to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Osnovi ekonomije

ОСНОВИ  ЕКОНОМИЈЕ

Испитна питања

 

 

 1. Основне етапе у развоју економске теорије
 2. Десет економских принципа
 3. Потребе и хијерархија потреба (закон Ернеста Енгела)
 4. Крива производних могућности
 5. Кружни ток производа и доходака
 6. Типови репродукције
 7. Опортунитетни трошкови
 8. Робе, услуге и употребно добро
 9. Репродукциони систем (производни инпути, аутпути)
 10. Подјела рада
 11. Рационалност и ефикасност
 12. Опште назнаке о тржишту (појам, конкуренција)
 13. Појам цијене, равнотежна тржишна цијена
 14. Приватна и јавна добра
 15. Проблем заједничких ресурса
 16. Облици својине
 17. Појам и врсте предузећа
 18. Расположиви доходак, лична штедња и потрошња
 19. Потрошач и потрошачко понашање (Госенови закони)
 20. Криве индиференције (мапа кривих индиференције)
 21. Равнотежни положај потрошача (буџетска линија и буџетско ограничење)
 22. Функција и закон тражње (крива тражње, облици, флуктуирање)
 23. Функција и закон понуде (крива понуде, облици, флуктуирање)
 24. Субститути и комплементи
 25. Зависност понуде робе од трошкова, технологије и других фактора
 26. Тржишна равнотежа (формирање тржишне цијене и количине продате робе)
 27. Тржишно стање са прекомјерном понудом и прекомјерном тражњом (суфицит и дефицит)
 28. Произвођачев вишак
 29. Потрошачев вишак
 30. Еластичност тражње
 31. Еластичност понуде
 32. Утицај пореза на тржишне учеснике (порески приход и чист губитак)
 33. Поремећаји услед еластичност и пореза
 34. Рад као фактор производње (интелектуални производ и својина)
 35. Тржиште рада и цијена рада
 36. Природни ресурси и рента
 37. Капитал као фактор производње
 38. Штедња, инвестиције и каматна стопа
 39. Производна функција, аутпут и економија обима
 40. Појам и врсте трошкова
 41. Укупан приход и профит
 42. Праг рентабилности и максимизирање профита
 43. Појам, значај и функција трговине (трговина на велико, трговина на мало)
 44. Међународна трговина (свјетска цијена, царине, квоте)
 45. Апсолутна и компаративна предност
 46. Тржишне структуре или модели тржишта
 47. Баријере уласку на тржиште
 48. Перфектна конкуренција
 49. Монополистичка конкуренција
 50. Олигопол
 51. Кооперативни олигопол: механизам картела
 52. Монопол
 53. Максимизација профита монополисте
 54. Природни монопол
 55. Патент као монопол
 56. Тржишна концентрација (унутрашња, спољна)
 57. Цjеновна дискриминација (првог, другог и трећег степена)
 58. Појам и критеријуми индекса концентрације (индекс велике четворке, Лернеров и Херфиндал-Хиршманов индекс)
 59. Екстерналије
 60. Интернализовање екстерналија и Пигуов порез
 61. Асиметричне информације
 62. Појам, врсте ризика и управљање ризицима
 63. Арбитража и шпекулација
 64. Бруто домаћи производ (рачунање на бази потрошње, реални и номинални БДП, дефлатор БДП-а)
 65. Појам и врсте доходака
 66. Расподјела (неједнакост) дохотка - Лоренцова крива
 67. Функција потрошње
 68. Функција агрегатне потрошње
 69. Привредни циклуси (двофазни и четверофазни модел)
 70. Крива агрегатне тражње
 71. Крива агрегатне понуде
 72. Дугорочна равнотежа кривих АС и АД
 73. Политика цијена (државне, трансферне, свјетске цијене)
 74. Појам и циљеви антимонополске политике (Шерманов, Клејтонов закон)
 75. Појам и улога Конкуренцијског вијећа БиХ
 76. Социјална политика
 77. Буџет и буџетска структура (буџетски суфицит и дефицит, јавни дуг)
 78. Појам и врсте пореза (хоризонтална и вертикална праведност, Лаферова крива)
 79. Фискална политика: појам, циљеви и подполитике  (рестриктивна и експанзивна)
 80. Појам и функције новца (банкнота, чек, мјеница)
 81. Новчани агрегати, ликвидност и приносност новца
 82. Равнотежа на новчаном тржишту - понуда и тражња новца
 83. Централна банка и њене функције (Европска централна банка, независност централне банке)
 84. Комерцијалне банке и њихове функције (обавезне резерве и биланс комерцијалних банака)
 85. Међународни монетарни фонд и Свјетска банка
 86. Кредити: принципи, врсте и значај
 87. Монетарна политика: појам, циљеви и подполитике (експанзивна и рестриктивна)
 88. Инфлација (појам, стопа инфлације, врсте, Филипсова крива)
 89. Незапосленост (Окунова крива, скривена незапосленост, природна стопа незапослености)
 90. Формирање ИС криве
 91. Формирање ЛМ криве
 92. Међународне економске интеграције
 93. Платни биланс
 94. Девизни курс (девалвација и ревалвација)
 95. Развој економске мисли у Старом вијеку
 96. Развој економске мисли у Средњем вијеку
 97. Меркантилизам
 98. Физиократизам
 99. Класична школа
 1. Марксизам
 2. Неокласична или Маршалијанска школа
 3. Теорија привредног развоја
 4. Кејнзијанство
 5. Модерна неокласика - Чикашка школа

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Предметни наставник

                                                                                                 Проф. др Младен Ребић

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892