Konkurs za prijem stručnog saradnika - Okružni privredni sud u Prijedoru

Konkurs za prijem stručnog saradnika
Okružni privredni sud u Prijedoru
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 
Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru. 
 
Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu, kao i naznaku radnog mjesta za koje konkuriše), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to: 
-izvod iz matične knjige rođenih, 
-uvjerenje o državljanstvu, 
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, 
-dokaz o traženom stepenu obrazovanja,
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
-ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursa.
Za izabrane kandidate, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 
 
Rok i način podnošenja prijava na konkurs
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom "ZA KONKURS" se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:
Okružni privredni sud u Prijedoru
Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79 102 Prijedor
Konkurs ostaje otvoren do 23.11.2017. godine. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 
Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj. 
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na adresi: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_radnika_-_okruzni_privredni_sud_u_prijedoru/
 

Štampa El. pošta

Javni konkurs za prijem sudijskog pripravnika (volontera) - Osnovni sud u Bijeljini

SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER - OSNOVNI SUD U BIJELJINI
 
Prijem sudijskog pripravnika - volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva...........................................................................4 izvršioca
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to: 
-završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme.
 
Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:
-uvjerenje o državljanstvu
-rodni list
-dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
-dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu
-dokaz o prijavljenosti na biro za zapošljavanje.
 
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (konkurs je otvoren do 16.11.2017. godine).
 
Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje. 
Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda. 
Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja. 
 
Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELJINI ulica Vuka Karadžića 3, sa naznakom "Prijava na javni konkurs".
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane. 
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje. Više informacija možete dobiti na adresi: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik_volonter_-_osnovni_sud_u_bijeljini2/
 

Štampa El. pošta

Konkurs za obavljanje stručne prakse u advokatskoj kancelariji „Govedarica“

logo gov 

Advokatska kancelarija „Govedarica“

ul. Gavrila Principa br.  Bijeljina

telefon 055/203-778 mob. 065/546-801

mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Advokatska kancelarija „Govedarica“ u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu objavljuje

            KONKURS ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE

 

Stručna praksa će se obavljati sa mentorom (principalom) ili drugim zaposlenim licem u kancelariji. Praksa se sastoji od:

            1. upoznavanja i obavljanja različitih poslova u vezi sa radom kancelarije

            2. evidencije predmeta

            3. sačinjavanja pismena

            4. prisustvovanje održavanju ročišta i pretresa pred sudovima

           

Uslovi za konkurisanje su sledeći:

            1. da je kandidat redovan student osnovnih akademskih studija treće i četvrte god.

            2. da kandidat posjeduje ozbiljnost i motivisanost za rad

 

Nakon završene prijave za konkurs,  prijavljeni kandidati biće lično obaviješteni o načinu odabira prijavljenih kandidata. 

Praksa u advokatskoj kancelariji će započeti neposredno nakon odabira kandidata, i to u dva intervala od po dvije nedjelje. Prva grupa praktikanata obaviće praksu u periodu od 3. do 17. maja, a druga u periodu od 18. maja do 1.juna.

Prijave kandidata koje treba da sadrže ime i prezime, broj indeksa i kontakt telefon slati studentskoj službi Pravnog fakulteta i na mejl asistenta Đorđa Marilovića, mr, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Konkurs za obavljanje stručne prakse traje od 20. februara do 20. aprila 2017. godine.

Štampa El. pošta