to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Dimitrije Ćeranić

Akademsko zvanje: Vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 84

Predmet: Nasljedno pravo i Porodično pravo na prvom ciklusu studija, te Notarijalno pravo na drugom ciklusu studija.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

Rođen je 19. septembra 1981. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2005. godine. Master rad pod naslovom „Rušljivost zavještanja zbog povrede oblika“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Naslednopravna dejstva usvojenja“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2016. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2005. godine. U zvanje vanrednog profesora na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo izabran je 2021. godine. Drži nastavu iz predmeta Nasljedno pravo i Porodično pravo na prvom ciklusu studija, te nastavu iz Imovinskih odnosa supružnika, Prava djeteta i Notarijalnog prava na drugom ciklusu studija. Držao je gostujuće predavanje po pozivu na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i drži nastavu na Odsjeku za socijalni rad na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Od 2018. godine obavlja poslove prodekana za naučno-istraživački rad na Pravnom fakultetu. Rukovodilac je Katedre za građansko pravo od 2022. godine, kao i sekretar Redakcije časopisa „Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu“ od 2010. godine. Bio je predsjednik Bibliotečkog odbora na Pravnom fakultetu, od 2010. do 2019. godine, čiji je i sada član, a jedan je od rukovodilaca Besjedničke sekcije od 2010. godine. Predsjednik je Podružnice Udruženja pravnika Republike Srpske za regiju Bijeljina, član Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, član Statutarne komisije Saveza sindikata Republike Srpske i predsjednik Koordinacionog odbora sindikata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Član je Nadzornog odbora SPKD „Prosvjeta“.

Bio je član radnih grupa za izradu: Prijedloga porodičnog zakona Republike Srpske, Nacrta zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, Nacrta zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma Republike Srpske, Prijedloga zakona o zvanjima Republike Srpske. Učestvovao je u radu na nekoliko domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata kao koordinator i stručni saradnik. Bio je član dvadesetak organizacionih i/ili uređivačkih odbora domaćih i međunarodnih naučnih skupova, škola i klinika koje su organizovane na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Bio je urednik odnosno kourednik zbornika radova sa međunarodnih naučnih skupova, te recenzent univerzitetskih udžbenika, naučnih monografija, kao i radova objavljenih u zbornicima radova sa naučnih skupova, naučnim časopisima itd.

Objavio je jednu naučnu monografiju, jedan priručnik, kao i 42 naučna rada.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Monografije i priručnici:

 • Nasljednopravne posljedice usvojenja, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2020;
 • Priručnik – Zaštita od nasilja u porodici, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2021, koautorski rad sa prof. dr Stankom Stjepanović i prof. dr Urošem Penom.

Odabrani članci:

 • Sticanje predmeta domaćinstva i građansko srodstvo, Zbornik radova međunarodnog Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta, „Izazovi pravnom sistemu”, Tom 2, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2021;
 • Pravna priroda prava na izdvajanje odnosno sticanje predmeta domaćinstva manje vrijednosti, Zbornik radova 34. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović, Tom II, Međunarodna naučna konferencija „Primena prava i pravna sigurnost“, Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, 2021;
 • Teže ogrešenje o zakonsku obavezu izdržavanja ostavioca kao razlog nedostojnosti, Zbornik radova Devetog međunarodnog naučnog skupa Dani porodičnog prava – Aktuelna problematika porodičnopravne teorije i prakse, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju – IRZ, Mostar, 2021;
 • Međunarodno zavještanje / International Will, Tematski zbornik „Pravni aspekti migracija u regionu – balkanska ruta“ / Thematic Collection of Papers “The Legal Aspects of Migrations in the Region – the Balkan route“, Pravni fakultet u Novom Sadu, Centar za izdavačku delatnost /Faculty of Law Novi Sad, Publishing Center, Novi Sad / Novi Sad, 2019;
 • Nasljeđivanje autorskog prava u Republici Srpskoj, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, br. 1/2017;
 • Appeal Against Adoption Decree In The Legislation of Serbia And The Legislation of Republic of Srpska, Collection of papers / [The INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE] “Legal, Social And Political Control In National, INTERNATIONAL And EU LAW“, held on 19-20 May 2016, Niš, Serbia, Faculty of LAW – Medivest, Niš 2016;
 • Primjena međunarodnih konvencija o pravima dјeteta u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova sa Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Aktuelnost i značaj ljudskih prava i sloboda, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2011;
 • Mirenje supružnika u postupku za razvod braka, Pravna riječ, Banjaluka, br. 28/2011;
 • Učešće svjedoka u postupku sačinjavanja alografskog testamenta, Pravni život, Beograd, tom II, br. 10/2010;
 • Svojeručni testament, Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, br. 5, Zenica 2010.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892