to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

UTISCI SA STUDENTSKE PRAKSE U RUGIPP-U

UTISCI SA STUDENTSKE PRAKSE U RUGIPP-U

„Hvala vam u ime studenata što ste i ove godine omogućili studentima da stiču iskustva iz prakse, jer znam koliko to vrijedi, pogotovo što sam ove godine u 'ulozi mentora' studentima kolegama. Posebno želim da pohvalim kolegicu Tanju, koja je s nekim drugim kolegama u gruntovnici na praksi kod nas. Pohvaљujem njeno interesovanje i želјu da nauči nešto novo i zanimљivo iz prakse, a što se ne tiče samo Upravnog ili Stvarnog prava, nego i drugih oblasti. Zaista je ovo još jedna u nizu prilika studentima da se osposobe za daљi rad i zapošљavanje, a ujedno hvala vam i u moje lično ime, jer bez fakulteta, vas kao profesora i znanja i praksi koje ste mi pružili ne bih bila na mjestu gдje sam sada. Na vas ponosna, vaša studentkinja Ivana, uvijek. Ivana lazić, master studij, Bijeљina.“

„Ovim putem želimo da izrazimo zahvalnost prije svega Pravnom fakultetu, nakon toga i RUGIPP PJ Pale, na ukazanoj mogućnosti za obavљanje studentske prakse. Ono što sa sigurnošću možemo reći, jeste da je sada naš CV i lično iskustvo, kao i znanje bogatije nakon sticanja novih saznanja i informacija o ovoj ustanovi. Kao student prvog ciklusa studija i kao student master studija, nosimo itekako pozitivne utiske kako o načinu poslovanja i funkcionisanja RUGIPP-a, tako i o samim zaposlenim. Svim našim kolegama bismo preporučili da se ubuduće prijavљuju na ovu i slične studentske prakse, jer će na taj način kročiti u poslovni svijet, koji ih čeka nakon završetka studija i iskusiti ga! Svoju zahvalnost izražavamo i vama, na strplјenju i dobroj komunikaciji! Maja Pipović, master studij i Mia Golijanin, IV godina, Pale.“

„Što se utisaka tiče, imam samo pohvale. Većinu vremena sam provela u gruntovnici i za zaposlene tamo i za način na koji sam obavљala praksu tu, mogu reći sve najboљe. Teorijsko znanje koje sam stekla upotpunila sam praktičnim. U kancelariji sam bila sa koleginicom Ivanom Lazić koja se posebno trudila da mi objasni sve što me je zanimalo. Veliko hvala fakultetu što nam je omogućio obavљanje prakse i preporučila bih studentima da se prijave i oni kada bude prilika, veoma je korisno, a i zanimљivo. Tanja Sofrenović, apsolvent, Bijeљina.“

„Zahvalna sam, prije svega, rukovodstvu našeg fakulteta i RUGIPP-a što su nam omogućili da i ove godine, uprkos epidemiološkoj situaciji, pohađamo stručnu praksu u Republičkoj upravi. Sa prakse sam ponijela odlične utiske. Zaposleni su se vrlo љubazno odnosili prema nama, nastojeći da nam prenesu svoje znanje i iskustvo. Upoznali su nas sa ulogom i unutrašnjom organizacijom Uprave, zakonima i drugim propisima iz imovinskopravne oblasti i načinom njihove primjene u praksi. Teoretska znanja stečena na fakultetu upotpunili smo stručnom praksom, tako da je ovo veoma dragocjeno iskustvo za nas. Marija Janjić, apsolvent, Ljubinje.“

„Utisci o obavљanju prakse u RUGIPP-u su pozitivni. Najprije želim da zahvalim zaposlenim  u gruntovnici i u katastru u Bijeљini, naročito pravnicima, koji su i pored obimnog posla uspjeli da mi  približe način rada. Neki od poslova koje sam obavљala su: pisanje pošte, izrada rješenja, učestvovanje na usmenim raspravama i dr. Jedno jako lijepo iskustvo i nadam se organizovanju još ovakvih sličnih praksi! Slađana Ristić, IV godina, Bijeљina.“

„Ova praksa je novo iskustvo koje mi je, između ostalog, pokazalo da teorija nije ništa bez prakse. Zahvaљujem zaposlenim u PJ Zvornik, koji su i pored obimnih poslova koje svakodnevno obavљaju, izdvojili vrijeme i približili mi način i organizaciju rada Uprave. Zahvaљujući novom i drugačijem pristupu, povećan je i broj upisanih studenata na našem fakultetu, jer svaki vid prakse u institucijama je dobrodošao. Tatjana Savić, IV godina, Zvornik.“

„Obavљanje studentske prakse u RUGIPP-u za mene predstavљa značajno iskustvo, jer nam je na taj način omogućeno da sve ono što smo izučavali na fakultetu primijenimo u praksi, da se detalјno upoznamo sa zakonima, unutrašnjom organizacijom i poslovima u nadležnosti RUGIPP-a. Stečena znanja koja nosimo sa obavљanja prakse biće od značaja u budućnosti i već sada predstavљaju dodatnu motivaciju za dalјe uspjehe u školovanju i u životu. Sofija Drapić, IV godina, Ljubinje.“

„Moji utisci su zaista fenomenalni. Upoznat sam sa kancelarijskim poslovanjem, načinom vođenja zemљišnoknjižne evidencije i imao sam priliku prisustvovati raspravi između stranaka, što je sa moje tačke gledišta veoma značajno. Želim ovom prilikom fakultetu da zahvalim na ukazanoj prilici. Miloš Krsmanović, IV godina, Milići.“

„Sve pohvale za upravu fakulteta, na dobrom ste putu da budete jedinstveni  i prepoznatљivi u proizvodnji stručnjaka iz oblasti prava koji po završetku mogu adekvatno odgovoriti potrebama tržišta. Što se tiče iskustva iz praktičnog dijela, vidio sam svašta... Velemir Ristović, III godina, Sokolac.“

„Prije svega želim da vam zahvalim na ukazanoj prilici za obavљanje prakse u RUGIPP-u. Moje iskustvo je zaista pozitivno, zaposleni su imali jako korektan odnos sa nama, izlazili su nam u susret i kad god su imali viška vremena nastojali su da nam nešto dodatno objasne. Smatram da je ova praksa izuzetno važna za studente, jer pored uvida u sam rad Geodetske uprave mogli smo da procijenimo da li bi se u dalјoj budućnosti mogli opredijeliti za taj posao, ili pak ne. Naposlijetku, poslije završenog fakulteta svima nam je u interesu da se opredijelimo za oblast prava u kojoj smo najboљi. Još jednom, hvala vam za ovo iskustvo. Vanja Cvjetković, III godina, Zvornik.“

„Zaposleni u PJ Istočna Ilidža su nas zaista љubazno dočekali. Mi smo baš pogodile termin kada su obje stalno zaposlene pravnice bile odsutne. Ali to nije spriječilo da pravnik koji je tu po ugovoru o djelu i pripravnik rade s nama i pokažu nam sve što oni znaju. Bila je opuštena atmosfera jer su i љudi s kojim smo proveli tri sedmice naši bivši studenti koji su u startu znali i koliko mi kao studenti treće godine znamo, a i koliko smo sposobni da naučimo. Najviše vremena smo provele učeći da pišemo svakojaka rješenja. Tako da slobodno mogu da kažem da smo koleginice i ja zaista naučile kako da radimo po rješenju o nasљeđivanju, kako o ugovoru o kupoprodaji i slično. Iskustvo je zaista bilo zanimlјivo i prijatno. Zaista znači prije diplomiranja vidjeti i steći osjećaj rada, u smislu zaposlenja koje nas po završetku studija sve čeka. Za mene je ovo bilo nešto novo, nešto drugačije od dosadašnjeg iskustva u studiranju. Želim da zahvalim upravi fakulteta, koja svakodnevno radi na tome da svojim studentima omogući nove prilike, nova iskustva i buduće zaposlenje. Praksa je  zaista korisna, bez obzira na obim posla u pojedinim područnim jedinicama – sve je prilika da se nauči nešto novo. Nadežda Drašković, III godina, Istočna Ilidža.“

„Žeљela bih da zahvalim upravi našeg fakulteta i RUGIPP-a koji su nam omogućili obavљanje studentske prakse. Za mene je ovo korisno iskustvo za ove tri godine studiranja. To kažem zbog toga što sam napokon sve ono što sam naučila teoretski imala priliku da primijenim u praksi i susretnem se sa određenim pojmovima. Organizacija i poslovi unutar RUGIPP-a više mi nisu samo slovo na papiru. Rješenja, ugovori, zakoni, sve ono što je usko vezano za imovinskopravnu oblast, nakon završene prakse postalo mi je mnogo jasnije i dobila sam žeљu da steknem još više znanja iz te oblasti, koja mi je do sada bila nerazumљiva i daleka.  Posebnu zahvalnost dugujem svojoj mentorki, koja je bila uz mene od prvog dana i trudila se da na mene prenese znanje, takođe stečeno na našem pravnom fakultetu. Preporučila bih svim studentima da se prijave na konkurs za obavlјanje stručne prakse u RUGIPP-u i time doprinesu u velikoj mjeri svom daљem učenju prava. Jovana Ćuzulan, III godina, Rogatica.“

 

„Studentska praksa je za mnoge od nas prvi susret s načinom funkcionisanja poslovnog svijeta. Osim što nas uvodi u poslovni svijet, pruža nam iskustvo zbog koga smo nakon završetka formalnog obrazovanja u mogućnosti da stečena znanja konkretizujemo primjenom u praksi. Na konkurs za obavљanje studentske prakse u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, prijavio sam se kako bih naučio nove stvari i stekao nova iskustva.  Studentska praksa u RUGIPP-u mi je to i omogućila. Pružena mi je prilika da steknem nova iskustva, kako u pogledu posla tako i u komunikaciji sa љudima. Omogućeno mi je da osjetim poslovnu atmosferu i rad u kolektivu, ali i da proširim teorijska znanja stečena na fakultetu na poљe praktičnog rada. Smatram da mi je pomenuta praksa donijela još bolјe radne navike, boљu organizaciju vremena i veću efikasnost u obavlјanju  zadataka. Tokom obavљanja prakse upoznao sam se sa načinom funkcionisanja, djelovanja, poslovima i nadležnostima  RUGIPP-a. Zaposleni su jako љubazni i u svakom trenutku spremni da odgovore na sva moja pitanja i da mi razjasne sve nedoumice koje sam imao. Zbog toga im dugujem zahvalnost. Na kraju bih samo rekao da od učenja tokom studiranja korist imamo iskљučivo mi sami, ali se to mijenja onog trenutka kada dođemo na praksu. Postajemo dio kolektiva, u kome svaki pojedinac ima svoju ulogu, zbog čega je naš uspjeh uspjeh cijelog tima. Zbog toga bih preporučio svim studentima da se tokom studiranja prijavљuju na prakse koje organizuje naš fakultet u saradnji sa državnim institucijama, kako biste obogatili svoja teorijska znanja praktičnim radom i stekli nova iskustva, ali i potencijalno pronašli oblast kojom u budućnosti želite da se bavite. Đokica Tomić, III godina, Lopare.“

„Bila mi je čast i zadovolјstvo učestvovati i biti dio ovoga projekta. Zaposleni su bili љubazni i potrudili su se da nam maksimalno pomognu i upute nas kako u samu materiju, tako i u cijeli koncept organizacije rada same uprave. Imam potrebu posebno da naglasim da su naši bivši studenti, naše kolege koji su prošle godine obavlјali praksu u svojim područnim jedinicama, a sada obavlјaju pripravnički u Područnoj jedinici Pale, za kratak vremenski period stekli kvalitetno znanje i radno iskustvo. Svoje utiske i znanja rado su podijelili sa nama, što je dodatno uticalo na kvalitet prakse. Još jednom, iskreno zahvaљujem i upućujem sve pohvale i čestitke na ovakvom projektu koji studentima pruža mogućnost da se bolјe upoznaju sa pojedinim oblastima,ali i osjete radnu atmosferu prije nego 'kroče' na tržište rada. Sara Ćeha, III godina, Pale.“

„Zahvalila bih upravi fakulteta što su nam omogućili ovu vrstu prakse. Zaposleni su bili jako љubazni i trudili su se da nam što više objasne i što boљe upoznaju sa materijom. Upoznali su nas sa zakonima, rješenjima iz imovinskopravne oblasti  i sa mnogobrojnim primjerima sa kojima se susreću. Sve  ovo će nam mnogo značiti u budućnosti i u nastavku studiranja. Lana Vidić, III godina, Istočna Ilidža.“

„Što se tiče prakse, veoma sam zadovoљna i još jednom hvala na ukazanoj prilici. Najviše sam radila rješenje  o nasљeđivanju, brisanje i upis hipoteke i još dosta stvari. Tek sada imam pravi osjećaj kako to izgleda u praksi i dosta je lakše. Tako da sutra, ako Bog da, kad se zaposlim imaću predstavu o tome šta je predmet, kako izgleda, sta je rješenje, šta se unosi u njega itd. Nisam imala priliku da slušam raspravu ali sam ostavila broj telefona pa kada bude pozvaće me. Ana Drakul, III godina, Foča.“

„Veoma sam zadovoљna, i hvala vam na ukazanoj prilici. Ono što je posebno zanimљivo je eksproprijacija zemљišta zbog izgradnje Hidroelektrane u Ulogu, tako da sam prisustvovala postupcima nepotpune eksproprijacije zemљišta. Snežana Lalović, III godina, Kalinovik.“

 

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);