to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Mladenka Govedarica

Akademsko zvanje: Vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti Krivično pravo i Krivično procesno pravo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 71

Predmet: Krivično procesno pravo – opšti dio i Krivično procesno pravo – posebni dio na prvom ciklusu studija, kao i  Maloljetničko krivično pravo i Pravo izvršenja krivičnih sankcija na drugom ciklusu studija.

Termini konsultacija: ponedeljkom i petkom od 11.00 - 13.00

 

 

Rođena je 9. juna 1974. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2001. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Osnovne karakteristike novog krivičnog procesnog zakonodavstva Republike Srpske i njihov značaj za reformu Zakonika o krivičnom postupku Srbije“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Maloljetni učinioci u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2013. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2001. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Krivično pravo i Krivično procesno pravo izabrana je 2013. godine. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 2018. godine. Nastavnik je na predmetima Krivično procesno pravo – opšti dio i Krivično procesno pravo – posebni dio na prvom ciklusu studija, te Maloljetničko krivično pravo na drugom ciklusu studija.

Od 2009. godine do 2016. godine obavljala je poslove saradnika za osiguranje kvaliteta na Pravnom fakultetu. Bila je predsjednik i član Disciplinske komisije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2008–2015). U periodu od februara 2014. godine do jula 2014. godine obavljala je funkciju prodekana za nastavu, kao i u periodu od septembra 2014. godine do januara 2017. godine. Član je Odbora Centra za društvene nauke Univerziteta u Istočnom Sarajevu (od 2015. god.), kao i član Stručnog savjeta za praćenje, proučavanje i unapređenje sistema izvršenja krivičnih sankcija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (od 2014. god.). Bila je koordinator za Kliničko obrazovanje studenata prava u BiH ( SLP PROJEKAT), 2020/2021. godine. Rukovodilac je Katedre za krivično pravo na Pravnom fakultetu UIS.

Objavila je blizu 20 stručnih i naučnih radova, monografiju pod nazivom "Maloljetni učinioci u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske" (izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" Istočno Sarajevo, 2018). Koautor je na udžbenicima Krivično procesno pravo opšti dio (2021. godine) i Krivično procesno pravo posebni dio (2021.godine).

Služi se francuskim jezikom.

Odabrana bibliografija:

 • Donošenje presude bez suđenja u krivičnom postupku Republike Srpske, Pravna riječ, br. 15/2008;
 • Načelo pravičnosti, Pravna riječ, br. 19/2009;
 • Pretpostavka nevinosti i načelo in dubio pro reo, Pravna riječ, br. 23/2010;
 • Dokazni postupak u krivičnom postupku Republike Srpske, Pravna riječ, br. 37/2013;
 • Akuzatorski krivični postupak i načelo akuzatornosti u ZKP-u Republike Srpske, Zbornik radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2014;
 • Načelo „Ne bis in idem“, Izbor sudske prakse, br. 6/2015;
 • Istraga u krivičnom postupku Republike Srpske, Pravna riječ, br. 48/2016;
 • Pravo na suđenje bez odgađanja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br:76/2017;
 • Oštećeni u krivičnom postupku RS (opravdanost vraćanja oštećenog kao tužioca u krivični postupak BiH), Deveta međunarodno naučno- stručna konferencija Kaznena politika I prevencija kriminaliteta, Trebinje, 2019;
 • Kontrola optužnice od strane osumnjičenog u krivičnom postupku, Zbornik radova Pravo, tradicija i promjene (međunarodni naučni skup), Pravni fakultet I.Sarajevo , 2020;
 • Pregovaranje o krivici, Zbornik radova Izazovi pravnom sistemu (međunarodni naučni skup), Pravni fakultet I.Sarajevo , 2021.

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892