to top
 • Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Pravni fakultet Univerziteta u
  Istočnom Sarajevu

Obavještenje za studente prvog ciklusa studija o ovjeri zimskog i upisu ljetnjeg semestra

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET P A L E   OBAVJEŠTENJE   Obavještavaju se studenti l (prvog) ciklusa studija koji su upisani u akademskoj 2023/2024. godini, da će se, shodno članu 58. stav (1) Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu,  redovna ovjera zimskog i...

Obavještenje za studente drugog ciklusa - master studija o ovjeri zimskog i upisu ljetnjeg semestra

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET P A L E   OBAVJEŠTENJE Obavještavaju se studenti II (drugog) ciklusa – master studija koji su upisani u l (prvu) godinu u akademskoj 2023/2024. godini da će se redovna ovjera zimskog i upis ljetnjeg semestra vršiti od 5. 2...

OBAVJEŠTENJE: ODLUKA O IZBORU STUDENTA KOJI UČESTVUJE U PROGRAMU MEĐUNARODNE RAZMJENE STUDENATA ERAZ…

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO PALE   OBAVJEŠTENJE Dekan Pravnog fakulteta donio je Odluku o izboru studenta koji učestvuje u programu međunarodne razmjene studenata ERAZMUS+. Odluku možete preuzeti OVDJE.

O nama

O nama

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ima tradiciji dugu 65 godina.

Nastavno osoblje i katedre

Nastavno osoblje i katedre

Nastavnici i saradnici koji održavaju nastavu na nastavnim predmetima.

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad

Važniji naučno-istraživački i stručni projekti koji su održani na Pravnom fakultetu

Studijski programi

Studijski programi

Nastava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu se odvija u skladu sa Bolonjskim principima.

Studentska služba

Studentska služba

Studentska služba učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

UPIS 2024

UPIS 2024

Dobro došli na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Savez studenata Pravnog fakulteta

  Savez studenata Pravnog fakulteta

  Udruženje studenata Pravnog fakulteta Srpsko Sarajevo - Pravnik.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Bibliotečki fond svakim danom se povećava i pokriva sve oblasti prava.

 • Besjednička sekcija

  Besjednička sekcija

  Sekcija za besjedništvo Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu obnovila je rad u oktobru 2010. godine.

 • Debatni klub

  Debatni klub

  Gdje pronaći plodnije tlo za vođenje argumentovane rasprave i razvijanje vještina kritičkog mišljenja do na pravnom fakultetu?

 • Godišnjak PFIS

  Godišnjak PFIS

  Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu je otvoren kako za domaće, tako i inostrane autore, za sve ideje, stavove, kritike i prijedloge.

 • Zbornici radova sa naučnih skupova

  Zbornici radova sa naučnih skupova

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Monografije

  Monografije

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Udžbenici

  Udžbenici

  Udžbenici koji se koriste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbornik radova

  Zbornik radova

  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbirka monografskih publikacija

  Zbirka monografskih publikacija

  Velika zbirka monografskih publikacija.

 • Godišnjak studenata PFIS

  Godišnjak studenata PFIS

  Studentski stručni časopis u elektronskom izdanju.

  Ispitna pitanja iz predmeta Obligaciono pravo opšti dio

   

   

  (Pitanja imaju orijentacioni karakter, što znači da nastavnik, u okviru nastavnog plana, može i drugačije da formuliše pitanje)

  1. Objektivno i subjektivno obligaciono pravo
  2. Značaj obligacionog prava
  3. Odnos obligacionog prava prema drugim granama prava
  4. Izvori obligacionog prava (zakon, običaj, neratifikovani međunarodni dokumenti, sudska praksa, pravna nauka
  5. Zakon o obligacionim odnosima
  6. Uticaj Skice za Zakonik o obligacijama i ugovorima M. Konstantinovića na Zakon o obligacionim odnosima
  7. Osnovna načela obligacionog prava
  8. Načelo privatne autonomije (autonomije volje, samoodređenje)
  9. Načelo savjesnosti i poštenja
  10. Posebna (uža) načela obligacionog prava
  11. Načela koja deriviraju iz načela privatne autonomije (opštost i dispozitivnost; ravnopravnost; zabrana monopolskog položaja; konsensualizam)
  12. Načela koja deriviraju iz načela savjesnosti i poštenja (zabrana zloupotrebe prava; jednakost davanja; zabrana prouzrokovanja štete; dužnost ispunjenja obaveza; određena pažnja u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava; načelo poštovanja dobrih poslovnih običaja; postupanje pravnih lica u skladu sa opštim aktima; načelo mirnog rješavanja sporova)
  13. Ostala posebna načela
  14. Pojam obligacije
  15. Pravne osobine obligacije (imovinskopravna veza, veza dvije određene strane, veza sa određenom sadržinom, veza relativne prirode)
  16. Obligacija i (ili) obligacioni odnos
  17. Podjela obligacija (uopšte)
  18. Pozitivne i negativne obligacije
  19. Obligacije cilja (rezultata) i sredstva
  20. Novčane i nenovčane obligacije
  21. Obligacije koje nastaju na osnovu volje i na osnovu zakona
  22. Kauzalne i apstraktne obligacije
  23. Lične i nelične obligacije
  24. Djeljive i nedjeljive obligacije
  25. Solidarne obligacije
  26. Aktivne solidarne obligacije
  27. Pasivne solidarne obligacije
  28. Individualizovane i generične obligacije
  29. Alternativne obligacije
  30. Fakultativne obligacije
  31. Kumulativne obligacije
  32. Izvori nastanka obligacije
  33. Sadržaj obligacije u bitkoin i sličnim transakcijama
  34. Izvori obligacija
  35. Promjene obligacija (uopšte)
  36. Promjena subjekata u obligaciji
  37. Promjena povjerioca
  38. Promjena dužnika
  39. Preuzimanje duga
  40. Pristupanje dugu
  41. Preuzimanje ispunjenja
  42. Upućivanje (asignacija)
  43. Prenov (novacija)
  44. Obezbjeđenje obligacija (uopšte)
  45. Jemstvo
  46. Ugovorna kazna
  47. Odustanica
  48. Kapara
  49. Povrede u obligacionim odnosima (uopšte)
  50. Docnja dužnika
  51. Docnja povjerioca
  52. Prestanak obligacija (uopšte)
  53. Prestanak obligacije ispunjenjem
  54. Isplata novčanih obaveza
  55. Prestanak obligacije polaganjem i prodajom dugovane stvari
  56. Prebijanje (kompenzacija)
  57. Otpuštanje duga
  58. Prestanak obligacije usljed smrti strane u obligacionom odnosu
  59. Prestanak obligacije usljed proteka vremena i otkazom
  60. Prestanak obligacije na osnovu sudske odluke i na osnovu samog zakona
  61. Pojam ugovora
  62. Pravna priroda ugovornih obligacija (uopšte)
  63. Etičke teorije o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
  64. Teorije volje i teorije obećanja o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
  65. Teorija posebnog odnosa
  66. Osnovne odlike obligacionog prava (uopšte)
  67. Sloboda ugovaranja
  68. Dispozicija subjekata u obligacionom odnosu
  69. Zaštita prava u obligacionom odnosu prinudnim ispunjenjem i naknadom štete
  70. Relativno dejstvo ugovora
  71. Teorije povjerenja i teorije oslanjanja o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
  72. Teorija prenosa o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
  73. Sposobnost ugovaranja (uopšte)
  74. Potpuna sposobnost ugovaranja
  75. Elektronski zastupnik
  76. Potpuna nesposobnost ugovaranja
  77. Djelimična nesposobnost ugovaranja
  78. Zastupanje
  79. Ugovor sa samim sobom
  80. Kauza (pojam kauze i kauza u rimskom pravu)
  81. Pravne teorije o kauzi
  82. Razlike između kauze i predmeta ugovora
  83. Razlika između kauze i pravnog osnova sticanja
  84. Kauza i consideration
  85. Kauza i animus contrahendi
  86. Uslovljenost kauze vrstom ugovora
  87. Kauza i tumačenje ugovora
  88. Kauza u praksi
  89. Prividna kauza
  90. Sankcija za nepostojanje i nedopuštenost kauze
  91. Uslovi za punovažnost ugovora sa stanovišta predmeta (uopšte)
  92. Određenost predmeta
  93. Mogućnost predmeta
  94. Pravne posljedice neispunjea uslova za punovažnost ugovora sa stanovišta predmeta
  95. Saglasnost volja
  96. Sadržina saglasnosti i namjera ugovaranja
  97. Odnos unutrašnje i izjavljene volje
  98. Načini izražavanja volje
  99. Pregovori
  100. Ponuda (sadržina, forma, dejstvo, trajanje i pravna priroda)
  101. Prihvatanje ponude (ukrštanje ponuda, neblagovremeno prihvatanje ponude i neblagovremeno dostavljanje izjave o prihvatanju, forma prihvatanja ponude,dejstvo prihvatanja ponude)
  102. Trenutak zaključenja ugovora
  103. Mjesto zaključenja ugovora
  104. Nedostaci saglasnosti (uopšte)
  105. Zabluda (pojam i vrste)
  106. Prevara
  107. Prinuda
  108. Forma ugovora (pojam)
  109. Razgraničenje forme od odobrenja za zaključenje ugovora, formalnosti publiciteta i dokaza o postojanju ugovora
  110. Podjela formi prema načinu ispoljavanja (pisana forma, forma javne isprave i realna forma)
  111. Podjela formi prema pravnom dejstvu (bitna i dokazna forma)
  112. Podjela formi prema načinu nastanka (zakonska i ugovorena forma)
  113. Tumačenje ugovora
  114. Dejstva ugovora (uopšte)
  115. Lica između kojih djeluje ugovorna obligacija i obaveze koje ona stvara
  116. Ugovor u korist trećeg lica (pojam, porijeklo, primjena, uslovi za punovažnost, dejstvo, pravna priroda)
  117. Obećanje radnje trećeg lica
  118. Posebna dejstva teretnih ugovora (uopšte)
  119. Odgovornost za pravne nedostatke (pojam i vrste evikcije, uslovi odgovornosti, restitucija, naknada štete, ugovorna modifikacija pravila o odgovornosti i prestanak prava)
  120. Odgovornost za materijalne (fizičke) nedostatke (pojam fizičkog nedostatka, uslovi odgovornosti, dejstva zaštite, pravne posljedice, rokovi, odstupanja od zakonskih pravila o zaštiti u slučaju fizičkih mana)
  121. Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari
  122. Odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom
  123. Prekomjerno oštećenje (pojam, uslovi, poništenje)
  124. Promijenjene okolnosti (Rebus sic stantibus)
  125. Zelenaški ugovor (pojam, uslovi, poništenje)
  126. Prestanak ugovora (uopšte)
  127. Nevažnost ugovora
  128. Apsolutna ništavost
  129. Relativna ništavost (rušljivost)
  130. Odustanak od ugovora – raskid ugovora (uopšte)
  131. Sporazumni odustanak od ugovora (sporazumni raskid ugovora – pojam, pravno dejstvo, uslovi)
  132. Jednostrani raskid ugovora zbog neispunjenja (pojam, teorijska zasnovanost, uslovi za raskid, realizacija raskida i dejstvo raskida)
  133. Prestanak ugovora usljed nemogućnosti ispunjenja (pojam, uslovi, posebni slučajevi)
  134. Prestanak ugovora usljed smrti ugovornika (pojam i dejstvo)
  135. Prouzrokovanje štete (pojam prouzrokovanja štete kao izvora obligacija)
  136. Ugovorna i deliktna odgovornost za štetu
  137. Pojam i vrste štete
  138. Osnov (uzrok) štete
  139. Osnov deliktne odgovornosti za štetu
  140. Elementi subjektivne odgovornosti za štetu (uopšte)
  141. Postojanje štete
  142. Krivica štetnika
  143. Isključenje krivice (protivpravnosti)
  144. Uzročna (kauzalna) veza između ponašanja štetnika i štete (teorije o uzročnosti, uzročnost i buduća šteta, doprinos oštećenog nastanku štete, uzročnost i teret dokazivanja)
  145. Uticaj krivične presude u parnici za naknadu štete
  146. Odgovornost za drugog (uopšte)
  147. Odgovornost za štetu koju prouzrokuje dušebno bolesni i zaostali u umnom razvoju
  148. Odgovornost roditelja ili staratelja
  149. Odgovornost za saradnike
  150. Odgovornost pravnih lica za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom pričine trećim licima
  151. Odgovornost za štetu koju prouzrokuju organi pravnog lica trećim licima
  152. Odgovornost za štetu koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu
  153. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (pojam, uzročnost, odgovornost)
  154. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (odgovorno lice, oslobođenje od odgovornosti)
  155. Odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
  156. Odgovornost za štetu proizvođača stvari sa nedostatkom
  157. Odgovornost za štetu od životinja
  158. Odgovornost za štetu od građevina
  159. Obavezno osiguranje u vezi sa štetama od opasnih stvari
  160. Posebni slučajevi odgovornosti za štetu
  161. Naknada štete (uopšte)
  162. Naknada materijalne štete (uopšte)
  163. Naturalna restitucija kao oblik naknade materijalne štete
  164. Novčana naknada kao oblik naknade materijalne štete
  165. Naknada materijalne štete u slučaju prouzrokovanja smrti, tjelesne povrede ili oštećenja zdravlja
  166. Naknada materijalne štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda
  167. Obim (visina) naknade materijalne štete
  168. Naknada nematerijalne štete
  169. Objavljivanje presude ili ispravke
  170. Novčana naknada nematerijalne štete
  171. Pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti ili teškog invaliditeta bliskog lica (lica koja imaju pravo na novčanu naknadu)
  172. Satisfakcija u posebnim slučajevima
  173. Naknada buduće nematerijalne štete
  174. Nasljeđivanje i ustupanje potraživanja naknade nematerijalne štete
  175. Uklanjanje opasnosti od štete
  176. Odgovornost više lica za istu štetu
  177. Sticanje bez osnova – pravno neosnovano obogaćenje (pojam, slučajevi pravno neosnovanog obogaćenja, pravne posljedice nastanka obligacionog odnosa sticanja bez osnova i pravila vraćanja)
  178. Isplata nedugovanog (pojam i elementi isplate nedugovanog)
  179. Tužba zbog sticanja bez osnova (pojam)
  180. Odnos tužbe zbog sticanja bez osnova prema drugim tužbama (posesornoj tužbi, tužbi zbog neispunjenja ugovorne obaveze, svojinskoj tužbi i tužbi radi naknade štete)
  181. Poslovodstvo bez naloga (pojam i pretpostavke poslovodstva bez naloga)
  182. Vrste poslovodstva bez naloga
  183. Obaveze i prava poslovođe bez naloga
  184. Jednostrana izjava volje kao izvor obligacija (uopšte)
  185. Javno obećanje nagrade
  186. Izdavanje hartija od vrijednosti (pojam, bitni sastojci i vrste)
  187. Izdavanje hartija od vrijednosti (ostvarivanje prava, prenos, zamjena, amortizacija, zastarjelost)
  188. Pravna priroda nastanka obligacije iz hartije od vrijednosti
  189. Legitimacioni papiri i znaci
  190. Zakon i druge pravnorelevantne činjenice koje neposredno putem zakona predstavljaju izvore obligacija
  191. Zakonske obligacije izdržavanja
  192. Ostale pravnorelevantne činjenice koje neposredno putem zakona predstavljaju izvore obligacija

   

  Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Sjedište

  Alekse Šantića br.3
  71420 Pale
  Republika Srpska - BiH
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Kontakt

  Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
  Bijeljina: +387 55 211 390;
  Srebrenica: +387 56 490 390;
  Fax: +387 57 226 892