to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Goran Marković

Akademsko zvanje: Redovni profesor na užoj naučnoj oblasti Ustavno pravo 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 84

Predmet: Ustavno pravo l i Ustavno pravo II, kao i Uporedno ustavno pravo i Izborno pravo na drugom ciklusu studija.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

Rođen je 9. februara 1978. godine u Bijeljini. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Participativna demokratija u razvijenim građanskim društvima. Ideje i iskustva“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Federalizam u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2007. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Ustavno pravo izabran je 2010. godine. U zvanje vanrednog profesora na istoj užoj naučnoj oblasti izabran je 2015. godine. Drži nastavu iz predmeta Ustavno pravo I i Ustavno pravo II, te Uporedno ustavno pravo i Izborno pravo na drugom ciklusu studija.
Od 2011. do 2018. godine, obavljao je funkciju prodekana za naučno-istraživački rad, a od 2015. godine je i član Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Član je redakcija časopisa: Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Central and Eastern European Legal Studies (Athens), Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (London). Član je Upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo, Association Autogestion (Paris) , Udruženja pravnika Republike Srpske, Upravnog odbora Srpskog pravničkog kluba (Beograd) i Međunarodnog instituta za samoupravljanje (International Institute for Self-management).
Objavio je tri monografije, udžbenik Ustavno pravo i udžbenik Ustavno pravo Bosne i Hercegovine (u koautorstvu), kao i 90 naučnih radova.
Od novembra 2018. godine obavlja dužnost dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Govori engleski, a služi se francuskim i ruskim jezikom.
Odabrana bibliografija

Monografije i udžbenici:
Perspektive participativne demokratije, Lijevi internacionalni forum, Stokholm, 2007;
Bosanskohercegovački federalizam, Službeni glasnik – University Press, Beograd – Sarajevo, 2012;
Ustavno pravo Bosne i Hercegovine (koautori Nedim Ademović i Josef Marko), Fondacija „Konrad Adenauer“ u BiH, Sarajevo, 2012;
Ustavno pravo, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2021;
Ustavni lavirint. Aporije ustavnog sistema Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik, Beograd 2021.

Odabrani članci:
Pojam i značaj ustavnih konvencija, Spomenica akademiku Gaši Mijanoviću, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2011;
Značaj karaktera izbornih lista za ostvarivanje biračkog prava, Zbornik radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2014;
Osobennosti эtničeskoй demokratii v Bosnii i Gercegovine, Meždunarodnaя naučno-praktičeskaя konferenciя, posvящennaя 20-letiю Konstitucii Rossiйskoй Federacii, Administraciя Kemerovskoй oblasti, Sovet narodnыh deputatov Kemerovskoй oblasti, FG BOU VPO „Kemerovskiй gosudarstvennый universitet“, Kemerovo, 2014;
Pojam ustava u дjelu akademika Radomira D. Lukića, Zbornik radova „Naučno nasleđe Radomira D. Lukića“, SANU i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2015;
Vital national interests protection: A Specific feature of the constitutional system of Bosnia and Herzegovina, Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, The European Public Law Series, Vol. CXV, European Public Law Organization, Athens, 2015;
Comparative Analysis of the Legislative Function of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro, Central and Eastern European Legal Studies, Athens, 1/2016;
„Recall of Political Officials as an Instrument of Control and Political Responsibility“, Legal, Social and Political Control in National, International and EU Law, Collection of Papers from the International Scientific Conference, Faculty of Law, University of Niš
, Niš, 2016, 143–163;
„Novelties of the Soviet Constitutionalism: The Principle of the Unity of Powers“, International Critical Thought Vol. 7, No. 3/2017, 345–363, Journal of the Chinese Academy of Social Sciences;
„(Ne)posredan izbor predsjednika Republike Srbije?“, Predsednik Republike i Ustav (ur. V. Petrov), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2018, 57–72
The Adequacy of the Political Bicameralism“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu 1/2019, 21–43;
„Normativno i stvarno u teoriji narodnog suvereniteta“, Državni poredak suverenitet u vremenu globalizacije (ur. akademik A. Kostić), Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2019, 187–210.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892