to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Novosti

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2024/2025. GODINU

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), 

Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1–012–2–1089/24 od 29.03.2024. godine i broj: 04/1–012–2–1741/23 od 18.05.2023. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2024/2025. godini na javnim visokoškolskim ustanovama i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01–S–181–LXVI/24 od 30. 05. 2024. godine, raspisuje se:

 KONKURS

za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

 

IZVOD IZ KONKURSA ZA PRVI, DRUGI I TREĆI CIKLUS, koji se odnosi na Pravni fakultet, možete preuzeti OVDJE.

IZVOD IZ KONKURSA, POSEBNE ODREDBE, PRVI I DRUGI CIKLUS koji se odnosi na Pravni fakultet, možete preuzeti OVDJE.

IZVOD IZ KONKURSA, POSEBNE ODREDBE, TREĆI CIKLUS koji se odnosi na Pravni fakultet, možete preuzeti OVDJE.

PUNI TEKST KONKURSA možete preuzeti na zvaničnoj stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu (OVDJE).

ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA UPIS na prvi ciklus moguća je OVDJE.

 

IZVOD

IZ KONKURSA

za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

 1. UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU – Prvi ciklus studija

FAKULTET/AKADEMIJA

Kontakt informacije

Studijski program, smjer

 

Budžet

 

Samo-finansiranje

Strani

državljani

Vanredni

Ukupno po studijskom programu

 

Ukupno

 

PRAVNI FAKULTET PALE

http://www.pravni.ues.rs.ba/

71420 Pale, Alekse Šantića 3

Tel.: 057/226-609, 227-138

76 300 Bijeljina,

Semberskih ratara bb, 055/211-390

 

Pravo

Sjedište Pale (Predaja dokumenata i prijemni ispit u Palama)

50

0

3

5

58

 

116

Odјeljenje Bijeljina (Predaja dokumenata i prijemni ispit u Bijeljini)

50

0

3

5

58

 

 1. UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU – Drugi ciklus studija

FAKULTET/AKADEMIJA

Kontakt informacije

Studijski program,smjer

Budžet

Samo-finansiranje

Strani državljani

Vanredni

Ukupno po

studijskom programu

Ukupno

 

 

 

PRAVNI FAKULTET PALE

www.pravni.ues.rs.ba/

 

 

 

 

 

 

71420 Pale,

Alekse Šantića 3

Tel.: 057/226-609, 227-138

 

 

 

 

 

76 300 Bijeljina,

Semberskih ratara bb, 055/211-390

 

 

 

 

 

 

Pravo

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjedište Pale

 

 

 

 

Javno pravo

8

0

1

5

14

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

Građansko pravo-privrednopravni modul

5

0

1

5

11

Građansko pravo-građanskopravni modul

5

0

1

5

11

Krivično pravo

7

0

1

5

13

 

 

Odјeljenje Bijeljina

 

 

Javno pravo

5

0

1

5

11

Građansko pravo-privrednopravni modul

4

0

1

5

10

Građansko pravo-građanskopravni modul

8

0

1

5

14

Krivično pravo

4

0

1

5

10

     

         3.  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU – Treći ciklus studija

R.b.

Članica / studijski program

Kontakt informacije

Samofinansiranje

Strani državljani

 Ukupno

 

 

 

 

10.

PRAVNI FAKULTET PALE ( http://www.pravni.ues.rs.ba/) ukupno

71420 Pale,

Alekse Šantića 3

Tel.: 057/226-609, 227-138

76 300 Bijeljina,

Semberskih ratara bb, 055/211-390

16

6

22

 

 

Studijski program pravo

 

Sjedište Pale

Javnopravni smjer

3

1

4

Građanskopravni smjer

3

1

4

Krivičnopravni smjer

2

1

3

 

Odjeljenje Bijeljina

Javnopravni smjer

3

1

4

Građanskopravni smjer

3

1

4

Krivičnopravni smjer

2

1

3

 

4. OPŠTE ODREDBE

 • Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu
 • Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i
 • Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

‒ opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i

‒ rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset). Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

 • Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja komisija za upis studenata članice univerziteta / visoke škole u saradnji sa Kancelarijom prorektora za nastavu, studentska pitanja i kvalitet / centralnom komisijom za upis univerziteta / visoke škole.
 • Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

 • Na Medicinskom fakultetu u Foči pravo upisa imaju kandidati koji ostvare najmanje po 50% tačnih odgovora iz svakog testa pojedinačno i čija je prosječna ocjena iz prethodnog obrazovanja 3,0 i više (osim za studijske programe Zdravstvena njega, Specijalna edukacija i rehabilitacija, Medicina na engleskom jeziku i Stomatologija na engleskom jeziku).
 • Ukoliko broj primljenih studenata bude manji od minimuma utvrđenog Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 85/21 i 9/22), navedenim studentima će biti ponuđen drugi odgovarajući studijski program.
 • U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2024/25. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa kao redovni studenti mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, u okviru odobrene upisne kvote za taj studijski program.

5. KONKURSNI ROKOVI

Prvi upisni rok – Prvi ciklus studija

 • Prijavljivanje kandidata počinje 24. 06. 2024. godine, a završava 28. 06. 2024. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan)..

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu prijava kandidata na prvi ciklus studija na sve fakultete/akademije, osim na Medicinski fakultet Foča, može se izvršiti i elektronskim putem (https://estudent.ues.rs.ba/), u periodu od 24. 06. do 29. 06. 2024. godine. Kandidati koji prijavu realizuju elektronskim putem dužni su konkursnu dokumentaciju dostaviti prilikom polaganja prijemnog ispita.

 • Polaganje prijemnog ispita obaviće se 01. 07. 2024. godine sa početkom u 9.00 časova.
 • Objavljivanje rezultata je 03. 07. 2024. godine do 14.00 časova.
 • Upis primljenih kandidata počinje 08. 07. 2024. godine, a završava se 12. 07. 2024. godine.

 

Drugi upisni rok – Prvi ciklus studija

Drugi upisni rok organizovaće članice Univerziteta u Istočnom Sarajevu koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima:

 • Prijavljivanje kandidata počinje 26. 08. 2024. godine, a završava 30. 08. 2024. godine.

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu prijava kandidata na prvi ciklus studija na sve fakultete/akademije, osim na Medicinski fakultet Foča, može se izvršiti i elektronskim putem (https://estudent.ues.rs.ba/), u periodu od 26. 08. do 31. 08. 2024. godine. Kandidati koji prijavu realizuju elektronskim putem dužni su konkursnu dokumentaciju dostaviti prilikom polaganja prijemnog ispita.

 • Polaganje prijemnog ispita je 02. 09. 2024. godine sa početkom u 9.00 časova na svim članicama visokoškolske ustanove;

Fakulteti/akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji u drugom upisnom roku ne upišu planirani broj studenata mogu organizovati i treći upisni rok po rasporedu koji sami utvrde, a na način da se upis studenata završi do 30. 09. 2024. godine.

 • Objavljivanje rezultata konkursa je do 04. 09. 2024. godine do 14.00 časova.
 • Upis primljenih kandidata počinje 09. 09. 2024. godine, a završava 13. 09. 2024. godine.

 

Konkursni rokovi – Drugi i treći ciklus studija

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu polaganje prijemnog ispita na drugom ciklusu studija obaviće se 21. 10. 2024. godine sa početkom u 9.00 časova, dok je objavljivanje rezultata konkursa 23. 10. 2024. godine do 14.00 časova. Upis primljenih kandidata na drugom i trećem ciklusu studija počinje 24. 10. 2024. godine i završava se 30. 10. 2024. godine. Kandidati će biti rangirani po uspjehu na prvom ciklusu studija pojedinačno za svaki studijski program. Fakulteti/akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji u prvom upisnom roku ne upišu planirani broj studenata mogu organizovati drugi upisni rok po rasporedu koji sami utvrde, a na način da se upis studenata završi do 15. 11. 2024. godine.

6. OSTALE ODREDBE

 • Visina školarine za studente koji samofinansiraju troškove studija, vanredne studente i studente strane državljane prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama utvrđuje se odlukom upravnih odbora visokoškolske ustanove.
 • Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu i na Medicinskom fakultetu u Foči, gdje iznosi 70,00 KM.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog, drugog i trećeg ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

 • Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).
 • Prilikom upisa / prijave na prvi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeće dokumente, i to:
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, to jest završnom ispitu (ili ovjerena kopija ukoliko kandidati konkurišu na dva ili više studijskih programa u skladu sa tačkom 9.11. Konkursa);

Kandidati koji u skladu sa tačkom 9.11 Konkursa konkurišu za upis na prvi ciklus studija na studijskim programima Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a koji uz prijavu prilažu ovjerene kopije svjedočanstava i ovjerene kopije diplome o položenom maturskom, to jest završnom ispitu, prilikom predaje dokumenata na uvid dostavljaju originalne dokumente;

 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti;
  • Pravo prijave na konkurs za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 60 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekli najmanje 240 ECTS bodova. Pravo prijave na konkurs za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 120 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekli najmanje 180 ECTS bodova.
  • Prilikom upisa / prijave na drugi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeće dokumente, i to:
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 • original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, to jest osnovnom studiju (originali se dostavljaju na uvid prilikom predaje dokumenata);
 • uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija, to jest osnovnom studiju;
 • nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu/akademiji);
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i
  • Prilikom upisa / prijave na treći ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeće dokumente, i to:
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 • ovjerenu kopiju diplome prvog i drugog ciklusa, to jest ovjerenu kopiju diplome osnovnih i magistarskih studija za studente po starom nebolonjskom programu, odnosno ekvivalenciju zvanja stečenog po ranije važećim propisima izjednačenog sa zvanjem koje se stiče završetkom drugog ciklusa studija (originali se dostavljaju na uvid prilikom predaje dokumenata);
 • dodatak diplomi za I i II ciklus studija (ovjerene kopije) ili uvjerenje o položenim ispitima za osnovne i magistarske studije, sa prosjekom ocjena;
 • nastavni plan i program (za studente po starom, nebolonjskom programu);
 • uvjerenje o dužini trajanja studija prvog i drugog ciklusa, odnosno integrisanih studija;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (za Univerzitet u Istočnom Sarajevu);
 • dokaz o uplati administrativnih troškova upisa;
  • UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME TREĆEG CIKLUSA STUDIJA – UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • lica koja imaju završene akademske studije drugog ciklusa, odnosno integrisane studije s ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova i prosječnu ocjenu od najmanje 8,00 i na prvom i na drugom ciklusu studija, odnosno integrisanim studijama, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova koji se mogu propisati aktima fakulteta, a u zavisnosti od naučne oblasti;
 • lica koja su, po ranije važećim propisima, završila poslijediplomske – magistarske studije za sticanje zvanja magistra nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, prosječnu ocjenu od najmanje 8,00 i na osnovnim i na poslijediplomskim studijama, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova u zavisnosti od naučne oblasti koji se mogu propisati aktima fakulteta;
 • lica kojima je u postupku ekvivalencije zvanje stečeno po ranije važećim propisima izjednačeno sa zvanjem koje se stiče završetkom drugog ciklusa studija iz odgovarajuće naučne oblasti, imaju prosječnu ocjenu iz prethodnih studija od najmanje 8,00 na svakom od ciklusa studija, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova u zavisnosti od naučne oblasti koji se mogu propisati aktima fakulteta;
 • izuzeci od ovih uslova, a u skladu sa Pravilnikom o dopuni Pravilnika o studiranju na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-349-1-XLIII/22 od 04. 11. 2022. godine, biće navedeni u posebnim uslovima konkursa.

Pored opštih uslova, kandidati sa nematičnih fakulteta koji se žele upisati na određeni studijski program doktorskih studija moraju da ispune i posebne uslove, koji su dostupni na internetskoj stranici Univerziteta i/ili internetskoj stranici odgovarajućeg fakulteta.

Ukoliko se na konkurs prijavi veći broj kandidata od konkursom propisanog, rangiranje će se vršiti na osnovu uspjeha na prethodnim studijama i posebnih uslova objavljenih na internetskoj stranici Univerziteta i/ili internetskoj stranici odgovarajućeg fakulteta.

 

 • Komisija za upis studenata članice univerziteta dužna je da Kancelariji prorektora za nastavu, studentska pitanja i kvalitet / centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće članice u roku od 24 časa nakon formiranja rang-liste.

Centralna komisija za upis Univerziteta u Istočnom Sarajevu dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou Univerziteta.

 • Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang-listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang- listi.

 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje, koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja uključivati i nalaz psihologa.
 • Rang-lista za sve cikluse studija objavljuje se na veb-stranici i oglasnoj tabli članice / univerziteta / visoke škole.
 • Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden ima pravo prigovora dekanu fakulteta / akademija umjetnosti u roku od 24 časa od objavljivanja rang- liste na oglasnoj tabli i veb-stranici članice / univerziteta / visoke škole.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova (u roku od dva dana od podnošenja prigovora za prvi ciklus i tri dana od podnošenja prigovora za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu) od podnošenja prigovora, pri čemu je donesena odluka konačna.

 

 

 • Kandidati će na veb-stranicama univerziteta i članica imati uvid u posebne uslove koje propisuju fakulteti/akademije, podatke o zvanjima koja se stiču završetkom studijskog programa, kao i visini školarine u akademskoj 2024/2025. godini.

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

POSEBNE ODREDBE/PRVI CIKLUS STUDIJA – IZVOD

 

Red. br.

Organizaciona jedinica

 

Adresa i telefon

Studijski program, izlazni profil i vrsta prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti

Studijski program

Zvanje koje se stiče završetkom

studijskog programa

Vrsta ispita

Napomena

 

 

 

9.

 

 

 

Pravni fakltet Pale

71420 Pale, Istočno

Sarajevo, Alekse Šantića 3,

Tel.: 057/226-609, 227–138

 

 

 

Pravo

 

 

 

 

Diplomirani pravnik - 240 ECTS

 

 

 

Srpski jezik – pismena obrada zadate teme

Predaja

dokumenata i prijemni ispit u Palama

Predaja

dokumenata i prijemni ispit u Bijeljini

76300 Bijeljina

Semberskih ratara bb, Tel.: 055/211-390

 

POSEBNE ODREDBE/DRUGI CIKLUS STUDIJA – IZVOD

 

R.b

Fakultet/akademija

Studijski program

Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa

Vrsta ispita

Napomena

 

 

 

 

5.

Pravni fakultet Pale

Pravo

Sjedi

šte Pale

Javno pravo

Master prava-300 ECTS – Javno

pravo

Master prava-300 ECTS – Građansko pravo

Master prava-300 ECTS – Krivično pravo

 

prijemni ispit – izrada eseja na zadatu temu iz

jedne od tri oblasti : građansko pravo, krivično pravo ili javno pravo

 

Predaja dokumenata i prijemni ispit u Palama

Predaja dokumenata i prijemni ispit u Bijeljini

Prijemni ispit će se obaviti samo u slučaju da se na konkurs prijavi veći broj zainteresovanih kandidata od

planiranog broja studenata

Građansko pravo

Krivično pravo

 

Odјelj enje Bijelj ina

Javno pravo

Građansko pravo

Krivično pravo

 

POSEBNE ODREDBE/TREĆI CIKLUS STUDIJA – IZVOD

 

PRAVNI FAKULTET PALE - Pravo 

Studijski program Pravo mogu upisati kandidati koji imaju završen prvi i drugi ciklus studija, kako slijedi:

Završene akademske studije prvog ciklusa studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova:

 • na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu;
 • drugom pravnom fakultetu;
 • fakultetu srodnih društvenih ili humanističkih

U slučajevima navedenim pod tačkama 2) i 3) studije mogu biti upisane pod

uslovom da je izvršena ekvivalencija u skladu sa aktima Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta, i da je kandidat položio razliku ispita ukoliko je to potrebno nakon provedenog postupka ekvivalencije, a na osnovu odluke Naučno- nastavnog vijeća Pravnog fakulteta, na prijedlog katedri; i

Završene akademske studije drugog ciklusa studija sa ostvarenih 300 ECTS bodova na:

 • Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu;
 • drugom pravnom fakultetu;
 • druge akademske studije drugog ciklusa sa ostvarenih 300 ECTS bodova iz srodnih društveno-humanističkih nauka.

 

U slučajevima navedenim pod tačkama 2) i 3) studije mogu biti upisane pod uslovom da je izvršena ekvivalencija u skladu sa aktima Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta, i da je kandidat položio razliku ispita ukoliko je to potrebno nakon provedenog postupka ekvivalencije, a na osnovu odluke Naučno- nastavnog vijeća Pravnog fakulteta, na prijedlog katedri.

Studijski program Pravo mogu upisati i kandidati koji imaju završene osnovne studije i postdiplomske magistarske studije po starom, nebolonjskom sistemu studiranja, pod uslovom da je izvršena ekvivalencija u skladu sa aktima Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta, i da je kandidat položio razliku ispita ukoliko je to potrebno nakon provedenog postupka ekvivalencije, u skladu sa odlukom Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta, na prijedlog katedri.

U svim naprijed navedenim slučajevima, kandidat mora imati prosječnu ocjenu i na prvom i na drugom ciklusu studija, odnosno i na osnovnim i na postdiplomskim magistarskim studijama, najmanje 8,00 (osam).

Treći ciklus mogu upisati i studenti koji imaju prosječnu ocjenu na prvom i na drugom ciklusu studija (ili na jednom od njih), odnosno na osnovnom i postdiplomskom magistarskom studiju (ili jednom od njih), manju od 8,00, ukoliko prije upisa studija imaju objavljena ili dostave dokaz da su im prihvaćena za objavljivanje dva rada u časopisima ili zbornicima radova sa recenzijom.

Kandidati moraju poznavati jedan svjetski strani jezik, što dokazuju dokazom o položenom ispitu ili ispitima iz stranog jezika tokom studija ili uvjerenjem o završenoj školi stranih jezika.

Izlazni profili:

 • Doktor pravnih nauka – 480 ECTS – Javnopravne nauke
 • Doktor pravnih nauka – 480 ECTS – Građanskopravne nauke
 • Doktor pravnih nauka – 480 ECTS – Krivičnopravne nauke

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892