to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Stručni saradnik - Republičko javno tužilaštvo RS

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO RS - STRUČNI SARADNIK
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Opšti uslovi:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak. 
 
Posebni uslovi:
-VSS završen Pravni fakultet i položen pravosudni ispit.
 
Potrebni dokumenti
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da kandidat nije osuđivan,
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
-diplomu o stručnoj spremi,
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.
Priloženi dokumenti trebaju biti u originialu ili ovjerene kopije.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).
 
Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:
Republičko javno tužilaštvo
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala
ul. Bana Lazarevića br. 15
78 000 Banja Luka
 
Konkrus ostaje otvoren do 30.11.2017. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavićee se intervju. 
O datumu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim  putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/strucni_saradnik_-_republicko_javno_tuzilastvo_rs/
 

Štampa El. pošta

Konkurs za prijem radnika - Okružni sud u Prijedoru

Konkurs za prijem radnika
Okružni sud u Prijedoru
Šef pisarnice..............1 (jedan) izvršilac
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobni za rad u državnim institucijama,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 
Posebni uslovi:
-VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, poznavanje rada na računaru i najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja. 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj kopiji):
-izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od šest mjeseci,
-uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
-uvjerenje da se protiv kandidata na vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
-ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama, ne starije od šest mjeseci,
-dokaz o traženom radnom iskustvu,
-dokaz o traženom stepenu obrazovanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po završetku konkursa.
Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabrane kandidate pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 
 
Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona. 
Konkurs ostaje otvoren do 08.12.2017. godine. 
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "Za konkurs" ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6, Prijedor.
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na stranici: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/konkurs_za_prijem_2_radnika_-_okruzni_sud_u_prijedoru/
 

Štampa El. pošta

Konkurs za prijem stručnog saradnika - Okružni privredni sud u Prijedoru

Konkurs za prijem stručnog saradnika
Okružni privredni sud u Prijedoru
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 
Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru. 
 
Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu, kao i naznaku radnog mjesta za koje konkuriše), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to: 
-izvod iz matične knjige rođenih, 
-uvjerenje o državljanstvu, 
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, 
-dokaz o traženom stepenu obrazovanja,
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
-ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursa.
Za izabrane kandidate, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 
 
Rok i način podnošenja prijava na konkurs
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom "ZA KONKURS" se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:
Okružni privredni sud u Prijedoru
Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79 102 Prijedor
Konkurs ostaje otvoren do 23.11.2017. godine. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 
Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj. 
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na adresi: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_radnika_-_okruzni_privredni_sud_u_prijedoru/
 

Štampa El. pošta

Javni konkurs za prijem sudijskog pripravnika (volontera) - Osnovni sud u Bijeljini

SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER - OSNOVNI SUD U BIJELJINI
 
Prijem sudijskog pripravnika - volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva...........................................................................4 izvršioca
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to: 
-završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme.
 
Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:
-uvjerenje o državljanstvu
-rodni list
-dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
-dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu
-dokaz o prijavljenosti na biro za zapošljavanje.
 
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (konkurs je otvoren do 16.11.2017. godine).
 
Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje. 
Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda. 
Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja. 
 
Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELJINI ulica Vuka Karadžića 3, sa naznakom "Prijava na javni konkurs".
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane. 
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje. Više informacija možete dobiti na adresi: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik_volonter_-_osnovni_sud_u_bijeljini2/
 

Štampa El. pošta

Konkurs za obavljanje stručne prakse u advokatskoj kancelariji „Govedarica“

logo gov 

Advokatska kancelarija „Govedarica“

ul. Gavrila Principa br.  Bijeljina

telefon 055/203-778 mob. 065/546-801

mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Advokatska kancelarija „Govedarica“ u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu objavljuje

            KONKURS ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE

 

Stručna praksa će se obavljati sa mentorom (principalom) ili drugim zaposlenim licem u kancelariji. Praksa se sastoji od:

            1. upoznavanja i obavljanja različitih poslova u vezi sa radom kancelarije

            2. evidencije predmeta

            3. sačinjavanja pismena

            4. prisustvovanje održavanju ročišta i pretresa pred sudovima

           

Uslovi za konkurisanje su sledeći:

            1. da je kandidat redovan student osnovnih akademskih studija treće i četvrte god.

            2. da kandidat posjeduje ozbiljnost i motivisanost za rad

 

Nakon završene prijave za konkurs,  prijavljeni kandidati biće lično obaviješteni o načinu odabira prijavljenih kandidata. 

Praksa u advokatskoj kancelariji će započeti neposredno nakon odabira kandidata, i to u dva intervala od po dvije nedjelje. Prva grupa praktikanata obaviće praksu u periodu od 3. do 17. maja, a druga u periodu od 18. maja do 1.juna.

Prijave kandidata koje treba da sadrže ime i prezime, broj indeksa i kontakt telefon slati studentskoj službi Pravnog fakulteta i na mejl asistenta Đorđa Marilovića, mr, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Konkurs za obavljanje stručne prakse traje od 20. februara do 20. aprila 2017. godine.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892