to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Upravno pravo - materijalni dio

UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

PRAVNI FAKULTET

PALE


ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNI DIO

Prof. dr Predrag Dimitrijević,

Upravno pravo materijalni deo, knjiga 1, 2012. 1. Nastanak i razvoj upravnog prava
 2. Predmet upravnog prava
 3. Odnos upravnog prava sa drugim pravnim disciplinama
 4. Izvori upravnog prava (pojam i obilježja)
 5. Ustav, zakon i međunarodni ugovori kao izvori upravnog prava
 6. Podzakonski opšti pravni akti Skupština kao izvori upravnog prava
 7. Podzakonski opšti akti Predsjednika Republike i Vlade kao izvori upravnog prava
 8. Podzakonski opšti akti uprave kao izvori upravnog prava
 9. Podzakonski opšti akti jedinica lokalne samouprave i javnih službi kao izvori upravnog prava
 10. Sudska i upravna praksa kao izvori upravnog prava
 11. Upravna norma kao osnovna institucija upravnog prava
 12. Upravni odnos kao osnovna institucija upravnog prava
 13. Upravna stvar kao osnovna institucija upravnog prava
 14. Upravna radnja kao osnovna institucija upravnog prava
 15. Upravnog nadzor kao osnovna institucija upravnog prava
 16. Položaj uprave u sistemu podjele vlasti
 17. Odnos uprave i sudstva
 18. Koncept uprave
 19. Upravni modeli
 20. Pojam uprave, različita značenja i pristupi
 21. Teorijski pojam uprave (organizacioni pojam)
 22. Teorijski pojam uprave (funkcionalni pojam)
 23. Pozitivno pravni pojam uprave (funkcionalni pojam)
 24. Pozitivno pravni pojam uprave (organizacioni pojam)
 25. Pojam i značaj organizacije uprave
 26. Pojam i sistemi organizacije uprave
 27. Realni princip organizacije uprave
 28. Teritorijalni princip organizacije uprave
 29. Personalni princip organizacije uprave
 30. Hijerarhijski princip organizacije uprave
 31. Monokratski i kolegijalni princip
 32. Pojam organa uprave
 33. Obilježja organa uprave
 34. Centralni i područni organi uprave
 35. Organi državne uprave i lokalni (necentralni) organi uprave
 36. Samostalni organi uprave i organi u sastavu
 37. Organi uprave nižeg i višeg stepena. Opšti i posebni organi uprave
 38. Oružani i civilni organi uprave. Inokosni i kolegijalni organi uprave
 39. Oblici organa uprave
 40. Upravne organizacije
 41. Unutrašnja organizacija uprave
 42. Ustavno-pravni položaj državne uprave
 43. Odnosi organa državne uprave, Narodne skupštine i predsjednika Republike
 44. Odnosi organa državne uprave i Vlade
 45. Odnosi organa državne uprave prema sudovima i javnim tužilaštvima
 46. Odnos organa državne uprave prema Ombudsmanu
 47. Odnosi organa državne uprave prema nedržavnoj upravi
 48. Republički organi uprave
 49. Republičke upravne organizacije
 50. Međusobni odnosi organa državne uprave
 51. Unutrašnja organizacija državne uprave
 52. Lokalna samouprava (pojam, obilježja i poslovi)
 53. Organizacija i organi lokalne samouprave
 54. Nastanak, razvoj i pojmovno uobličavanje javne službe
 55. Principi javnih službi
 56. Teorijsko uobličavanje pojma javne službe
 57. Pozitivno pravni pojam javne službe
 58. Upravna (javna) ovlašćenja
 59. Organizacioni oblici javnih službi
 60. Odnos državne uprave i javnih službi
 61. Kadrovi u upravi (pojam i vrste)
 62. Ministri, zamjenici ministara i direktor
 63. Zaposlena lica u organima državne uprave
 64. Pojam državnog službenika
 65. Pravni položaj državnih službenika
 66. Sukob interesa i Kodeks ponašanja državnih službenika
 67. Upravna djelatnost
 68. Poslovi organa državne uprave
 69. Akti uprave (pojam i klasifikacija)
 70. Opšti akti uprave (upravni propisi)
 71. Teorijski pojam upravnog akta
 72. Pozitivno pravni pojam upravnog akta (pojam i obilježja)
 73. Donosilac upravnog akta kao obilježje upravnog akta
 74. Autoritativnost upravnog akta
 75. Jednostranost upravnog akta kao obilježje upravnog akta
 76. Pravno dejstvo upravnog akta
 77. Konkretnost upravnog akta kao obilježje upravnog akta
 78. Upravna stvar kao obilježje upravnog akta
 79. Dodaci upravnom aktu
 80. Pozitivni i negativni upravni akti
 81. Konstitutivni i deklarativni upravni akti
 82. Uvjerenja
 83. Pravno vezani i slobodni (diskrecioni) upravni akti
 84. Individualni, zajednički  i generalni upravni akti
 85. Jednostavni i zbirni (složeni) upravni akti
 86. Formalni i neformalni upravni akti. Upravni akti po zahtjevu stranke i po službenoj dužnosti
 87. Rješenja i zaključci
 88. Zakonitost upravnog akta
 89. Početak i prestanak pravnog dejstva upravnog akta
 90. Konačnost i izvršnost upravnog akta
 91. Pravnosnažnost (nepromenljivost) upravnog akta
 92. Pogrešni upravni akti
 93. Neispravni i protivpravni (nezakoniti i necjelishodni) upravni akti
 94. Uklanjanje pogrešnih upravnih akata
 95. Materijalni akti uprave (upravne radnje)
 96. Upravni ugovori  (pojam i obilježja)
 97. Vrste upravnih ugovora
 98. Akti organa jedinica lokalne samouprave

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892