to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Upravno pravo - procesni dio

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВНО ПРАВО-ПРОЦЕСНИ ДИО

 

       по уџбенику проф. др Предрага Димитријевића - Управно право процесни део,

             издање 2018. године.

 

 

 1. Настанак и историјски развој општег управног поступка
 2. По­јам и вр­сте управ­ног по­ступ­ка
 3. Ва­же­ње За­ко­на о оп­штем управ­ном по­ступ­ку
 4. Основ­на на­че­ла оп­штег управ­ног по­ступ­ка
 5. На­че­ло за­ко­ни­то­сти, на­че­ло за­шти­те пра­ва гра­ђа­на и за­шти­те јав­ног ин­те­ре­са
 6. На­че­ло еко­но­мич­но­сти и ефикасности управног по­ступ­ка. На­че­ло офи­ци­јел­но­сти.
 7. На­че­ло (ма­те­ри­јал­не) исти­не и ис­тра­жно на­че­ло
 8. На­че­ло са­слу­ша­ња стран­ке и на­че­ло јав­но­сти
 9. На­че­ло (“сло­бод­не”) оцје­не до­ка­за
 10. На­че­ло са­мо­стал­но­сти и на­че­ло дво­сте­пе­но­сти у рје­ша­ва­њу
 11. На­че­ло ко­нач­но­сти и пра­во­сна­жно­сти рје­ше­ња
 12. Над­ле­жност у управ­ном по­ступ­ку (појам и обиљежја)
 13. Ствар­на над­ле­жност у управ­ном по­ступ­ку
 14. Мје­сна над­ле­жност и за­др­жа­ва­ње мје­сне над­ле­жно­сти
 15. Су­коб над­ле­жно­сти
 16. Прав­на по­моћ
 17. Из­у­зе­ће слу­жбе­ног ли­ца
 18. Стран­ка у управ­ном по­ступ­ку
 19. За­кон­ски и при­вре­ме­ни за­ступ­ник
 20. За­јед­нич­ки пред­став­ник и за­јед­нич­ки пу­но­моћ­ник
 21. Пу­но­моћ­ник и струч­ни по­ма­гач
 22. Под­не­сци
 23. По­зи­ва­ње
 24. За­пи­сник
 25. Раз­гле­да­ње спи­са и оба­вје­шта­ва­ње о то­ку по­ступ­ка
 26. До­ста­вља­ње (по­јам, зна­чај, на­чин, врије­ме и мје­сто до­ста­вља­ња)
 27. По­сред­но до­ста­вља­ње и обавезно лично достављање
 28. По­себ­ни слу­ча­је­ви до­ста­вља­ња
 29. Ро­ко­ви
 30. Вра­ћа­ње у пре­ђа­шње ста­ње
 31. Одр­жа­ва­ње ре­да у управном поступку
 32. Трошкови управног поступка
 33. По­кре­та­ње управ­ног по­ступ­ка
 34. Спа­ја­ње ви­ше ства­ри у је­дан по­сту­пак и из­мје­на (про­мје­на) зах­тје­ва
 35. Од­у­ста­нак од зах­тје­ва. Опо­зив од­у­стан­ка од зах­тје­ва
 36. По­рав­на­ње
 37. По­ло­жај слу­жбе­ног ли­ца и стран­ке у поступку
 38. Скра­ће­ни управ­ни по­сту­пак
 39. По­се­бан ис­пит­ни по­сту­пак
 40. Прет­ход­но (пре­ју­ди­ци­о­но) пи­та­ње
 41. Усме­на рас­пра­ва
 42. По­јам, пред­мет и циљ до­ка­зи­ва­ња
 43. Ис­пра­ве
 44. Свје­до­ци
 45. Из­ја­ва стран­ке
 46. Вје­шта­ци и тумачи
 47. Уви­ђај
 48. Обез­бе­ђе­ње до­ка­за
 49. Ор­ган ко­ји до­но­си рје­ше­ње
 50. Об­лик и са­став­ни дије­ло­ви рје­ше­ња
 51. Дје­ли­мич­но, до­пун­ско и при­вре­ме­но рје­ше­ње
 52. Рок за из­да­ва­ње рје­ше­ња
 53. Закључак
 54. Ре­до­ван прав­ни лијек - жал­ба
 55. Пра­во на жал­бу. Над­ле­жност ор­га­на за рје­ша­ва­ње по жал­би
 56. Рок за жал­бу и прав­но деј­ство жал­бе
 57. Са­др­жи­на жал­бе. Пре­да­ва­ње жал­бе
 58. Рад пр­во­сте­пе­ног ор­га­на по жал­би
 59. Рје­ша­ва­ње дру­го­сте­пе­ног ор­га­на по жал­би
 60. Из­мје­на рје­ше­ња
 61. Жал­ба кад пр­во­сте­пе­но рје­ше­ње ни­је до­не­се­но
 62. Рок за до­но­ше­ње рје­ше­ња по жал­би и до­ста­вља­ње рје­ше­ња
 63. По­на­вља­ње управ­ног по­ступ­ка
 64. Мије­ња­ње и по­ни­шта­ва­ње рје­ше­ња у ве­зи са управ­ним спо­ром
 65. Зах­тјев за за­шти­ту за­ко­ни­то­сти у управном поступку
 66. По­ни­шта­ва­ње и уки­да­ње по пра­ву над­зо­ра
 67. Уки­да­ње и мjе­ња­ње пра­во­сна­жног рје­ше­ња уз при­ста­нак или по зах­тје­ву стран­ке
 68. Ван­ред­но уки­да­ње рјешења
 69. Огла­ша­ва­ње рје­ше­ња ни­шта­вим
 70. Из­вр­ше­ње рје­ше­ња- општи услови
 71. Из­вр­шни по­сту­пак
 72. Из­вр­ше­ње не­нов­ча­них оба­ве­за
 73. Из­вр­ше­ње ра­ди обез­бје­ђе­ња и при­вре­ме­ни за­кљу­чак
 74. Појам и врсте контроле управе
 75. Политичка контрола управе
 76. Правна контрола управе
 77. Управна контрола управе (управни надзор)
 78. Унутрашња управна контрола
 79. Спољна управна контрола
 80. Судска контрола управе
 81. Посебна правна контрола управе
 82. Контрола управе од стране тужилаштва
 83. Контрола управе од стране Омбудсмана
 84. Инспекцијски надзор (појам, значај и начела)
 85. Организација и надлежност. Права и обавезе субјеката надзора.
 86. Инспекцијски послови
 87. Ток инспекцијског поступка
 88. Рјешење инспектора и жалба на рјешење.
 89. Извршење мјера у инспекцијском поступку
 90. Посебне радње инспекцијског поступка
 91. Однос инспекција у вршењу надзора
 92. Настанак и развој управног спора
 93. Појам и циљ управног спора
 94. Врсте управног спора
 95. Управни спор ограничене и управни спор пуне јурисдикције
 96. Предмет управног спора
 97. Право на покретање и разлози за вођење управног спора
 98. Надлежност за одлучивање и странке у управносудском поступку
 99. Тужба
 100. Поступак по тужби
 101. Претходни поступак по тужби
 102. Редован поступак по тужби (мериторно рјешавање спора)
 103. Спор пуне јурисдикције
 104. Пресуда у управном спору
 105. Захтјев за ванредно преиспитивање судске одлуке
 106. Предлог за понављање поступка (управног спора)
 107. Поступак заштите слобода и права појединаца зајамчених уставом
 108. Обавезност и извршење пресуда донијетих у управном спору

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892