to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Doc. dr Sanja Golijanin

Akademsko zvanje: Docent na užoj naučnoj oblasti Upravno pravo i uprava

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 87

Predmet: Upravno pravo-materijalni dio; Upravno pravo-procesni dio;  Akti uprave i upravne procedure; Sudska kontrola uprave

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođena je 20. septembra 1979. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2003. godine. Master rad pod naslovom „Ombudsman“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Sudska kontrola akata državne uprave“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2019. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2005. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Upravno pravo i uprava izabrana je u januaru 2020. godine. Drži nastavu iz predmeta Upravno pravo – materijalni dio i Upravno pravo – procesni dio, te predmeta Akti uprave i upravne procedure i Sudska kontrola uprave na drugom ciklusu studija.

Od juna 2021. godine obavlja poslove prodekana za nastavu na Pravnom fakultetu. Sekretar je Katedre za pravnu teoriju i javno pravo. Član je Komiteta za žalbe i prigovore Agencije za visoko obrazovanje RS.

Bila je učesnik više naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je na više naučno-istraživačkih projekata. Objavila je preko 20 stručnih i naučnih radova.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Odabrana bibliografija:

 • Organizacija državne uprave u Bosni i Hercegovini de lege lata i de lege ferenda, Zbornik radova “Konstitucionalizacija Bosne i Hercegovine, Istočno Sarajevo 2021;
 • Reforma upravnog spora, Pravna riječ br. 58/2019, Banja Luka 2019;
 • Ustavnosudska kontrola uprave putem ustavne žalbe sa osvrtom na pravni sistem Bosne i Hercegovine, Glasnik prava, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, br. 1/2019;
 • Nedozvoljene radnje u upravnom postupku i njihovo sankcionisanje, Zbornik radova sa međunarodne konferencije Društvene devijacije, Centar modernih znanja, Banja Luka 2018;
 • Organization of state administration in Bosnia and Herzegovina, Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, The European Public Law Series, Vol. CXV, European Public Law Organization, Athens, 2015;
 • Načelo efikasnosti u upravnom postupku, Zbornik radova „Načela i vrijednosti pravnog sistema – norma i praksa“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2012;
 • Predmet upravnog spora u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 58/2011;
 • Pravna zaštita građana u slučaju „ćutanja“ uprave, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 1/2011;
 • Sudska zaštita ustavnih sloboda i prava povrijeđenih pojedinačnim aktima ili radnjama, Zbornik radova „Aktuelnost i značaj ljudskih prava i sloboda“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2011;
 • Upravni spor pune jurisdikcije u zakonodavstvu Republike Srpske, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 5/2009;
 • Republika Srpska, Zbornik radova „Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine – izabrani aspekti“, Sarajevo, 2009;
 • Načelo obaveznosti sudskih presuda donesenih u upravnom sporu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 4/2008;

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892