to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Međunarodno privatno pravo

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО

-ИСПИТНА ПИТАЊА-

 Литература: М. Станивуковић, М. Живковић, Међународно приватно право: општи део, Службени гласник, Београд  (издања од 2013 -).

 

(НАПОМЕНА:  Број страница назначен  у заградама поред питања одговара издању из 2015. године.)

 

ПРВИ ДЕО

 

 1. Појам, предмет и назив Међународног приватног права (13-17)
 2. Правна природа, циљ Међународног приватног права и средства за његово остваривање (17-22)
 3. Међународно приватно право и упоредно право (22-23)
 4. Основне правне целине Међународног приватног права – идеја о логичком редоследу (23-27)
 5. Појам иностраног елемента и класификација чињеница на основу којих он настаје (27-29)
 6. Карактеристике иностраног елемента (29-31)
 7. Проблем релевантног иностраног елемента (31-32)
 8. Унутрашњи извори међународног приватног права (34-43; 69-71)
 9. Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља (38-42)
 10. Међународни уговори као извор међународног приватног права - дужност њиховог познавања и вишестрани међународни уговори (Хашка конференција, Савет Европе, УН) (43-47; 56-58; 71-73)
 11. Међународни уговори као извор међународног приватног права– дужност њихове примене (47-56; 59-60)
 12. Унификација норми међународног приватног права на међународном плану - Хашка конференција за међународно приватно право и Европска унија (76-78; 80-81)
 13. Споразум о питањима сукцесије бивше СФРЈ (73-74)
 14. Хијерархија извора (61-66)
 15. Попуњавање правних празнина (66-69)
 16. Тачке везивања – појам, функције и врсте (83-85)
 17. Држављанство – појам, начин стицања, доказивање, меродавно право (85-87; 93-96)
 18. Значај држављанства као тачке везивања у домаћем праву (87-89)
 19. Позитиван и негативан сукоб држављанства. Избеглице. (89-93)
 20. Пребивалиште – појам, врсте, утврђивање, меродавно право (96-99; 112)
 21. Значај пребивалишта као тачке везивања у домаћем праву (99-102; 109-112)
 22. Подела на земље држављанства и земље пребивалишта и проблем тројног концепта пребивалишта у домаћем праву (112-114; 102-109)
 23. Редовно боравиште – појам, особености у односу на пребивалиште и привремено боравиште, проблем његовог одређивања (114-119)
 24. Привремено боравиште (119-122)
 25. Тачке везивања за правна лица – место оснивања и седиште (122-131)
 26. Тачке везивања за правна лица – место пословања и пословна јединица (131-133)
 27. Место правног чина (133-138)
 28. Место налажења ствари (138-140)
 29. Аутономија воље (140-144)

ДРУГИ ДЕО

 1. Појам сукоба закона и сукоб закона у међународном приватном праву (221-224)
 2. Унутрашњи сукоб закона (224-230)
 3. Колизиона норма – појам, структура, карактеристике (241-246)
 4. Колизиона норма – врсте и њихов циљ (246-249)
 5. Квалификација у првој фази - уобичајена квалификација и квалификација установе непознате домаћем праву (249-255)
 6. Проблем квалификације у међународним уговорима (261-262)
 7. Квалификација у другој фази – када је одређена колизиона норма, али не и меродавно право (262-263)
 8. Квалификација у трећој фази – када је одређена и колизиона норма и меродавно право (263-265)
 9. Процесна правила о утврђивању страног меродавног права (дужност сазнања и примене страног права) (307-315)
 10. Мобилни сукоб закона (287-292)
 11. Узвраћање и преупућивање – постављање проблема, појам, претпоставке за настанак (265-271)
 12. Узвраћање и преупућивање – начин и границе примене (277-283)
 13. Проблем узвраћања и преупућивања у домаћем међународном приватном праву (283- 286)
 14. Проблем претходног питања (292-299)
 15. Временски (интертемпорални) сукоб закона (305-306; 321-325)
 16. Примена колизионе норме у случају територијалних промена - проблем непризнате државе (325-330)
 17. Генерална и специјална клаузула одступања – појам, циљ, предности и недостаци, примена у домаћем праву, однос са начелом најближе везе (300-304)
 18. Упућивање на сложени правни поредак (315-320)
 19. Изигравање закона – појам и елементи (330-339)
 20. Изигравање закона – врсте и санкције (339-343)
 21. Јавни поредак у међународном приватном праву – појам и проблем назива (345- 346; 348-350)
 22. Јавни поредак у међународном приватном праву – садржина, неодређеност, променљивост и принцип актуелног јавног поретка (350-354)
 23. Јавни поредак у међународном приватном праву – клаузула јавног поретка, претпоставке за њену примену и дејства јавног поретка (346-347; 354-362)
 24. Супституција (транспозиција) (364-371)
 25. Прилагођавање (371-376)
 26. Принудни прописи који се непосредно примењују – једнострана колизиона норма и норма која одређује поље сопствене примене (377-384)
 27. Принудни прописи који се непосредно примењују – појам, циљ, разлика у односу на дејство јавног поретка у међународном приватном праву (387-390)
 28. Принудни прописи који се непосредно примењују - део lex fori (384-387)
 29. Принудни прописи који се непосредно примењују - део lex causae (391-393)

 

ТРЕЋИ ДЕО

 1. Забрана ускраћивања правде (право на приступ суду) (149-152)
 2. Акторска кауција (152-157)
 3. Ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка (сиромашко право) (157- 159)
 4. Меродавно право за поступак (160-161)
 5. Страначка и парнична способност и заступање странаца (161-162)
 6. Међународна правна помоћ – достављање дипломатским путем и достављање српским држављанима у иностранству (162-165)
 7. Међународна правна помоћ – достављање на основу међународних уговора (168- 170)
 8. Међународна правна помоћ – достављање из иностранства (171-172)
 9. Међународна правна помоћ - последице непрописног достављања лицима у иностранству (170-171)
 10. Међународна правна помоћ - прибављање доказа у иностранству и извођење доказа по замолници страног суда (172-175)
 11. Употреба страних јавних исправа (176-177)
 12. Легализација домаћих јавних исправа ради употребе у иностранству (177-179)
 13. Појам и значај међународне надлежности. Међународна надлежност и меродавно право (179-182; 197-199)
 14. Извор и врсте норми о међународној надлежности (179-180; 182-184)
 15. Однос међународне надлежности према стварној и месној (184-187)
 16. Општа надлежност (врсте спорова, критеријуми за заснивање, прекомерна и реторзиона надлежност) (188; 190-192)
 17. Посебна надлежност (188-190)
 18. Искључива надлежност страног суда (218-219)
 19. Пророгација и дерогација међународне надлежности (192-197; 205-206)
 20. Надлежност за привремене мере (203-205)
 21. Атракција међународне надлежности – супарничари и претходно питање (199-202)
 22. Атракција међународне надлежности – противтужба (202-203)
 23. Литиспенденција (206-212)
 24. Судски имунитет (212-218)
 25. Признање и извршење страних судских одлука – појам, циљ и извори права у овој материји (437-439)
 26. Стране одлуке које могу бити предмет признања и извршења и материја у којој су донете (439-443)
 27. Поступак признања и извршења страних судских одлука – врсте, карактеристике, органи, документа, странке у поступку (444-450; 463)
 28. Услов за признање и извршење - потврда о правноснажности и извршности (450- 452)
 29. Услов за признање и извршење - надлежност суда (452-456)
 30. Услов за признање и извршење – узајамност (465-458)
 31. Услов за признање и извршење – поштовање права на одбрану (458-460)
 32. Услов за признање и извршење – јавни поредак (460-462)
 33. Услов за признање и извршење – res judicata (462-463)
 34. Признање као претходно питање у извршном поступку (463-466)
 35. Извршење стране судске одлуке (поступак, камата, трошкови, застарелост) (466- 468)
 36. Извршни имунитет (468-470)
 37. Правни положај и приватна права странаца (појам странца, општи положај странаца и доступност права) (425-429)
 38. Услов узајамности и приватна права странаца (429-435)

 

           

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892