to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Doc. dr Dimitrije Ćeranić

Akademsko zvanje: Docent na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 84

Predmet: Nasljedno pravo, Porodično pravo i Građansko procesno pravo I, kao i Imovinski odnosi supružnika i Notarijalno pravo na drugom ciklusu studija.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođen je 19. septembra 1981. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2005. godine. Master rad pod naslovom „Rušljivost zavještanja zbog povrede oblika“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Naslednopravna dejstva usvojenja“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2016. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2005. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo izabran je 2016. godine. Drži nastavu iz predmeta Nasljedno pravo, Porodično pravo i Građansko procesno pravo I, te predmeta Imovinski odnosi supružnika i Notarijalno pravo na drugom ciklusu studija.

Član je Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske i predsjednik Podružnice za regiju Bijeljina. Sekretar je Katedre za građansko pravo, kao i sekretar Redakcije časopisa „Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu“. Predsjednik je Bibliotečkog odbora i rukovodilac Besjedničke sekcije na Pravnom fakultetu. Član je Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i predsjednik Koordinacionog odbora sindikata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Član je Nadzornog odbora SPKD „Prosvjeta“.

Bio je i jeste član radnih grupa za izradu: Nacrta zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma Republike Srpske, Nacrta zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, Prijedloga zakona o zvanjima Republike Srpske, te Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Republike Srpske. Učestvovao je u radu na nekoliko projekata. Bio je član više organizacionih odbora naučnih skupova, škola i klinika koje su organizovane na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Objavio je 26 stručnih i naučnih radova.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Odabrana bibliografija:

  • Appeal Against Adoption Decree in the Legislation of  Serbia and the Legislation of Republic of Srpska, Collection of papers / [The International Scientific Conference] “Legal, Social and Political Control in National, International and EU Law“, held on 19-20 May 2016, Niš, Serbia, Faculty of Law – Medivest, Niš 2016;
  • Vojno zavještanje, Zbornik radova sa Okruglog stola Dvadeset godina Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Centar za publikacije – Medivest, Niš 2016;
  • Potpis zavještaoca na pisanom zavještanju pred svjedocima, Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa Vladavina prava i pravna država u regionu, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2014;
  • Pravo na porodični život i prava djeteta u Republici Srpskoj, Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa Načela i vrijednosti pravnog sistema – norma i praksa, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2012;
  • Primjena međunarodnih konvencija o pravima djeteta u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova sa Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Aktuelnost i značaj ljudskih prava i sloboda, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2011;
  • Mirenje supružnika u postupku za razvod braka, Pravna riječ, Banjaluka, br. 28/2011;
  • Učešće svjedoka u postupku sačinjavanja alografskog testamenta, Pravni život, Beograd, tom II, br. 10/2010;
  • Sporazumni raskid ugovora o doživotnom izdržavanju (koautorski rad sa Milicom Dragičević), Pravna riječ, Banja Luka, br. 24/2010;
  • Stvarna nadležnost za zasnivanje usvojenja, Pravna misao, Sarajevo, br. 5-6/2010;
  • Svojeručni testament, Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, br. 5, Zenica 2010.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);