to top
 • Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Pravni fakultet Univerziteta u
  Istočnom Sarajevu

Javna odbrana završnog master rada kandidata Marije Stjepanović

OBAVJEŠTENJE   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada  kandidata Marije Stjepanović, dipl. pravnika pod nazivom ''Mjere procesne prinude prema maloljetnicima u krivičnom postupku'' za srijedu 17. 7. 2024. godine u 10.30 časova, u sjedištu Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Dragana Faladžića

U petak, 14. 6. 2024. godine sa početkom u 14.00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Dragana Faladžića, dipl. pravnika pod nazivom ''Priroda dvokružnog većinskog sistema''.Komisiju za...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Marka Đerića

Dana 11. 6. 2024. godine sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Marka Đerića, dipl. pravnika  pod nazivom ''Žrtve narkomanije''. Komisiju za odbranu ovog završnog...

O nama

O nama

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ima tradiciji dugu 65 godina.

Nastavno osoblje i katedre

Nastavno osoblje i katedre

Nastavnici i saradnici koji održavaju nastavu na nastavnim predmetima.

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad

Važniji naučno-istraživački i stručni projekti koji su održani na Pravnom fakultetu

Studijski programi

Studijski programi

Nastava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu se odvija u skladu sa Bolonjskim principima.

Studentska služba

Studentska služba

Studentska služba učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

UPIS 2024

UPIS 2024

Dobro došli na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Savez studenata Pravnog fakulteta

  Savez studenata Pravnog fakulteta

  Udruženje studenata Pravnog fakulteta Srpsko Sarajevo - Pravnik.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Bibliotečki fond svakim danom se povećava i pokriva sve oblasti prava.

 • Besjednička sekcija

  Besjednička sekcija

  Sekcija za besjedništvo Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu obnovila je rad u oktobru 2010. godine.

 • Debatni klub

  Debatni klub

  Gdje pronaći plodnije tlo za vođenje argumentovane rasprave i razvijanje vještina kritičkog mišljenja do na pravnom fakultetu?

 • Godišnjak PFIS

  Godišnjak PFIS

  Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu je otvoren kako za domaće, tako i inostrane autore, za sve ideje, stavove, kritike i prijedloge.

 • Zbornici radova sa naučnih skupova

  Zbornici radova sa naučnih skupova

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Monografije

  Monografije

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Udžbenici

  Udžbenici

  Udžbenici koji se koriste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbornik radova

  Zbornik radova

  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbirka monografskih publikacija

  Zbirka monografskih publikacija

  Velika zbirka monografskih publikacija.

 • Godišnjak studenata PFIS

  Godišnjak studenata PFIS

  Studentski stručni časopis u elektronskom izdanju.

  ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA:

  MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

   

  LITERATURA:

   

  Međunarodno privatno pravo l – opšti deo, S. Đorđević, Z. Meškić, Institut za pravne i društvene nauke, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac 2016

   

  Međunarodno privatno pravo, T. Varadi, B. Bordaš, G. Knežević, V. Pavić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2010 –

   

  Napomena: Za studente koji su ranije odslušali predavanja, važi stara literatura i ispitna pitanja.

   

   

  ISPITNA PITANJA

                                                                                                                    

   

  Prvi dio / prvi kolokvij

   

  1. Predmet, metod i naziv međunarodnog privatnog prava (S. Đorđević, Z. Meškić)
  2. Element inostranosti (S. Đorđević, Z. Meškić)
  3. Načela međunarodnog privatnog prava (S. Đorđević, Z. Meškić)
  4. Izvori međunarodnog privatnog prava, njihova hijerarhija i popunjavanje pravnih praznina (S. Đorđević, Z. Meškić)
  5. Pojam i struktura kolizione norme; formalizam i pravičnost; pravna kategorija i tačka vezivanja (S. Đorđević, Z. Meškić)
  6. Vrste kolizionih normi – jednostrane i višestrane, proste i kompleksne (S. Đorđević, Z. Meškić)
  7. Alternativne kolizione norme (S. Đorđević, Z. Meškić)
  8. Kumulativne kolizione norme (S. Đorđević, Z. Meškić)
  9. Supsidijarne kolizione norme (S. Đorđević, Z. Meškić)
  10. Nesamostalne kolizione norme (S. Đorđević, Z. Meškić)
  11. Klauzule odstupanja (S. Đorđević, Z. Meškić)
  12. Uzvraćanje i preupućivanje (S. Đorđević, Z. Meškić)
  13. Upućivanje na složeni pravni poredak (S. Đorđević, Z. Meškić)
  14. Mobilni sukob zakona (S. Đorđević, Z. Meškić)
  15. Kvalfikacija u MPP (S. Đorđević, Z. Meškić)
  16. Prva kvalifikacija (S. Đorđević, Z. Meškić)
  17. Druga kvalfikacija (S. Đorđević, Z. Meškić)
  18. Kvalfikacija i renvoi (S. Đorđević, Z. Meškić)
  19. Prethodno pitanje (S. Đorđević, Z. Meškić)
  20. Saznanje i primena merodavnog stranog prava (S. Đorđević, Z. Meškić)
  21. Javni poredak (S. Đorđević, Z. Meškić)
  22. Norme neposredne primene (S. Đorđević, Z. Meškić)
  23. Izigravanje zakona (S. Đorđević, Z. Meškić)
  24. Prilagođavanje (S. Đorđević, Z. Meškić)
  25. Transpozicija (S. Đorđević, Z. Meškić)
  26. Supstitucija (S. Đorđević, Z. Meškić)
  27. Reciprocitet i retorzija (T. Varadi, 205-216)

  Drugi dio / drugi kolokvij

   

  1. Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost fizičkih lica (T. Varadi, 269-278)
  2. Pripadnost pravnih lica (T. Varadi, 278-282)
  3. Merodavno pravo za zaključenje i poništaj braka (T. Varadi, 288-295)
  4. Merodavno pravo za lične i imovinske odnose bračnih drugova (T. Varadi, 309-315)
  5. Merodavno pravo za razvod braka (T. Varadi, 306-309)
  6. Diplomatsko-konzularni brakovi (T. Varadi, 300-302)
  7. Merodavno pravo za odnose između roditelja i dece (T. Varadi, 324-326)
  8. Merodavno pravo za usvojenje (T. Varadi, 332-336)
  9. Merodavno pravo za nasleđivanje (T. Varadi, 343-347)
  10. Merodavno za formu testamentalnog raspolaganja (T. Varadi, 347-350)

   

   

  Treći dio

   

  1. Merodavno pravo za stvarna prava na nepokretnostima (T. Varadi, 353-356)
  2. Merodavno pravo za stvarna prava na pokretnim stvarima (T. Varadi, 356-362)
  3. Merodavno pravo za stvarna prava na stvarima u tranzitu (T. Varadi, 362-365)
  4. Autonomija volјe (T. Varadi, 375-389)
  5. Kolizione norme za ugovore u odsustvu autonomije volјe (T. Varadi, 389-395)
  6. Merodavno pravo za ugovore prema našem ZMPP (T. Varadi, 410-411)
  7. Određivanje merodavnog prava u pogledu forme ugovora (T. Varadi, 396-400)
  8. Rim 1 Uredba (Rimska konvencija) (T. Varadi, 411-422)
  9. Merodavno pravo za građanskopravne delikte sa elementom inostranosti po pravu Republike Srbije (T. Varadi, 447-450)
  10. Haška konvencija o merodavnom pravu za drumske saobraćajne nezgode (T. Varadi, 450-457)
  11. Pojam i značaj međunarodne nadležnosti (T. Varadi, 493-495)
  12. Međunarodna i mesna nadležnost (T. Varadi, 495-497)
  13. Direktna i indirektna međunarodna nadležnost (T. Varadi, 499)
  14. Isklјučiva i konkurentna međunarodna nadležnost (T. Varadi, 499-502)
  15. Opšta i posebna međunarodna nadležnost (T. Varadi, 502-506)
  16. Prorogaciona međunarodna nadležnost (T. Varadi, 507-509)
  17. Međunarodna litispendencija (T. Varadi, 513-517)
  18. Brisel I Regulativa EU (T. Varadi, 517-523)
  19. Perpetuacio iurisdictionis (ustalјivanje nadležnosti) (T. Varadi, 525-526)
  20. Stranačka i parnična sposobnost stranaca (T. Varadi, 526-527)
  21. Cautio iudicatum solvi (T. Varadi, 528-530)
  22. Uslovlјavanje besplatne sudske pomoći (T. Varadi, 530-531)
  23. Međunarodna pravna pomoć (T. Varadi, 531-537)
  24. Pojam priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka u Srbiji (T. Varadi, 538-540)
  25. Sistemi priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka (T. Varadi, 540-542)
  26. Pojam strane sudske odluke (T. Varadi, 543-546)
  27. Princip bilateralizacije i efekti stranih odluka koje su priznate u Srbiji (T. Varadi, 546-548)
  28. Uslovi za priznanje i izvršenje prema ZMPP (T. Varadi, 548-561)
  29. Poštovanje prava odbrane kao uslov za priznanje i izvršenje strane sudske odluke (T. Varadi, 553-554)
  30. Odsustvo ranije pravosnažne domaće odluke i odsutvo ranije započetog postupka u istoj stvari kao uslov za priznanje i izvršenje strane sudske odluke (T. Varadi, 554-555)
  31. Reciprocitet kao uslov za priznanje i izvršenje strane sudske odluke (T. Varadi, 555-559)
  32. Poštovanje javnog poretka kao uslov za priznanje i izvršenje strane sudske odluke (T. Varadi, 559-561)
  33. Postupak priznanja i izvršenja prema pravu Srbije (T. Varadi, 563-567)
  34. Pravila Brisel I Regulative (T. Varadi, 567-569)

   

   

   

   

  Napomena: Stranice su označene po udžbeniku T. Varadi izdanje iz 2010. godine.

   

  Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Sjedište

  Alekse Šantića br.3
  71420 Pale
  Republika Srpska - BiH
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Kontakt

  Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
  Bijeljina: +387 55 211 390;
  Srebrenica: +387 56 490 390;
  Fax: +387 57 226 892