to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Međunarodno privatno pravo

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА

                                             Уџбеник: Међународно приватно право

                                             Аутор: Душан Китић

  Издавачи: Правни факултет Универзитета Унион у Београду

 Јавно предузеће Службени гласник, Београд 2019

 

(Напомена: Наведена литература и питања односе се на студенте који слушају Међународно приватно право почев од школске 2019/2020. године. Студенти који су раније одслушали МПП, могу користити ову, или, претходно важећу литературу, по сопственом избору. Први дио испита обухвата материју од 1. до 25. питања, други дио од 26. до 51. питања, а трећи дио од 52. до 101. питања.)

 

ПРВИ ДИО

 1. Појам и предмет међународног приватног права
 2. Правне целине норми међунардног приватног права: субјекти МПП-а, сукоб закона, сукоб јурисдикција, прави положај странаца
 3. Унутрашњи извори међународног приватног права
 4. Међународни извори међународног приватног права
 5. Хијерархија извора међународног приватног права
 6. Попуњавање правних празнина у међународном приватном праву
 7. Методи (начини) регулисања међународног приватног права
 8. Сукоб држављанстава
 9. Уобичајено (редовно) боравиште
 10. Општи начин одређивања државне припадности правних лица
 11. Посебни начини разграничења домаћих и страних правних лица
 12. Државе и међународне организације као субјекти међународног приватног права
 13. Појам сукоба закона
 14. Појам, структура и карактеристике колизионе норме
 15. Врсте колизионих норми
 16. Норме непосредне примене
 17. Сукоб квалификација
 18. Претходно (инцидентно) питање
 19. Узвраћање и даље упућивање
 20. Мобилни сукоб закона
 21. Право државе са нејединственим приватноправним поретком
 22. Прилагођавање и усклађивање страног меродавног права
 23. Јавни поредак у међународном приватном праву
 24. Изигравање закона
 25. Примена страног права

ДРУГИ ДИО

 

 1. Меродавно право за статусне односе физичких лица
 2. Меродавно право за статусне односе правних лица
 3. Меродавно право за закључење брака
 4. Меродавно право за дејства брака
 5. Меродавно право за престанак брака
 6. Меродавно право за ванбрачну заједницу
 7. Меродавно право за очинство и материнство
 8. Меродавно право за усвојење
 9. Меродавно право за односе између родитеља и деце
 10. Меродавно право за обавезу издржавања
 11. Меродавно право за законско наслеђивање
 12. Меродавно право за завештајно наслеђивање (садржина и форма тестамента, завештајна способност)
 13. Меродавно право за наследноправне односе: обим меродвног права
 14. Заоставштина без наследника
 15. Меродавно право за стварноправне односе
 16. Меродавно право за хартије од вредности
 17. Меродавно право за садржину уговора: аутономија воље и избор меродавног права
 18. Меродавно право за садржину уговора у одсуству избора
 19. Меродавно право за форму уговора
 20. Домен примене меродавног права (lex contractus)
 21. Конвенција УН о уговорима о међународној продаји робе од 1980. и сукоб закона
 22. Опште колизионо правило за вануговорну одговорност за штету (lex loci delicti commissi)
 23. Најближа веза и клаузула одступања, колизиона правила за вануговорну одговорност за штету у праву Европске уније
 24. Меродавно право за посебне облике вануговорне одговорности за штету
 25. Меродавно право за стицање без основа, пословодство без налога и одговорност за несавесно вођење преговора
 26. Обим меродавног права за вануговорне односе

 

 

ТРЕЋИ ДИО

 

 1. Уопште о међународној надлежности (појам, карактеристике правила о међународној надлежности и њен значај, међународна и месна надлежност)
 2. Врсте и критерији поделе међународне надлежности
 3. Општа и посебна међународна надлежност
 4. Императивна и диспозитивна међународна надлежност
 5. Искључива међународна надлежност домаће јурисдикције
 6. Конкурентна међународна надлежност
 7. Споразумна (пророгациона) и законом одређена међународна надлежност
 8. Директна и индиректна међународна надлежност
 9. Оригинарна и деривативна (изведена) међународна надлежност
 10. Редовна и изузетна међународна надлежност
 11. Међународна надлежност суда и надлежност другог државног органа
 12. Поступак у приватноправним стварима са страним елементом: специфичност поступка и меродавно право
 13. Положај страних лица у поступку: право на слободан приступ суду, страначка и парнична способност, страни адвокати и вештаци у поступку пред домаћим судом, пуномоћник и заступник за примање писмена
 14. Акторска кауција
 15. Ослобођење од плаћања парничних трошкова
 16. Међународна литиспенденција
 17. Сукоб закона по повезаним захтевима (међународни конекситет)
 18. Проблеми у погледу дејстава страних судских одлука и појам стране судске одлуке
 19. Систем ограничене контроле и остали системи признања
 20. Услови за признање страних судских одлука: правноснажност стране судске одлуке
 21. Услови за признање страних судских одлука: надлежност страног суда
 22. Услови за признање страних судских одлука: јавни поредак
 23. Услови за признање страних судских одлука: правно на учешће у поступку
 24. Услови за признање страних судских одлука: узајамност
 25. Услови за признање страних судских одлука: непостојање правноснажне одлуке у истој правној ствари између истих странака
 26. Посебни услови за признање страних одлука у статусним стварима
 27. Поступак за признање стране судске одлуке
 28. Извршење стране судске одлуке
 29. Дејства непризнатих страних судских одлука
 30. Потреба за сарадњом јурисдикција, предмет и обим међународне правне помоћи, обавеза пружања правне помоћи
 31. Начини општења између домаћих и страних судова и других државних органа
 32. Поступак по замолници
 33. Доказна снага страних јавних исправа
 34. Појам и врсте имунитета од јурисдикције
 35. Судски имунитет стране државе: апсолутни и релативни судски имунитет
 36. Одрицање стране државе од судског имунитета, хронолошки редослед о одлучивању о судском имунитету, појам стране државе и признање судског имунитета
 37. Судски имунитет стране државе: активности државних предузећа, одговорност у радним споровима и одговорност за проузроковану штету
 38. Извршни имунитет стране државе
 39. Појам правног положаја странаца: онос са међународним јавним правом и међународним приватним правом (као део МПП-а) , правна способност и признање правног субјективитета
 40. Каратеристике правног положаја странаца
 41. Класификација правног положаја странаца и основне тенденције регулисања
 42. Услови за уживање релативно резервисаних права странаца: реципроцитет
 43. Услови за уживање релативно резервисаних права странаца: остали услови
 44. Реторзија
 45. Стварна права странаца
 46. Наследна права странаца
 47. Облигациона права странаца
 48. Породична права странаца
 49. Право странаца на рад и запошљавање
 50. Привредноправни положај страних лица

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892