to top

Osnovni studij

Srebrenica

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Pravo intelektualne svojine

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA:

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

1. Pojam prava intelektualne svojine,str. 3-6

2.Tvorevine i pseudo-tvorevine u pravu intelektualne svojine,  str. 6-10.

3. Odnos prava intelektualne svojine prema drugim granama prava, str. 10-12.

4. Princip teritorijalnosti u pravu intelektualne svojine,  str.12-14.

5. Međunarodne konvencije kao instrument prevazilaženja principa teritorijalnosti

    u pravu intelektualne svojine,  str. 14-17

6Neophodnost adekvatne zaštite prava intelektualne svojine,  str.18-21

7. Izvori prava intelektualne svojine- izvori prava int.svojine u BiH,  str. 21-24

8Međunarodne konvencije iz oblasti int. svojine opšteg karaktera, str- 25-29

9. Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine-PK, str. 29-34

10. Ugovor o sradanji u oblasti patenata- USP   i  Konvencija o izdavanju evropskih

     patenata– KEP, str. 34-35.

11. Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova–MA; Haški aranžman

     o međunarodnom deponovanju industrijskog dizajna – HA; Lisabonski aranžman o   

      zaštiti oznaka porekla i njihovom međunarodnom  registrovanju – LA i 

      Vašingtonski ugovor o int. svojini u vezi sa integrisanim kolima-VU, str. 35-38.

12. Konvencija o zaštiti novih bilјnih sorti i Budimpeš. sporazum o  međunarodnom  

      priznavanju depozita mikroorgfanizama za potrebe patentiranja-BS,  str. 38-40.

13Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih dela– BK, str. 44-49.

14Univerzalna-Svetskkonvencija o autorskom pravu-UK, str. 49-53.

15. Ugovor o autorskom pravu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, str. 53-54.

16. Konvencijo zaštiti umetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za

      radiodifuziju Rimska konvencijRK, str. 54-59.

17. Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvolјenog umnožavanja

      njihovih fonograma - Ženevska konvencijaŽK, str.59-61.

18. Ugovor o interpretacijama i fonogramima Svetske organizacije za intelektualnu

      svojinu – UIF, str. 62-63.

19. Pravo intelektualne svojine EU, str. 64-65

20. Akti EU koji uređuju celokupnu oblast  intelektualne svojine, str. 65-67.

21. Akti  EU kojima su uređena pojedina prava industrijske svojine, str. 67-71.

22. Akti EU kojima je uređena oblast autorskog i srodnih prava, str. 71-75.

23. Pojam autorskog prava, str. 76-77

24. Autorsko delo - pojam i uslovi zaštite, str. 78-80.

25. Svojstva koja nisu od značaja za zaštitu autorskog dela, obim autorskopravne

    zaštite i tvorevine koje ne uživaju autorskopravnu zaštitu str. 81-85.

26Vrste autorskih dela, zakonski primeri autorskih dela i autorskopravna  podela

     autorskih dela, str. 85-88

27. Podela autorskih dela prema njihovom statusu, str. 88-90

28. Originalni i neoriginalni primerci autorskog dela, str. 91-94.                      

29. Autor dela i nosilac autorskog prava, koautori, koautorsko delo i koautorski

     odnos, str. 94-97.

30.   Koautorstvo na filmskodelu,autori spojenih dela, str. 97-99.

31. Nastanak subjektivnog autorskog prava, str. 101-102.

32. Sadržina subjektivnog autorskog prava-ličnopravna ovlašćenja autora (pojam i

       osobine), str. 102-103.

33.  Isklјučiva ličnopravna ovlašćenja autora, str. 103-108.

34. Neisklјučiva-ostala ličnopravna ovlašćenja autora, str. 108-110.

35. Imovinskopravna ovlašćenja autora-isklјučiva imovinskopravna ovlašćenja

      autora, str. 110-117..

36. Ovlašćenje na emitovanje autorskog dela i ostala imovinskopravna ovlašćenja,

      str. 117-125.

37. Neisklјučiva imovinskopravna ovlašćenja autora, str. 125-128.

38. Ograničenja subjektivnog autorskog prava, str. 128-130.

39. Ograničenja isklјučivih imovinskopravnih ovlašćenja autora u vidu zakonske

       licence, str. 131-132.                        

40. Ograničenja isklјučivih imovinskopravnih ovlašćenja autora u vidu suspenzije,

      str. 132-140.   

41. Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu i trajanje autorskog prava, str. 140-142.

42. Prava srodna autorskom pravu-analogna primena pravila autorskog prava na prava

      srodna autorskom pravu, str. 142-144 i 161-164.

43Pravo interpretatora, str. 144-149.

44. Pravo proizvođača fonograma, str. 1149-152.

45. Pravo filmskog producenta (pravo proizvođača videograma), str. 1152-155.

46. Pravo proizvođača emisije, str. 155-158.

47. Pravo proizvođača baze podataka, str. 158-160.

48.Pravo prvog izdavača slobodnog dela i pravo izdavača na posebnu naknadu, str.

     160-161.

49. Pojam i oblici ostvarivanja autorskog i srodnih prava - individualno

      ostvarivanje autorskog i srodnih prava, str. 164-167.

50. Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava (organizacije za kolektivno

      ostvarivanjautorskog i srodnih prava - sistem funkcionisanja kolektivnog

      ostvarivanja  autorskog i srodnih prava), str. 167-173.                   

51.  Ugovor između autora-nosioca autorskog prava i organizacije, str. 173-178.

52. Ugovor između organizacije i korisnika, str. 178-181.

53. Tarifa organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava-

      određivanje tarife od strane nadležnog tela,  str. 182-188.

54Nadzor nad radom organizacije međunarodna saradnja organizacija, str. 188-192.

55.Prava stranih lica kao autora i subjekata srodnih prava u BiH, str. 192-195.

56. Pojam patentnog prava, str. 196-198.

57. Pronalazak kao predmet zaštite, str. 198-201.

58. Vrste pronalazaka, str. 201-203.

59. Uslovi zaštite pronalaska, str. 203-206.

60Subjekt zaštite i prava pronalazača, str. 206-210.

61Način i sticanje patenta, str. 210-213.                                     

62Postupak za prizpatenta- postupak na osnovu nacionalne prijave, str. 213-217.

63. Jedinstvo pronalaska, izdvojena i dopunska prijava, str. 218-221.

64.Pravo prvenstva na sticanje patenta (zaštitu pronalaska), str. 221-223.

65. Priznavanje datuma podnošenja prijave, formalno i suštinsko ispitivanje

      prijave za priznavanje patenta, str. 223-227.

66. Postupak zaštite pronalaska malim patentom   (postupak sticanja malog patenta),

       str. 227-229.

67Postupak zaštite poverlјivih pronalazaka i pronalazaka iz radnog odnosa, str.

      229-233.

68. Postupak zaštite pronalaska  na osnovu  USP, str. 233-238.

69. Postupak zaštite pronalazaka na osnovu KEP, str. 238-243.

70. Sadržina  i obim patenta, str. 243-246 i 253.

71. Sadržina patenta za pronalazak proizvoda, pronalazak postupka, pronalazak

     primene i biotehnologije, str. 246-253

72.Ograničenja patenta izuzev prinudne licence i prinudne licence u javnom

      interesu, str. 253-256.

73. Prinudna licenca i prinudna licenca u javnom interesu, str. 256-259.

74Trajanje i prestanak patenta, str. 260-261.

75. Pojam prava žiga, str. 262-264.

76Oznaka kao predmet zaštite- neke posebne vrste oznaka, str. 264-266.

77. Načelo specijalnosti u pravu o žigovima, str. 266-267.

78. Funkcije oznake, str. 267-269.

79. Načini sticanja žiga +uslovi zaštite oznake žigom, str. 269-272.

80. Oznake koje se ne mogu zaštititžigom oznake koje se mogu zaštititi žigom

      pod određenim uslovima, str. 273-275.

81. Subjekt zaštite i pravo na zaštitu oznake žigom, str. 276-277.

82. Postupak zaštite oznake žigom- postupak sticanja žiga na osnovu nacionalne

     prijave, str. 277-279.

83. Pravo prvenstva na sticanje žiga-priznavanje datuma podnošenja prijave,

      formalno i suštinsko ispitivanje  prijave za priznavanje žiga, str. 279-285.

84.Postupak za priznavanje žiga na osnovu međunarodne prijave, str. 286-288.

85. Sadržina i obim žiga, str. 288-294.

86.Ograničenja i razdvajanje žiga, str. 294-296

87. Trajanje i prestanak žiga, str. 296-299.

88. Pojam prava dizajna,spolј. izgled proizvoda kao predmet zaštite, str.300- 303.

89Uslovi zaštite dizajna, 303-305.

90. Subjekt zaštite i pravo na zaštitu dizajna, str. 306-307.

91.  Sticanje prava na dizajn-postupak na osnovu nacionalne prijave, str. 307-309.

92. Pravo prvenstva na sticanje dizajna, priznavanje datuma podnošenja prijave,

     formalno i suštinsko ispit. prijave za priz. prava na dizajn, str. 309-314.

93. Postupak za priz. prava na dizajn na osnovu međunarodne prijave, str. 314-316.

94. Sadržina i ograničenja prava na dizajn, str. 316-318.

95. Zaštita dizajna kao autorskog dela, trajanje i prest. prava na dizajn, str. 319-321.

96. Pojam prava oznake geografskog porekla, str. 322-324.

97.Oznaka-naziv mesta kao predmet zaštite-uslovi zaštite oznake geografskog

      porekla, str. 324-328.

98. Subjekt zaštite i lica koja imaju pravo na zaštitu oznake geog. porekla-

      specifičnost postupka zaštite oznake geografskog porekla, str. 328-330.

99Registrovanje oznake geografskog porekla, str. 330-335.

100Postupak sticanja statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla na

        osnovu nacionalne prijave, str. 336-339.

101. Postupak sticanja statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla na 

        osnovu međunarodne prijave, 339-340

102. Sadržina i obim prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, str.

        340-343.

103. Prestanak registrovane oznake geografskog porekla i statusa ovlašćenog

        korisnika, str. 343-345.

104. Pojam,predmet i uslovi zaštite topografije integrisanog kola, str. 346-348.

105. Subjekt zaštite,način sticanja i postupak zaštite topografijintegrisanog

        kola, str. 349-353.

 106. Sadržinaograničenja i prestanak prava na top.  Integ. kola, str. 353-355.

107.Pravo zaštite bilјnih sorti, str. 356-365.

108. Know-how (pojam,osobine i značaj), str. 366-368.

109Pojam i oblici prometa prava int. svojine-promet prava nasleđ., str. 369-372.

110. Promet prava intelektualne svojine na osnovu ugovora, str. 372-377.

111. Ugovor o licenci, str. 377-384.

112.Autorski ugovori (opšta pravila- pojam, forma, obaveza vršenja pribavlјenih

         ovlašćenja), str. 384-387.

113.Autorski ugovori (opšta pravila- pijam, obaveza plaćanja aut. honorara, pravila

        tumaćenja, pravo na izmenu ug. odredbi koje se odnose na visinu autorskog

        honorara, pravo pokajanja), str. 387-391.

114. Izdavački ugovor, str. 391-397.

115.  Ugovor o predstavlјanju i ugovor o izvođenju dela, str. 397-399.

116. Ugovor o preradi autorskog dela, str. 399-401.

117. Ugovor o filmskom delu, str. 401-406.

118. Ugovor o narubini autorskog dela, str. 406-408.

119. Promet prava intelektualne svojine na osnovu zakona (pronalasci i aut. dela

         stvorena u radnom odnosu), str. 408 i str. 140-141, 202-203 i 230-233.

120. Pojam i oblici sudske zaštite sub. prava intelektualne svojine-povreda prava

        kao pretpostavka građansko pravne zaštite, str. 409-414.

121. Tužilac i tuženi u sporu zbog povrede pravint. svojine, str. 414- 417.

122. Tužbeni zahtevi u sporu zbog povrede prava intelektualne svojine (osim zahteva

        za naknadu štete), str. 417-422.

123. Tužbeni zahtev za naknadu štete, str. 422-425.

124. Privremene mere i mere obezbeđenja dokaza u slučaju povrede prava intelektualne

       svojine, str. 425-427.

125. Upravno pravna zaštita prava intelektualne svojine-zaštita  prava

         intelektualne svojine od strane carinskih organa, str. 427-430.

126. Upravno pravna zaštita intel. svojine-zaštita  prava intelektualne svojine od

         strane inspekcijskih organa, str. 427 i 430-432.

127Pojam konkurencije-pojam i  oblici narušavanja konkurencije, str. 433-437.

128. Naročita dela nelojalne konkurencije povrede prava int. svojine, str. 438-444.

129. Zaštita od nelojalne konkurencije, str. 444-446.

              LITERATURA: Zoran MILADINOVIĆ, PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE,        
Istočno Sarajevo 2012.           

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892