to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Novosti

Konkurs zа upis vаnrеdnih studеnаtа u prvu gоdinu

Nа оsnоvu Оdlukе Vlаdе Rеpublikе Srpskе brој 04/1-012-2-1240/11 оd 8.6.2011. gоdinе о brојu vаnrеdnih studеnаtа kојi sе upisuјu u prvu godinu prvоg ciklusа studiја nа fаkultеtimа/аkаdеmiјаmа Univеrzitеtа u Istоčnоm Sаrајеvu u škоlskој 2011/2012. gоdini, rаspisuје sе

 

KОNKURS

zа upis vаnrеdnih studеnаtа u prvu gоdinu prvоg piklusа studiја nа fаkultеtimа / аkаdеmiјаmа Univеrzitеtа u Istоčnоm Sаrајеvu u аkаdеmskој 2011/2012. gоdini

 

r.b.

Studiјski prоgrаmi pо vrgаnizаpiоnim јеdinipаmа

Brој studеnаtа nа vаnrеdnim studiјаmа

Visinа škоlаrinе

1.

Prаvni fаkultеt Studiјski prоgrаm Prаvо

150

1.500 KМ

2.

Pеdаgоški fаkultеt

Studiјski prоgrаm Rаzrеdnа nаstаvа,

Sgudiјski prоgrаm Prеdškоlskо оbrаzоvаnjе

Sgudiјski prоgrаm Теhničkо оbrаzоvаnjе i infоrmаtikа

 

30

25

20

 

3.

Sаоbrаćајni fаkulgеt Studiјski prоgrаm Sаоbrаćај

80

 

4.

Fаkultеt fizičkоg vаspitаnjа i spоrtа Stuliјski prоgrаm Fizičkо vаspitаnjе

 

30

 

5.

Pоlјоprivrеdni fаkultеt Stuliјski prоgrаm Pоlјоprivrеdа

 

30

 

6.

Filоzоfski fаkultеt

Studiјski prоgrаm Rаzrеdnе nаstаvе

 

30

 

7.

Prаvоslаvni Bbgоslоvski fаkultеt

Studiјski prоgrаm Prаvоslаvnа tеоlоgiја

Studiјski prоgrаm Prаktični smјеr

Studiјski prоgrаm Crkvеnа umјеtnоst i slikаrstvо

 

30

30

30

 

8.

Fаkultеt pоslоvnе еkоnоmiје Studiјski prоgrаm Pоslоvnа еkоnоmvdа

 

50

 

10.

Еkоnоmski fаkultеt Pаlе Sgudiјski prоgrаm Еkоnоmiја

 

100

 

 

UKUPNО

635

 

 

Upisni rоk zа vаnrеdnе studiје оrgаnizоvаćе sе prеmа slјеdеćim tеrminimа:

 

- priјаvlјivаnjе kаndidаtа 29.8.2011. gоdinе - 2.9.2011. gоdinе;

 

- pоlаgаnjе priјеmnоg ispitа је 5.9.2011. gоdinе sа pоčеtkоm u 9 čаsоvа,

- оbјаvlјivаnjе rеzultаtа kоnkursа је dо 7.9.2011. gоdinе dо 14 čаsоvа;

- upis primlјеnih kаndidаtа 12.9 -16.9.2011. gоdinе.

Štampa El. pošta

Izvod iz konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012. god.

Preuzmite obavještenje za vanredne studente


IZVOD IZ KONKURSA

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-553/11 od 30.03.2011. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2011/2012. godini, raspisuje se

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

 

  1. UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Red.

br.

ORGANIZACIONE JEDINICE

STUDIJSKI PROGRAM

REDOVNI STUDIJ

Budžet

Samof.

Strani drž.

UKUPNO

9.

Pravni fakultet Istočno Sarajevo

Pravo

120

150

0

270


6. OPŠTE ODREDBE

6.1. Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

 

6.2. Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti.

 

6.3. Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti, koje kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

 

6.4. Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste) obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta/Visoke škole u saradnji sa Centralnom komisijom za upis na studijske programe Univerziteta/Visoke škole.

 

6.5. Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

 

 

7.   KONKURSNI ROKOVI

 

Prvi upisni rok: (1) prijavljivanje kandidata počinje 27.06.2011. a završava 01.07.2011. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan); (2) polaganje prijemnog ispita obaviće se 04.07.2011. sa početkom u 9,00 časova; (3) objavljivanje rezultata konkursa je do 06.07.2011. godine do 14,00 časova; (4) upis primljenih kandidata počinje 11.07.2011. godine, a završava se 15.07.2011. godine.

 

Drugi upisni rok organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sledećim terminima: (1) prijavljivanje kandidata počinje 29.08.2011, a završava 02.09.2011. godine; (2) polaganje prijemnog ispita je 05.09.2011. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove; (3) objavljivanje rezultata konkursa je do 07.09.2011. do 14,00 časova; (4) upis primljenih kandidata obaviće se od 12.09. do 16.09.2011. godine.

 

8.   OSTALE ODREDBE

 

8.1. Visina školarine za akademsku 2011/2012. godinu za redovne studente prvog ciklusa studija koji sufinansiraju svoje školovanje na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj utvrđena je Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-590/11 od 31.03.2011. godine

 

8.2. Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta, osim organizacione jedinice Akademije umjetnosti gdje je ovaj iznos 70,00 KM.

Uplata za Univerzitet u Istočnom Sarajevu će se vršiti prema Odluci Upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

 

8.3. Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

 

8.4. Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti slijedeća dokumenta i to: (1) izvod iz matične knjige rođenih; (2) originalna svjedočanstva o završenim  razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu; (3) dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

 

8.5. Komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta dužna je da Centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 sata nakon formiranja rang liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou Univerziteta.

 

8.6. Kandidat je ostavrio pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konursom za upis.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče slijedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis ostvaruje pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

 

8.7. Rang lista objavljuju se na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta/Visoke škole.

 

8.8. Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli organziacione jedinice Univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 sati od podnošenja prigovora i saopštava se podnoisiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.

9. POSEBNE ODREDBE

9.2. UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

9.2.1. Polaganje ispita

Red. br.

ORGANIZACIONA JEDINICA

ADRESA I TELEFON

Studijski program, izlazni profil i vrsta prijemnog ispita ili ispita za provjeru skolonosti i sposobnosti

Studijski program

Vrsta ispita

Napomena

9.

Pravni fakultet

Istočno Sarajevo

71420 Pale,

Istočno Sarajevo, Alekse Šantića 3

057 226 609

057 227 138

Pravo

Srpski jezik – pismena obrada zadate teme

 

Štampa El. pošta

31. maj 2011. Svjetski dan borbe protiv pušenja

Ugasite cigaretu! Izgore nam zdravlje i život!

Poštovane  koleginice  i kolege,

U povodu 31. maja – Svjetskog dana borbe protiv pušenja, pozivamo Vas da damo svoj  mali doprinos  u suzbijanju opasnosti po život i zdravlje  svih ljudi na našoj planeti, koje donosi duvanski dim. Dostavite svoje  predloge kako bi zakonodavstvo  u Republici Srpskoj moglo riješiti problem štetnih posljedica duvanskog dima. Opasnosti od duvanskog dima su velike. On godišnje ubije 6 miliona ljudi. U proizvodnji duvana troše  se  hiljade kubika pluća naše planete - drva. Svjetska zdravstvena organizacija je u Preambuli Okvirne konvencije o kontroli duvana Svjetske zdravstvene organizacije konstatovala da je širenje epidemije duvana globalni problem s ozbiljnim posljedicama za javno zdravlje i da to zahtijeva najširu moguću međunarodnu saradnju i učešće svih zemalja u efikasnoj, odgovarajućoj i sveobuhvatnoj međunarodnoj akciji. Okvirna konvencija SZO je usvojena 21.05.2003. je stupila na snagu 27.02.2005. godine. Do danas je tom sporazumu pristupilo 173 zemalja.

Parlamentarna skupština BiH je 10. jula 2009. godine ratifikovala Okvirnu konvenciju o kontroli duvana SZO  i obavezala  se da će oba entiteta u svom zakonodavstvu  provoditi preporuke propisane Konvencijom.

Dostavite  nam vaše mišljenje, koji su to načini da zakonodavstvo u Republici Srpskoj  riješi  problem štetnih posljedica duvanskog dima u skladu sa preporukama Konvencije SZO.

Pozivamo Vas da svoje predloge za provođenje preporuka  Konvencije u Republici Srpskoj dostavite prodekanu za naučno istraživački rad Pravnog fakulteta Pale Prof. dr Stanki Stjepanović elektronskom poštom.

Osim predloga za donošenje zakonskih rješenja,  molimo da nam svi pušači, iskreno vjerujući u štetnost duvanskog dima i za njih i za nepušače, najviše pomognu uvodeći zauvijek Stop pušenju.

Prodekan za naučno istraživački rad

Pravnog fakulteta Pale

Prof.dr Stanka  Stjepanović

 

Preuzmite Okvirnu konvenciju o kontroli duvana

 

 

Štampa El. pošta

Obavještenje o održavanju studentske tribine

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

P A L E

 

O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavaju se studenti da će se 01.06.2011. godine

u 13 časova u Velikoj sali Pravnog fakulteta odjeljenja u Bijeljini

održati studentska tribina na temu: „Eutanazija, samoubistvo i abortus“.

 


Pale, 31.05.2011. godine                                                  Dekanat

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892