to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Rimsko pravo

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Pravni fakultet Pale

Bijeljina


ISPITNA PITANJA IZ RIMSKOG PRAVA

( BIJELjINA )


 1. Razlozi izučavanja rimskog prava
 2. Razlozi velikog doprinosa Rimljana u pravu
 3. Izvori saznanja (pravni i vanpravni)
 4. Periodizacija rimske istorije
 5. Period kraljeva (opšti pogled)
 6. Basen Sredozemlja i Apeninsko poluostrvo u vreme osnivanja Rima
 7. Legenda o osnivanju Rima
 8. Vojna demokratija i njena društvena struktura
 9. Patriciji i plebejci
 10. Reforma Servija Tulija
 11. Pravo u doba kraljeva i Kraljevski zakoni (leges regiae)
 12. Republika (opšti pogled)
 13. Res publica (pregled organa vlasti)
 14. Magistrature
 15. Skupštine i senat u republici
 16. Privreda u doba republike
 17. Borba oko zemlje u doba republike
 18. Društvena struktura u republici
 19. Zakon XII tablica
 20. Važniji zakoni u doba republike
 21. Ius honorarium
 22. Ius gentium
 23. Principat: opšti pogled
 24. Dijarhija
 25. Pax romana i Širenje rimskog jezika i kulture
 26. Društvena struktura u principatu
 27. Klasično rimsko pravo (pojam, karakteristike, izvori)
 28. Zakoni i senatske odluke u principatu
 29. Edictum perpetuum
 30. Constitutiones principum
 31. Klasična pravna nauka (pojam, razlozi razvoja, veteres)
 32. Sabinijanci i prokuleanci
 33. Cavere, agere, respondere i ius publice respondendi
 34. Dela klasične pravne nauke
 35. Znameniti klasični pravnici
 36. Dominat (opšti pogled, simptomi krize)
 37. Uzroci krize u dominatu
 38. Dioklecijanove reforme
 39. Nagoveštaji feudalizacije u dominatu
 40. Hrišćanstvo
 41. Karakter države u dominatu i pad Rimskog Carstva
 42. Postklasično pravo (pojam, karakteristike)
 43. Izvori prava u dominatu (ius i leges)
 44. Pravni zbornici pre Justinijana
 45. Justinijanova kodifikacija (opšti pogled)
 46. Digesta
 47. Delovi Justinijanove kodifikacije (osim Digesta)
 48. Recepcija rimskog prava (opšti pogled)
 49. Vizantijski i varvarski zbornici rimskog prava
 50. Glosatori
 51. Postglosatori
 52. Škola „elegantne jurisprudencije“
 53. Prodor rimskog prava u praksu (Usus modernus Pandectarum)
 54. Škola prirodnog prava
 55. Istorijskopravna škola
 56. Pandektisti
 57. Nove tendencije u proučavanju recepcije rimskog prava
 58. Rimsko shvatanje prava i pravde
 59. Rimske podele prava
 60. Sistem triparticije
 61. Pravna sposobnost (opšti pogled)
 62. Status libertatis (opšti pogled)
 63. Status civitatis
 64. Status familiae
 65. Deliktna odgovornost
 66. Pravna lica
 67. Poslovna sposobnost (opšti pogled)
 68. Tutorstvo (tutela impuberum, tutela mulierum)
 69. Starateljstvo (cura)
 70. Vrste srodstva
 71. Consortium
 72. Agnatska familija
 73. Patria potestas
 74. Kognatska porodica
 75. Brak sa manusom
 76. Brak bez manusa
 77. Sudski postupak (opšti pogled)
 78. Pojam i značaj tužbe (actio)
 79. Podela tužbi
 80. Ostala procesna sredstva
 81. Pojmovi i načela postupka
 82. Karakteristike legisakcionog postupka
 83. Tok legisakcionog postupka
 84. Formula
 85. Tok formularnog postupka
 86. Ekstraordinarni postupak
 87. Stvarno pravo (pojam, vrste)
 88. Pojam i vrste stvari (-res-)
 89. Svojina (opšti pogled, terminologija, razvoj)
 90. Kviritska svojina
 91. Rei vindicatio
 92. Actio negatoria
 93. Pribavljanje svojine i klasifikacija načina pribavljanja
 94. Usucapio
 95. Occupatio
 96. Priraštaj (accessio)
 97. Mancipatio
 98. In iure cessio
 99. Traditio
 100. Pretorska svojina
 101. Državina (possessio) - (pojam, elementi)
 102. Zaštita državine
 103. Službenosti (servitutes) - (pojam, podela, razvoj, načela)
 104. Zemljišne službenosti (servitutes praediorum)
 105. Lične službenosti (servitutes personarum)
 106. Sticanje, prestanak  i zaštita službenosti
 107. Založna prava (pojam, razvoj, vrste)
 108. Fiducia
 109. Pignus
 110. Hipoteka
 111. Dugoročni zakupi nepokretnosti
 112. Nasledno pravo (pojam, značaj, osnovi nasleđivanja)
 113. Intestatsko nasleđivanje u doba rane republike
 114. Pretorski nasledni red
 115. Justinijanov nasledni red
 116. Testament (pojam, sadržina)
 117. Forme testamenta
 118. Sloboda testiranja (nužno nasledno pravo)
 119. Testamenti factio
 120. Legati i fideikomisi
 121. Prijem nasleđa
 122. Obligaciono pravo (pojam, osnovna obeležja)
 123. Sadržina i predmet obligacije; predmet prestacije
 124. Klasifikacija obligacija (opšti pogled)
 125. Subjekti obligacija (opšti pogled)
 126. Promena subjekata obligacije (cessio, expromissio)
 127. Podeljene i solidarne obligacije
 128. Obezbeđenje potraživanja (lična obezbeđenja, vrste)
 129. Krivica i šteta
 130. Bona fides
 131. Izvori obligacija (opšti pogled)
 132. Pojam ugovora
 133. Neksum
 134. Stipulatio
 135. Literarni kontrakti
 136. Zajam (mutuum)
 137. Posluga (commodatum)
 138. Ostava (depositum)
 139. Pojam i bitni elementi kupoprodaje (emptio venditio)
 140. Prava, obaveze i odgovornosti kupca i prodavca
 141. Zakup, najam (locatio conductio)
 142. Ortakluk (societas)
 143. Mandatum
 144. Bezimeni (neimenovani) kontrakti
 145. Paktovi (adiecta, praetoria, legitima)
 146. Pravno neosnovano obogaćenje (condictiones sine causa)
 147. Ostali kvazikontrakti
 148. Iniuria
 149. Furtum
 150. Damnum iniuria datum
 151. Rapina
 152. Metus
 153. Dolus malus
 154. Fraus creditorum
 155. Kvazidelikti
 156. Docnja (mora)
 157. Gašenje obligacija voljom stranaka
 158. Gašenje obligacija bez volje stranaka
Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892