to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH


Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I PROTOKOL
Odjel za bilateralne odnose
1/01 Viši stručni saradnik za bilateralne odnose

Posebni uslovi: završen fakultet društvenog smjera; 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poželjno poznavanje još jednog ili više svjetskih jezika; poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.

URED SEKRETARA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE DOMA NARODA
1/02 Stručni saradnik u Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda

Posebni uslovi: završen pravni fakultet-diplomirani pravnik; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 22.11.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine"
71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnim dokumentima potražiti na internet stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine:
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4983%3Ajavni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-sekretarijatu-parlamentarne-skuptine-bosne-i-hercegovine&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Štampa El. pošta

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:


Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju ICAO/ECAC/EASA/EUROCONTROL
URED GENERALNOG DIREKTORA
Odjeljenje za međunarodnu saradnju, harmonizaciju i pravne poslove

Posebni uslovi: Pravni fakultet, VII stepen; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; stručni (upravni) ispit ili pravosudni ispit; osnovni ili napredni kurs iz oblasti civilnog vazduhoplovstva akreditovan od strane ICAO/ECAC/IATA; znanje rada na računaru MS Office; znanje engleskog jezika.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Banja Luka


Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 20.11.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:
Agencija za državnu službu BiH
„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH“
Trg BiH broj 1, 71000 Sarajevo

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnim dokumentima potražiti na internet stranici Agencije za državnu službu BiH:
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4978%3Ajavni-oglas-za-popunjavanje-radnog-mjesta-dravnog-slubenika-u-direkciji-za-civilno-zrakoplovstvo-bosne-i-hercegovine&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

 

 

 

Štampa El. pošta

Prijem nastavnika - SŠC "Mihailo Petrović Alas" Ugljevik


OPIS RADNOG MJESTA


1. Nastavnik prava, 1 izvršilac, 6 časova, na određeno vrijeme 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom


OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1/2016) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 29/12, 80/2014 i 83/2015) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 34/2015 i 83/2015)

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 102/2014, 42/2016).

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem radnika u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika);
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitiom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa);
Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.


Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/2018), ispunjavali uslove u pogledu profila i nastavnika.
Pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti 20.11.2018. godine u 11 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.


Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Konkurs ostaje otvoren do 15.11.2018. godine.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova Srednjoškolski centar "Mihailo Petrović Alas" Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom "Za konkurs".


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_nastavnika_-_srednjoskolski_centar_mihailo_petrovic_alas_uglj2/

Štampa El. pošta

Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i opšte poslove - KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FOČA

OPIS RADNOG MJESTA
Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i opšte poslove
- Pomoćnik direktora postavlja se na period od 5 (pet) godina.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
5. Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,
6. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1 Ustava Bosne i Hercegovine.

II Posebni uslovi

- Visoka stručna sprema (diplomirani pravnik),
- Najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja poslije završenog prvog ciklusa studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
- Položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija ili oblasti pravosuđa ili stručni ispit za rad u organima uprave.

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu, sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerenu kopiju, i to:
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
- Diplomu o završenoj školskoj spremi,
- Dokaz o radnom iskustvu,
- Dokaz o položenom stručnom ispitu,
- Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,
- Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1 Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat je dužan, po završetku izborne procedure, dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, a ukoliko isti ne dostavi traženo uvjerenje, Komisija će pozvati sljedećeg kandidata sa rang liste da dostavi tražene dokaze.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 15.11.2018. godine.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao opšte i posebne uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, na adresu ili broj telefona koji su naveli u prijavi.
Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Kazneno-popravni zavod Foča, Ul. Studentska br. 2, sa naznakom "Prijava za konkurs".

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pomocnik_direktora_za_pravne_finansijske_i_opste_poslove_-_kazneno_popravni/

 

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter - OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ

OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter
na period utvrđen Zakonom o polaganju pravosudnog ispita u Republici Srpskoj kao uslov za polaganje pravosudnog ispita

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
- da je državljanin BiH,
- da je punoljetan,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
- završen Pravni fakultet.

Svi kandidati za sudijskog pripravnika - volontera koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na razgovor.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Okružni privredni sud Doboj ul. Svetog Save 22, Doboj.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena), u originalu ili ovjerene fotokopije. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti je dužan dostaviti izabrani kandidat.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 22.11.2018. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske".

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik_-_volonter_-_okruzni_privredni_sud_doboj4/

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892