to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Poslovno pravo

PITANJA IZ PREDMETA POSLOVNO PRAVO

 

 

 1. Zajednički izvori trgovinskog prava
 2. Običaji i uzanse kao izvor privrednog prava
 3. Opšti uslovi poslovanja
 4. Trgovačke klauzule i termini
 5. Hijerarhija izvora trgovinskog prava
 6. Koncepcija jedinstva obligacionih odnosa i pojam trgovca i trgovinskog posla
 7. Načela ugovora u privredi
 8. Pojačana pažnja
 9. Zaključenje ugovora u privredi
 10. Obezbeđenje ugovora u privredi
 11. Odgovornost iz ugovora u privredi
 12. Kamata
 13. Rešavanje sporova iz ugovora u privredi
 14. Ugovor o prodaji – opšte karakteristike i predmet
 15. Obaveze prodavca
 16. Obaveze kupca
 17. Odgovornost za neizvršenje ugovornih obaveza iz ugovora o prodaji
 18. Zajednička pravila za obaveze prodavca i kupca
 19. Odgovornost proizvođača po osnovu garancije i prodavca za materijalne nedostatke
 20. Prelaz rizika i troškova sa prodavca i kupca
 21. Ugovor o posredovanju
 22. Ugovor o trgovinskom zatsupanju
 23. Ugovor o komisionu
 24. Ugovor o kontroli
 25. Ugovor o uskladištenju
 26. Ugovor o osiguranju
 27. Ugovori o turističkim uslugama
 28. Ugovor o otpremanju (špediciji)
 29. Ugovor o građenju
 30. Ugovor o prevozu robe morem
 31. Ugovor o prevozu robe u unutrašnjoj plovidbi
 32. Ugovor o prevozu robe vazdušnim putem
 33. Ugovor o prevozu železnicom
 34. Ugovor o prevozu robe drumom
 35. Ugovor o kombinovanom prevozu robe
 36. Ugovor o prevozu putnika i prtljaga
 37. Opšta pravila o bankarskim poslovima
 38. Ugovor o kreditu
 39. Specijalni kreditni poslovi
 40. Ugovor o faktoringu
 41. Ugovor o forfetiranju
 42. Ugovor o finansijskom lizingu
 43. Novčani depozit
 44. Ulog na štednju
 45. Bankarski tekući račun
 46. Nenovčani depozit
 47. Depozit hartija od vrednosti
 48. Ugovor o sefu
 49. Akreditiv
 50. Bankarska garancija
 51. Platni promet
 52. Dokumentarni inkaso
 53. Opšte karakteristike hartija od vrednosti
 54. Klasifikacija hartija od vrednosti
 55. Ostala opšta pravila o hartijama od vrednosti
 56. Pravna priroda odnosa iz hartija od vrednosti
 57. Menica – pojam, osobine, uloga i izvori prava
 58. Pravna priroda menice
 59. Vrste menice
 60. Osnovna menična načela
 61. Bitni menični elementi
 62. Pretpostavljeni menični elementi
 63. Fakultativni menični elementi
 64. Izdavanje menice
 65. Umnožavanje menice
 66. Prenos menice
 67. Akcept menice
 68. Intervencija kod menice
 69. Menični aval
 70. Prezentacija menice
 71. Isplata menice
 72. Menični protest
 73. Menična notifikacija
 74. Menični regres
 75. Menične tužbe i prigovori
 76. Amortizacija
 77. Domicilirana menica
 78. Blanko menica
 79. Sopstvena menica
 80. Važnije novine Konvencije UN o međunarodnim trasiranim i sopstvenim menicama
 81. Neosnovano obogaćenje u meničnom pravu
 82. Zastarelost u meničnom pravu
 83. Ček- pojam, značaj, pravna priroda i izvori prava
 84. Vrste čeka
 85. Elementi čeka
 86. Izdavanje čeka
 87. Umnožavanje čeka
 88. Prenos čeka
 89. Aval i intervencija kod čeka
 90. Prezentacija čeka na isplatu
 91. Isplata čeka
 92. Opoziv čeka
 93. Protest kod čeka
 94. Regres i notifikacija kod čeka
 95. Čekovne tužbe, prigovori i zastarelost
 96. Amortizacija čeka
 97. Skladišnica
 98. Tovarni list
 99. Isprave kombinovanog prevoza robe
 100. Teretnica
 101. Legitimacioni papiri i znaci
 102. Polisa osiguranja
 103. Kreditna karta

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892