to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Mladenka Govedarica

Akademsko zvanje: Vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti Krivično pravo i Krivično procesno pravo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 71

Predmet: Krivično procesno pravo – opšti dio i Krivično procesno pravo – posebni dio na prvom ciklusu studija, kao i  Maloljetničko krivično pravo i Pravo izvršenja krivičnih sankcija na drugom ciklusu studija.

Termini konsultacija: ponedeljkom i petkom od 11.00 - 13.00

 

 

Rođena je 9. juna 1974. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2001. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Osnovne karakteristike novog krivičnog procesnog zakonodavstva Republike Srpske i njihov značaj za reformu Zakonika o krivičnom postupku Srbije“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Maloljetni učinioci u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2013. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2001. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Krivično pravo i Krivično procesno pravo izabrana je 2013. godine. Drži nastavu iz predmeta Krivično procesno pravo – opšti dio i Krivično procesno pravo – posebni dio na prvom ciklusu studija, te Maloljetničko krivično pravo i Pravo izvršenja krivičnih sankcija na drugom ciklusu studija.

Od 2009. godine do 2016. godine obavljala je poslove saradnika za osiguranje kvaliteta na Pravnom fakultetu. Bila je predsjednik i član Disciplinske komisije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2008–2015). U periodu od februara 2014. godine do jula 2014. godine obavljala je funkciju prodekana za nastavu, kao i u periodu od septembra 2014. godine do januara 2017. godine. Član je Odbora Centra za društvene nauke Univerziteta u Istočnom Sarajevu (od 2015. god.), kao i član Stručnog savjeta za praćenje, proučavanje i unapređenje sistema izvršenja krivičnih sankcija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (od 2014. god.).

Objavila je 13 stručnih i naučnih radova, a u toku je štampanje Monografije pod nazivom"Maloljetni učenici u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske"čiji je izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" Istočno Sarajevo.

Govori francuski jezik.

Odabrana bibliografija:

  • Oštećeni u krivičnom postupku Republike Srpske, Zbornik Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 4/2008;
  • Donošenje presude bez suđenja u krivičnom postupku Republike Srpske, Pravna riječ, br. 15/2008;
  • Zaštićeni svjedok, Zbornik Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 5/2009;
  • Načelo pravičnosti, Pravna riječ, br. 19/2009;
  • Pretpostavka nevinosti i načelo in dubio pro reo, Pravna riječ, br. 23/2010;
  • Posebne istražne radnje, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 1/2010;
  • Dokazni postupak u krivičnom postupku Republike Srpske, Pravna riječ, br. 37/2013;
  • Akuzatorski krivični postupak i načelo akuzatornosti u ZKP-u Republike Srpske, Zbornik radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2014;
  • Načelo „Ne bis in idem“, Izbor sudske prakse, br. 6/2015;
  • Istraga u krivičnom postupku Republike Srpske, Pravna riječ, br. 48/2016.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);