to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Poslovno pravo

POSLOVNO PRAVO

 

Ispitna pitanja

(Postojeća ispitna pitanja su zamijenjena novim ispitnim pitanjima jer se od školske 2021/2022. g. kao obavezna literatura na predmetu Poslovno pravo koristi udžbenik Trgovinsko pravo autora N. Jovanovića, V. Radovića, M. Radović. Nova ispitna pitanja dostupna su OVDJE)

 

l grupa

 1. Pojam, predmet i vrste ugovora o prodaji
 2. Obaveze prodavca
 3. Obaveze kupca
 4. Odgovornost prodavca za neizvršenje ugovornih obaveza
 5. Odgovornost kupca za neizvršenje ugovornih obaveza
 6. Zajednička pravila za obaveze prodavca i kupca
 7. Odgovornost proizvođača po osnovu garancije i prodavca za materijalne nedostatke
 8. Prelaz rizika i troškova sa prodavca na kupca (transportne klauzule)
 9. Ugovor o posredovanju
 10. Ugovor o trgovinskom zastupanju
 11. Ugovor o komisionu
 12. Ugovor o kontroli
 13. Ugovor o uskladištenju
 14. Ugovor o osiguranju – opšte karakteristike, vrste osiguranja obaveze ugovornih strana i trajanje osiguranja
 15. Osiguranje imovine – opšta pravila
 16. Osiguranje od odgovornosti i osiguranje kredita
 17. Transportno osiguranje
 18. Osiguranje lica
 19. Reosiguranje
 20. Ugovor o organizovanju putovanja i posrednički ugovor o putovanju
 21. Ugovor o angažovanju turističkih kapaciteta
 22. Ugovor o otpremanju (špediciji)
 23. Ugovor o građenju- opšte karakteristike i obaveze ugovornih strana
 24. Primopredaja građevine i odgovornost iz ugovora o građenju
 25. Posebne vrste ugovora o građenju

 

II grupa

 1. Ugovor o prevozu robe morem – opšte karakteristike i obaveza i prava brodara
 2. Odgovornost brodara, oslobođenje brodara od odgovornosti i realizacija štete
 3. Zajednička havarija
 4. Ugovor o prevozu robe u unutrašnjoj plovidbi
 5. Ugovor o prevozu robe vazdušnim putem
 6. Ugovor o prevozu robe železnicom – opšte karakteristike i obaveze i prava ugovornih strana
 7. Odgovornost železnice
 8. Ugovor o prevozu robe drumom
 9. Ugovor o kombinovanom prevozu robe
 10. Ugovori o prevozu putnika
 11. Ugovor o franšizingu
 12. Ugovor o kreditu
 13. Specijalni kreditni poslovi
 14. Ugovor o faktoringu
 15. Ugovor o forfetiranju
 16. Ugovor o finansijskom lizingu
 17. Novčani depozit
 18. Ulog na štednju
 19. Bankarski tekući račun
 20. Nenovčani depozit
 21. Depozit hartija od vrednosti
 22. Ugovor o sefu
 23. Akreditiv – opšte karakteristike, obični akreditiv, pravni odnosi kod dokumentarnog akreditiva, načela dokumentarnog akreditiva i robna dokumenta
 24. Podela dokumentarnog akreditiva
 25. Bankarska garancija – pojam, pravni odnosi, pravna priroda i razgraničenja
 26. Elementi bankarske garancije, prenos i vrste
 27. Instrumenti bezgotovinskog prometa i virmanski nalog
 28. Dokumentarni inkaso

 

III grupa

 1. Opšte karakteristike hartija od vrednosti i klasifikacija
 2. Pravna priroda odnosa iz hartija od vrednosti
 3. Pojam, osobine, izvori prava, pravna priroda i vrste menice
 4. Osnovna menična načela
 5. Bitni i pretpostavlјeni menični elementi
 6. Fakultativni menični elementi
 7. Izdavanje menice
 8. Umnožavanje menice
 9. Prenos menice
 10. Akcept menice
 11. Menični aval
 12. Prezentacija i isplata menice
 13. Menični protest
 14. Menična notifikacija i regres
 15. Menične tužbe i prigovori
 16. Amortizacija menice
 17. Domicilirana menica
 18. Blanko menica
 19. Sopstvena menica
 20. Neosnovano obogaćenje
 21. Zastarelost u meničnom pravu
 22. Ček – pojam, značaj, pravna priroda, izvori prava i vrste
 23. Elementi čeka
 24. Izdavanje, umnožavanje i prenos čeka
 25. Aval i intervencija kod čeka
 26. Prezentacija čeka na isplatu, isplata i opoziv čeka
 27. Protest, notifikacija i regres kod čeka
 28. Čekovne tužbe i prigovori, amortizacija i zastarelost čeka
 29. Skladišnica
 30. Tovarni list
 31. Konosman (teretnica)
 32. Polisa osiguranja
 33. Kreditna karta

Literatura za pripremu ispita je knjiga prof. Mirka Vasilјevića „Trgovinsko pravo“, izdavač Pravni fakultet u Beogradu (bilo koje izdanje).

Napomena: Počev od akademske 2017/18 godine, studenti su obavezni da polažu kolokvijum iz uvodnog dela Poslovnog prava. Literatura za pripremu za kolokvijum je knjiga prof. Ivice Jankoveca „Privredno pravo“, Beograd, str. 235-340. Za nabavku literature obratiti se asistentu mr Đorđu Perišiću.

Studenti koji su slušali Poslovno pravo tokom ranijih akademskih godina, biće u obavezi da polažu kolokvijum iz uvodnog dela počev od aprilskog roka. Polaganje ovog kolokvijuma zameniće dosadašnji eliminacioni test. U januarsko-februarskom ispitnom roku 2018. godine za ove studente će se organizovati eliminacioni test po starom metodu.

 

2.01.2018. g.                                                 

Prof. dr Dijana Marković-Bajalović, s.r.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892