to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Diplomirani pravnik u oblasti socijalne zaštite - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DONJI ŽABAR

OPIS RADNOG MJESTA
- Diplomirani pravnik u oblasti socijalne zaštite - 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odosno Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto;
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1 Ustava BiH.

Posebni uslovi:
- Visoka stručna sprema VII stepen, završen pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova pravnog smjera,
- Jedna godina radnog iskustva u struci,
- Položen stručni ispit iz oblasti socijalne zaštite.

Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na javni oglas (sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidat je dužan dostaviti u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
- biografija;
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
- ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi;
- dokaz o traženom iskustvu (uvjerenje, potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
- izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1 Ustava BiH;
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite iz oblasti socijalne zaštite (ovjerena fotokopija);
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje.

Svi traženi dokumenti trebaju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji ne stariji od šest mjeseci.
Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa biće pozvani na intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u "Službenom glasniku opštine Donji Žabar" i dnevnom listu "Glas Srpske".
Oglas ostaje otvoren do 29.11.2018. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU "Centar za socijalni rad Donji Žabar" Nikole Tesle br. 37, 76273 Donji Žabar, sa naznakom: Prijava na konkurs.


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_u_oblasti_socijalne_zastite_-_centar_za_socijalni_rad_d/

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter - OSNOVNI SUD U TESLIĆU

OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin BiH,
- da je punoljetan,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:
- VSS diplomirani pravnik,
- poznavanje rada na računaru.

Prijem se vrši na period od 2 (dvije) godine.

Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava, osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje nesreće na poslu.
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa:

- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje da nije osuđivan za djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
- Uvjerenje o diplomiranju,
- Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja primljeni kandidat prije početka obavljanja pripravničke prakse u svojstvu pripravnika-volontera).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".
Konkurs ostaje otvoren do 29.11.2018. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik-volonter_-_osnovni_sud_u_teslicu8/

 

Štampa El. pošta

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH


Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I PROTOKOL
Odjel za bilateralne odnose
1/01 Viši stručni saradnik za bilateralne odnose

Posebni uslovi: završen fakultet društvenog smjera; 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poželjno poznavanje još jednog ili više svjetskih jezika; poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.

URED SEKRETARA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE DOMA NARODA
1/02 Stručni saradnik u Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda

Posebni uslovi: završen pravni fakultet-diplomirani pravnik; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 22.11.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine"
71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnim dokumentima potražiti na internet stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine:
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4983%3Ajavni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-sekretarijatu-parlamentarne-skuptine-bosne-i-hercegovine&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Štampa El. pošta

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:


Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju ICAO/ECAC/EASA/EUROCONTROL
URED GENERALNOG DIREKTORA
Odjeljenje za međunarodnu saradnju, harmonizaciju i pravne poslove

Posebni uslovi: Pravni fakultet, VII stepen; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; stručni (upravni) ispit ili pravosudni ispit; osnovni ili napredni kurs iz oblasti civilnog vazduhoplovstva akreditovan od strane ICAO/ECAC/IATA; znanje rada na računaru MS Office; znanje engleskog jezika.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Banja Luka


Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 20.11.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:
Agencija za državnu službu BiH
„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH“
Trg BiH broj 1, 71000 Sarajevo

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnim dokumentima potražiti na internet stranici Agencije za državnu službu BiH:
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4978%3Ajavni-oglas-za-popunjavanje-radnog-mjesta-dravnog-slubenika-u-direkciji-za-civilno-zrakoplovstvo-bosne-i-hercegovine&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

 

 

 

Štampa El. pošta

Prijem nastavnika - SŠC "Mihailo Petrović Alas" Ugljevik


OPIS RADNOG MJESTA


1. Nastavnik prava, 1 izvršilac, 6 časova, na određeno vrijeme 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom


OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1/2016) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 29/12, 80/2014 i 83/2015) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 34/2015 i 83/2015)

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 102/2014, 42/2016).

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem radnika u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika);
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitiom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa);
Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.


Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/2018), ispunjavali uslove u pogledu profila i nastavnika.
Pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti 20.11.2018. godine u 11 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.


Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Konkurs ostaje otvoren do 15.11.2018. godine.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova Srednjoškolski centar "Mihailo Petrović Alas" Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom "Za konkurs".


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_nastavnika_-_srednjoskolski_centar_mihailo_petrovic_alas_uglj2/

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892