to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Ranka Račić

Akademsko zvanje: Redovni profesor na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 69

Predmeti prvi ciklus:   Građansko procesno pravo l, Građansko procesno pravo II, Stvarno pravo.

Predmeti drugi ciklus: Teorija izvršnog postupka, Teorija vanparničnog postupka, Stvarnopravno obezbjeđenje potraživanja, Pravosudno organizacino pravo.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođena je 10. februara 1963. godine u Mostaru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mostaru 1985. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Načelo dispozitivnosti u građanskom parničnom postupku“ odbranila je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 1991. godine. Doktorsku disertaciju na temu „ Sukcesija u procesnom odnosu“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 1997. godine. 

Akademsku karijeru započela je na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ kao asistent pripravnik 1985. godine. Na ovom fakultetu izabrana je za višeg asistenta nakon sticanja zvanja magistra  pravnih nauka 1991. godine. Od 1992. do 2000. godine radila je Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2000. godine kada je izabrana u zvanje docenta.  U zvanje vanrednog profesora je izabrana 2005. godine, a 2011. godine je izabrane u zvanje redovnog profesora.

Dr Ranka Račić na osnovnom studiju izvodi nastavu na predmetima: Građansko procesno pravo l, Građansko procesno pravo II i Stvarno pravo. Na master studiju  drži nastavu na predmetima: Teorija vanparničnog postupka, Teorija izvršnog prava, Stvarnopravno obezbjeđenje potraživanja. Na Pravnom fakultetu  Univerziteta u Banjoj Luci izvodila je nastavu na Građansko procesnom pravu, te na drugom ciklusu studija, Teorija izvršnog procesnog prava, Teorija Vanparničnog procesnog prava i Postupak za raspravljanje zaostavštine od 2008. godine do  oktobra 2021.  godine.

 Arbitar je Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Privredne komore Republike Srpske. U  Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske sprovodi edukacije za sudije, pripravnike i saradnike. Takođe, redovno vrši edukaciju i za notare Republike Srpske. Edukator je Centra za edukaciju u sudstvu i tužilaštvu Crne Gore za izvršno pravo.

Bila je član prvog Upravnog odbora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske. Svojevremeno je obavljala i funkciju predsjednika Savjeta Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i člana Senata.

Član je udruženja pravnika Republike Srpske, Udruženja pravnika Srbije i Udruženja pravnika Crne Gore.

Prof. dr Ranka Račić učestvovala je kao član radne grupe na izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Zakona o izvršnom postupku i Zakona o zabrani   diskriminacije.  Učestvovala je kao ekspert na projektu „Ubrzanje parničnog postupka“, a iste godine bila je angažovana i kao stariji pravni ekspert na projektu  „Podrška provođenju propisa o konkurenciji u BiH i daljem jačanju konkurencijske politike“. Ispred Notarske komore Republike Srpske bila je angožavana u izradi pojedinih odredaba Zakona o notarskoj službi. Kao ekspert učestvuje u radu izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku u okviru projekta „Inicijativa za reformu postupka po žalbi u parničnom postupku BiH.“

 

Odabrana bibliografija:

 

Monografije i udžbenici:

 

 • Sukcesija u procesnom odnosu, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2002;
 • Pravni lekovi u vanparničnom postupku (koautor Ljubica Mandiđ), Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, Niš, 2002;
 • Osnove građanskog prava, Grafokomerc, Trebinje, 1998.  godine;
 • Parnično procesno pravo (koautor Gordana Stanković), l izdanje, Grafokomerc, Trebinje, 2008;
 • Izvršno procesno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2009;
 • Parnično procesno pravo (koautor Gordana Stanković), II izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2010;
 • Građansko procesno pravo, Prva sveska, Parnično procesno pravo (koautor Gordana Stanković), Univerzitet Mediteran, Pravni fakultet, Podgorica, 2010;
 • Vanparnično procesno pravo, Banjaluka – Pale, 2014;
 • Parnično procesno pravo, (koautor Gordana Stanković), III izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Banja Luka, godine.
 • Vanparnično procesno pravo i pravo izvršenja i obezbjeđenja (koautor Gordana Stanković), Univerzitet Mediteran, Podgorica, 2019. godina;
 • Vanparnično procesno pravo, II izmijenjeno i dopunjeno izdanje , Pravni fakultet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2021.
 • Izvršno procesno pravo, III izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Banjoj Luci, Banja Luka, 2021. godine.

 

Odabrani članci:

 

 • Postupak zazaštiti od klevete, Pravna riječ, Banjaluka,24/ 2010. godine,   389-398.
 • Postupak za zaštitu od klevete - Osvrt na pojedina rješenja o zaštiti od klevete Republike Srpske, Pravni život, Beograd, 12 /2010, str.157-167;
 • Ukidanje prvostepene presude i vraćanje pravne stvari na ponovno odlučivanje, Pravna riječ, Banjaluka, br. 28/ 2011, 397-407;  
 • Izvršenje na pokretnim stvarima, Pravni život, Beograd, br. 11/2011, str. 791-807.;
 • Pravo umješača na pravni lijek u tuđoj parnici, Pravni život, Beograd, br. 11/2012, str. 851-863;
 • Deklarativna tužba, Pravni život, Beograd, br. 12/2013, str. 17-27;
 • Izvršilac po ugovoru, Pravna riječ, 32/2012, Banjaluka, 367-383;
 • Neke novine u sistemu izvršenja u Crnoj Gori, Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 2013, str. 253-260;
 • Žalbeni postupak de lege ferenda, VII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Zbornik radova“Aktuelna pitanja građanskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Jahorina, 2012, s125-137;  
 • Izvršenje na hartijama od vrijednosti, te na članskom udјelu u pravnom licu i izvršenje na drugim imovinskim pravima, II Regionalna konferencija iz oblasti stečajnog prava, Zbornik radova „Aktuelna pitanja stečajnog prava, zakonodavstvo-praksa, Banjaluka, 2012,191-203.
 • Prigovor radi prebijanja, Srpska pravna misao, Banjaluka, 45/2012, 7-17.
 • Neke dileme povodom buduće reforme parnične procedure, Zbornik radova “Harmonizacija građanskog prava u regionu, Pravni fakultet Pale, Istočno Sarajevo, 2012, 429-447;  
 • Namirenje novčanih potraživanja po osnovu komunalnih usluga- Izvršilac po ugovoru da ili ne? Pravo u gospodarstvu, Opatija, 4/2012, str. 1193-1212;
 • Reforma sustava ovrhe (izvršenja) u Crnoj Gori, Pravo u gospodarstvu, Opatija, 5/2013,1065-1079;
 • Postupak registracije poslovnih subjekata, Zbornik radova“ Aktuelnosti privredne legislative kao determinante privrednog razvoja ekonomija država u regionu, Novi Sad, 2013, 11-22;  
 • Deklarativna tužba, VIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Zbornik radova“Aktuelna pitanja građanskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Jahorina, 2013, str. 113-120;
 • Načela vanparničnog postupka, Pravna riječ, Banjaluka, 36/2013, str. 281-296.
 • Postupak za zaštitu lica sa mentalnim poremećajima, Pravna riječ, Banjaluka, 40/2014, 477-491.
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće u BiH- de lege lata i de lege ferenda, Centar za javno pravo, Referat izložen na skupu posvećenom desetogodišnjem postojanju VSTVBIH, vidjeti, http://www.fcjp.ba/index.php/-80697.
 • Zaštita državine, IX Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Zbornik radova“Aktuelna pitanja građanskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Jahorina, 2014, 7-19.
 • Prigovor trećeg lica, Pravna riječ, 43/2015, Banja Luka, str. 75-97;
 • Postojanje stranke u parničnom postupku, Pravna riječ, 47/2016,Banja Luka, str. 173- 185;
 • Dopunska drugostepena presuda, Pravna riječ, 51/2017, str. 75-87;
 • Pravne posljedice zabilježbe izvršenja u javnu evidenciju o nepokretnostima, Pravna riječ. 55/2017, Banja Luka, str.135-149;
 • Notarska izvršna isprava, Pravna riječ, 59/2019,str. 141-153.
 • (Ne)dozvoljenost ugovaranja naknade za troškove obrade kredita u pravu Bosne i Hercegovine, Pravo i privreda, Beograd, 2020, vol. 58, br. 3., str 270-288;
 • Prekid izvršnog postupka, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2020, str. 45-61.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892