to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Javni konkurs za prijem na praksu sudijskih pripravnika - volontera - Osnovni sud u Trebinju

 
 
OPIS RADNOG MJESTA
1. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju...........2 izvršioca
2. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u Odjeljenju Osnovnog suda u Nevesinju.............1 izvršilac
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin RS, 
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
 
POSEBNI USLOVI:
-završen Pravni fakultet
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:
-diplomu o završenom pravnom fakultetu,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca).
 
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 19.07.2018. godine.
 
Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: Ul. Vuka Karadžića br. 6, 89101 Trebinje.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_na_praksu_sudijskih_pripravnika_volontera_-_osnovni/
 

Štampa El. pošta

Osnovni sud u Prijedoru

 
OPIS RADNOG MJESTA
1. Referent za pravne poslove na predmetima registra..................... 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme 
2. Sudijski pripravnik - volonter.................... 1 (jedan) izvršilac u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske
-da je stariji od 18 godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.
 
Posebni uslovi
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili ostvarenih 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
Visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili ostvarenih 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik, bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
 
Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih, diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-dokaz o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
-kopiju lične karte, 
-potvrdu o prosjeku ocjena (za poziciju pod rednim brojem 2).
 
Dokumenti se dostavljaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji i ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. 
Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora o radu uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će dokaz o neosuđivanosti pribaviti služebnim putem za lica koja budu izabrana.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju koji sprovodi Komisija za izbor, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni pismenim putem.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 26.07.2018. godine.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
 
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "za konkurs" ili lično na adresu: 
Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_7_radnika_-_osnovni_sud_u_prijedoru/
 

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik/volonter - Okružni sud u Prijedoru

 
OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik/volonter - 1 (jedan) izvršilac
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Opšti uslovi
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
- da je stariji od 18 godina
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 
2. Posebni uslovi:
VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
- dokaz o traženom stepenu obrazovanja
- dokaz o prosjeku ocjena.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 26.07.2018. godine.
 
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "Za konkurs sudijski pripravnik/volonter" ili lično na adresu: Okružnni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6, Prijedor.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
 
 

Štampa El. pošta

Diplomirani pravnik JU Dom zdravlja Šamac

 

Opis radnog mjesta
 
Diplomirani pravnik
-referent za pravne poslove, javnih nabavki i drugih poslova
Broj izvršilaca: ..........................1 (jedan)
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
- VSS - diplomirani pravnik
- položen državni ispit
- 1 godina radnog iskustva
 
Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedenu adresu poslodavca:
JU DOM ZDRAVLJA Šamac, ul. D. Obradovaića bb, opština Šamac
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
 
 

Štampa El. pošta

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
 
 
Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, raspisuje
 
JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
 
I Komisija
1/01 Sekretar Komisije za finansije i budžet Doma naroda
 
II Komisija
2/01 Stručni savjetnik za informisanje
2/02 Stručni savjetnik za informisanje o poslovima u vezi s EU
 
URED SEKRETARA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET DOMA NARODA
1/01 Sekretar Komisije za finansije i budžet Doma naroda
Posebni uslovi: završen ekonomski ili pravni fakultet – diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik; 5 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ili javni ispit; poznavanje rada na računaru;
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo
 
ZAJEDNIČKA SLUŽBA SEKRETARIJATA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH
SEKTOR ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU   
Odsjek za informisanje
2/01 Stručni savjetnik za informiranje
Posebni uslovi: završen fakultet društvenog smjera; 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ili javni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog ili drugog stranog jezika.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo
 
SEKTOR ZA EVROPSKU UNIJU
Parlamentarni centar za evropske integracije
2/02 Stručni savjetnik za informiranje o poslovima u vezi s EU
Posebni uslovi: završen pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera; 3 godine radnog iskustva; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo
 
Napomene za sve kandidate:
-         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
-         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
-      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.
 
Potrebni dokumenti:
I Ovjerene kopije:
-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
-       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;
-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
-       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (izuzev za poziciju 1/01);
-     dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;
 
II Svojeručno potpisan:
-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.
Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.
 
Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:
-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.
-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.
-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ili rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika ili rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.
 
Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 18.07.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:
 
Agencija za državnu službu BiH
„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH“
71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1
 
Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
 
 
Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.
 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892