to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Novosti

TAKMIČENJE U SIMULACIJI KRIVIČNOG POSTUPKA 2024.

Od 24. do 26. maja 2024. godine Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu imaće čast da bude domaćin i ugosti ekipe drugih pravnih fakulteta iz regiona na sada već tradicionalno održavanom takmičenju u simulaciji krivičnog postupka. Naši studenti koji su pokazali interesovanje, vještine i mogućnost da učestvuju u ovakvom takmičenju neiscrpno se spremaju sa svojim mentorom, višim asistenom Ljubanom Sladić i detaljno razrađuju i proučavaju raspoređene procesne uloge kao i sam hipotetički slučaj.

Takmičenje je koncipirano tako da postoje dvije ekipe, ekipa optužbe i ekipa odbrane, čiji članovi pripremaju svoj nastup, pravnu argumentaciju kako bi pokazati svoja znanja i zasijali među ostalim studentima. Sve ekipe su dobile isti hipotetički slučaj, napisale svoje optužnice i marljivo rade na pripremanju svojih procesnih uloga.

Takmičenje će se održati u prostorijama Osnovnog suda u Bijeljini, a stučni žiri činiće istaknuti i ugledni pravnici, sudije, javni tužioci i advokati.

Posebna je čast i zadovoljstvo biti domaćin upravo ovakvog takmičenja i ugostiti fantastične timove studenata iz regiona. Radujemo se upoznavanju, druženju i saradnji sa ostalim studentima i svima želimo sreću!

Štampa El. pošta

PROF. DR ANTONIO SAKOĆO SA RIMSKOG UNIVERZITETA SAPIJENCA ODRŽAO GOSTUJUĆE PREDAVANJE STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA

 

Prof. dr Antonio Sakoćo (Antonio Saccoccio) sa Univerziteta Sapijenca u Rimu održao je 15. maja predavanje studentima Pravnog fakulteta, u sjedištu u Palama. Predavanje na engleskom jeziku na temu “Roman Law and Unification of the Law: the modern Civil Codes” profesor Sakoćo održao je na inicijativu dugogodišnjeg profesora Pravnog fakulteta na predmetu Rimsko pravo prof. dr Samira Aličića. Govoreći o uticaju rimskog prava na nastanak najznačajnijih pravnih kodifikacija u Evropi, Latinskoj Americi i Aziji, profesor Sakoćo je studentima pružio zanimljiv i slikovit prikaz uloge pravnika, vladara i država u razvoju prava od rimskog vremena do nekih od najznačajnijih pravnih poduhvata današnjice.

Predavanje predstavlja nastavak saradnje profesora Sakoća sa Pravnim fakultetom, nakon višegodišnjeg učešća profesora na Naučnom skupu povodom Dana Fakulteta, koji se organizuje svake godine i predstavlja najveći naučni skup u oblasti prava u posljednje tri godine na prostoru jugo-istočne Evrope. Zahvaljujući učešću uglednih profesora iz Italije, Naučni skup povodom Dana Fakulteta već godinama ima sekciju iz oblasti rimskog prava i istorije prava čiji rad se u potpunosti odvija na italijanskom jeziku.

Na sastanku koji je prethodio predavanju, gostujućeg profesora dočekali su prof. dr Svjetlana Ivanović, rukovodilac studijskog programa trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu i doc. dr Đorđe Marilović, član Upravnog odbora Univerziteta i član Bibliotečkog odbora Pravnog fakulteta, koji su prenijeli pozdrave dekana prof. dr Gorana Markovića i prijedloge za buduću međuuniverzitetsku saradnju u oblasti razmjene profesora i studenata, naučno-istraživačkog rada, projekata i dr.

Univerzitet La Sapienclj najveći je univerzitet u Evropi, sa 200.000 studenata, a naš pravni fakultet trenutno pregovora o uspostavljanju saradnje sa njihovim pravnim fakultetom.

Štampa El. pošta

PRAVNI FAKULTET DOBIO DOZVOLU ZA RAD TREĆEG CIKLUSA STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ)

 

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske odobrilo je Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu izvođenje studijskog programa trećeg ciklusa akademskih studija „Pravo“ – 180 ECTS bodova, u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara. Studenti će moći da prošire znanja i da steknu zvanje doktora pravnih nauka na tri predviđena smjera: Javnopravni, Građanskopravni i Krivičnopravni. U okviru Javnopravnog smjera predviđena su tri modula: Ustavnopravni, Upravnopravni i Radnopravni modul. Takođe, u okviru Građanskopravnog smjera studenti će moći da biraju jedan od tri ponuđena modula: Građanskopravni modul l, Građanskopravni modul II i Poslovnopravni modul. 

Konkurs za upis studenata na prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini biće objavljen 12. juna. Odobren je upis ukupno 22 studenta, od čega 11 studenata u sjedištu fakulteta u Palama i 11 u odјeljenju van sjedišta u Bijeljini. Na Javnopravnom i Građanskopravnom smjeru predviđena su po tri slobodna mjesta, a na Krivičnopravnom po dva u sjedištu u Palama i u odјeljenju u Bijeljini. Na sva tri smjera predviđen je upis po jednog stranog državljanina. Svi studenti imaju status samofinansirajućih, a školarina za studente na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu za svaku akademsku godinu iznosi 3.000 KM. Ovome treba dodati troškove ocjene i odbrane doktorske disertacije (1.200 KM). Treći ciklus studija mogu da upišu kandidati koji imaju završen prvi i drugi ciklus studija, a detaljniji uslovi upisa biće predviđeni konkursom.

Pravni fakultet je pokretanjem trećeg ciklusa studija zaokružio sistem obrazovanja pravnika koji će imati priliku da steknu kvalitetno obrazovanje i akademsku titulu doktora pravnih nauka u istočnom dijelu Republike Srpske. Cilj studijskog programa je obrazovanje vrhunskih stručnjaka u oblasti pravnih nauka, koji će steći produbljena teorijska znanja i biti osposobljeni da obavljaju najsloženije poslove u oblasti prava i učestvuju u osmišljavanju i funkcionisanju pravnog sistema.

 

Štampa El. pošta

POZIV STUDENTIMA – POSJETA TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Pravni fakultet u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine organizuje posjetu studenata Tužilaštvu Bosne i Hercegovine 21. maja 2024. godine.

Program posjete predviđa prezentaciju o nastanku, razvoju i sadašnjim kapacitetima Tužilaštva Bosne i Hercegovine, nadležnostima i ulozi institucije u sistemu krivičnog pravosuđa, kao i obraćanje tužilaca. Tokom posjete, sa studentima će razgovarati i istražitelji iz Odsjeka za istrage i podršku svjedocima, kao i zaposleni u Odsjeku za odnose sa javnošću. Za studente će biti upriličen i kratki obilazak prostorija i kapaciteta Tužilaštva Bosne i Hercegovine. 

Pozivamo zainteresovane studente da se prijave za posjetu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do petka 17. 5. 2024. godine, do 14.00 časova.

Štampa El. pošta

POZIV STUDENTIMA POVODOM LJETNJE PRAKSE U NARODNOJ BANCI SRBIJE

Narodna banka Srbije tradicionalno organizuje ljetnju praksu kako bi studentima približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskog sistema, upoznala ih s raznovrsnim funkcijama koje obavlja i istovremeno pružila priliku da u praksi primijene teorijska znanja i steknu poslovno iskustvo u oblasti centralnog bankarstva. Imajući u vidu da je Narodna banka Srbije uspostavila saradnju s Pravnim fakultetom zaključivanjem Memoranduma o poslovnoj saradnji, studentu našeg fakulteta biće omogućeno učešće u programu ljetnje prakse, koji će se u tekućoj godini održati u periodu od 1. jula do 30. avgusta, s najbolje ostvarenim rezultatima u toku tih studija.

Narodna banka Srbije će studentima s kojima zaključi ugovor o obavljanju ljetnje prakse isplaćivati mjesečnu naknadu u neto iznosu od 25.000,00 dinara i obezbijediti smještaj u Ustanovi Studentski centar „Beograd“.

Studenti četvrte godine i apsolventi prvog ciklusa studija mogu da konkurišu slanjem:

1) prijave, u tekstu imejl poruke, u kojoj su naznačeni ime i prezime studenta, broj indeksa, mjesto studiranja i studijska godina,

2) biografije (u doc, docx ili pdf formatu) i

3) motivacionog pisma (u doc, docx ili pdf formatu) koje ne treba da bude duže od 300 riječi,

na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Rok za prijavljivanje je 10. maj 2024. g.

Vrednovanje rezultata vršiće se na osnovu broja položenih ispita i prosječne ocjene.

 

Štampa El. pošta

XIII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XIII SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE DAY OF THE FACULTY OF LAW

ENGLISH

 

Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da 26. oktobra 2024. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između zaštite i zloupotrebe“.

Suorganizatori XIII Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su Međunarodni savez pravnika, Evropska organizacija za javno pravo, Institut za uporedno pravo, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Rukovodioci ovih udruženja i instituta članovi su Naučnog odbora skupa, a saopštavaju i svoje referate na skupu.

Naučni skup koji organizujemo klasifikovan je i kategorisan od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije. Naš skup jedan je od tri najbolje rangirana u državi u svim naučnim oblastima, i prvi u oblasti društveno-humanističkih nauka.

Prema broju autora, država iz kojih dolaze, broju referata, kao i broju i značaju suorganizatora, Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta najveći je naučni skup u oblasti prava koji je u posljednje tri godine održan na prostoru jugo-istočne Evrope i jedan je od najvećih na tlu cijele Evrope. Na prethodnih 12 naučnih skupova, saopšteno je skoro hiljadu autorskih i koautorskih radova naučnih poslenika iz tridesetak država sa četiri kontinenta (Evropa, Azija, Sjeverna Amerika i Južna Amerika)

Nakon održavanja skupova, Pravni fakultet objavljuje zbornike radova. U pripremi je objavljivanje zbornika radova sa prošlogodišnjeg naučnog skupa.

Koncepcija naučnog skupa je takva da referenti mogu samostalno odrediti temu u okviru opšte teme. Na naučnom skupu učestvuju samo referenti po pozivu, kojima ćemo uskoro poslati zvanične pozive.

 

XIII Scientific conference on the occasion of the Day of the Faculty of Law

 

Education and Scientific Council of the Faculty of Law decided to organize, jointly with the co-organizers, XIII Scientific conference on the occasion of the Day of the Faculty of Law, on the comprehensive theme “Law Between Protection and Abuse“, which will be held on 26. October 2024 in Pale.

Co-organizers of the scientific conference are the European Public Law Organization, the International Union of Lawyers, the Institute for Comparative Law, the Institute for Criminological and Sociological Research, and the Serbian Association for Criminal Law and Practice. Directors and managers of these institutions who sit on the Conference Scientific Board also present their papers at the Conference.

Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law has been classified by the Ministry of Scientific and Technological Development and Higher Education of the Republic of Srpska as an international conference of special significance of the first category. Our scientific Conference is one of the top three highest-classified conferences in the country in all legal fields and the top one in the field of social sciences and humanities.

 

In terms of the number of authors, countries they come from, number of papers and number and reputation of the coorganizers, the Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law is the largest legal Conference held in the last three years in the Southeast Europe and one of the largest in the whole of Europe. The twelve conferences held thus far yielded almost one thousand academic papers authored and co-authored by legal scholars from around thirty countries from four continents (Europe, Asia, North America and South America).

Each Scientific conference is followed by publication of conference proceedings. Publication of last year conference proceedings is underway.

The concept of the Conference allows participants to define topic of their presentation within the scope of a rather broad theme. The Conference is invitation-only scientific gathering and participants will soon be sent call for paper.

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892