to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Rimsko pravo, Pale

Univerzitet u Istočnom Sarajevu 

Pravni fakultet Pale

Pale


ISPITNA PITANJA IZ RIMSKOG PRAVA


-I- DEO:


 1. Četiri perioda rimske istorije
 2. Državno uređenje u doba kraljeva (Vojna demokratija; Reforme Servija Tulija)
 3. Pravo u doba kraljeva
 4. Državno uređenje u republici (Res publica)
 5. Zakon XII tablica.
 6. Pretorsko pravo (Ius honorarium; Ius gentium)
 7. Zakoni kao izvor prava u pretklasičnom periodu i novine u pravnom sistemu.
 8. Državno uređenje u principatu (dijarhija)
 9. Izvori prava u principatu (opšti pogled, zakoni, senatske odluke, edictum perpetum, Constitutiones principum)
 10. Klasična pravna nauka
 11. Državno uređenje dominata i dioklecijanova reforma
 12. Postklasično pravo; izvori prava u dominatu (Ius i leges)
 13. Zbornici prava pre Justinijana
 14. Justinijanova kodifikacija
 15. Rimsko pravo na istoku; varvarski zbornici rimskog prava
 16. Glosatori i postglosatori
 17. Škola elegantne jurisprudencije; prodor rimskog prava u praksu
 18. Škola prirodnog prava; istorijskopravna škola; pandektisti
 19. Pojam pravne sposobnosti; Status liberatis
 20. Status civitatis
 21. Status familiae
 22. Capitis deminutio; trajanje subjektiviteta; pravna lica
 23. Poslovna sposobnost (pojam; tutorstvo; starateljstvo)
 24. Vrste srodstva; Consortium; agnatska familija
 25. Patria potestas; kognatska porodica
 26. Brak (pojam; brak sa manusom; brak bez manusa)
 27. Pravni položaj žene


-II- DEO:


 1. Pojam i značaj tužbe i podela tužbi
 2. Ostala procesualna sredstva osim tužbe; osnovna načela parničnog postupka; rešavanje spora mimo suda
 3. Legisakcioni postupak (Opšte odlike; kako je izgledalo suđenje)
 4. Formularni postupak (formula; tok postupka i izvršenje presude)
 5. Ekstraordinatni (kognicioni) postupak
 6. Krivični postupak
 7. Razlika između stvarnog i obligacionog prava
 8. Pojam i podele stvari
 9. Vrste svojine; susvojina
 10. Kviritska svojina
 11. Rei vindicatio i Actio negatoria
 12. Održaj; Occupatio
 13. Priraštaj, prerada, presuda, plodovi
 14. Derivativni načini sticanja svojine
 15. Pretorska svojina
 16. Državina
 17. Založna prava
 18. Službenosti (opšta načela; zemljišne i lične službenosti)
 19. Zakupi zemlje sa stvarnopravnim dejstvom (lekcija pod naslovom: „Ostala stvarna prava“)
 20. Zaostavština; dva osnova za nasleđivanje
 21. Intestatsko nasleđivanje po Zakonu XII tablica i u ranoj republici
 22. Nasledni redovi po pretoru i izmene u klasičnom periodu
 23. Justinijanovi nasledni redovi
 24. Pojam, sadržina i forma testamenta
 25. Sloboda testiranja i testamenti factio
 26. Legati i fideikomisi
 27. Prijem nasleđa


-III- DEO:


 1. Pojam i sadržina obligacionog odnosa
 2. Klasifikacija obligacija
 3. Dejstvo obligacije Inter partes – Intuitu personae, izuzeci i promena subjekta obligacije
 4. Ugovori u korist i na teret trećih lica; podeljene i solidarne obligacije
 5. Obligaciona sredstva obezbeđenja potraživanja
 6. Krivica i šteta
 7. Bona fides
 8. Pojam kontrakta; zaključenje
 9. Zabluda; rok i uslov
 10. Verbalni kontrakti
 11. Literarni kontrakti
 12. Zajam
 13. Posluga i ostava
 14. Kupoprodaja
 15. Zakup ili najam
 16. Ortakluk
 17. Mandatum
 18. Bezimeni kontrakti
 19. Pakti
 20. Kvazikontrakti
 21. Delikti ius civile-a
 22. Pretorski delikti
 23. Kvazidelikti
 24. Docnja
 25. Gašenje obligacije voljom stranaka
 26. Gašenje obligacije bez volje stranakaŠtampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892