to top
 • Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Pravni fakultet Univerziteta u
  Istočnom Sarajevu

Javna odbrana završnog master rada kandidata Dragana Faladžića

U petak, 14. 6. 2024. godine sa početkom u 14.00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Dragana Faladžića, dipl. pravnika pod nazivom ''Priroda dvokružnog većinskog sistema''.Komisiju za...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Marka Đerića

Dana 11. 6. 2024. godine sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Marka Đerića, dipl. pravnika  pod nazivom ''Žrtve narkomanije''. Komisiju za odbranu ovog završnog...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Dragana Faladžića

OBAVJEŠTENJE   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada kandidata Dragana Faladžića, dipl. pravnika pod nazivom ''Priroda dvokružnog većinskog sistema'' za petak 14. 6. 2024. godine u 14.00 časova, u sjedištu Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, sala 23/II. Master rad...

O nama

O nama

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ima tradiciji dugu 65 godina.

Nastavno osoblje i katedre

Nastavno osoblje i katedre

Nastavnici i saradnici koji održavaju nastavu na nastavnim predmetima.

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad

Važniji naučno-istraživački i stručni projekti koji su održani na Pravnom fakultetu

Studijski programi

Studijski programi

Nastava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu se odvija u skladu sa Bolonjskim principima.

Studentska služba

Studentska služba

Studentska služba učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

UPIS 2024

UPIS 2024

Dobro došli na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Savez studenata Pravnog fakulteta

  Savez studenata Pravnog fakulteta

  Udruženje studenata Pravnog fakulteta Srpsko Sarajevo - Pravnik.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Bibliotečki fond svakim danom se povećava i pokriva sve oblasti prava.

 • Besjednička sekcija

  Besjednička sekcija

  Sekcija za besjedništvo Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu obnovila je rad u oktobru 2010. godine.

 • Debatni klub

  Debatni klub

  Gdje pronaći plodnije tlo za vođenje argumentovane rasprave i razvijanje vještina kritičkog mišljenja do na pravnom fakultetu?

 • Godišnjak PFIS

  Godišnjak PFIS

  Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu je otvoren kako za domaće, tako i inostrane autore, za sve ideje, stavove, kritike i prijedloge.

 • Zbornici radova sa naučnih skupova

  Zbornici radova sa naučnih skupova

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Monografije

  Monografije

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Udžbenici

  Udžbenici

  Udžbenici koji se koriste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbornik radova

  Zbornik radova

  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbirka monografskih publikacija

  Zbirka monografskih publikacija

  Velika zbirka monografskih publikacija.

 • Godišnjak studenata PFIS

  Godišnjak studenata PFIS

  Studentski stručni časopis u elektronskom izdanju.

  ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA:

  PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

  1. Pojam prava intelektualne svojine,str. 3-6

  2.Tvorevine i pseudo-tvorevine u pravu intelektualne svojine,  str. 6-10.

  3. Odnos prava intelektualne svojine prema drugim granama prava, str. 10-12.

  4. Princip teritorijalnosti u pravu intelektualne svojine,  str.12-14.

  5. Međunarodne konvencije kao instrument prevazilaženja principa teritorijalnosti

      u pravu intelektualne svojine,  str. 14-17

  6Neophodnost adekvatne zaštite prava intelektualne svojine,  str.18-21

  7. Izvori prava intelektualne svojine- izvori prava int.svojine u BiH,  str. 21-24

  8Međunarodne konvencije iz oblasti int. svojine opšteg karaktera, str- 25-29

  9. Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine-PK, str. 29-34

  10. Ugovor o sradanji u oblasti patenata- USP   i  Konvencija o izdavanju evropskih

       patenata– KEP, str. 34-35.

  11. Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova–MA; Haški aranžman

       o međunarodnom deponovanju industrijskog dizajna – HA; Lisabonski aranžman o   

        zaštiti oznaka porekla i njihovom međunarodnom  registrovanju – LA i 

        Vašingtonski ugovor o int. svojini u vezi sa integrisanim kolima-VU, str. 35-38.

  12. Konvencija o zaštiti novih bilјnih sorti i Budimpeš. sporazum o  međunarodnom  

        priznavanju depozita mikroorgfanizama za potrebe patentiranja-BS,  str. 38-40.

  13Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih dela– BK, str. 44-49.

  14Univerzalna-Svetskkonvencija o autorskom pravu-UK, str. 49-53.

  15. Ugovor o autorskom pravu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, str. 53-54.

  16. Konvencijo zaštiti umetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za

        radiodifuziju Rimska konvencijRK, str. 54-59.

  17. Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvolјenog umnožavanja

        njihovih fonograma - Ženevska konvencijaŽK, str.59-61.

  18. Ugovor o interpretacijama i fonogramima Svetske organizacije za intelektualnu

        svojinu – UIF, str. 62-63.

  19. Pravo intelektualne svojine EU, str. 64-65

  20. Akti EU koji uređuju celokupnu oblast  intelektualne svojine, str. 65-67.

  21. Akti  EU kojima su uređena pojedina prava industrijske svojine, str. 67-71.

  22. Akti EU kojima je uređena oblast autorskog i srodnih prava, str. 71-75.

  23. Pojam autorskog prava, str. 76-77

  24. Autorsko delo - pojam i uslovi zaštite, str. 78-80.

  25. Svojstva koja nisu od značaja za zaštitu autorskog dela, obim autorskopravne

      zaštite i tvorevine koje ne uživaju autorskopravnu zaštitu str. 81-85.

  26Vrste autorskih dela, zakonski primeri autorskih dela i autorskopravna  podela

       autorskih dela, str. 85-88

  27. Podela autorskih dela prema njihovom statusu, str. 88-90

  28. Originalni i neoriginalni primerci autorskog dela, str. 91-94.                      

  29. Autor dela i nosilac autorskog prava, koautori, koautorsko delo i koautorski

       odnos, str. 94-97.

  30.   Koautorstvo na filmskodelu,autori spojenih dela, str. 97-99.

  31. Nastanak subjektivnog autorskog prava, str. 101-102.

  32. Sadržina subjektivnog autorskog prava-ličnopravna ovlašćenja autora (pojam i

         osobine), str. 102-103.

  33.  Isklјučiva ličnopravna ovlašćenja autora, str. 103-108.

  34. Neisklјučiva-ostala ličnopravna ovlašćenja autora, str. 108-110.

  35. Imovinskopravna ovlašćenja autora-isklјučiva imovinskopravna ovlašćenja

        autora, str. 110-117..

  36. Ovlašćenje na emitovanje autorskog dela i ostala imovinskopravna ovlašćenja,

        str. 117-125.

  37. Neisklјučiva imovinskopravna ovlašćenja autora, str. 125-128.

  38. Ograničenja subjektivnog autorskog prava, str. 128-130.

  39. Ograničenja isklјučivih imovinskopravnih ovlašćenja autora u vidu zakonske

         licence, str. 131-132.                        

  40. Ograničenja isklјučivih imovinskopravnih ovlašćenja autora u vidu suspenzije,

        str. 132-140.   

  41. Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu i trajanje autorskog prava, str. 140-142.

  42. Prava srodna autorskom pravu-analogna primena pravila autorskog prava na prava

        srodna autorskom pravu, str. 142-144 i 161-164.

  43Pravo interpretatora, str. 144-149.

  44. Pravo proizvođača fonograma, str. 1149-152.

  45. Pravo filmskog producenta (pravo proizvođača videograma), str. 1152-155.

  46. Pravo proizvođača emisije, str. 155-158.

  47. Pravo proizvođača baze podataka, str. 158-160.

  48.Pravo prvog izdavača slobodnog dela i pravo izdavača na posebnu naknadu, str.

       160-161.

  49. Pojam i oblici ostvarivanja autorskog i srodnih prava - individualno

        ostvarivanje autorskog i srodnih prava, str. 164-167.

  50. Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava (organizacije za kolektivno

        ostvarivanjautorskog i srodnih prava - sistem funkcionisanja kolektivnog

        ostvarivanja  autorskog i srodnih prava), str. 167-173.                   

  51.  Ugovor između autora-nosioca autorskog prava i organizacije, str. 173-178.

  52. Ugovor između organizacije i korisnika, str. 178-181.

  53. Tarifa organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava-

        određivanje tarife od strane nadležnog tela,  str. 182-188.

  54Nadzor nad radom organizacije međunarodna saradnja organizacija, str. 188-192.

  55.Prava stranih lica kao autora i subjekata srodnih prava u BiH, str. 192-195.

  56. Pojam patentnog prava, str. 196-198.

  57. Pronalazak kao predmet zaštite, str. 198-201.

  58. Vrste pronalazaka, str. 201-203.

  59. Uslovi zaštite pronalaska, str. 203-206.

  60Subjekt zaštite i prava pronalazača, str. 206-210.

  61Način i sticanje patenta, str. 210-213.                                     

  62Postupak za prizpatenta- postupak na osnovu nacionalne prijave, str. 213-217.

  63. Jedinstvo pronalaska, izdvojena i dopunska prijava, str. 218-221.

  64.Pravo prvenstva na sticanje patenta (zaštitu pronalaska), str. 221-223.

  65. Priznavanje datuma podnošenja prijave, formalno i suštinsko ispitivanje

        prijave za priznavanje patenta, str. 223-227.

  66. Postupak zaštite pronalaska malim patentom   (postupak sticanja malog patenta),

         str. 227-229.

  67Postupak zaštite poverlјivih pronalazaka i pronalazaka iz radnog odnosa, str.

        229-233.

  68. Postupak zaštite pronalaska  na osnovu  USP, str. 233-238.

  69. Postupak zaštite pronalazaka na osnovu KEP, str. 238-243.

  70. Sadržina  i obim patenta, str. 243-246 i 253.

  71. Sadržina patenta za pronalazak proizvoda, pronalazak postupka, pronalazak

       primene i biotehnologije, str. 246-253

  72.Ograničenja patenta izuzev prinudne licence i prinudne licence u javnom

        interesu, str. 253-256.

  73. Prinudna licenca i prinudna licenca u javnom interesu, str. 256-259.

  74Trajanje i prestanak patenta, str. 260-261.

  75. Pojam prava žiga, str. 262-264.

  76Oznaka kao predmet zaštite- neke posebne vrste oznaka, str. 264-266.

  77. Načelo specijalnosti u pravu o žigovima, str. 266-267.

  78. Funkcije oznake, str. 267-269.

  79. Načini sticanja žiga +uslovi zaštite oznake žigom, str. 269-272.

  80. Oznake koje se ne mogu zaštititžigom oznake koje se mogu zaštititi žigom

        pod određenim uslovima, str. 273-275.

  81. Subjekt zaštite i pravo na zaštitu oznake žigom, str. 276-277.

  82. Postupak zaštite oznake žigom- postupak sticanja žiga na osnovu nacionalne

       prijave, str. 277-279.

  83. Pravo prvenstva na sticanje žiga-priznavanje datuma podnošenja prijave,

        formalno i suštinsko ispitivanje  prijave za priznavanje žiga, str. 279-285.

  84.Postupak za priznavanje žiga na osnovu međunarodne prijave, str. 286-288.

  85. Sadržina i obim žiga, str. 288-294.

  86.Ograničenja i razdvajanje žiga, str. 294-296

  87. Trajanje i prestanak žiga, str. 296-299.

  88. Pojam prava dizajna,spolј. izgled proizvoda kao predmet zaštite, str.300- 303.

  89Uslovi zaštite dizajna, 303-305.

  90. Subjekt zaštite i pravo na zaštitu dizajna, str. 306-307.

  91.  Sticanje prava na dizajn-postupak na osnovu nacionalne prijave, str. 307-309.

  92. Pravo prvenstva na sticanje dizajna, priznavanje datuma podnošenja prijave,

       formalno i suštinsko ispit. prijave za priz. prava na dizajn, str. 309-314.

  93. Postupak za priz. prava na dizajn na osnovu međunarodne prijave, str. 314-316.

  94. Sadržina i ograničenja prava na dizajn, str. 316-318.

  95. Zaštita dizajna kao autorskog dela, trajanje i prest. prava na dizajn, str. 319-321.

  96. Pojam prava oznake geografskog porekla, str. 322-324.

  97.Oznaka-naziv mesta kao predmet zaštite-uslovi zaštite oznake geografskog

        porekla, str. 324-328.

  98. Subjekt zaštite i lica koja imaju pravo na zaštitu oznake geog. porekla-

        specifičnost postupka zaštite oznake geografskog porekla, str. 328-330.

  99Registrovanje oznake geografskog porekla, str. 330-335.

  100Postupak sticanja statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla na

          osnovu nacionalne prijave, str. 336-339.

  101. Postupak sticanja statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla na 

          osnovu međunarodne prijave, 339-340

  102. Sadržina i obim prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, str.

          340-343.

  103. Prestanak registrovane oznake geografskog porekla i statusa ovlašćenog

          korisnika, str. 343-345.

  104. Pojam,predmet i uslovi zaštite topografije integrisanog kola, str. 346-348.

  105. Subjekt zaštite,način sticanja i postupak zaštite topografijintegrisanog

          kola, str. 349-353.

   106. Sadržinaograničenja i prestanak prava na top.  Integ. kola, str. 353-355.

  107.Pravo zaštite bilјnih sorti, str. 356-365.

  108. Know-how (pojam,osobine i značaj), str. 366-368.

  109Pojam i oblici prometa prava int. svojine-promet prava nasleđ., str. 369-372.

  110. Promet prava intelektualne svojine na osnovu ugovora, str. 372-377.

  111. Ugovor o licenci, str. 377-384.

  112.Autorski ugovori (opšta pravila- pojam, forma, obaveza vršenja pribavlјenih

           ovlašćenja), str. 384-387.

  113.Autorski ugovori (opšta pravila- pijam, obaveza plaćanja aut. honorara, pravila

          tumaćenja, pravo na izmenu ug. odredbi koje se odnose na visinu autorskog

          honorara, pravo pokajanja), str. 387-391.

  114. Izdavački ugovor, str. 391-397.

  115.  Ugovor o predstavlјanju i ugovor o izvođenju dela, str. 397-399.

  116. Ugovor o preradi autorskog dela, str. 399-401.

  117. Ugovor o filmskom delu, str. 401-406.

  118. Ugovor o narubini autorskog dela, str. 406-408.

  119. Promet prava intelektualne svojine na osnovu zakona (pronalasci i aut. dela

           stvorena u radnom odnosu), str. 408 i str. 140-141, 202-203 i 230-233.

  120. Pojam i oblici sudske zaštite sub. prava intelektualne svojine-povreda prava

          kao pretpostavka građansko pravne zaštite, str. 409-414.

  121. Tužilac i tuženi u sporu zbog povrede pravint. svojine, str. 414- 417.

  122. Tužbeni zahtevi u sporu zbog povrede prava intelektualne svojine (osim zahteva

          za naknadu štete), str. 417-422.

  123. Tužbeni zahtev za naknadu štete, str. 422-425.

  124. Privremene mere i mere obezbeđenja dokaza u slučaju povrede prava intelektualne

         svojine, str. 425-427.

  125. Upravno pravna zaštita prava intelektualne svojine-zaštita  prava

           intelektualne svojine od strane carinskih organa, str. 427-430.

  126. Upravno pravna zaštita intel. svojine-zaštita  prava intelektualne svojine od

           strane inspekcijskih organa, str. 427 i 430-432.

  127Pojam konkurencije-pojam i  oblici narušavanja konkurencije, str. 433-437.

  128. Naročita dela nelojalne konkurencije povrede prava int. svojine, str. 438-444.

  129. Zaštita od nelojalne konkurencije, str. 444-446.

                LITERATURA: Zoran MILADINOVIĆ, PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE,        
  Istočno Sarajevo 2012.           

   

  Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Sjedište

  Alekse Šantića br.3
  71420 Pale
  Republika Srpska - BiH
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Kontakt

  Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
  Bijeljina: +387 55 211 390;
  Srebrenica: +387 56 490 390;
  Fax: +387 57 226 892