to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

Konkurs za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2019/2020 godinu.

IZVOD IZ KONKURSA 

        Na osnovu člana 5 i 6. Zakona o visokom obrazovaњu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10,104/11, 84/12,108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19), Odluke Vlade Republike Srpske,  broj: 04/1-012-2-1271/19 od 24.05.2019. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javne visokoškolske ustanove  i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj 01-C-25-LX/19 od 31.1.2019. godine raspisuje se  

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

u akademskoj 2019/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

 

       

1.PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

 

Organiazciona jedinica

Kontakt informacije

Studijski program

 

Napomena

l ciklus

Budžet

Sufin.

Samo.fin

Str drž.

Vanredni

Ukupno

 

PRAVNI FAKULTET PALE

www.pravni.ues.rs.ba

 

71420 Pale

Alekse Šantića 3

Tel: 057/226-609

       057/227-138


76300 Bijeљina

Ul. Semberskih ratara bb

Tel: 055/211-390

 

Pravo

Sjedište Pale (Predaja dokumenata i prijemni ispit u Palama)

20

40

0

0

5

 

130

Odjeљeњe Bijељina (Predaja dokumenata i prijemni ispit u Bijeљini)

20

40

0

0

5

 

2. OPŠTE ODREDBE 

2.1. Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četverogodišњe sredњoškolsko obrazovaњe u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovaњe u inostranstvu.    

2.2. Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

2.3. Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovaњu (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišњe srednje škole) i

rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišњe sredњe škole množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

 Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. 

2.4. Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivaњe redoslijeda kandidata (rang liste) obavљa komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta/visoke škole u saradњi sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta/visoke škole.

2.5.  Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

2.6.U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj : 04/1-012-2-1271/19 od 24.05.2019. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2019/2020. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa s tim da pravo upisa kao redovni studenti mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

 3. KONKURSNI ROKOVI

Prvi upisni rok

(1)  prijavљivaњe kandidata počinje 17.06.2019godine, a završava 28.06.2019godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);

(2)  polagaњe prijemnog ispita obaviće se 01.07.2019. godine sa početkom u 9,00 časova

(3)  objavљivaњe rezultata konkursa je 03.07.2019. godine do 14,00 časova

(4)  upis primlјenih kandidata počinje 08.07.2019godine, a završava se 12.07.2019godine. 

Drugi upisni rok organizovaće fakulteti/akademije  koji  u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sљedećim terminima:

(1) prijavљivaњe kandidata počinje 26.08.2019godine, a završava 06.09.2019godine;                                                                                                                

(2) polagaњe prijemnog ispita je 09.09.2019. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;                                             

(3) objavљivaњe rezultata konkursa je do 11.09.2019. godine do 14,00 časova

(4) upis primљenih kandidata počinje 16.09.2019. godine a završava 20.09.2019. godine.      

4. PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija

u akademskoj 2019/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Organizaciona

jedinica

Studijski program

Napomena

Smjer

Budžet

Sufinansi.

Samofi

nansiraњe

Strani

držav

Vanre

dni

Ukupno red/van

Pravni fakultet Pale

www.pravni.ues.rs.ba

Pravo

Sjedište Pale

Javno pravo

-

5

-

-

2

56

Građansko pravo- privrednopravni

modul

-

5

-

 

2

Građansko pravo– građanskopravni modul

 

5

-

-

2

Krivično pravo

-

5

-

-

2

Odjeљeњe

Bijeљina

Javno pravo

-

5

-

-

2

Građansko pravo- privrednopravni

modul

-

5

-

-

2

Građansko pravo– građanskopravni modul

 

5

-

-

2

Krivično pravo

-

5

-

-

2

5. OPŠTE ODREDBE ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Pravo prijave na konkus za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 60 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekli najmanje 240 ECTS bodova.

Pravo prijave na konkus za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 120 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekli najmanje 180 ECTS bodova.

Prilikom upisa/prijave ndrugom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sљedeća dokumenta i to:

Izvod iz matične kњige rođenih;

Uvjereњe o državљanstvu koje nije starije od 6 mjeseci

Orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;

Uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija odnosno osnovnom studiju;

Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu)

Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti

Rang-lista objavљuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta i WEB-stranici Univerziteta.

Kandidat koji smatra da postupak rangiraњa nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta/akademije, u roku od 24 časova od objavљivaњa rang-liste  na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od tri dana od podnošeњa prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavљuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

6. KONKURSNI ROKOVI ZA DRUGI CIKLUS STUDIJA                                                                                                         

Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija, otvoren je od 17.06.2019. godine do 16.10.2019godine do kada će kandidati moći predati svoje prijave;

Polagaњe prijemnog ispita na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu obaviće se 17.10.2019. godine sa početkom u 9,00 časova.

objavљivaњe rezultata konkursa je 18.10.2019. godine do 14,00 časova

upis primљenih kandidata počinje 21.10.2019godine, a završava se 23.10.2019godine

7.OSTALE ODREDBE

7.1. Visina školarine za redovne studente koji sufinansiraju troškove studija za studijske programe prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2019/2020. godinu utvrđuje se Odlukom Vlade Republike Srpske, dok se visina školarine za studente koji samofinasiraju troškove studija, vanredne studente i studente strane državљane prvog i drugog  ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama utvrđuje Odlukom Upravnog odbora visokoškolske ustanove.

7.2. Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polagaњem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti na prvom i drugom ciklusu studija iznosi 60,00 KM

      Uplata  će se vršiti prema odlukama upravnih odbora univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama univerziteta. 

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

7.3.Kandidati su obavezni da na polagaњe ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

7.4.Prilikom upisa/prijave na prvi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti slјedeća dokumenta, i to:

 

izvod iz matične kњige rođenih;

uvjerenje o državљanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovaњa i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;

dokaz o uplati naknade za polagaњe prijemnog ispita;

 

7.5. Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 časa nakon formiraњa rang liste.

Centralna komisija za upis Univerziteta u Istočnom Sarajevu dostavlјa Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou Univerziteta.

7.6.  Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis a u predviđenom roku nije izvršio upis gubi to pravo, a umjesto њega pravo na upis stiče slјedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti љekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog staњa, ukљučivati i nalaz psihologa.

7.7. Rang-lista objavљuje se na  WEB-stranici i oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta i WEB-stranici Univerziteta.

7.8. Kandidat prvog ciklusa studija, koji smatra da postupak rangiraњa nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta/Akademije umjetnosti, u roku od od 24 sata od objavљivaњa rang-liste .

      Odluka po prigovoru donijeće se u roku od  dva dana na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavlјuje na oglasnoj tabli/web-stranici organizacione jedinice univerziteta. 

 

Kandidati će na WEB-stranicama univerziteta imati uvid u posebne uslove koje propisuju fakulteti/akademija, podatke o smjerovima/usmjereњima unutar studijskog programa, podatke o zvaњima koja se stiču završetkom studijskog programa, kao i visini školarine u akademskoj 2019/2020. godini

 

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);