to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Doc. dr Đorđe Marilović

 

Akademsko zvanje: Docent na užoj naučnoj oblasti Finansijsko pravo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 51

Predmet: Finansije i finansijsko pravo (PF-1-5-021), Javne finansije i opšte finansijsko pravo (PF-1-4-040), Posebno finansijsko pravo (PF-1-5-041), Poresko pravo (master – drugi ciklus).

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

Nalozi na profesionalnim društvenim mrežama: ResearchGate, Google Академик, Linkedin, Academia.

 

Doc. dr Đorđe Marilović rođen je 18. avgusta 1988. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2011. godine. Master rad pod naslovom „Naknade u Srbiji“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Finansijskopravni aspekti upravljanja javnim dobrima“ odbranio je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2012. godine. U zvanje višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Finansijsko pravo bio je izabran 2014. godine. Izvodio je vježbe iz predmeta sa Katedre za pravno-ekonomske nauke: Finansije i finansijsko pravo, Osnovi ekonomije, i Ekonomska politika i evropske integracije, a pored toga izvodio je vježbe iz predmeta Pravno normiranje. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Finansijsko pravo izabran je 2021. godine. Na prvom ciklusu studija predaje Finansije i finansijsko pravo, Javne finansije i opšte finansijsko pravo i Posebno finansijsko pravo, a na drugom ciklusu studija predaje predmet Poresko pravo.

Pored nastave, obavlja brojne zadatke i poslove na Pravnom fakultetu i Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Za člana Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao jedan od predstavnika akademskog osoblja, izabran je 2021. godine. Jedan je od dva rukovodioca Besjedničke sekcije Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Urednik je glasila Fakulteta – Biltena Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Biran je za člana više organizacionih odbora na Pravnom fakultetu za organizaciju naučnih skupova i proslavu Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta. Bio je sekretar Katedre za pravno-ekonomske nauke Pravnog fakulteta od 2012. do 2015. godine. Predsjedavajući je Bibliotečkog odbora Pravnog fakulteta od 2019. godine, i dugogodišnji član Tima za promociju Pravnog fakulteta. Tokom 2021. i 2022. godine bio je zamjenik koordinatora za osiguranje kvaliteta Pravnog fakulteta. Za koordinatora za sprovođenje Okvirnog sporazuma o razumijevanju za unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike, na Pravnom fakultetu imenovan je 2021. godine i organizuje studentsku praksu u preko deset pravosudnih institucija u tri grada. Učestvovao je u izradi Akcionog plana razvoja Pravnog fakulteta. Učestvovao je u radu Radne grupe za povećanje vidljivosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu, tokom 2018. godine. Učestvovao je u razvoju i administriranju zvanične internet stranice i naloga na društvenim mrežama za Pravni fakultet. Član je Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Sindikalne organizacije Pravnog fakulteta Istočno Sarajevo. Bio je predsjednik ili član nekoliko izbornih komisija za neposredno sprovođenje izbora članova Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i članova Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta iz reda studenata.

Učestvovao je i član je u domaćim i međunarodnim projektima, stručnim timovima, obukama, školama, seminarima i razmjenama iskustava, koje su organizovale ugledne domaće i međunarodne institucije, poput Vlade Republike Srpske, UNDP, UN Women, Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Republičkog pedagoškog zavoda, Društva psihologa Republike Srpske, brojnih nevladinih organizacija i dr., kao i u brojnim stručnim i javnim raspravama u postupku izrade i donošenja zakona i podzakonskih akata. Od preko stotinu javnih nastupa u medijima, nekoliko desetina gostovanja imao je u tematskim društveno-političkim emisijama i programima.

Autor ili koautor je više od 25 naučnih radova a učestvovao je na više od 20 naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.
Član je Српског фискалног друштва, srpskog nacionalnog ogranka International Fiscal Association, i Удружења правника Републике Српске.
Tečno govori engleski jezik, a služi se francuskim, ruskim i njemačkim.
Objavljeni radovi:

“Legality in Budgetary Law” Collection of Papers “Legal gaps  and the completeness of law“, Vol IV, Faculty of Law, University of East Sarajevo, Istočno Sarajevo 2023;
• „Javna dobra na Kosovu i Metohiji – između ideala i stvarnosti“, Tematski zbornik radova Međunarodni naučni skup Pravo između ideala i stvarnosti“, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica 2023;
• „Pravičnost u poreskim stvarima“, Zbornik radova 35. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović, Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd 2022;
“Joint audits from Bosnia and Herzegovina's perspective: Should domestic relations be arranged first?” Collection of Papers “Controversies of The contemporary Law“, Vol III, Faculty of Law, University of East Sarajevo, Istočno Sarajevo 2022;
• „Sekundarna i sekundarna sekundarna poreska obaveza u poreskom pravu Republike Srpske“, Zbornik radova „Izazovi pravnom sistemu“, Tom l, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2021;
• „Finansiranje institucija Bosne i Hercegovine“, Zbornik radova „Konstitucionalizacija Bosne i Hercegovine“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2021;
• „Odnos poreskih sistema u Bosni i Hercegovini“, Zbornik radova Konstitucionalizacija Bosne i Hercegovine“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2021;
• „Utvrđivanje javnopravnog javnog prihoda ugovorom“, Liber Amicorum . Zbornik radova u čast profesora emeritusa Dejana Popovića (ur. Gordana Ilić-Popov), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Centar za izdavaštvo, Beograd 2021;
• „Prilozi analizi pravičnosti poreza na dohodak Republike Srpske“, Zbornik radova Pravni sistem u vremenu nove realnosti“, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica 2021;
• „Standardni lični odbitak u porezu na dohodak Republike Srpske“, Zbornik radova Jahorinski poslovni forum 2021, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2021;
• „Utvrđivanje poreza i pokretanje poreskog postupka“, Zbornik radova „Pravo, tradicija i promjene“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2020;
• „Fiskalni i ekstrafiskalni značaj mini hidroelektrana u Republici Srpskoj“, Zbornik radova Jahorinski poslovni forum 2020, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2020;
• „Poreska politika Republike Srpske prema investicijama fizičkih lica“, VIII naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Jahorinski poslovni forum 2019“ – tržište, moral i ekonomska politka u svjetlu modernizacije ekonomije i društva, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2019;
• „Šta je javno dobro“, Pravni život 10/2018;
• „Naknade u poreskom sistemu Republike Srpske“, Zbornik sažetaka „Pravo i vrijednosti“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2018;
• „Nadležnosti u Bosni i Hercegovini za zaključivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu“ (koautorski rad sa Goranom Markovićem), Pravna riječ 50/2017;
• „Oporezivanje prihoda iz stranih izvora porezom na dohodak u Republici Srpskoj“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 76/2017;
• „Sukob poreskih zakona u pogledu porezâ na dohodak Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH“, Zbornik radova „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2017;
• „Poreskopravni aspekti mogućnosti zaštite ćirilice u telekomunikacijama“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 72/2016;
• „Vanredni porezi i načelo zakonitosti u Republici Srpskoj“, Zbornik radova „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2015;
• „Rodni platni jaz – Gender Pay Gap (GPG)“, Zbornik radova sa Škole rodne ravnopravnosti, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Gender centar – centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, Istočno Sarajevo, 2015;
• „PDV u Bosni i Hercegovini: jedna ili više poreskih stopa“ (koautorski rad sa Milanom Tomićem), Zbornik radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2013;
• „Posebnosti fiskalnih odnosa u složenim državama – primjer Bosne i Hercegovine“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu 2/2013;
• „Ekonomski aspekti ravnopravnosti polova“ (koautorski rad sa Milanom Tomićem), Zbornik radova „Prava djeteta i ravnopravnost polova – između normativnog i stvarnog“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2012;
• „Elektronski potpis u pravu Republike Srpske“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu 2/2011.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892