to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

SLOBODNA MJESTA – DRUGI UPISNI ROK

 

КОНУРС за упис студената у академској 2019/2020. години – ДРУГИ УПИСНИ РОК погледајте ОВДЈЕ

 

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

КОНКУРС за пријем студената на смјештај и исхрану у Јавној установи Студентски центар Пале у академској 2019/2020. години можете погледати ОВДЈЕ.

 

 

 

ИЗВОД ИЗ КОНКУРСА

за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2019/2020. години на Универзитету у Источном Сарајеву

за ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

 

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19 од 24.05.2019. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2019/2020. години на јавне високошколске установе и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-25- LX/19 од 31.01.2019. године, р а с  п и с у ј  е     с е

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2019/2020. години на Универзитету у Источном Сарајеву

 

 

 

4.    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 • Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.
 • Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.
 • Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:
  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

 • Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета.
 • Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.

У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

 • На Медицинском факултету у Фочи право уписа имају кандидати који остваре најмање по 50% тачних одговора из сваког теста појединачно и чија је просјечна оцјена из претходног образовања 3,0 и више (осим за студијски програм Здравствена њега и Специјална едукација и рехабилитација).
 • Уколико број примљених студената буде мањи од минимума утврђеног Правилником о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа („Службени гласник Републике Српске“ број 84/14 и 38/17), наведеним студентима ће бити понуђен други одговарајући студијски програм.
 • У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19 од 05.2019. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2019/2020. години, кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма, с тим да право уписа могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу са одобреним бројем студената на појединим студијским програмима.

 

 

5.  КОНКУРСНИ РОКОВИ

 

Други уписни рок – Први циклус студија

Други уписни рок организоваће факултети/академије који у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

 • пријављивање кандидата почиње 26.08.2019. године, а завршава 06.09.2019. године;
 • полагање пријемног испита је 09.09.2019. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;
 • објављивање резултата конкурса је до 11.09.2019. године до 14,00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 16.09.2019. године, а завршава 20.09.2019. године.

 

Конкурсни рокови – Други и трећи циклус студија

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 17.06.2019. године до 16.10.2019. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

На Универзитету у Источном Сарајеву полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 17.10.2019. године са почетком у 9.00 часова, док је објављивање резултата конкурса 18.10.2019. године до 14.00 часова, а упис примљених кандидата почиње 21.10.2019. године и завршава се 23.10.2019. године.

 

6.  ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 • Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/2020. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује одлуком управног одбора високошколске установе.
 • Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности на првом и другом циклусу студија износи 60,00 КМ за студијске програме организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву.

Уплата ће се вршити према одлукама Управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама Универзитета.

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

 • Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личне документе (личну карту или пасош).
 • Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
  • извод из матичне књиге рођених;
  • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;
  • љекарско увјерење подносе кандидати:
   • за Медицински факултет у Фочи, издато од стране Студентске поликлинике Медицинског факултета у Фочи;
   • за Факултет физичког васпитања и спорта Пале;
  • Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова. Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 120 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 180 ECTS бодова.
  • Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
   • извод из матичне књиге рођених;
   • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
   • оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
   • увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
   • наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
   • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

 

 

 • Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг-листе.

Централна комисија за упис Универзитета у Источном Сарајеву доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.

 • Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

 • Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење.
 • Ранг-листа за све циклусе студија објављује се на веб-страници и огласној табли организационе јединице/Универзитета.
 • Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/академија умјетности, у року од 24 часа од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб-страници организационе јединице/Универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од два дана од подношења приговора за први циклус и три дана од подношења приговора за други циклус студија од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли/веб-страници организационе јединице /Универзитета.

 

 

 • Кандидати ће на веб-страницама организационих јединица/Универзитета имати увид у посебне услове које прописују факултети/академије, податке о смјеровима/усмјерењима унутар студијског програма, податке о звањима која се стичу завршетком студијског програма, као и висини школарине у академској 2019/2020. години.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892