog prava“

 

ZbornikTOM1

 

 

Naslovna strana

Impresum

Sadržaj na srpskom

Sadržaj na engleskom

ZbornikTOM2

 

Naslovna strana

Impresum

Sadržaj na srpskom

Sadržaj na engleskom
ZbornikTOM1

 

Naslovna strana

Impresum

Sadržaj na srpskom

Sadržaj na engleskom

   

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 



Riječ na početku

XI

 

JAVNOPRAVNA OBLAST 1
(MEĐUNARODNO PRAVO, UPRAVNO PRAVO I RADNO PRAVO)

 

Prof. dr Milenko Kreća

PRINCIP SUVERENITETA I MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNALI ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU I RUANDU

1

Prof. dr Spiridon Flogaitis

EVROPSKA BUDUĆNOST BIH KAO MEHANIZAM INTEGRACIJA

 20
 

Prof. dr Rodoljub Etinski

REŠAVANJE SUPROTNOSTI U PROCESU TUMAČENJA MEĐUNARODNIH UGOVORA 

 25
 

Prof. dr Bojan Milisavljević

MEĐUNARODNO PRAVO U ERI PANDEMIJE KORONA VIRUSA 

 41
 

Prof. dr Zoran Jovanovski

PRAVO NA SAMOOPREDELЈENJE U MEĐUNARODNOM PRAVU – ISTORIJSKE PERSPEKTIVE

 54
   

Prof. dr Darko Dimovski

PRIPADNICI LGBT ZAJEDNICE U OKVIRU ČLANA 11 EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA

 72
   

Prof. dr Radislav Lale

POSEBNA RADNOPRAVNA ZAŠTITA INVALIDA I RADNIKA PRIVREMENO SPRIJEČENIH ZA RAD 

 94
   

Prof. dr Matej Savić

ODGOVORNOST DRŽAVA U MEĐUNARODNOM PRAVU - OSVRT NA SAVREMENE IZAZOVE I NEDOSTATKE

 122
   

Prof. dr Mihajlo Vučić, viši naučni saradnik

PROTIVREČNOSTI „INCKOVOG ZAKONA“ – ZABRANA NEGACIJE ILI NEGACIJA SLOBODE? 

 149
   

Doc. dr Sanja Golijanin

UPRAVNOPRAVNI ASPEKTI MEĐUNARODNE ZAŠTITE – AZILA 

 165
   

Doc. dr Sanja Kreštalica

ODGOVOR DRŽAVA NA ZDRAVSTVENU KRIZU UZROKOVANU KOVIDOM-19 – VANREDNA OVLAŠĆENJA NASUPROT LJUDSKIH PRAVA 

 177
   

Doc. dr Jelena Starčević

POSEBAN UPRAVNI POSTUPAK IZBORA U NAUČNO-NASTAVNA, UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA NA UNIVERZITETIMA U REPUBLICI SRPSKOJ

 189
   

Doc. dr Boris Tučić

PREROGATIVI NACIONALNOG I EVROPSKOG KONSTITUCIONALIZMA NA PRIMERU SUKOBA POLJSKE I EVROPSKE UNIJE U OBLASTI VLADAVINE PRAVA

 218
   

Doc. dr Emir Mehmedović

UTJECAJ PANDEMIJE KORONA VIRUSA (KOVID-19) NA TENDENCIJE U RAZVOJU SLUŽBENIČKOG PRAVA

 236
   

Bogdan Pušić, ma

PRIMENA TESTA INTEGRITETA U KONTROLI KORUPCIJE

 254
   

Istraživač saradnik Jovana Misailović, ma

KOLEKTIVNI UGOVORI KAO IZVOR PRAVA

 267

 

JAVNOPRAVNA OBLAST 2
(USTAVNO PRAVO I TEORIJA DRŽAVE I PRAVA)

 

Prof. dr Jovica Trkulja, redovni profesor u penziji

PROTIVREČJA PRAVA U DOBA KORONE PRILOG ISTRAŽIVANJU NOVOG TOTALITARIZMA

283

   

Prof. dr Mile Dmičić, redovni profesor u penziji

PROTIVRJEČNOST STANDARDA KONSTITUCIONALIZMA I KONSTITUCIONALNE DEMOKRATIJE I POSTOJANJA I NADLEŽNOSTI INSTITUCIJE VISOKOG PREDSTAVNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI 

 315
   

Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

EVROPSKI IDENTITET – KONTROVERZIJE I REFLEKSIJE

 352
   

Prof. dr Goran Marković

O NAČINIMA ODABIRA SUDIJA USTAVNIH SUDOVA

 371
   

Prof. dr Maja Nastić

OBLICI OSTVARIVANJA NEPOSREDNE DEMOKRATIJE I PROTIVRJEČJA SAVRAMENOG PRAVA: SLUČAJ SRBIJA

 396
   

Prof. dr Vladimir Đurić, viši naučni saradnik

PROTIVREČJA SAVREMENOG PRAVNOG REGULISANJA NETERITORIJALNE MANJINSKE AUTONOMIJE

 407
   

Prof. dr Dženeta Omerdić
Prof. dr Zlatan Begić

GRAD MOSTAR I BOSNA I HERCEGOVINA: USTAVNO-PRAVNA KRITIKA NEDEMOKRATSKOG STANJA

 426
   

Naučni saradnik dr Mijodrag Radojević

KONTROLNA TELA KAO ČETVRTA GRANA VLASTI

 442
   

Dr Benke Karoli

ORIGINALIZAM, TEKSTUALIZAM I ŽIVO PRAVO U SUDSKOJ PRAKSI USTAVNOG SUDA RUMUNIJE

 463
   

Viši asistent Brano Hadži Stević, ma

PREPISTPIVANJE DOGME O TRODEOBI FUNKCIJA DRŽAVNE VLASTI – USTAVNO SUDSTVO KAO ČETVRTA FUNKCIJA DRŽAVNE VLASTI 

 479
   

Mr Milica Anđelić, Podgorica

VLADAVINA PRAVA IZMEĐU ZAKONA I PRAKSE: IMPLIKACIJE NEPOVJERENJA GRAĐANA U CRNOGORSKO PRAVOSUĐE

 498

 

TOM 2

Riječ na početku

XIII

GRAĐANSKOPRAVNA I PRIVREDNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Gordana Stanković, redovni profesor u penziji

REŠENJA U POSTUPKU U PARNICAMA O SPOROVIMA MALE VREDNOSTI

1

   

Prof. dr Branko Morait, redovni profesor u penziji

IMPLEMENTACIJA PRAVILA O NAKNADI ŠTETE PREMA GRAĐANSKOPRAVNOJ KONVENCIJI O KORUPCIJI

 19
   

Prof. dr Stanka Stjepanović

LICA ODGOVORNA ZA ŠTETU NASTALU DJETETU UPOTREBOM MOBILNOG TELEFONA

 47
   

Prof. dr Dragan Bolanča

PRAVNI IZVORI HRVATSKOG PRAVA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PROUZROKOVANU TJELESNOM POVREDOM, SMRĆU ILI ZDRAVSTVENOM NESPOSOBNOŠĆU ČLANA POSADE NA MORU 

 62
   

Prof. dr Slobodan I. Panov

SPORNOST NESPORNOG – VICE VERSA 

 76
   

Prof. dr Vladimir Čolović, naučni savetnik

POTREBA ZA REGULISANJEM INSTITUTA PREKIDA STEČAJNOG POSTUPKA U VANREDNIM OKOLNOSTIMA

 92
   

Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik

REŽIM ODGOVORNOSTI ZA POVREDU ŽIGOM ZAŠTIĆENE OZNAKE NA INTERNETU U AMERIČKOM, EVROPSKOM I MEĐUNARODNOM PRAVU

 109
 

Prof. dr Anita Duraković
Prof. dr Jasmina Alihodžić

ZAŠTITA NAJBOLJEG INTERESA DJETETA U MATERIJI PREKOGRANIČNOG IZDRŽAVANJA

129
   

Viši naučni saradnik dr Katarina Jovičić
Doc. dr Slobodan Vukadinović

UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA UGOVORNU ODGOVORNOST 

 149
   

Prof. dr Maja Čolaković
Doc. dr Ramajana Demirović

TJELESNO KAŽNJAVANJE DJECE – ZAKONODAVSTVO I PRAKSA U BOSNI I HERCEGOVINI

 171
   

Prof. dr Boris Krešić
Doc. dr Edina Šehrić

ODREĐIVANJE POJMA I PRAVA JEDNORODITELJA I SAMORODITELJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 194
   

Prof. dr Dimitrije Ćeranić

STICANJE ODNOSNO IZDVAJANJE PREDMETA DOMAĆINSTVA MANJE VRIJEDNOSTI I VANBRAČNA ZAJEDNICA 

 217
   

Doc. dr Svjetlana Ivanović

SLOBODA IZRAŽAVANJA I AUTORSKO PRAVO

 247
   

Doc. dr Samir Manić

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST PRUŽAOCA MEDICINSKE NJEGE ZA NEISPRAVNOST PROIZVODA: KAKVO JE TRENUTNO STANJE U PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA?

 269
   

Naučni saradnik dr Bogdana Stjepanović

INTERNET KOCKANJE: POSTAVLJANJE PROBLEMA I MOGUĆA REŠENJA 

 289
   

Viši asistent dr Dragana Damjanović

KVALIFIKACIJA UOBIČAJENOG BORAVIŠTA: PRAVNO ILI ČINJENIČNO PITANJE

 309
   

Viši asistent mr Tijana Baćović

RAZLOZI ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI PRODAVCA USLJED POSTOJANJA MATERIJALNIH NEDOSTATAKA

 326
 

Protosinđel doktorand Joakim Beženariu

RUMUNSKA PRAVOSLAVNA CRKVA OD AUTOKEFALIJE DO STEPENA PATRIJARŠIJE: DRŽAVNO I RELIGIJSKO DELOVANJE. GLAVNI PRAVCI ZADOBIJANJA AUTOKEFALIJE U ODNOSU SA VASELJENSKOM PATRIJARŠIJOM

 344

 

KRIVIČNOPRAVNA OBLAST

 

Akademik prof. dr Miodrag N. Simović
Prof. dr Vladimir M. Simović

PRAVO NA ŽIVOT I OBAVEZA DA SE PROVEDE DJELOTVORNA ISTRAGA

373

   

Prof. dr Elena Genadijevna Bagrejeva

OD VIŠKA PRAVNIH NORMI DO DRUŠTVENIH VREDNOSTI

 403
   

Prof. dr Ana Mantarova

PROMENE I IZAZOVI PRED ZAKONOM 

 411
   

Prof. dr Vladimir V. Veković

UZROCI, POSLEDICE I IZAZOVI STARENJA ZATVORSKE POPULACIJE 

 423
   

Prof. dr Marina M. Simović
Prof. dr Miomira P. Kostić

SAVREMENI PRISTUP PISMENOSTI I NEPISMENOSTI KAO KLASIČNIM KRIMINOLOŠKIM TEMAMA

 438
   

Prof. dr Mladenka Govedarica

POSTUPAK ZA IZRICANJE MJERA BEZBJEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LIJEČENJA U KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

 452

Prof. dr Dragana Čvorović

REFORMA PRAVOSUĐA U SRBIJI – USKLAĐENOST SA EVROPSKIM STANDARDIMA ILI NE?

466

Prof. dr Saša Atanasov
Doc. dr Milica Kovačević

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I MEDIJSKO IZVEŠTAVANJE U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

481

Prof. dr Sadmir Karović
Prof. dr Marina M. Simović

((NE)ADEKVATNOST DRŽAVNE (RE)AKCIJE NA KRIMINALITET – SUZBIJANJE KRIMINALITETA

494

Doc. dr Vanda Božić
Prof. dr Suzana Dimić
Doc. dr Mirjana Đukić

PORESKA PREVARA U VEZI SA POREZOM NA DODATU VREDNOST – KRITIČKI OSVRT NA NOVO KRIVIČNO DELO 

514

Doc. dr Sunčica Hajdarović

PREKORAČENJE GRANICA NUŽNE ODBRANE – UPOREDNOPRAVNA ANALIZA SA OSVRTOM NA RJEŠENJA IZ SUDSKE PRAKSE

530

Doc. dr Igor Petković

ŠTA SE DOGODILO SA GARANTIVNOM FUNKCIJOM KRIVIČNOG PRAVA? 

570

Viši asistent Ljubana Sladić, ma

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU 

577

Balaš Gati, ma, student doktorskih studija

ODREĐENI ASPEKTI ZAŠTITE PODATAKA U REGULACIJI VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE U EU 

588

Dora Ripsam, ma, student doktorskih studija

USVOJENJE KAO NAČIN ČINJENJA KRIVIČNOG DJELA TRGOVINE DJECOM

606

 

TOM 3

Riječ na početku

XI

 

 SEKCIJA ZA PRAVNU ISTORIJU I RIMSKO PRAVO

 

   

Prof. dr Pjeranđelo Katalano 

ŠIRENJE RIMSKOG PRAVA I PRAVNI SISTEMI - POZDRAVNO PISMO

 1
   

Prof. dr Đovani Lobrano

DVA SUŠTINSKA I PRIMARNA „OPŠTA PROBLEMA PRAVA U SVETLU RIMSKOG PRAVA“

 10
   

Prof. dr Marijatereza Karbone

DE CIVITATIBUS EXPELLENDIS I ULTIMO SUPPLICIO TRADENDIS U C.1.5.5.1: DVE MEĐUSOBNO SUPROTSTAVLJENE SANKCIJE?

 25
   

Prof. dr Samir Aličić

PRIRAŠTAJ NA NEKRETNINAMA U PRAVIMA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA – JEDAN ROMANISTIČKI POGLED

 35
 

Prof. dr Đovani Brandi Kordasko Salmena

NOXA I RAUPERIES. OSUDA NA BAZI LAŽNE NOKSALNOSTI RADI RAZLIČITE KONFIGURACIJE ODGOVORNOSTI OCA ZA ŠTETU UČINJENU OD STRANE POTČINJENOG LICA U POREĐENJU SA ONOM UČINJENOM OD STRANE ŽIVOTINJE 

 49
 

Prof. dr Valentina Cvetković-Đorđević

NUŽNO I KORISNO POSLOVODSTVO BEZ NALOGA

 156
 

Prof. dr Sanja Savić

BORBA SRBA ZA VERSKU I PROSVETNU AUTONOMIJU U BOSNI I HERCEGOVINI 1896–1905. GODINE

 170
 

Doc. dr Ines Matić Matešković

SALUS POPULI EST SUPREMA LEX I “PANDEMIJSKI” IZAZOVI RIMSKOG DOBA

185 
   

Doc. dr Mirjana Miškić 

UTICAJ RODOSKOG ZAKONA O IZBAČENIM STVARIMA NA NASTANAK EKSERCITORNE TUŽBE

199 
   

Dr Vani Piras

AUTONOMIJA NA SARDINIJI I U EVROPI – ITALIJI. PRIMER SASARIJA. “BIDDA” IZ PERIODA ĐUDIKATA PRE “SLOBODNE OPŠTINE” 

212 
   

Dr Đovani Karlo Seacu

RIMSKI IZVORI “PROKURE”? 

266 
   

Viši asistent dr Mirjana Pupić 

JAVNI BILJEŽNICI U VIZANTIJI 

288 
   

Viši asistent Mirza Hebib, mag. iur.

SREDNJOVJEKOVNA BOSNA I IUS COMMUNE: ANALIZA OPORUKE VITEZA PRIBISLAVA VUKOTIĆA

298 
   

Asistent Milica Ristić, ma

TRAST: ANGLOSAKSONSKI INSTITUT U EVROPSKOKONTINENTALNOM PRAVU? 

326 

 

PORESKOPRAVNA SEKCIJA

 

Prof. dr Sejdefa Džafče 

PRAVNA ZAŠTITA PORESKIH OBVEZNIKA PO EVROPSKOJ KONVENCIJI O LjUDSKIM PRAVIMA

347

   

Doc. dr Bojana Vasiljević Poljašević

O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U PORESKIM STVARIMA, SA OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU

 359
   

Doc. dr Elena Nešovska Kjoseva

SPREČAVANJE PORESKE EVAZIJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA KROZ RAZMJENU PORESKIH INFORMACIJA – MAKEDONSKO ISKUSTVO NA PUTU KA EU INTEGRACIJI 

 382

Doc. dr Cvjetana Cvjetković Ivetić

SARADNJA U PORESKIM PITANJIMA IZMEĐU SRBIJE, SEVERNE MAKEDONIJE I ALBANIJE

394

Doc. dr Đorđe Marilović

ZAJEDNIČKE PORESKE KONTROLE IZ UGLA BOSNE I HERCEGOVINE: TREBA LI PRVO UREDITI DOMAĆE ODNOSE?

409

 

 

Štampa El. pošta

XIII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XIII SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE…

ENGLISH   Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da 26. oktobra 2024. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između zaštite i zloupotrebe“. Suorganizatori XIII Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su...

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI I JEDAN OD NA…

ENGLISH   U subotu, 28. oktobra 2023. godine, na Pravnom fakultetu održan je XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Na skupu je učestvovalo 206 autora i koautora iz 23 države (Rusija, Grčka, Kina, Italija...

OBJAVLJEN ZBORNIK RADOVA „PRAVO IZMEĐU STVARANJA I TUMAČENJA“ U ČETIRI TOMA NA PREKO 2000 STRANA

  Pravni fakultet objavio je Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“, koji je rezultat naučnog skupa koji je po jedanaesti put održan povodom Dana Pravnog fakulteta. Na skupu koji je održan novembra 2022. godine, 179 autora i koautora iz 20...

NAJVEĆI NAUČNI USPJEH U ISTORIJI PRAVNOG FAKULTETA DUGOJ 77 GODINA – NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVN…

X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“, od strane nadležne Komisije Ministarstva klasifikovan je i kategorisan kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije i u godini kada je održan zvanično je bio...

XII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XII Scientific conference to mark the Day of the …

ENGLISH Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, krajem oktobra 2023. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Suorganizatori XII Naučnog skupa povodom Dana...

XI. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XI Scientific conference to mark the Day of the Fac…

ENGLISH Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, u oktobru mjesecu 2022. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Program rada Zbornik sažetaka Prema Rang-listi klasifikovanih...

NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

ENGLISH Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu priređuje X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, koji će se održati 30. oktobra 2021. godine, na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“. Skup bi trebalo da se održi u mješovitom modelu – dio učesnika...

ODRŽAN IX NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA NA OPŠTU TEMU „IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU“

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 24. oktobra na Pravnom fakultetu u Palama. Tri suorganizatora Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su međunarodna udruženja – Međunarodno udruženje pravnika sa sjedištem u Moskvi, Ruska Federacija, i Srpsko udruženje...

ODRŽAN NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

  На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне...

NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

Povodom Dana fakulteta, 26. oktobra biće održan naučni skup na temu „Pravo, tradicija i promjene“. Za učešće u radu naučnog skupa prijavljeno je 75 učesnika iz 8 zemalja. Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj, prošlogodišnji naučni skup...

Na Pravnom fakultetu održan naučni skup „Pravo i vrijednosti“

  ODRŽAN NAUČNI SKUP NA PRAVNOM FAKULTETU   Povodom Dana fakulteta, na Pravnom fakultetu je održan naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Ovaj naučni skup predstavlja nastavak aktivnosti na godišnjem organizovanju naučnih skupova, koje su započete 2010. godine. Ovo je bio sedmi...

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“ Pravni fakultet će 26. oktobra ove godine organizovati naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Namjera organizatora skupa je da ukaže na značaj vrijednosti koje su utkane u temelje pravnog sistema. Iz ovih...

Održan naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 24. oktobra 2015. godine održan je Naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" na Pravnom fakultetu Univerzit…

Na Pravnom fakultetu se, povodom Dana fakulteta, u subotu, 24. oktobra, održava naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Ove godine na naučnom skupu će učestvovati oko 70 referenata, koji će izložiti referate iz svih grana prava. U radu naučnog...

Naučni skup na Pravnom fakultetu povodom Dana fakulteta

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da Pravni fakultet i ove godine povodom Dana fakulteta organizuje međunarodni naučni skup. Biće to šesti naučni skup koji Pravni fakultet organizuje ovim povodom. Na prethodna dva naučna skupa, održana 2013. i 2014...

Održan međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

Međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“ održan je 25. oktobra 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Skup je organizovan, tradicionalno, u okviru proslavlјanja Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta, Svetog Petra Cetinjskog...

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892