to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Pravo intelektualne svojine

 PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE
 
1. Pojam prava intelektualne svojine
2. Tvorevine i pseudo-tvorevine u pravu intelektualne svojine
3. Odnos prava intelektualne svojine prema drugim granama prava
4. Princip teritorijalnosti u pravu intelektualne svojine
5. Međunarodne konvencije kao instrument prevazilaženja principa teritorijalnosti u pravu intelektualne svojine
6. Izvori prava intelektualne svojine – izvori prava intelektualne svojine u BiH
7. Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine
8. Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine
9. Ugovor o saradnji u oblasti patenata i Konvencija o izdavanju evropskih patenata
10. Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova, Haški aranžman o međunarodnom deponovanju industrijskog dizajna, Lisabonski aranžman o zaštiti oznaka porijekla i njihovom međunarodnom registrovanju i Vašingtonski ugovor o intelektualnoj svojini u vezi sa integrisanim kolima
11. Bernska konvencija o zaštiti književnih i umjetničkih djela
12. Univerzalna – Svjetska konvencija o autorskom pravu
13. Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu
14. Konvencija o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju – Rimska konvencija
15. Ugovor o interpretacijama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu
16. Pravo intelektualne svojine Evropske unije
17. Pojam autorskog prava
18. Autorsko djelo – pojam i uslovi zaštite
19. Svojstva koja nisu od značaja za zaštitu autorskog djela, obim autorskopravne zaštite i tvorevine koje ne uživaju autorskopravnu zaštitu
20. Vrste autorskih djela, zakonski primjeri autorskih djela i autorskopravna podjela autorskih djela
21. Podjela autorskih djela prema njihovom statusu
22. Autor djela i nosilac autorskog prava, koautori, koautorsko djelo i koautorski odnos
23. Koautorstvo na filmskom djelu, autori spojenih djela
24. Nastanak subjektivnog autorskog prava
25. Sadržina subjektivnog autorskog prava, ličnopravna ovlašćenja autora (pojam i osobine)
26. Isključiva ličnopravna ovlašćenja autora
27. Neisključiva ličnopravna ovlašćenja autora
28. Imovinskopravna ovlašćenja autora, isključiva imovinskopravna ovlašćenja autora
29. Ovlašćenje na emitovanje autorskog djela i ostala imovinskopravna ovlašćenja
30. Neisključiva imovinskopravna ovlašćenja autora
31. Ograničenja subjektivnog autorskog prava
32. Ograničenja isključivih imovinskopravnih ovlašćenja autora u vidu zakonske licence
33. Ograničenja isključivih imovinskopravnih ovlašćenja autora u vidu suspenzije
34. Autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu, trajanje autorskog prava.
35. Prava srodna autorskom pravu – analogna primjena pravila autorskog prava na prava srodna autorskom pravu
36. Pravo interpretatora
37. Pravo proizvođača fonograma
38. Pravo filmskog producenta (pravo proizvođača videograma)
39. Pravo proizvođača emisije
40. Pravo proizvođača baze podataka
41. Pravo prvog izdavača slobodnog djela i pravo izdavača na posebnu naknadu
42. Pojam i oblici ostvarivanja autorskog i srodnih prava, individualno ostvarivanje autorskog i srodnih prava
43. Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava
44. Sistem funkcionisanja kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, ugovor izmeđua autora – nosioca autorskog prava i organizacije
45. Ugovor između organizacije i korisnika
46. Tarifa organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, određivanje tarife od strane nadležnog tijela
47. Nadzor nad radom organizacije i međunarodna saradnja organizacija
48. Prava stranih lica kao autora i subjekata srodnih prava u BiH
49. Pojam patentnog prava
50. Pronalazak kao predmet zaštite
51. Vrste pronalazaka
52. Uslovi zaštite pronalaska
53. Subjekt zaštite i prava pronalazača
54. Načini sticanja patenta
55. Postupak za priznanje patenta na osnovu nacionalne prijave
56. Jedinstvo pronalaska, izdvojena i dopunska prijava
57. Pravo prvenstva na sticanje patenta
58. Priznavanje datuma podnošenja prijave, formalno i suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta
59. Postupak zaštite pronalaska malim patentom
60. Postupak zaštite povjerljivih pronalazaka i pronalazaka stvorenih u radnom odnosu
61. Postupak zaštite pronalaska na osnovu USP
62. Postupak zaštite pronalaska na osnovu KEP
63. Sadržina i obim patenta
64. Ograničenja patenta izuzev prinudne licence i prinudne licence u javnom interesu
65. Prinudna licenca i prinudna licenca u javnom interesu
66. Trajanje i prestanak patenta
67. Pojam prava žiga
68. Oznaka kao predmet zaštite – neke posebne vrste oznaka
69. Načelo specijalnosti u pravu o žigovima
70. Funkcije oznake
71. Načini sticanja žiga i uslovi zaštite oznake žigom
72. Apsolutni i relativni uslovi za zaštitu oznake žigom
73. Subjekt zaštite i pravo na zaštitu oznake žigom
74. Postupak sticanja žiga na osnovu nacionalne prijave, pravo prvenstva na sticanje žiga
75. Priznavanje datuma podnošenja prijave, formalno i suštinsko ispitivanje prijave za priznanje žiga
76. Postupak za priznanje žiga na osnovu međunarodne prijave
77. Sadržina i obim žiga
78. Ograničenja i razdvajanje žiga
79. Trajanje i prestanak žiga
80. Pojam prava dizajna, spoljašnji izgled proizvoda kao predmet zaštite
81. Uslovi zaštite dizajna
82. Subjekt zaštite i pravo na zaštitu dizajna
83. Sticanje prava na dizajn, postupak na osnovu nacionalne prijave
84. Postupak za priznanje prava na dizajn na osnovu međunarodne prijave
85. Sadržina i ograničenja prava na dizajn
86. Zaštita dizajna kao autorskog djela, trajanje i prestanak prava na dizajn
87. Pojam prava oznake geograskog porijekla
88. Oznaka – naziv mjesta kao predmet zaštite, uslovi zaštite oznake geografskog porijekla
89. Subjekt zaštite i lica koja imaju pravo na zaštitu oznake geografskog porijekla
90. Specifičnosti postupka za zaštitu oznake geografskog porijekla
91. Registrovanje oznake geografskog porijekla
92. Postupak sticanja statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porijekla na osnovu nacionalne prijave
93. Postupak sticanja statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porijekla na osnovu međunarodne prijave
94. Sadržina, obim i ograničenja prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porijekla
95. Prestanak registrovane oznake geografskog porijekla i statusa ovlašćenog korisnika
96. Pojam, predmet i uslovi zaštite topografije integrisanog kola
97. Subjekt zaštite, način sticanja i postupak zaštite topografije integrisanog kola
98. Sadržina, ograničenja i prestanak prava na topografiju integrisanog kola
99. Pravo zaštite biljnih sorti
100. Poslovna tajna (pojam, osobine i značaj)
101. Pojam i oblici prometa prava intelektualne svojine, promet prava nasljeđivanjem
102. Promet prava intelektualne svojine na osnovu ugovora
103. Ugovor o licenci
104. Autorski ugovori 
105. Izdavački ugovor
106. Ugovor o predstavljanju i ugovor o izvođenju djela
107. Ugovor o preradi autorskog djela
108. Ugovor o filmskom djelu
109. Ugovor o narudžbini autorskog djela
110. Promet prava intelektualne svojine na osnovu zakona
111. Građanskopravna zaštita prava intelektualne svojine – povreda prava kao pretpostavka građanskopravne zaštite
112. Tužilac i tuženi u sporu zbog povrede prava intelektualne svojine
113. Tužbeni zahtjevi u sporu zbog povrede prava intelektualne svojine (osim zahtjeva za naknadu štete)
114. Tužbeni zahtjev za naknadu štete
115. Privremene mjere i mjere obezbjeđenja dokaza u slučaju povrede prava intelektualne svojine
116. Upravnopravna zaštita prava intelektualne svojine – zaštita prava intelektualne svojine od strane carinskih organa
117. Upravnopravna zaštita prava intelektualne svojine – zaštita prava intelektualne svojine od strane inspekcijskih organa
118. Pojam konkurencije – pojam i oblici narušavanja konkurencije
119. Naročita djela nelojalne konkurencije 
120. Zaštita od nelojalne konkurencije
 
              LITERATURA: Zoran MILADINOVIĆ, PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE, Istočno Sarajevo 2012.            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892