to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Novosti

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2023/2024. GODINU

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1146/23 od 30.03.2023. godine i broj: 04/1-012-2-1741/23 od 18.05.2023. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2023/2024. godini na javnim visokoškolskim ustanovana, i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-153-LI/23 od 25.05.2023. godine, raspisuje se

 KONKURS

za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

 

IZVOD IZ KONKURSA, koji se odnosi na Pravni fakultet, možete preuzeti OVDJE.

IZVOD IZ KONKURSA, POSEBNE ODREDBE, koji se odnosi na Pravni fakultet, možete preuzeti OVDJE.

PUNI TEKST KONKURSA možete preuzeti na zvaničnoj stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu (OVDJE).

ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA UPIS na prvi ciklus moguća je OVDJE, a uputstvo za prijavljivanje dostupno je još na Fejsbuk i Instagram stranici Pravnog fakulteta

 

IZVOD

IZ KONKURSA

za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

  1. UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU – Prvi ciklus studija

FAKULTET/AKADEMIJA

Kontakt informacije

Studijski program, smjer

 

Budžet

 

Samofinansiranje

Strani

državljani

Vanredni

Ukupno po studijskom programu

 

Ukupno

 

PRAVNI FAKULTET PALE

http://www.pravni.ues.rs.ba/

71420 Pale,

Alekse Šantića 3

Tel.: 057/226-609, 227-138

76 300 Bijeljina,

Semberskih ratara bb, 055/211-390

 

Pravo

Sjedište Pale (Predaja dokumenata i prijemni ispit u Palama)

40

0

3

5

48

 

101

Odјeljenje Bijeljina (Predaja dokumenata i prijemni ispit u Bijeljini)

45

0

3

5

53

 

  1. UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU- Drugi ciklus studija

FAKULTET/AKADEMIJA

Kontakt informacije

Studijski program,smjer

Budžet

Samofinansiranje

Strani državljani

Vanredni

Ukupno po

studijskom programu

Ukupno

 

 

71420 Pale,

Alekse Šantića 3

 

 

Sjedište Pale

Javno pravo

8

0

0

5

13

 

 

Građansko pravo-privrednopravni modul

8

0

0

5

13

 

Građansko pravo-građanskopravni modul

8

0

0

5

13

 

PRAVNI FAKULTET PALE

http://www.pravni.ues.rs.ba/

Tel.: 057/226-609, 227-138

 

76 300 Bijeljina,

 

Pravo

 

 

104

 

Krivično pravo

8

0

0

5

13

 

 

Javno pravo

8

0

0

5

13

 

Građansko pravo-privrednopravni modul

8

0

0

5

13

 

 

Semberskih ratara bb.

055/211-390

 

Odјeljenje Bijeljina

 

 

Građansko pravo-građanskopravni modul

8

0

0

5

13

 

Krivično pravo

8

0

0

5

13

 

 

4.      OPŠTE ODREDBE

4.1    Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

4.2         Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

4.3         Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

-    opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i

-    rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset). Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

4.4        Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja komisija za upis studenata članice univerziteta/visoke škole u saradnji sa kancelarijom prorektora za nastavu i studentska pitanja /centralnom komisijom za upis univerziteta/visoke škole.

4.5        Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

4.7        Ukoliko broj primljenih studenata bude manji od minimuma utvrđenog Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 85/21 i 9/22), navedenim studentima će biti ponuđen drugi odgovarajući studijski program.

4.8        U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1146/23 od 30.03.2023. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2023/2024. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa kao redovni studenti mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu s odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

5.       KONKURSNI ROKOVI

Prvi upisni rok – Prvi ciklus studija

(1)      prijavljivanje kandidata počinje 19.06.2023. godine, a završava 23.06.2023. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu prijava kandidata na prvi ciklus studija na sve fakultete/akademije, osim na Medicinski fakultet Foča, se može izvršiti i elektronskim putem (https://estudent.ues.rs.ba/), u periodu od 19.06. do 24.06.2023. godine. Kandidati koji prijavu realizuju elektronskim putem dužni su konkursnu dokumentaciju dostaviti prilikom polaganja prijemnog ispita.

(2)      polaganje prijemnog ispita obaviće se 26.06.2023. godine sa početkom u 9.00 časova

(3)      objavljivanje rezultata konkursa je 28.06.2023. godine do 14.00 časova;

(4)      upis primljenih kandidata počinje 03.07.2023. godine, a završava se 07.07.2023. godine;

Drugi upisni rok – Prvi ciklus studija

Drugi upisni rok organizovaće članice Univerziteta u Istočnom Sarajevu koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima:

(1)      prijavljivanje kandidata počinje 28.08.2023. godine, a završava 01.09.2023. godine;

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu prijava kandidata na prvi ciklus studija na sve fakultete/akademije, osim na Medicinski fakultet Foča, se može izvršiti i elektronskim putem (https://estudent.ues.rs.ba/), u periodu od 28.08. do 02.09.2023. godine. Kandidati koji prijavu realizuju elektronskim putem dužni su konkursnu dokumentaciju dostaviti prilikom polaganja prijemnog ispita.

(2)      polaganje prijemnog ispita je 04.09.2023. godine sa početkom u 9.00 časova na svim članicama visokoškolske ustanove;

Objavljivanje rezultata konkursa je 08.09.2023. godine do 16.00 časova, a konačne rang-liste do 11.09.2023. godine. Upis primljenih kandidata počinje 12.09.2023. godine, a završava se 15.09.2023. godine;

Fakulteti koji nisu popunili slobodna mjesta u drugom upisnom roku Univerziteta u Istočnom Sarajevu mogu organizovati i treći upisni rok po rasporedu koji sami utvrde, a na način da se upis studenata završi do 30.09.2023. godine.

(3)      objavljivanje rezultata konkursa je do 06.09.2023. godine do 14.00 časova;

(4)      upis primljenih kandidata počinje 11.09.2023. godine, a završava 15.09.2023. godine.

Konkursni rokovi – Drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 19.06.2023. godine do 20.10.2023. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu polaganje prijemnog ispita na drugom ciklusu studija obaviće se 23.10.2023. godine sa početkom u 9.00 časova, dok je objavljivanje rezultata konkursa 25.10.2023. godine do 14.00 časova. Upis primljenih kandidata na drugom i trećem ciklusu studija počinje 26.10.2023. godine i završava se

30.10.2023. godine. Fakulteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji nisu popunili slobodna mjesta u prvom upisnom roku drugog i trećeg ciklusa studija mogu organizovati i drugi upisni rok po rasporedu koji sami utvrde, a na način da se upis studenata završi do 17.11.2023. godine.

 

 

6.      OSTALE ODREDBE

6.1         Visina školarine za studente koji samofinansiraju troškove studija, vanredne studente i studente strane državljane prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama utvrđuje se odlukom upravnih odbora visokoškolske ustanove.

6.2        Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Medicinskom fakultetu u Foči, gdje iznosi 70,00 KM.

Uplata će se vršiti prema odlukama upravnih odbora univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti u članicama univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog, drugog i trećeg ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

6.3         Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

6.4        Prilikom upisa/prijave na prvi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeće dokumente, i to:

(1)   izvod iz matične knjige rođenih;

(2)   uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

(3)   originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu (ili ovjerena kopija ukoliko kandidati konkurišu na dva ili više studijskih programa u skladu sa tačkom 9.11. Konkursa);

Kandidati koji konkurišu u skladu sa tačkom 9.11 Konkursa na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, prilikom dostavljanja ovjerene kopije svjedočanstava i ovjerene kopije diplome o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu, prilikom predaje dokumenata na uvid dostavljaju orginalne dokumente;

(4)   dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

 

6.5        Pravo prijave na konkurs za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 60 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekli najmanje 240 ECTS bodova. Pravo prijave na konkurs za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 120 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekli najmanje 180 ECTS bodova.

6.6        Prilikom upisa/prijave na drugi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeće dokumente, i to:

(1)   izvod iz matične knjige rođenih;

(2)   uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

(3)   original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju (originali se dostavljaju na uvid prilikom predaje dokumenata);

(4)   uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;

(5)   nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu);

(6)   dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

6.8        Komisija za upis studenata članice univerziteta dužna je da kancelariji prorektora za nastavu i studentska pitanja/centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 časa nakon formiranja rang-liste.

Centralna komisija za upis Univerziteta u Istočnom Sarajevu dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou Univerziteta.

6.9        Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang-listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega, pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang- listi.

6.10          Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje, koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja uključivati i nalaz psihologa.

6.11          Rang-lista za sve cikluse studija objavljuje se na veb-stranici i oglasnoj tabli članice/univerziteta/visoke škole.

6.12          Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta/akademija umjetnosti, u roku od 24 časa od objavljivanja rang- liste na oglasnoj tabli i veb-stranici članice/univerziteta/visoke škole.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova (u roku od dva dana od podnošenja prigovora za prvi ciklus i tri dana od podnošenja prigovora za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu) od podnošenja prigovora, pri čemu je donesena odluka konačna.

 

  • Kandidati će na veb-stranicama univerziteta i članica imati uvid u posebne uslove koje propisuju fakulteti/akademije, podatke o zvanjima koja se stiču završetkom studijskog programa, kao i visini školarine u akademskoj 2023/2024. godini.

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

POSEBNE ODREDBE/PRVI CIKLUS STUDIJA – IZVOD

 

Red. br.

Organizaciona jedinica

 

Adresa i telefon

Studijski program, izlazni profil i vrsta prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti

 

Studijski program

Zvanje koje se stiče završetkom

studijskog programa

Vrsta ispita

Napomena

 

 

 

 

9.

 

 

 

Pravni fakltet Pale

71420 Pale, Istočno

Sarajevo, Alekse Šantića 3,

Tel.: 057/226-609, 227–138

 

 

 

Pravo

 

 

 

 

Diplomirani pravnik - 240 ECTS

 

 

 

Srpski jezik – pismena obrada zadate teme

Predaja

dokumenata i prijemni ispit u Palama

 

Predaja

dokumenata i prijemni ispit u Bijeljini

 

76300 Bijeljina

Semberskih ratara bb, Tel.: 055/211-390

 

 

POSEBNE ODREDBE/DRUGI CIKLUS STUDIJA – IZVOD

 

R.b

Fakultet/akademija

Studijski program

Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa

Vrsta ispita

Napomena

 

 

 

 

5.

Pravni fakultet Pale

Pravo

Sjedi

šte Pale

Javno pravo

Master prava-300 ECTS – Javno

pravo

Master prava-300 ECTS – Građansko pravo

Master prava-300 ECTS – Krivično pravo

 

prijemni ispit – izrada eseja na zadatu temu iz

jedne od tri oblasti : građansko pravo, krivično pravo ili javno pravo

 

Predaja dokumenata i prijemni ispit u Palama

Predaja dokumenata i prijemni ispit u Bijeljini

Prijemni ispit će se obaviti samo u slučaju da se na konkurs prijavi veći broj zainteresovanih kandidata od

planiranog broja studenata

Građansko pravo

Krivično pravo

 

Odјelj enje Bijelj ina

Javno pravo

Građansko pravo

Krivično pravo

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892