to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Radno i socijalno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

 

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA RADNO I SOCIJALNO PRAVO

 

 1. Pojam, predmet i značaj radnog i socijalnog prava
 2. Stvaranje i razvoj radnog prava u svijetu
 3. Odnos radnog prava prema drugim granama prava
 4. Izvori radnog prava: pojam i vrste
 5. Kogentni domaći izvori radnog prava
 6. Kolektivni ugovori o radu: pojam, pojava i smisao
 7. Ugovorne strane, predmet, sadržina i važenje kolektivnog ugovora o radu
 8. Polјe primjene, vrste i mjesto kolektivnog ugovora o radu u strukturi domaćih izvora radnog prava
 9. Pravna priroda kolektivnog ugovora o radu
 10. Opšti akti poslodavca
 11. Međunarodni i regionalni izvori radnog prava: pojam i vrste
 12. Međunarodna organizacija rada (MOR): stvaranje, status i karakteristike
 13. Organizaciona struktura MOR-a
 14. Cilјevi, načela funkcionisanja i aktivnosti MOR-a
 15. Konvencije i preporuke MOR-a
 16. Ratifikacija, stupanje na snagu i pravno dejstvo međunarodnih konvencija i preporuka
 17. Kontrola primjene međunarodnih konvencija i preporuka
 18. Revizija, otkazivanje i pravna priroda međunarodnih konvencija rada
 19. Akti Organizacije ujedinjenih nacija
 20. Bilateralni međudržavni ugovori kao izvori radnog prava
 21. Izvori nekomunitarnog radnog prava (Savjet Evrope)
 22. Izvori komunitarnog radnog prava (Evropska unija)
 23. Osnovna načela radnog prava: pojam i vrste
 24. Pravo na rad
 25. Sindikalne slobode i prava zaposlenih i poslodavaca
 26. Načelo nediskriminacije u oblasti rada
 27. Pojam i pravna priroda radnopravnog odnosa
 28. Opšti bitni elementi radnog odnosa
 29. Rad van radnog odnosa
 30. Sistematizacija radnih mjesta
 31. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: pojam, smisao i vrste
 32. Prethodna provjera radnih sposobnosti
 33. Smetnje za zasnivanje radnog odnosa
 34. Način zasnivanja radnog odnosa
 35. Zaštita prava učesnika u postupku zasnivanja radnog odnosa
 36. Zasnivanje radnog odnosa na poslovima sa povećanim rizikom
 37. Zasnivanje radnog odnosa uz probni rad
 38. Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
 39. Zasnivanje radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom
 40. Zasnivanje radnog odnosa za obavlјanje poslova van prostorija poslodavca (rad kod kuće i rad na dalјinu)
 41. Zasnivanje radnog odnosa sa kućnim pomoćnim osoblјem
 42. Zasnivanje radnog odnosa sa direktorom
 43. Zasnivanje radnog odnosa sa pripravnikom
 44. Zasnivanje radnog odnosa sa klauzulom zabrane konkurencije
 45. Raspoređivanje zaposlenih
 46. Viškovi zaposlenih
 47. Radno vrijeme kao radnopravna kategorija
 48. Vrste radnog vremena
 49. Raspored i preraspodjela radnog vremena
 50. Odmori (osim godišnjeg)
 51. Godišnji odmor
 52. Odsustva i praznici
 53. Mirovanje radnog odnosa
 54. Zaštita fizičkog (tjelesnog) integriteta zaposlenih od štetnog dejstva uslova rada
 55. Zaštita moralnog integriteta zaposlenih
 56. Posebna zaštita omladine u vezi sa radom
 57. Posebna zaštita žena u vezi sa radom
 58. Posebna zaštita invalida u vezi sa radom
 59. Stručno obrazovanje i profesionalna orijentacija
 60. Zarade zaposlenih: pojam i načini utvrđivanja
 61. Primanja koja se smatraju zaradom
 62. Primanja koja se ne smatraju zaradom
 63. Minimalna zarada
 64. Obračun, evidencija i zaštita zarade i naknade zarade
 65. Prava zaposlenih kod promjene poslodavca
 66. Disciplinska odgovornost zaposlenih
 67. Udalјenje zaposlenog sa rada
 68. Odgovornost zaposlenog za štetu pričinjenu poslodavcu ili trećem licu
 69. Odgovornost poslodavca za štetu pričinjenu zaposlenom ili trećem licu
 70. Utvrđivanje postojanja štete i odgovornosti za štetu
 71. Regulisanost prestanka radnog odnosa u međunarodnom pravu i elementi instituta prestanka radnog odnosa
 72. Prestanak radnog odnosa istekom roka za koji je zasnovan
 73. Prestanak radnog odnosa kad zaposleni navrši određene godine života i staža
 74. Sporazumni prestanak radnog odnosa
 75. Otkaz ugovora o radu
 76. Prestanak radnog odnosa na zahtjev roditelјa ili staratelјa
 77. Prestanak radnog odnosa smrću zaposlenog
 78. Prestanak radnog odnosa po sili zakona
 79. Prestanak radnog odnosa u drugim slučajevima utvrđenim zakonom
 80. Pravne poslјedice nezakonitog prestanka radnog odnosa
 81. Ostvarivanje prava iz radnog odnosa
 82. Individualni radni spor
 83. Zaštita pojedinačnih prava sporazumnim, odnosno arbitražnim putem
 84. Sudska zaštita pojedinačnih prava
 85. Inspekcijska zaštita pojedinačnih prava kroz nadzor nad primjenom propisa u oblasti rada
 86. Radni odnosi u inostranstvu
 87. Radni odnosi sa stranim državlјanima
 88. Radni odnosi u državnim organima
 89. Pojam kolektivnih prava zaposlenih i kolektivnih radnih sporova
 90. Metodi rješavanja kolektivnih radnih sporova
 91. Pravo na učešće (participaciju) zaposlenih u odlučivanju
 92. Pravo na kolektivno pregovaranje i prava u vezi sa rješavanjem kolektivnih radnih sporova
 93. Štrajk kao metod rješavanja kolektivnih radnih sporova
 94. Drugi metodi pritiska zaposlenih u rješavanju kolektivnih radnih sporova i lokaut
 95. Pojam, smisao, značaj i cilј prava socijalnog osiguranja
 96. Socijalni rizik (slučaj)
 97. Stvaranje i razvoj socijalnog osiguranja u svijetu i njegovo međunarodno uređenje
 98. Osnovna načela socijalnog osiguranja
 99. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti: značaj i mjesto u sistemu socijalnog osiguranja
 100. Krug lica obuhvaćenih osiguranjem za slučaj nezaposlenosti
 101. Prava po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti
 102. Ostvarivanje prava iz obaveznog osiguranja za slučaj nezaposlenosti
 103. Zdravstveno osiguranje: vrste, opseg, organizacija i finansiranje
 104. Posebna načela zdravstvenog osiguranja
 105. Pravo na zdravstvenu zaštitu
 106. Pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad
 107. Pravo na naknadu troškova prevoza
 108. Ostvarivanje i zaštita prava iz zdravstvenog osiguranja
 109. Naknada štete u sprovođenju zdravstvenog osiguranja
 110. Penzijsko i invalidsko osiguranje: pojam, smisao, organizacija, matična evidencija i finansiranje
 111. Dobrovolјno penzijsko i invalidsko osiguranje
 112. Osigurani rizici (slučajevi) i njihovi uzroci u penzijskom i invalidskom osiguranju
 113. Krug lica obuhvaćenih obaveznim penzijskim i invalidskim osiguranjem
 114. Penzijski staž: pojam i struktura
 115. Pravo na starosnu penziju
 116. Pravo na invalidsku penziju
 117. Prava po osnovu tjelesnog oštećenja
 118. Pravo na porodičnu penziju
 119. Usklađivanje penzija i novčanih naknada
 120. Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i naknada štete u vezi sa ostvarivanjem i korišćenjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Prvi kolokvijum obuhvata ispitnu materiju od 1. do 30. ispitnog pitanja;

Drugi kolokvijum obuhvata ispitnu materiju od 31. do 60. ispitnog pitanja;

Završni ispit obuhvata ispitnu materiju od 61. do 120. ispitnog pitanja;

 Obavezna literatura:

P. Jovanović, Radno pravo, Novi Sad, 2018

 Dopunska literatura (pravni propisi):

 1. Zakon o radu Republike Srpske, Službeni glasnik RS, br. 1/16 i 66/18;
 2. Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17;
 3. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH, br. 20/03 i 94/10;
 4. Zakon o posredovanju u zapošlјavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Službeni glasnik RS, br. 30/10, 102/12 i 94/19;
 5. Zakon o zdravstvenom osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 17/08, 1/09, 106/09, 39/16 – odluka US, 110/16 i 94/19;
 6. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 134/11, 82/13 i 103/15.

Predmetni nastavnik    

Doc. dr Radislav Lale

                                                                          

                                                                          

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892